Ім'я файлу: Облік і аудит тести 4.docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 19.06.2021
Пов'язані файли:
Облік і аудит тести3.docx

Тести 4

 1. Статтями балансу називають:

а) економічно однорідні групи, в які об’єднані господарські засо­би підприємства та джерела їх формування;

б) підсумки активу і пасиву;

в) господарські засоби підприємства та джерела їхнього форму­вання, згруповані за бухгалтерськими рахунками;

г) ліву та праву сторони балансу.

 1. Статті бухгалтерського балансу поділяють на:

а) дебетові та кредитові;

б) основні та допоміжні;

в) активні та пасивні;

г) основні та регулюючі.

 1. Баланс - це метод відображення:

а) господарських засобів за їх складом і джерелами утворення у вартісній оцінці за звітний період;

б) господарських засобів за їхнім складом і джерелами утворення у вартісній оцінці на певну дату;

в) доходів, витрат і фінансових результатів у вартісній оцінці за звітний період;

г) доходів, витрат і фінансових результатів у вартісній оцінці на певну дату.

 1. Бухгалтерський баланс може формуватися в таких формах:

а) діагональній;

б) вертикальній;

в) комбінованій;

г) горизонтальній.

 1. В Україні баланс складається переважно в:

а) діагональній формі;

б) вертикальній формі;

в) комбінованій формі;

г) горизонтальній формі.

 1. Світова практика передбачає групування активів у балансі за:

а) зростанням ліквідності;

б) убуванням ліквідності;

в) зростанням строків погашення;

г) скороченням строків погашення.

 1. В Україні пасиви в балансі розміщуються за:

а) убуванням ліквідності;

б) зростанням строків погашення;

в) зростанням ліквідності;

г) зобов’язаннями перед власниками коштів: спочатку своїми, а потім чужими.

 1. В Україні передбачено групування активів у балансі за:

а) зростанням ліквідності;

б) убуванням ліквідності;

в) зростанням строків погашення;

г) скороченням строків погашення.

 1. Світова практика передбачає групування пасивів у балансі за:

а) убуванням ліквідності;

б) зростанням строків погашення;

в) зростанням ліквідності;

г) зобов’язаннями перед власниками коштів: спочатку своїми, а потім чужими.

 1. Актив балансу складається з:

а) двох розділів;

б) трьох розділів;

в) чотирьох розділів;

г) п’яти розділів.

 1. Пасив балансу складається з:

а) двох розділів;

б) трьох розділів;

в) чотирьох розділів;

г) п’яти розділів.

 1. Перший тип операцій, що викликають зміни в балансі, стосується:

а) структурних змін у складі пасиву;

б) змін у складі активу та пасиву у бік збільшення;

в) структурних змін у складі активу;

г) змін у складі активу та пасиву у бік зменшення.

 1. Другий тип операцій, що викликають зміни в балансі, сто­сується:

а) змін у складі активу та пасиву у бік зменшення;

б) змін у складі активу та пасиву у бік збільшення;

в) структурних змін у складі активу;

г) структурних змін у складі пасиву.

 1. Третій тип операцій, що спричинюють зміни в балансі, стосується:

а) структурних змін у складі пасиву;

б) структурних змін у складі активу;

в) змін у складі активу та пасиву у бік збільшення;

г) змін у складі активу та пасиву у бік зменшення.

 1. Четвертий тип операцій, що спричинюють зміни в балан­

сі, стосується:

а) змін у складі активу та пасиву у бік збільшення;

б) структурних змін у складі пасиву;

в) змін у складі активу та пасиву у бік зменшення;

г) структурних змін у складі активу.

 1. Співвідношення А = К+3 засвідчує:

а) склад майна підприємства і учасників його формування;

б) рівність активів і пасивів;

в) вартість чистих активів;

г) класифікацію засобів підприємства.

 1. Співвідношення К = A-З характеризує:

а) структуру балансу;

б) вартість чистих активів;

в) склад майна підприємства і учасників його формування;

г) рівність активів і пасивів.

 1. У бухгалтерському балансі відображаються:

а) доходи, витрати та фінансові результати;

б) засоби та джерела їх утворення;

в) обороти за всіма бухгалтерськими рахунками;

г) кореспонденції за всіма господарським операціями.

 1. У складі оборотних активів у балансі наводиться інфор­мація про:

а) основні засоби, запаси, грошові кошти;

б) запаси, грошові кошти, витрати майбутніх періодів;

в) нематеріальні активи, дебіторську заборгованість, товари;

г) товари, готову продукцію, поточні інвестиції.

 1. У складі необоротних активів у балансі наводиться інфо­рмація про:

а) основні засоби, запаси, грошові кошти;

б) нематеріальні активи, витрати майбутніх періодів;

в) капітальні вкладення, довгострокові інвестиції,;

г) товари, векселі одержані, поточні інвестиції.

 1. Третій розділ активу балансу містить інформацію про:

а) необоротні активи;

б) оборотні активи;

в) доходи майбутніх періодів;

г) витрати майбутніх періодів.

 1. У складі поточних зобов’язань у балансі наводиться інфо­рмація про:

а) основні засоби, дебіторську заборгованість, грошові кошти;

б) кредиторську заборгованість, доходи майбутніх періодів;

в) короткострокові кредити, заборгованість перед бюджетом;

г) поточні інвестиції, векселі одержані.

 1. У складі довгострокових зобов’язань у балансі наводиться інформація про:

а) кредиторську заборгованість, грошові кошти, векселі одержані;

б) кредити зі строком погашення понад 1 рік, заборгованість за випущеними облігаціями;

в) доходи майбутніх періодів, кредиторську заборгованість;

г) поточні інвестиції, векселі видані, внески засновників.

 1. До власного капіталу в балансі відносять:

а) прибуток, основні засоби, грошові кошти;

б) грошові кошти, довгострокові інвестиції;

в) прибуток, додатковий капітал, грошові кошти;

г) статутний капітал, резервний капітал, прибуток.

 1. Забезпеченням наступних витрат і платежів вважається:

а) резерв сумнівних боргів;

б) резерв на виконання гарантійних зобов’язань;

в) резерв на виплату відпусток;

г) резервний капітал.

 1. До доходів майбутніх періодів відносяться:

а) аванси за здані в оренду основні засоби;

б) аванси покупців за товари;

в) одержана абонентна плата за користування засобами зв’язку;

г) здійснена передплата на газети, журнали, періодичні видання.

 1. До витрат майбутніх періодів відносяться:

а) аванси постачальникам за товари;

б) авансові платежі за орендовані основні засоби;

в) здійснена абонентна плата за користування засобами зв’язку;

г) одержана виручка від продажу квитків транспортних і видови­щних підприємств.

 1. Статті активу балансу характеризують:

а) господарські засоби;

б) джерела формування засобів;

в) доходи підприємства;

г) витрати підприємства.

 1. Статті пасиву балансу характеризують:

а) доходи підприємства;

б) витрати підприємства;

в) господарські засоби;

г) джерела формування засобів.

 1. Чисті активи підприємства - це:

а) вартість майна, яке після вирахування зобов’язань є власністю підприємства;

б) первісна вартість майна підприємства;

в) балансова вартість майна підприємства;

г) залишкова вартість майна
скачати

© Усі права захищені
написати до нас