Ім'я файлу: цивільне.docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 19.05.2021
скачати

Тест 1. Істотними умовами договору є:

А – ціна;

Б – предмет договору;

В – умови продажу;

Г – кількість одиниць предмета.

Тест 2. У вільному продажу можуть бути такі товари:

А – продукти харчування;

Б – отруйні речовини;

В – меблі.

Тест 3. У власності громадян не можуть перебувати:

А – зброя;

Б – вибухові речовини;

В – автомашини;

Г – психотропні засоби.

Тест 4. Ціни на товари можуть бути:

А – вільними;

Б – оптовими;

В – закупівельними.

Тест 5. Спеціальний порядок набуття права власності

встановлений на:

А – житлові будинки;

Б – автомашини;

В – пневматичну зброю.

Тест 6. Договір міни:

А – односторонній;

Б – двосторонній;

В – реальний;

Г – консенсуальний.

Тест 7. Форма договору дарування:

А – усна, письмова і письмова нотаріально засвідчена;

Б – тільки письмова;

В – тільки усна.

Тест 8. Предметом договору дарування можуть бути:

А – нерухоме майно;

Б – кошти;

В – зброя;

Г – картини;

Д – отруйні речовини.

Завдання . Написати один із договорів Договір найму (оренди). Окремі види договорів найму (оренди). Договір найму (оренди) житла на вибір 

Договір
оренди житлового приміщення


м. Рівне "06"квітня 2021р.

Власник житла, свідоцтво №0989787665 (копія свідоцтва є додатком до даного договору), Величко Зоя Юріївна, іменований надалі "Орендодавець", з одного боку, і Щурик Віталій Анатолійович, іменований надалі "Орендар", з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець представляє Орендареві й членам його родини в користування строком на 1 рік квартиру загальною площею 32 кв. м. за адресою: Гагаріна 77, характеристика якої наведена в акті здачі квартири.

1.2. За згодою сторін договором встановлюється плата за оренду квартири в розмірі 3000 (три тисячі) гривень на місяць, до складу якої включені пропорційно орендованої площі платежі на повне відновлення будинку, витрати на обслуговування й ремонт будинку й квартири, витрати по оплаті комунальних і інших послуг.

 

2. Обов'язку сторін

2.1. Орендодавець зобов’язується:

2.1.1. Надати в оренду належне йому на праві власності житло в придатному для проживання стані.

2.1.2. Здійснювати утримання будинку й технічних обладнань квартири відповідно до  вимог користування житловими приміщеннями, утримання житлового будинку і прибудинкової території в Україні.

2.1.3. Забезпечувати надання комунальних і інших послуг.

2.2. Орендар зобов'язується:

2.2.1. Використати здану йому за договором  оренди квартиру за призначенням.

2.2.2. Дотримуватись вимог до користування житловими приміщеннями, утриманням житлового будинку й прибудинкової території в Україні.

2.2.3. Вчасно повідомляти Орендодавцеві про виявлені несправності елементів квартири й будинку.

2.2.4. Не пізніше останнього дня місяця вносити плату за оренду. За несвоєчасне внесення платежів оплачувати пеню з розрахунку 5% від несплаченої суми за кожний день прострочення, але не більше 10% суми заборгованості.

2.2.5. Допускати в денний час, а при аваріях і в нічний час, в орендовану квартиру працівників Орендодавця або самого Орендодавця, а також представників підприємств по обслуговуванню й ремонту житла для проведення огляду й ремонту конструкцій і технічних обладнань квартири.

2.2.6. Звільнити орендоване житлове приміщення після закінчення обумовленого в даному договорі строку оренди.

 

3. Права сторін

3.1. Орендодавець має право:

3.1.1. Вимагати від Орендаря дотримання вимог користування житловими приміщеннями, утримання житлового будинку й прибудинкової території.

3.1.2. Вимагати від Орендаря своєчасного внесення плати за оренду.

3.1.3. Вимагати від Орендаря звільнення житлового приміщення після закінчення строку договору оренди.

3.1.4. Продати Орендареві займану ним квартиру.

3.2. Орендар має право:

3.2.1. Вселити в орендоване житлове приміщення незалежно від згоди Орендодавця своїх неповнолітніх дітей, дружину (чоловіка) і непрацездатних батьків.

3.2.2. Вимагати від Орендодавця своєчасного і якісного виконання комплексу робіт із утримання житлового будинку, квартири й прибудинкової території, а також надання комунальних і інших послуг, передбачених договором оренди.

3.2.3. Викупити в Орендодавця з його згоди орендоване приміщення, уклавши договір купівлі-продажу.

3.2.4. Вимагати обґрунтування збільшення плати за оренду після укладання договору оренди.

3.2.5. Вимагати перерахунку плати за оренду при невиконанні Орендодавцем обов'язків, передбачених у п. п. 2.1.2.

 

4. Відповідальність сторін

4.1. Відповідальність Орендодавця:

4.1.1. Орендодавець відшкодовує Орендареві матеріальний збиток, заподіяний у результаті невиконання обов'язків, передбачених у п. п. 2.1.2 даного договору, у встановленому законом порядку.

4.2. Відповідальність Орендаря:

4.2.1. Орендар відшкодовує Орендодавцеві матеріальний збиток, заподіяний у результаті невиконання обов'язків, передбачених у п. п. 2.2.1 і п. п. 2.2.2 даного договору, у встановленому законом порядку.

 

5. Заключні умови

5.1. Даний договір може бути розірваний із ініціативи кожної зі сторони при наявності умов і в порядку, передбаченому житловим законодавством.

5.2. Виниклі при виконанні даного договору спори між сторонами вирішуються у встановленому законом порядку.

5.3. Даний договір складений в 2-х екземплярах, один із яких перебуває в Орендодавця, іншої - в Орендаря.

5.4. Невід'ємною частиною даного договору є акт здачі квартири Орендареві.

5.5. Договір набуває чинності  з моменту його підписання.

 

Орендодавець:

 

Паспорт ID 132435 виданий 8 серпня 2020 року

Адреса: Лосоносова 3, буд.7, кв.34

Орендодавець: Величко Зоя Юріївна

(підпис)

 

Орендар:

 

Паспорт ID 4353254396 виданий 1 липня 2020 року

Адреса: м.Рівне, вул.Бандери 21, кв.46

Із вимогами користування житловими приміщеннями, утриманням житлового будинку й прибудинкової території ознайомлений.

Орендар: Щурик Віталій Анатолійович

            (підпис)
скачати

© Усі права захищені
написати до нас