Ім'я файлу: Донченко Ю.С. Самост 1.docx
Розширення: docx
Розмір: 494кб.
Дата: 23.01.2023
скачати


Виконала Донченко Юлія Сергіївна


Есе на тему: «Теорії моделювання та їх роль у пізнанні та практиці»

Кожна людина стикається з конфліктами.

Щоб виробити правильну лінію поведінки в різних конфліктних ситуаціях, важливо знати, що таке конфлікт і як люди приходять до злагоди. Пізнання суті й причин конфліктів підвищує культуру спілкування, робить життя спокійним, а саму людину стійкішою у психологічному та правовому відношеннях.

У широкому сенсі моделювання - багатоплановий метод дослідження, один із шляхів пізнання. Воно передбачає дослідження реально існуючих предметів, явищ, соціальних процесів, органічних і неорганічних систем.
А це означає, що сфери застосування моделювання, по суті, необмежені. Ними охоплюються всі процеси. Але це зовсім не означає, що моделювання є єдиним і вичерпним методом пізнання, хоча моделювання притаманне кожному пізнавальному процесу.
Слід враховувати, що всі соціальні процеси здійснюються людьми, а вчинки, думки, почуття людей не можуть мати числового відображення. Звідси - об'єктивно необхідними стають різні методи аналізу якісного змісту процесів у соціальній сфері.

Умовно можна виділити кілька видів (типів) моделей:


  • пізнавальні,

  • евристичні;

  • моделі майбутнього - прогностичні;

  • моделі бажаного, заданого стану.


Проте моделювання складних соціальних проблем поєднує в собі всі три типи моделей та основні їх функції: евристичні, прогностичні, прагматичні. Багато що залежить від мети та способу моделювання, об'єкта, наявної інформації, володіння методикою, рівня компетентності дослідник


Види моделювання. Математичне, імітаційне та комп'ютерне моделювання

Розрізняють такі види моделювання

  • концептуальне моделювання, при якому сукупність вже відомих фактів або подань щодо досліджуваного об'єкта або системи тлумачиться з допомогою деяких спеціальних знаків, символів, операцій над ними або за допомогою природного або штучного мов

  • фізичне моделювання, при якому модель і модельований об'єкт являють собою реальні об'єкти процеси єдиної чи різної фізичної природи, причому між процесами в об'єкті оригіналі і в моделі виконуються деякі співвідношення подібності, що випливають з схожості фізичних явищ;

  • структурно-функціональне моделювання, при якому моделями є схеми (блок-схеми), графіки, креслення, діаграми, таблиці, малюнки, доповнені спеціальними правилами їх об'єднання та перетворення;

  • математичне (логіко-математичне) моделювання, яке здійснюється засобами математики логіки;

  • імітаційне (програмне) моделювання, при якому логіко-математична модель досліджуваного об'єкта є алгоритмом функціонування об'єкта, реалізований у вигляді програмного комплексу для комп'ютера

  • комп'ютерне (обчислювальний) моделювання, яке проводиться засобами комп'ютерних технологій (засобами обчислювальної техніки

Перераховані вище види моделювання не є взаємовиключними і можуть застосовуватися при дослідженні складних об'єктів або окремо, або в деякій комбінації

Математичне моделювання словосполучення, що означає використання математичної мови та апарату для опису і подальшого аналізу основних властивостей соціальних явищ і процесів.

Математичне моделювання дає можливість замінити безпосередній аналіз основних властивостей соціальних явищ аналізом властивостей і характеристик математичних об'єктів (моделей). Математична модель соціального об'єкта є певний набір формальних співвідношень між величинами (показниками) моделі, що розділяються на параметри і змінні. Параметри моделі зазвичай відображають зовнішні умови і слабко мінливі характеристики. Змінні моделі відображають основні для даного дослідження характеристики; аналіз зміни їх значень представляє головну мету моделювання.

Для побудови математичних моделей використовуються методи наступних розділів математики: теорії диференціальних та інтегральних рівнянь, теорії випадкових процесів, теорії дослідження операцій;

За допомогою диференціальних рівнянь (звичайних або в приватних похідних) будуються детерміністські моделі. Теорія випадкових або стохастичних процесів вивчає явища, керовані імовірнісними законами, і використовується для побудови ймовірнісних моделей. Ці моделі виявляються досить простими для аналітичних та обчислювальних цілей і в той же час настільки змістовними що з їх допомогою вдається отримати суттєві результати. При застосуванні теорії дослідження операцій вирішуються завдання, які дозволяють визначити оптимальний варіант розвитку модельованої системи.

При математичному моделюванні можна виділити два взаємопов'язаних етапи

постановка задачі та побудова моделі;

дослідження сформованої моделі засобами конкретної математичної теорії

На першому етапі відбувається вибір об'єкта моделювання; вивчення його структури і властивостей; виділення основних факторів, що впливають на об'єкт; вибір змінних, параметрів моделі та математичного апарату для побудови та реалізації; побудова конкретних математичних структур рівнянь, алгоритмів і т.п.).

На другому етапі застосовують конкретні методи дослідження в рамках обраного математичного апарату, що дозволяють робити висновки про основні рисах поведінки модельованого об'єкта

Імітаційне моделювання. Моделювання розглядається як імітаційне, а відповідна модель називається імітаційної, якщо вона настільки складна, що для отримання результатів, що стосуються її поведінки, доводиться залучати сучасні електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) або, як зараз частіше говорять, комп'ютери. Під імітацією в такому випадку розуміється проведення на комп'ютерах різних серій експериментів з моделями, які представлені в якості деякого набору (комплексу) програм для комп'ютера. Імітаційної є та модель, яка спеціально призначена для дослідження в режимі імітації, тобто для порівняння характеристик

Оскільки насправді неможливо уникнути випадкових зовнішній впливів на об'єкт, що вивчається, то при імітаційному моделюванні (за умови залучення ЕОМ) особливу роль має можливість багаторазового відтворення модельованих процесів з подальшою їх статистичною обробкою. На основі набираються в ході комп'ютерних експериментів статистик робляться висновки на користь того чи іншого варіанта функціонування, або, наприклад, конструкції модельованого реального об'єкта чи сутності явища.

Комп'ютерне моделювання це метод вирішення задачі аналізу або синтезу складної системи на основі використання її комп'ютерної моделі. Суть комп'ютерного моделювання укладена в отриманні кількісних і якісних результатів на основі наявної моделі. Якісні висновки, одержувані за результатами аналізу дозволяють виявити невідомі раніше властивості складної системи: її структуру, динаміку розвитку, стійкість, цілісність та ін Кількісні висновки в основному носять характер прогнозу деяких майбутніх або пояснення минулих значень змінних, що характеризують систему.

Метою комп'ютерного моделювання є не тільки опис існуючих явищ у поведінці об'єкта, а й передбачення його поведінки в нестандартних ситуаціях. Одне з основних напрямів використання комп'ютерного моделювання пошук оптимальних варіантів зовнішнього впливу на об'єкт з метою отримання найвищих показників його функціонування.

Етапи комп'ютерного моделювання:

  • вибір цілей моделювання;

  • побудова об'єктно-орієнтованих моделей на основі використання інструментальних програмних засобів

  • дослідження побудованих моделей;

  • інтерпретація результатів дослідження в термінах вихідної задачі;

  • аналіз отриманих моделей на адекватність розглядався явищу

Особливості моделювання соціальних процесів

Моделювання соціальних процесів переслідує безліч різних цілей і завдань. Моделювання дозволяє визначити оптимальні розміри, а також передбачити поведінку системи (наприклад, системи соціального захисту багатодітних сімей в умовах ринкових відносин).

Є два підходи до побудови моделі суспільних процесів:

  • локальний

  • глобальний.

У локальному випадку розглядаються поведінку декількох індивідів (особистостей) або груп і на основі їх локального взаємодії показується загальний розвиток суспільства. Описуються об'єкти дослідження: людина, сім'я, група. Задаються можливі стану об'єктів, перерахуються фактори внутрішнього та зовнішнього впливу і визначаються правила, за якими об'єкти моделювання розвиваються і взаємодіють один з одним і з зовнішнім середовищем.

При глобальному підході розглядається весь соціум (етнос, держава, все людство), досліджуються загальні для всіх характеристики (наприклад політична система). Як правило, при глобальному підході досліджуються великі проміжки часу (кілька десятків або сотень років), так як тоді на динаміці соціуму менш позначається поведінку окремої людини, партії і т.п. Для вивчення вибирається об'єкт дослідження, виділяється його структура (елементи, функціональні залежності, визначається інтервал часу століття, тисячоліття).

Західні дослідники розглядають дані підходи з точки зору різних рівнів абстракції, кажучи про "висхідній" (bottom up) і "низхідній" (top - down) моделях. В висхідній моделі йдуть від моделі індивідуального взаємодії до моделі групового, що в свою чергу веде до моделі суспільства в цілому. А в спадному випадку, навпаки, від моделі суспільства в цілому "спускаються" до моделей групового та індивідуального взаємодії.

Виходячи з вищесказаного будуються відповідні математичні моделі. Виділяються наступні критерії класифікації математичних моделей соціальних процесів:

тип математичного апарату, за допомогою якого здійснюється формалізація процесу. Основне відмінність пов'язана з тим, чи є модель стохастичної ймовірнісної, випадковою, тобто характер зміни точно передбачити неможливо, або детерміністській (певної, причинно-обумовленої). Інші подклассіфікаціі відносяться до типу використовуваних змінних: безперервне або дискретний час; чи є залежна змінна безперервної, або леї представляє дискретні стану;

основна функція моделей процесів у теоретичному та емпіричному дослідженні. Відповідно до цієї основною функцією моделі діляться на теоретичні емпіричні.

зміст аналізованих процесів: процеси в малих і великих групах, процеси індивідуального і групового прийняття рішень, динаміка групової структури і т.д.;

тип концептуалізації соціального процесу: чи розглядається цей процес як процес без управління або як керований процес Керовані процес можна розділити на процеси доцільної поведінки рефлексного типу та процеси цілеспрямованого поведінки не рефлексного типу

Використання комп'ютерного моделювання в соціальних науках досить нова ідея, хоча перші роботи в цьому напрямку були здійснені в 1960х, а широке використання комп'ютерів почалося в 1990-х. Ця ідея має величезний потенціал тому, що моделювання являє собою чудовий шлях прогнозування та розуміння соціальних процесів.

Моделювання в широкому сенсі - багатоплановий метод дослідження, один із шляхів пізнання. У вузькому сенсі - спеціальне наукове дослідження, предметом якого виступають перспективи розвитку явищ.

Одним з найважливіших видів моделювання є соціальне моделювання - це передбачення тенденцій та перспектив можливого розвитку соціальних систем, об'єктів, суспільних явищ, процесів на основі побудови моделей. Об'єктом соціального моделювання можуть бути всі соціальні системи, всі явища, які відбуваються в суспільстві. Соціальне моделювання - це визначення варіантів розвитку і видів найбільш прийнятного, оптимального, виходячи їх ресурсів, часу і соціальних сил, здатних забезпечити їх реалізацію.

У сучасних умовах уміння передбачати і прогнозувати майбутнє, а отже, і впливати на соціальні процеси стає також одним з найцінніших якостей молодого фахівця.

Виконала студенка Донченко Юлія Сергіївна


скачати

© Усі права захищені
написати до нас