1   2   3   4   5
Ім'я файлу: Тема_6.doc
Розширення: doc
Розмір: 288кб.
Дата: 02.02.2021
скачати

тема 6. Засоби виробництва і

засоби праці
П итання для теоретичної підготовки

1. Економічна природа основного капіталу

2. Знос, амортизація і відтворення основних фондів

 1. 3. ефективність використання основних фондівКлючові терміни і поняття


 • основні фонди

 • види основних фондів

 • засоби виробництва

 • засоби праці

 • структура основних фондів

 • первісна, переоцінена, ліквідаційнавартість фондів

 • фінансування відтворення основних фондів

 • первісна, відновна, балансова, залишкова, ліквідаційна вартість основних фондів

 • фізичний та моральний знос основних фондів

 • термін корисного використання (експлуатації)

 • зменшення корисності

 • методи розрахунку амортизації

 • норми амортизації

 • коефіцієнти оновлення, вибуття, придатності фондів

 • ремонт основних фондів

 • фондовіддача

 • фондоозброєність праці

 • рентабельність фондів


Теоретичні положення теми6. 1 Економічна природа основного Капіталу

Засоби виробництва і оборотні засоби складають виробничі фонди підприємств. Останні поділяються на основні й оборотні.Основні

Оборотні

засоби (кошти)
Виробничі

Невиробничі

Оборотні

фонди

Фонди обігуАктивна частина


Пасивна частинаРис. 6.1 - Виробничі фонди підприємства
Основні фонди підприємстваце засоби праці, які мають вартість, функціонують у виробничому процесі протягом тривалого часу в багатьох виробничих циклах, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, зношуються поступово і також поступово, частками, переносять свою вартість на вартість готової продукції шляхом віднесення амортизаційних відрахувань до собівартості.

Оборотні фондице предмети праці, які функціонують лише впродовж одного виробничого циклу, зношуються повністю, відразу втрачають свою натуральну форму і також відразу переносять свою вартість на вартість готового продукту шляхом включення витрат до собівартості продукції.
Національний стандарт бухгалтерського обліку відносить до основнихзасобів матеріальні активи, які має підприємство, з метою їхнього використання у процесі виробництва продукції, надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року.

На балансі підприємств водопостачання та водовідведення знаходяться десятки видів засобів праці: системи водозабору, очисні споруди, водогони, розподільчі мережі, насосні станції, будинки, транспортні засоби, виробниче і силове обладнання, тунелі, мулові майданчики, поля зрошення і фільтрації тощо. До основних фондів відносять також господарський інвентар, обчислювальну техніку, засоби автоматики і зв’язку вартістю понад 15 неоподатковуваних мінімумів заробітної плати, термін служби яких перевищує один рік.

Основні фонди, що функціонують у сфері матеріального виробництва, називають виробничими, а фонди невиробничої сфери — невиробничими. До складу невиробничих основних фондів належать об’єкти тривалого користування, які задовольняють побутові і культурні потреби людей: відомчий житловий фонд та споруди зовнішнього благоустрою, душові, спортивно-оздоровчі заклади, підприємства побутового обслуговування тощо.

Основні фонди угруповують за натурально-речовими ознаками. Групу основних засобів складає сукупність однотипних за технічними характеристиками, виробничим призначенням або умовам використання необоротних матеріальних активів.

Перша група – основні засоби: земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки, споруджи і передатні пристрої, машини й устаткування, транспортні засоби, інструменти, приладдя, інвентар та ін.

Друга група — інші необоротні матеріальні активи: бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, тимчасові (нетитульні) споруди, природні ресурси, інвентарна тара, предмети прокату та ін.

Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство одержить у майбутньому економічні вигоди від його використання і вартість його може бути вірогідно визначена.

Основні фонди беруть нерівнозначну участь у виробничому процесі. Одні з них, наприклад, силові машини та обладнання, безпосередньо беруть участь у процесі виробництва. Їх відносять до активної частини основних фондів. Інші, наприклад, виробничі будівлі тільки створюють умови для виробничих процесів, їхній вплив на виробництво продукції є

побічним. Їх називають пасивною частиною основних фондів.

  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас