1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: тести для психології сім'ї.docx
Розширення: docx
Розмір: 208кб.
Дата: 01.04.2024
скачатиТестові завдання
Тема 1. Вступ до дисципліни. Предмет та завдання «ПCH7fOЛOГlï сім ї» на

сучасному етапі.


  1. Що тахе сім’я?

а) сім'я - це сукупність людей, мала соиіальна rpyпa, які пов'ЯзаНі ізними стосунками, кровною спорідненістю i спільною діяльністю.

6) сім'я це гpyпa людей, які об’сднані Gпiльнoю метою i завданнями.

в) сім'я це двос людей, які мають штампи у паспорті про взяття шлюбу. г) сім’я це галузь ncnxonori’i,що вивчас мотиви вступу людини у шлюб.

  1. До предмета психології сім’ї иожна від›тести:


а) психологію особистості;

6) соціально-психологічні явища у сім’ї; в) подружню взасмодію;

Т) Ci ВіДПОВіДі ПЈЭіЗВИЛЬН i ; '

я) yci відповіді неправильні.


  1. 3 якнмн дисциплінамн пов'язана пспхологія сім’ї ?

а) психологія особистості, педагогічні психологія, психологія конфлікту.

6) порівняльна психологія, патопсихологія, соиіологія. в) історія, філософія, клінічна психологія;

г) біологія, фізіологія. гігіСна, анатомія.


  1. Особливостямн сііт i с:

а) чітко окреслена гетерогенність сім’ї;

6) наявність чоловіка та дружини; в) наявніеть у сім’ї дітей;

г) yci відповіді правильні;

д) yci відповіді неправильні.

  1. Предметом пснхології сім'ї с:

а) система наухових знань, шо отримуються в різних сферах пепхояогічногодослідження;

6) дослідження дитячо - батьківських стосунків;

в) функціонвльна структура сім’ї, основні закономірності i динаміка ïi розвитк , розвиток

особистості в сім'ї.

г) дослідження комфортності членів сім’ї.
а) псикологія сім’ї - це окрема галузь соціальної психології;

6) психологія сім’ї - це окрема галузь психологіі; в) психологія сім’ї - це один із розділів соціологfі; г) yci відповіді правильні;

д) yci відповіді неправильні.


  1. Які із зазначеиих характеристнк слід віднестн до ознак сім ’ї: а) спрямованість;

6) тривожність;

в) наполегливість;

г) sхильніsть до спілкування; д) успішність у навчанні.
10
  1. Яхі соціальнl умови впяиввють ка розвятох сучаскої сІж’ї?

а) відкладання часу створення сім’ї та вступу у шлюб ;

6) пумісне проживання пар без регістрації шлюбу; в) снижения трнввлості шпюбу;

г) збільшення хількості розлучень; д) всі відповіді вірні.

  1. flракгичне застосування знань в галузі пснхологfі сім'ї передбачас діяльність в


fl} ПСНхОЛОпЧНОГО КОНСультування з питань шлюбу, включаючи вибір шлюбного партнера i
уклапення шлюбу;

6) консультування з питань подружніх стосунків (діагностика, корекція, профілактика); в) псйхологічної допомоги сім'ї в гризових ситуаціях i при розлученнях;

г) консультування, діагностика, профілактика i корекція дитячо-батьківських стосунків;

д) психологічне консультування з питань виховання i розвитку дітей i підлітків (діагностика, профілактика, корекиія порушень i відхилень в розвитку);

с) всі відповіді вірні.  1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас