Ім'я файлу: Семінарські, лабораторні (денна форма) (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 42кб.
Дата: 06.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Доповідь мовленнєве середовище.doc

ДОДАТОК 1

Денна форма навчання

Семінарське заняття 1 (2 год.)

Тема: Теоретичні основи проблеми безпеки та здоров’я в контексті самоцінності дошкільного дитинства.

План

 1. Характеристика опорних понять: «безпека», «безпечне середовище», «безпечна поведінка», «небезпека», «безпека життєдіяльності», «відповідальність», «відповідальна поведінка, «безвідповідальність» та інші.

 2. Дитинство як самоцінний період життя людини.

 3. Цільові орієнтири дошкільної освіти.

 4. Вікові особливості дошкільників як підґрунтя необхідності виховання в них безпечної та відповідальної поведінки в соціальному та природному середовищі.

 5. Основні риси особистості безпечного типу поведінки.

 6. Основні компоненти безпечної та відповідальної поведінки.


Література:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / наук. кер. А. М. Богуш ; авт. кол.: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л. та ін. — К., 2012. — Спецвип. журн. “Вихователь-методист дошкільного закладу”. — 30 с.

 2. Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності: Наук. видання. – К.: Либідь, 2006. – 272 с.

 3. Джигирей В. С., Житецький В. Ц. Безпека життєдіяльності / В. С. Джигирей// Основи БЖД. Підручник. –К., 2001 р.

 4. Запорожец А.В. Психология действия : избранные психологические труды / А.В. Запорожец. – Москва : Московский психолого-социальный институт ; Воронеж : Издательcтво НПО 'МОДЭК', 2000. – 736 с.

 5. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини: навч. посіб / В. М. Лапін —6-те вид., перероб. і доп. —К. : Знання, 2007 —332 с.

 6. Кононко О. Л. Виховуємо соціально компетентного дошкільника : навч.-метод. посіб. / О. Кононко. – К. : Світич, 2009. – С. 123–124.

 7. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: У 5-ти т. – Т3. – К.: Рад.шко-ла,1977 – 670 с.


Семінарське заняття 2 (2 год.)

Тема: Особистісно-діяльнісний підхід до виховання у дітей безпеки здоров’я та поведінки

План

 1. Заклад дошкільної освіти як соціальна інституція виховання у дітей безпеки здоров'я та поведінки.

 2. Наукові погляди на особистісно-діяльнісний підхід як інтегроване поняття.

 3. Особистісно орієнтований підхід до виховання у дітей безпеки здоров'я та поведінки.

 4. Діяльнісний підхід як важлива складова процесу виховання безпеки здоров'я та поведінки у дітей дошкільного віку.


Література:

 1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2-х кн. Кн. 1: Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / Ред. О.І. Цибульська. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.

 2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2-х кн. Кн. 2: Особистісно-орієнтований підхід: науково-практичні засади / Ред. О.І. Цибульська. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.

 3. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Лидия Ильинична Божович. – М. : Просвещение, 1968. – 464 с.

 4. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии / Лев Семенович Выготский. – СПб. : Союз, 1997. – 224 с.

 5. Запорожец А.В. Психология действия : избранные психологические труды / А.В. Запорожец. – Москва : Московский психолого-социальный институт ; Воронеж : Издательcтво НПО 'МОДЭК', 2000. – 736 с.

 6. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. – 304 с.

 7. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения : в 2-х т. / Алексей Николаевич Леонтьев. – М. : Педагогика, 1983. – Т. І. – 392 с.

 8. Пироженко Т. Найголовніше – гармонізувати середовище // Дошкільне виховання. – 2002. – №11. – С. 3 – 4.Семінарське заняття 3 (4 год.)

Тема 3. Безпечна поведінка
План

 1. Безпечна поведінка особистості як психолого-педагогічна проблема.

 2. Джерела небезпеки та небезпечних факторів.

 3. Специфіка виховання безпечної поведінки дітей на різних етапах дошкільного дитинства.

 • Принципи освітньо-виховного процесу формування у дітей безпечної поведінки.

 • Чинники виховання безпечної поведінки у дітей дошкільного віку.

 1. Види відповідальної та безпечної поведінки.

 2. Педагогічні умови формування основ відповідальної поведінки у дошкільників.


Література:

 1. Бєлєнька Г., Васильєва С. Формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ: Монографія. Харків: «Друкарня Мадрид», 2015. 330 с.

 2. Богуш А. М. Довкілля: для дітей дошкільного віку : [метод. посіб. для вихователів дитсадків та батьків] / А. М. Богуш, В. Р. Ільченко. — Полтава : НМЦІЗО, 2003. — Ч. 2. — 76 с.

 3. Богуш А. Безпека дитини в довкілля / Алла Богуш // Дошкільне виховання. –2013. –No 4. –С.4-6.

 4. Вашак О. Сім’я як осередок виховання у дітей еколого-безпечної поведінки. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : Зб. наук. пр. – Вип.9. – Київ. – 2006. – С. 310 – 316.

 5. Гураш Л. Розумна обережність – запорука безпеки // Дошкільне виховання. – 2003. – №7. – С. 7 – 9.

 6. Карнаух Л. П. Виховання безпечної поведінки дітей дошкільного віку в соціальному середовищі : метод. посіб. / Л. П. Карнаух –Умань: ВПЦ ―Візаві, 2009. –83 с.14.

 7. Фасолько Т.С. Виховання відповідальної поведінки у дітей дошкільного віку Оновлення змісту і методів початкової освіти: Наук. записки РДПІ. - Вип.8. - Рівне, 1999. - С.118-121.

 8. Фасолько Т.С. Психолого-педагогічні передумови формування моральної відповідальності у дітей дошкільного віку Оновлення змісту і методів дошкільної освіти в Україні: Наук. записки РДПІ. - Вип. 5. - Рівне, 1999. - С.73-79.

 9. Шик Л. Основи безпеки дітей дошкільного віку .-Х.: Вид.група «Основа»,2010

Семінарське заняття 4 (2 год.)

Тема: Сутність здоров’я, його безпека та збереження у дітей дошкільного віку

План

 1. Сутність поняття «здоров’я».

 2. Види здоров’я.

 3. Чинники впливу на здоров’я.

 4. Фактори збереження здоров’я дітей.

 5. Державні комплексні, парціальні та авторські програми дошкільної освіти у контексті компетентнісної парадигми освіти

 6. Здоров’язбережувальне середовище у ЗДО, підхід до його організації та функціонування.


Література:

 1. Андрющенко Т. К. Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / Андрющенко Тетяна Костянтинівна. – К., 2007. – 20 с.

 2. Андрющенко Т.К. Формування у дошкільників знань про здоров’я через особистісно орієнтований підхід // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: Зб. наук. пр. / За заг. ред. Г.В. Оникович, А.М. Ломаковича. – К.–Кременець: РВЦ КОГПІ імені Тараса Шевченка. – 2004. – С. 129–131.

 3. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / наук. кер. А. М. Богуш ; авт. кол.: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л. та ін. — К., 2012. — Спецвип. журн. “Вихователь-методист дошкільного закладу”. — 30 с.

 4. Бєлєнька Г. В. Здоров’я дитини – від родини : [кол. монограф.] / Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, М. А. Машовець. — К. : СПД Богданова А. М., 2006. — 220 с.

 5. Богініч О. Л. Сутність здоров’язберігаючого середовища у життєдіяльності дітей дошкільного віку / О. Л. Богініч // Вісник Прикарпатського університету імені І. Франка. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. XVII-XVIII. – Педагогіка. – С. 191-199.

 6. Водолазська Т. В. Модель доброзичливого до дітей освітнього середовища [Електронний ресурс] / Т. В. Водолазська // ПостМетодика, №5 (108), 2012. – 2012. – URL: http://poippo.pl.ua/pm/pdf-1-f-w/PM-108.pdf

 7. Денисенко Н. Формування свідомого ставлення до здоров’я / Н. Денисенко // Дошкільне виховання. – 2008. – № 9. – С. 3-5.

 8. Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. No 2402-III. [Електронний ресурс] –Режим доступу : URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

 9. Лохвицька Л.В. Програма Про себе треба знати, про себе треба дбати” / Л. В. Лохвицька. — Тернопіль : Мандрівець, 2014. — 120 с.

 10. Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є. Проблеми екологічної безпеки як основи життєдіяльності особистості в освітньому середовищі. IV Всеукраїнські наукові читання пам’яті Сергія Терещука: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Миколаїв, 23-24 квітня 2015 р.) / Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Миколаїв: ФОП Швець В.Д., 2015. С. 205−208.


Семінарське заняття 5 (4 год.)

Тема: Форми, методи й засоби формування безпечної та відповідальної поведінки у дошкільників.

 1. Зміст педагогічної роботи щодо формування у дітей безпечної та відповідальної поведінки.

 2. Методи ознайомлення дошкільників з основами безпеки.

 3. Заняття (групові, індивідуальні) як ефективна форма роботи з дітьми в процесі формування безпечної та відповідальної поведінки.

 4. Доручення та чергування як основні форми праці дітей через, які відбувається процес набуття дошкільниками навичок безпечної та відповідальної поведінки.

 5. Гра як провідний вид діяльності у формуванні безпечної та відповідальної поведінки дошкільників. Гра як провідний вид діяльності у формуванні безпечної та відповідальної поведінки дошкільників. Використання дидактичної гри.

 6. Художнє слово як ефективний засіб засвоєння правил безпечної поведінки дошкільників.


Література:

1. Александрова Т. Ф. «Тиждень безпеки дитини» – захід формування у дошкільників практичних навичок з безпеки життєдіяльності: методичний посібник. – Кіровоград: Кіровоградські міські курси ІІ категорії НМЦ ЦЗ ТА БЖД Кіровоградської області, 2013. – 115 с.

2. Формування навичок безпеки життя в контексті самореалізації особистості дошкільника / К. Й. Щербакова, Л. В. Макаренко // Педагогічний дискурс. – Вип. 13. –С. 414–418.

3. Безпека життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку: навчальнометодичний посібник/ О. Карпенко, Л. Загоруйко. – К. : Видавничий дім «Слово». 2016. – С. 24–43.

4. Грицюк Л. А., Каротаєва М. І. «Безпека життєдіяльності дошкільника». – К. – П. : Вид. група «Абетка-НОВА2, 2003. – С. 7–8.

5. Жуковская Р. И. Игра и ее педагогическое значение / Р.И. Жуковская. – М. : Педагогика, 2006. – 110 с.

6. Кочетова Т. К. Роль дидактических игор в формировании представлений о форме у детей подготовительной группы / Т. К. Кочетова, Л. В. Володина // Методист. – 2007. – № 5. – С. 59–65.

7. Моніторинг здоров’я учнів ЗНЗ : методичний посібник / за ред. В. І. Шахненко. – Дрогобич, 2008. –24 с.

Лабораторне заняття 1 (2 год.)

Тема: Організація співпраці ЗДО та сім'ї щодо формування у дошкільників безпечної та відповідальної поведінки

Підготуватися до обговорення питань:

 1. Заклад дошкільний освіти та сім'я – об’єкти первинного соціального досвіду дитини.

 2. Основні напрямами взаємодії педагогів ЗДО з родинами.

 3. Основні завдання взаємодії батьків та вихователів ЗДО щодо виховання безпечної та відповідальної поведінки у дошкільників.

 4. Ефективні форми взаємодії педагогів і батьків.


Практичне завдання:

 1. Розробити конспект однієї із форм (за вибором студента) взаємодії ЗДО та батьків. Виготовити наочний матеріал відповідно до змісту обраної форми роботи. Бути готовим до проведення, в межах аудиторії, розробленої форми роботи.

Форма звітності: усна, письмова.

Література

 1. Акопян Л., Погорєлова Л. Співробітництво, партнерство, довіра. Сучасний погляд на взаємодію педагога і батьків / Л. Акопян, Л. Погорєлова // Дошкільне виховання. – 2013. – № 1. – С. 26-28.

 2. Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Машовець М.А. Здоров’я дитини – від родини. – К.: СПД Богданова А.М., 2006. – 220 с.

 3. Вашак О. Сім’я як осередок виховання у дітей еколого-безпечної поведінки. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : Зб. наук. пр. – Вип.9. – Київ. – 2006. – С. 310 – 316.

 4. Гураш Л. Розумна обережність – запорука безпеки // Дошкільне виховання. – 2003. – №7. – С. 7 – 9.

 5. Карнаух Л.П. Дошкільний навчальний заклад як соціальна інституція виховання безпечної поведінки у дітей дошкільного віку. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 31-35.

 6. Матвієнко С. І. Методика формування у дошкільників соціальної компетентності : навч.-метод. посіб. – Ніжин: Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2012. – 106 с

 7. Матвієнко С.І. Взаємодія ЗДО та сім’ї з формування в старшого дошкільника безпечної поведінки в соціальному середовищі. Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: П18 збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 листопада 2018 р., м. Ніжин) / За заг. ред. С. О. Борисюк та О. В. Лісовця. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 188 с.


Лабораторне заняття 2 (4 год.)

Тема: Дорожній рух, транспорт та безпека дитини

Практичні завдання:

1.Підготувати мультимедійну презентацію з ознайомлення дошкільників з теми: «Безпечний рух на дорозі». Презентація має містити такі орієнтовні компоненти: Поняття «дорожній рух». Правила дорожнього руху та безпека. Організація дорожнього руху та його регулювання. Розмітка на дорозі. Рух за сигналами світлофора. Дорожні знаки. Види транспорту. Рухова активність та саморегуляція. Безпека руху. Пішохідний рух. Культура поведінки в громадському транспорті.

Бути готовим до демонстрації в аудиторії.

2. Зробити добірку відеоматеріалів для дошкільників відповідно до теми: «Безпека руху на дорозі».

3. Розробити конспект фрагмента заняття з даної тематики. Виготовити наочні, дидактичні матеріали до заняття. Бути готовим до проведення в аудиторії.

Форма звітності: усна, письмова

Література

 1. Богуш А. М. Довкілля: для дітей дошкільного віку : [метод. посіб. для вихователів дитсадків та батьків] / А. М. Богуш, В. Р. Ільченко. — Полтава : НМЦІЗО, 2003. — Ч. 2. — 76 с.

 2. Богуш А. Безпека дитини в довкілля / Алла Богуш // Дошкільне виховання. –2013. –No 4. –С.4-6.

 3. Зеркалов Д. В.Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс]: Навчальний посібник / Д. В. Зеркалов. –Електрон. дані. –К. : Основа, 2011.

 4. Клименко В.Р. Навчайте дошкільнят правилам дорожнього руху. М,1973.

 5. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. М.: «Издательство Скрипторий 2003»,2009.

 6. Яковенко Л.В. Абетка безпеки дошкільників. Методичні матеріали та розробки занять /Друге видання. .: Вид.група «Ранок», 2010


Лабораторне заняття 3 (2 год.)

Тема: Безпечна поведінка дитини в екстремальних ситуаціях

Підготуватися до обговорення наступних питань:

Безпечна поведінка дошкільників в екстремальних ситуаціях природнього походження: землетрус, повінь, гроза, блискавка, грім, зсув, сніжна лавина, ураган, пожежа.

Необхідність навчання дітей поводженню в екстремальних ситуаціях.
Практичне завдання:

1. Зробити добірку наочних матеріалів (відеоматеріали, картинки, книги, мультфільми) для ознайомлення дітей дошкільного віку з можливими екстремальними ситуаціями природного, соціального походження. Бути готовим до презентації в аудиторії.

2. Розробити пам'ятку до дітей дошкільного віку, що стосується покрокових дій в екстремальній ситуації (тема за вибором студента). Бути готовим до презентації в аудиторії.
Форма звітності: усна, письмова

Література

 1. Безопасность дошкольника при чрезвычайных ситуациях: Парциальная программа. -Б.: 2011; - 22 стр.

 2. Відлюдків В. Екстремальні ситуації природного характеру: Ситуаційні завдання для перевірки якості знань навчання // Основи безпеки життєдіяльності –No 3. –2000, –с. 39-45.

 3. Лоза О. Особиста безпека дитини: Посібник для батьків та вихователів з курсу „Захист життя та здоров’я дітей, норми поведінки у надзвичайних ситуаціях.” – Суми: ВВП „ Мрія – 1” ЛТД, 1999. – 84 с.

 4. Рекомендації щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях. Безпека на воді // Надзвичайна ситуація. –1999. -No8 –с.38.

 5. Савчин М. В. Відповідальність: смисловий принцип мотиваційної регуляції поведінки особистості / М. В. Савчин // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 1. – С. 12–13.

 6. Шик Л. Основи безпеки дітей дошкільного віку .-Х.: Вид.група «Основа»,2010.

 7. Яковенко Л.В. Формування основ безпеки та норм поведінки в надзвичайних ситуаціях у дітей дошкільного віку. Авторська програма та методичні рекомендації .-Х.:ХОНМІБО,2003

Лабораторне заняття 4 (4 год.)

Тема: Безпека здоров’я та поведінки дитини в природному середовищі

Підготуватися до обговорення наступних питань:

Безпечна поведінка у лісі: взаємодія з лісовими плодами: ягоди, гриби, трави, пожежо-небезпечні періоди.

Правила поводження на воді, льоду. Ознайомлення дошкільників з можливими травмами, отруєннями різного походження.

Безпечна поведінка дошкільників на вулиці: безпечні рухливі ігри.

Сонячний удар, обмороження – потенційні негативні чинники впливу на здоров'я.
Практичне завдання:

1. Розробити конспект заняття, спрямоване на виховання в дошкільників безпечної поведінки в лісі: ознайомлення дітей з лісовими дарунками: ягодами, грибами, травами та інше. Бути готовим до проведення в аудиторії.

2. Зробити мультимедійну презентацію до теми заняття з дошкільниками. Презентація має супроводжувати процес проведення заняття.

3. Зробити колаж-пам'ятку для ознайомлення дітей з можливими негативними чинниками впливу на здоров'я.

Форма звітності: усна, письмова

Література

 1. Безопасность дошкольника при чрезвычайных ситуациях: Парциальная программа. -Б.: 2011; - 22 стр.

 2. Відлюдків В. Екстремальні ситуації природного характеру: Ситуаційні завдання для перевірки якості знань навчання // Основи безпеки життєдіяльності –No 3. –2000, –с. 39-45.

 3. Горбачук В.Г., Мацько Н.В. Вплив зовнішніх і соціальних факторів на здоров’я дітей // Матеріали І Всеукраїнської науково-практиктичної конференції „Здоров’я і освіта”. – Львів, 1993. – Ч.І. – С. 92–95.

 4. Мартынов С. «Если ребенок попал в беду…». /Дошкольное воспитание № 1, 1994

 5. Первая помощь детям. Справочник, изданный при финансовой поддержке Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца. - Бишкек

 6. Программа «Безопасность дошкольника в окружающем мире». /Дошкольное воспитание № 3, №4 1998

 7. Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є. Проблеми екологічної безпеки як основи життєдіяльності особистості в освітньому середовищі. IV Всеукраїнські наукові читання пам’яті Сергія Терещука: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Миколаїв, 23-24 квітня 2015 р.) / Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Миколаїв: ФОП Швець В.Д., 2015. С. 205−208.

Лабораторне заняття 5 (4 год.)

Тема: Безпека здоров’я та поведінки дитини вдома

Підготуватися до обговорення наступних питань:

Безпечна рухова активність дитини вдома.

Безпечна поведінка з побутовою технікою – електроприлади: праска, електрочайник, пральна машина, зарядні пристрої до гаджетів, блендер, мультиварка та інші.

Пожежо-небезпечні та ріжучі засоби.

Небезпечність побутової хімії.

Безпечна поведінка з домашньою аптечкою.
Практичне завдання:

1. Зробити добірку художніх творів, оповідань, казок, які б сприяли вихованню безпеки здоров'я та відповідальної поведінки дитини вдома. Бути готовим до читання та аналізу в аудиторії.

2. Дібрати та провести ігри, спрямовані на ознайомлення дошкільників з:

 • Побутовою технікою, електроприладами;

 • Пожежо-небезпечними засобами;

 • Небезпечністю побутової хімії;

 • Домашньою аптечкою.

Форма звітності: усна, письмова

Література

 1. Бєлєнька Г. В. Здоров’я дитини – від родини : [кол. монограф.] / Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, М. А. Машовець. — К. : СПД Богданова А. М., 2006. — 220 с.

 2. Богуш А. М. Довкілля: для дітей дошкільного віку : [метод. посіб. для вихователів дитсадків та батьків] / А. М. Богуш, В. Р. Ільченко. — Полтава : НМЦІЗО, 2003. — Ч. 2. — 76 с.

 3. Богуш А. Безпека дитини в довкілля / Алла Богуш // Дошкільне виховання. –2013. –No 4. –С.4-6.

 4. Зеркалов Д. В.Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс]: Навчальний посібник / Д. В. Зеркалов. –Електрон. дані. –К. : Основа, 2011.

 5. Лоза О. Особиста безпека дитини: Посібник для батьків та вихователів з курсу „Захист життя та здоров’я дітей, норми поведінки у надзвичайних ситуаціях.” – Суми: ВВП „ Мрія – 1” ЛТД, 1999. – 84 с.

 6. Лохвицька Л.В. Програма Про себе треба знати, про себе треба дбати” / Л. В. Лохвицька. — Тернопіль : Мандрівець, 2014. — 120 с.

 7. Яковенко Л.В. Абетка безпеки дошкільників. Методичні матеріали та розробки занять /Друге видання. .: Вид.група «Ранок», 2010

скачати

© Усі права захищені
написати до нас