Ім'я файлу: КУРСОВА РУДКІВСЬКИЙ В.О..docx
Розширення: docx
Розмір: 43кб.
Дата: 16.05.2020

Вступ
Широке значення реклами зображує її як масштабне громадське явище сучасності, не виключаючи її поділу на oкремі види, щo бмежують рекламнo-інфoрмаційну діяльність стосовно певних сфер суспільнo-екoнoмічнoгo життя людей.
Тема рoбoти:«Рекламна діяльність та її вплив на обсяг продажу і витрат».
Oб'єкт дoслідження: вплив реклами на споживача.
Мета: дослідити вплив реклами на думку та поведінку спoживача.
Завдання рoбoти:Дати визначення реклами;

Структурувати види реклами;

Визначити функції та конкретизувати цілі рекламно-інформаційної діяльності;
Пoділитися інформацією про загальнотеoретичнi прoблеми реклами з точки зору психології;
Проаналізувати вплив реклами на спoживача на конкретних прикладах.
Структура роботи:Дана рoбoта складається з трьох рoзділів: перший рoзділ містить теoретичнуoснoву та аналіз загальних пoнятть, рoзкривається термін «реклама» та її складoві; у другoму рoзділі розглядаються загальнoтеoретичні прoблеми реклами з точки зору психології, третій рoзділ — це рoзгляд на практиці oсoбливoстей впливу реклами на споживача. Пoбита фраза «реклама — двигун тoргівлі» дoсить повно розкриває oснoвну функцію реклами: передачу інформації про тoвар, знайомствo з ним пoтенційних пoкупців, переконання їх в неoбхіднoсті придбання тoвару. Але від звичайнoгo інформаційного пoвідомлення реклама відрізняється зацікавленістю в кінцевому результаті. Це не прoстo вивчення інформаційного повідомлення – реклама відрізняється зацікавленістю в кінцевому результаті. Це не простo вивчення інформації, а вивчення з певнoю, цілком конкретною метoю збільшення пoпиту на тoвар.
Розділ 1. Теоретичні відомості рекламної діяльності

Поняття, функції та цілі реклами

Спочатку ознайомимось з поняттям реклами. Безліч авторів книг, які писали на теми, що пов’язані з рекламою (Е. Гаврилов «Реклама в торгівлі», У. Уеллс, Дж. Бернет «Реклама: принципи і практика»), дають різні визначення цього поняття. Реклама – це в першу чергу форма комунікації, яка являє собою розпoвсюдження певної інформації оплаченoї рекламoдавцем з метoю звернення уваги до oб'єкта, який рекламують, свoєрідне відгалуження в руслі якого створюються і розповсюджуються інформативно-образні, експресивно-сугестивні тексти, адресовані людям з метою спонукати їх до потрібного для рекламодавця вибору. Реклама – це особливий вид діяльності, який супроводжує людство протягом всієї історії його розвитку. Більш широке і вичерпне визначення реклами, яке ми будемо вважати для себе основним, сформульоване так: «Реклама - інфoрмація, пoширена якимось спосoбом, в якійсь формі і з використанням якихось засобів, адресована невизначеному колу осіб і спрямована на привернення уваги до об'єкта рекламування, формування або підтримка інтересу до нього і його просування на ринку». Історично так склалося, що тривалий час поняття реклами мало на увазі все, що пов'язане з поширенням у суспільстві інформації про товари (послуги) з використанням усіх наявних на той момент засобів комунікації. Поступово розвиток реклами призвів до того, що від неї відбрунькувалися і стали самостійно розвиватися такі комунікаційні напрямки як зв'язки з громадськістю. Ви день у день піддаєтесь різноманітному впливу реклами. Ви бачите рекламу в газетах, на сховищах, слухаєте радіорекламу, а також переглядаєте безліч рекламних оголошень на телебаченні. Також у Всесвітній павутині є різноманітна реклама. Ви коли-небудь замислювалися про те, як працює світ реклами? Що таке реклама? У цьому підрозділі ми обговоримо поняття, цілі та функції реклами. Ми також детально обговоримо класифікацію реклами.
Реклама стала невід'ємною частиною сьогоднішнього маркетингового сценарію. У більш ранні часи рекламі не приділялось такого наголосу, як сьогодні. Інститут практиків реклами визначає цей термін так: "реклама представляє найбільш переконливе можливе повідомлення про продаж правильних перспектив товару чи послуги з найменшими витратами". Тут ми поєднуємо творчість, маркетингові дослідження та купівлю економічних медіа. Реклама може коштувати великих грошей, але ці витрати виправдані, якщо вона працює ефективно та економно. Реклама може сприйматися як найефективніший засіб охоплення людей з інформацією про товар. Реклама представляє масове переконання, крім поширення інформації потенційним покупцям про товар та виробника. Створюючи обізнаність і популярність, вона прагне переконати. Це більш ефективний і масштабний і менш дорогий спосіб створення контактів. Мета реклами - продати щось, щось - товар, послуга чи ідея. Справжня мета реклами - ефективна комунікація між товарами та клієнтами, підвищення обізнаності.

Ми перерахуємо деякі конкретні цілі реклами:

Для негайного продажу;

Для формування первинного попиту;

Ввести цінову угоду;

Побудувати визнання бренду чи наполягання бренду;

Допомогти продавцеві, підвищивши рівень обізнаності про товар серед підприємств роздрібної торгівлі;

Створити репутацію служби, надійності або дослідницької сили;

Збільшити частку ринку.

Нормальною характеристикою реклами є створення первинного попиту на категорію товару, а не на конкретний бренд. Вважається, що реклама продукції повинна наголошувати на торговій марці.

Тепер ми плануємо викласти функції реклами.

Щоб відрізнити продукцію від своїх конкурентів: на ринку так багато товарів. Іноді одні і ті ж види продукції конкурують на одному ринку.

Повідомлення інформації про товар: через рекламу одна компанія може надсилати інформацію про свій товар цільовій аудиторії.

Щоб закликати використання продукту, реклама може створити всередині себе бажання продукту.

Для розширення дистрибуції продукції: коли ринковий попит на певний товар збільшується, роздрібний продавець та дистриб'ютор беруть участь у продажі цього товару.

Щоб збільшити перевагу бренда: існують різні продукти з різними стрічками. Тож ми отримуємо перевагу вибирати смугу певного товару за допомогою реклами.

Щоб зменшити загальну вартість продажу: реклама збільшує первинний попит на ринку. Коли попит є, і товар доступний, загальна ціна автоматично знизиться.

1.2.  Класифікація, види та завдання реклами
Сучасна реклама має чітку наукову базу. Вона озброєна науковими засобами, виробленими психологією та соціологією, для кращого контролю над людиною.
Засоби рекламного бізнесу вкладаються в систему точної наукової класифікації. Вона охоплює усі складові рекламного процесу: рекламодавці, споживачі, об'єкти реклами, рекламні засоби та носії, соціальні та виробничо-економічні умови комерційної діяльності, а також сама реклама.
У класифікації реклами розрізняють два поняття: реклама як процес (тобто «рекламування» поширення того чи іншого продукту у маси), реклама як продукт (а саме рекламне звернення).
Велика кількість спеціалістів в галузі рекламної продукції створили цілісну систему класифікації реклами як процесу, так і продукту. Основа цієї системи поділ реклами на певні групи за такими ознаками:
вид реклами;
мета отримання прибутку;
спосіб передавачі інформації;
метод передавачі інформації;
характер емоційного впливу;
характер способу передавання інформації;
характер взаємодії;
предмет рекламування;
цілі рекламування;
суб'єкт рекламування;
інтенсивність реклами;
форма використання носіїв реклами.
Види реклами. За даною ознакою вона поділяється на бізнес, соціальну, політичну та релігійну реклами.
Бізнес-реклама повинна донести комерційну інформацію рекламодавця до споживача, допомагаючи продати товар, послугу або ідею.
Соціальна рекламна інформація це некомерційна інформація державних органів із питань здорового способу життя, охорони здоров'я, охорони довкілля, збереження корисних копалин, запобігання правопорушень, соціального захисту та безпеки серед населення. У даній рекламі не згадуються конкретна продукція чи її виробник. Особи, які на безоплатній основі виконують завдання із поширення соціальної реклами або використовують для цього власні кошти, отримують пільгами, передбачені законодавством України.
Політичній рекламі притаманні специфічні ознаки: її мета створення популярності певним політичним партіям чи їх лідерам. Для цього залучають «іміджмейкерів», тобто людей, що знають, яким способом можна створити певний образ (імідж) певного політика чи партії.
Релігійна реклама, створена для поширення даних про релігійне життя, окремі події чи свята у конкретних церковних спільнотах. Дана реклама має особливі ознаки, що визначаються суттю релігійних відносин.
Комерційна й некомерційна реклами. Зазвичай метою процесу рекламування є збільшення кількості продажу, додаткового прибутку чи стабілізація становища на ринку продаж. Однак реклама може бути й некомерційною, коли рекламодавці некомерційні організації, мета яких неотримання прибутку, а так звана суспільна користьоголошення про прийняття на роботу, релігійна інформація та інші.
Некомерційною рекламою також можна вважати події для встановлення хороших людських відносин у тій чи іншій фірмі, а також між даною фірмою та державою, фірмою й суспільством. Це некомерційні статті, телевізійні статті та радіопередачі, прес-конференції з приводу певних подій у житті фірми, різні культурні та соціальні заходи, які не мають комерційних цілей. Реклама державної символіки, способу ведення життя в країні, хоч і є некомерційною, однак має більшу цінність, ніж комерційна, адже виховує почуття патріотизму та любові до своєї країни.
Способи передавачі інформації. За цією ознакою реклама розділяється за даними напрямками:
реклама в засобах масової інформації;
пряма реклама;
реклама на території продажу;
власна реклама;
персональний продаж.
Реклама в засобах масової інформації це стандартна реклама, а саме платне, однонапрямлене та не особистісне звернення, що присутнє в засобах масової інформації (газети, телебачення, радіо, журнали) з метою повідомлення деякій групі людей певних фактів про товари, послуги чи ідеї. Повідомлення є не безоплатними, зворотний зв’язок забезпечується з деяким запізненням — тільки через кінцеву поведінку потенційного покупця; реклама адресується не конкретній особі, а аудиторії, яка є зацікавлена в даній продукції чи цих послугах.
Прямою рекламою є усі угоди, які пов’язані з пошуками нових клієнтів та торгових угод, операції, що здійснюються поштою, телефоном, безпосереднім вкладанням роздаткового матеріалу у поштові скриньки, а також через пресу у вигляді відрізних купонів для читачів. Сюди також відносять продаж товарів за каталогами, спеціальна інформація для промисловців та спеціалістів конкретних галузей. Завжди діють дві форми прямої реклами: перша — інформує, друга — продає.
Асоціація прямої поштової реклами називає 9 переваг даної реклами:
1. Її можна адресувати конкретним особам або конкретним ринкам із встановленням на багато більшого контролю за її ефективністю, ніж це можливо для інших засобів інформування.
2. Їй можна просувати як особистісну чи як абсолютно конфіденційну.
3. Вона є особливим зверненням конкретного рекламодавця до конкретного споживача, тобто не є конкурентною ні з іншою рекламою, ні з будь-яким редакційним матеріалом у засобах масової інформації.
4. Вона не є лімітована місцем, форматом чи тиражем видання.
5. Вона дає значно більші можливості вибору матеріалів і виробничих процесів для її виготовлення.
6. Вона дає змогу вносити елементи як новизни, так і раціонального підходу в інтерпретацію ідеї рекламодавця.
7. Її виготовлення можна організувати в суворій відповідності відносно потреб персонального оперативного графіка рекламодавця.
8. Її дієвість найлегше контролювати, організувавши відповідне вибіркове дослідження й тестування невеликих груп одержувачів.
9. Завдяки, недоступним для інших засобів реклами, ґрунтовності й широті інформації, вона дає змогу покупцям раціональніше поставитися до купівлі чи укладання угоди.
Вважають, що пряма поштова реклама це найособистіша серед усіх форм реклами.
Професіонали, які працюють у сфері прямої поштової реклами переконані, що коли вони безпосередньо звертаються до покупця чи потенційного клієнта, то використовують найважливіше з усіх відомих покупцю чи клієнту слів його власне ім’я. Вони намагаються розмовляти з покупцем чи клієнтом так само, як розмовляли б із ним за особистої зустрічі. Проте вартість прямої поштової реклами в розрахунку на один контакт є порівняно високою. Вона може бути виправданою тільки за умови, коли рекламодавець точно знатиме, що його звернення потрапило до рук тих, кому воно потрібне.
Отже, спочатку, ніж організовувати цю роботу, треба скласти перелік потрібних адрес. В економічно розвинутих країнах діють навіть спеціальні брокери з продажу таких списків. Вони мають банк-адрес за різними сегментами ринку. Це фірми, підприємці, банки, агенції, приватні особи, розподілені на спеціальні групи за майновими, сімейними, релігійними, освітніми цензами та інтересами.
Найбільший у Німеччині брокер списків має 280 млн адрес. Особливо виділено майже 800 тис. приватних осіб із високою купівельною спроможністю, а також до 6 млн споживачів у різних країнах за інтересами. У комп’ютери брокерів заносяться дані про покупців елегантного одягу, фірмового взуття, про розміри гаражів, щомісячні прибутки та значні покупки в останні місяці. Щоранку поштові служби Німеччини кладуть у поштові скриньки рекламні послання вартістю понад 12 млн євро.
Інший вид реклами реклама на місці продажу – це комплекс заходів для доведення комерційної інформації до покупця безпосередньо на місці продажу товару, інформації, яка спонукала б його до негайної дії, тобто купівлі. Ясна річ, вона має справляти значний психологічний вплив, яскраво й винахідливо презентуючи товар, впливаючи тим самим на поведінкові рефлекси покупця (споживача).

2.1. Ефективність рекламних заходів.

Розглядаючи та аналізуючи рекламну діяльність можна зауважити, що вона є затратною. У зв’язку з цим невід’ємними у цій сфері є розрахунки ефективності реклами, які в свою чергу відкривають нові можливості, а саме:

- можливість отримувати інформацію про доцільність реклами з точки зору економіки;

- мати змогу аналізувати результативність різних способів розповсюдження рекламного матеріалу;

- визначити як отримати оптимальний вплив напотенційних покупців та за яких умов.

Ефективність реклами повинна підтримувати контроль над всіма складовими , зокрема аналізувати зміни попиту, які відбуваються в процесі проведення рекламних заходів, також вона має прораховувати приріст обсягу продажу та доходу, до якого входить не тільки сама реклама , а й витрати на її реалізацію.

Можна виділити два найважливіші щляхи якими визначають ефективність рекламних заходів:

1) ефективність впливу реклами на свідомість людини з точки зору психології, тобто рекламування, яке приверне увагу, залишиться в пам’яті тощо;

2) ефективність реклами, яка обумовлена економвчними стратегіями.

В основі ефективності впливу реклами на свідомість людини лежить завдання привернути якнайбільшу увагу покупців, які зазвичай є потенційними , керувати рівнем їхнього сприйняття, фіксуванням у пам'яті. Це є насправді важливим на етапі впроваджкння товару на ринок. Також існують методи для того щоб визначати рівень ефективності психологічного впливу реклами, головними можна вважати:

- тести на запам'ятовуваність;

- тести методикою асоціацій;

- лабораторні тести;

- опитування, які визначають думки та ставлення до рекламного заходу.

Для того, щоб визначити вплив рекламного звернення варто використовувати аналітичні данні оперативного та бухгалтерського обліку.

Потужність реклами можна визначити за допомогою аудиторії, тобто потенційних клієнтів. Важливим є коефіцієнт обігу який потрібно визначати, бо це середнє число споживачів, через руки яких пройде один примірник даного носія інформації. Його визначають: де К - коефіцієнт обігу реклами; S - чисельність аудиторії, на яку розрахована реклама: Q - обсяг реалізації реклами (кількість примірників).

Серед показниківможемо виділити ті, які цілісно характеризують рівень доведення рекламних повідомлень до споживача.До них можна віднести частину власне потенційних споживачів тих, які мали зв’язок х таким способом просування. З цього можна сказати, рівень ефективності на пряму залежить від цих показників, чим вищі вони, тим і ефективність більша. Добуток двох показників зображує міру інтенсивності рекламної кампанії GRР( grossraitingpoint): там обсяг - частка(виражена у відсотках) потенційних споживачів цільового ринку, які мали хоча б одну можливість для ознайомлення з рекламою у визначений період часу; частота- кількість можливостей для ознайомлення з рекламою у визначений період часу. Вважається, що тижнева кампанія з інтенсивністю 100 є середньою за інтенсивністю, 200 - дуже інтенсивною.

Французький маркетолог А. Даян пропонує розрізняти медіа-аудиторію та категорію людей, які знайомі з інформацією, та ту, на яку впливатиме реклама, тобто корисна аудиторія. Наступний етап - це роздвоєння аудиторії на роздвоєну (під впливом двох і більше медіа) та чисту охоплення. Для оцінки аудиторії вводяться поняття коефіцієнта оборотності, тобто середньої кількості людей, на які впливає одне середовище, та швидкості (ступеня) проникнення: де NP - швидкість повного проникнення; Sp.o. - коефіцієнт оборотності (чисельність населення, на яку впливає одне середовище); S - загальна чисельність населення.

В останні роки було проведено велику кількість досліджень пам’яті реклами. Дві з них стали класичними - "закон Моргенштейна" та "правило Зіеля".

«Закон Моргенштейна» говорить: якщо при першому знайомстві з рекламою відсоток тих, хто пам’ятав його, є «х», то в кожній успішній частині додається рівний «х» від тих, хто не запам’ятав рекламу. Наприклад, якщо перший удар запам'ятався на 20%, то після чотирьох повторень - 67,2% = (20+ (100-20) / 5 + (100-20-16) / 5 + (100-20-16-12, 8) / 5 + (100-20-16-12,8-10,24) / 5).

Правило "Зільське" вказує на те, що існує певний поріг запам'ятовування реклами. Інтенсивне представлення інформації дає швидший і кращий результат, ніж довгий з певним періодом подання інформації. Правило вказує на можливість ефективного використання коштів під час проведення рекламної кампанії.

Ви отримаєте ефективну інформацію про велику кількість рекламних даних, що використовуються для збільшення кількості рекламних оголошень, які рекламуються у великій кількості (часто 1 см2) та рекламуються на 1000 читачів (що робить другий орган широко відомим):

де В - рекламують майже 1000 людей; Б - звичайна річ про рекламу; Н - кількість читачів (кількість, тираж примірників).

Визначення цікавих запасів також повинно враховувати непродуктивну аудиторію, що не реагує на реалізацію, і не є цільовим сегментом ринку підприємств.

Запитали про рейтинг друкованих послуг для офіційної реклами на 1000 читачів, легко приєднавшись, хто з них відзначив перевагу. Перевірте воротаря та аудиторію, яку можна представити в рекламі за допомогою гігантів.

Певний розділ читацької аудиторії переглядається певною пресою для конкретного використання, спираючись на певний заголовок у ній: економічна, політична, культурна діяльність, і вона не розраховує на певну рекламу. Не слід враховувати вибір радіо- і телевізійної аудиторії, інфраструктури (транспорт, будівництво). Роблячи це, він сприймається як найвигідніший користувач для реклами, а також його переваги для рекламодавців.

Відображаючи враження, які можна використовувати для виготовлення рекламної продукції, це ступінь охоплення, кращий вигляд (в ефірі, надзвичайно газетних) та потужність, яку переглядає аудиторія.

Ступінь охоплення - це кількість громадян, які мають довгострокове рекламне звернення.

Короткочасна ймовірність - це середня кількість факторів, які перетворюють людину на рекламу (групи, сегменти) за певний проміжок часу.

Сила цього ефекту, який рекламується середньою цільовою аудиторією.

Існує повторювана метрика рекламних звернень - це інформування цільової аудиторії за графіком або графіком виходу окремих звернень вибраними, вибраними засобами реклами.

Ефективність реклами моделюється як функція витрат на рекламу: де АР є результатом рекламної діяльності (прибуток за рахунок рекламного прибутку, продажів, частки ринку, збільшення кількості покупців; Z-витрати на рекламу (загалом або на 1000 люди відповідної аудиторії).

Існують різні моделі ефективності реклами залежно від її витрат. Найчастіше використовуються моделі, що описують зміну обороту залежно від витрат на рекламу, моделі послідовного взаємозв'язку, адаптивні моделі та модель, що враховує аналогічні розподіли конкурентів. Застосування певної моделі залежить від мети фірми, а також наявної інформації про параметри, що характеризують ринок та товар.

До важливих рекламних показників належать:

- запровадження реклами як співвідношення кількості осіб, які запам'ятали і не запам'ятали передбачуваний вид реклами;

- залучення споживачів як різниця в кількості споживачів товарів у групах, які пам’ятають і не пам’ятають рекламу;

- критерій економічної ефективності реклами як відношення частки споживачів, які запам'ятали рекламу, до частки споживачів, які не запам'ятали рекламу.

Він вважається ефективним, коли половина людей, які його читають, пам’ятають про це. Економічний ефект від реклами вважається достатнім, якщо більше 7% людей, які запам'ятали рекламу, стали споживачами рекламованого товару.

Існують і інші методи оцінки ефективності реклами. Так, у США широко застосовується метод Галлапа-Робінсона. Суть його полягає в тому, що через кілька днів після оголошення з’являється 200 людей, відібраних серед постійних читачів видання. Читач повинен назвати марку рекламованого товару. Звідси виводиться коефіцієнт розпізнавання Рейтинг відображається залежно від часу реклами.

Розрахунок ефективності рекламної діяльності залежить від дотримання конкретних принципів вимірювання ефективності реклами:

1) розподіл конкретних та основних даних цільової реклами;

2) поєднання та порівняння методів змін;

3) стимулювання стимулювання та поведінки споживачів при проведенні перевірок;

4) розгляд синглу та ремаркетингу (краси);

5) унікальність пристрасті та налагодження;

6) ретельна перевірка результатів проведеного дослідження (точність, надійність);

7) публічне відкриття вибору аудиторії, її меж, які є учасниками;

8) відповідність результатам досліджень.

Ступінь психологічного впливу реклами на глядачів та слухачів створюється на всіх етапах рекламного процесу для використання тестування. На етапі планування реклами тестового об’єкта перевіряється правильність виготовлення споживчого мотиву. На етапі виробництва були випробувані різні варіанти креативного дизайну. На третьому етапі - етапи перевірки ефективності рекламної кампанії. Тестування проводиться зазвичай і періодично. Оптимальне використання учасників опитування - 125 осіб. Запис на магнітофон обов'язковий. Вони аналізують відповіді, які відрізняються: позитивні відповіді, негативні відповіді, невизначені позиції (емоції).

Найефективнішим методом тестування є сегмент ринку для глядачів, слухачів та читачів для демографії, таких як статті, вікна та сімейні станції:

1) вік (13-18 років, 19-27 років, 28-45 років, 46-65 років, старше 66 років);

2) статті (чоловіки, діти, діти до віку, діти 7-13 років);

3) сімейний стан (стадія самотнього життя, молода пара без дітей; молода пара з дитиною до 6 років; молода пара з двома дітьми до 6 років; подружжя з дітьми від 6 до 18 років; подружжя або одинокі літні особи).

1) відбір конкретних і базових даних цільового рекламування;

2) поєднання та співставлення методів вимірювання;

3) врахування стимулів і поведінки споживачів при здійсненні перевірки;

4) врахування одиничного та повторного рекламування (кратності);

5) уникання пристрастей та упередженого ставлення;

6) ретельна перевірка результатів проведеного дослідження (точність, надійність);

7) публічне оголошення вибіркової аудиторії, її меж, кількості учасників;

8) дотримання згоди у питанні використання результатів дослідження.
Ступінь психологічного впливу реклами на глядачів та слухачів визначають на всіх етапах рекламного процесу за допомогою тестування. На етапі планування реклами об'єктом тестування є перевірка правильності виявлення споживчого мотиву. На стадії виготовлення перевіряються різні варіанти творчого задуму. На третьому етапі - етапі виходу перевіряють ефективність рекламної кампанії. Тестування проводять постійно і періодично. Оптимальною кількістю учасників опитування є 125 чоловік. Обов'язковим є запис на стрічку магнітофона. Аналізують відповіді за такими результативними визначниками: позитивні відповіді, негативні відповіді, невизначені позиції (емоції).

Найбільш ефективним методом тестування є сегментація ринку глядачів, слухачів та читачів за демографічними ознаками, такими як стать, вік та родинний стан осіб:

1) вік (13-18 років, 19-27років, 28-45років, 46-65років, старші 66 років);

2) стать (чоловіки, жінки, діти до б років, діти 7-13 років);

3) родинний стан (стадія холостяцького життя, молоде подружжя без дітей; молоде подружжя з дитиною до 6 років; молоде подружжя з двома дітьми, коли меншому до 6 років; подружжя з дітьми від 6 до 18 років; подружжя з дорослими дітьми на їхньому утриманні; подружжя або одинокі особи похилого віку).

Для обчислення додаткового рекламного ресурсу для рекламодавців цієї групи:

де Т - важливий оборот під впливом реклами; Tc-добовий оборот за рекламні та післярекламні періоди; Приріст середньоденного обороту за рекламний та післярекламний період,%; Е - кількість днів, коли завжди збільшується товарообіг.

[Рисунок 29] Було представлено рекламні оголошення та запропоновано основні заголовки, які надають інформацію про товар, підприємство, суб’єкти ринку, конкурентів на ринку та головний фактор, що охоплює виробників, продавців та споживачів комунікацій.

2.2. Вплив реклами на обробку продажів і це.

Визначення споживчого попиту.

Попит - потреба покупця в цьому товарі за заданою ціною. Іншими словами, не все, що потрібно в даному товарі, є попитом, і саме воно забезпечує його платіжні предмети (гроші) при покупці. Таким чином, в економічній теорії розширюються "потреба" і "запит". [4, с .56]

При необхідності запитайте - можна змінити товар придбання, що можна віднести до ціни. Дуже цікаво, що ми запитуємо - це потенційна покупка, але відбудеться це чи ні, і бачимо без факторів. Для динаміки ринкової системи корисне використання попиту, як можливого куріння, а також змушення метушні бізнесменів, змушуючи їх дозволяти маневрувати роботою, користуватися ними та комерційними пропозиціями. Спеціальність ("маркетинг") - одна проблема - як допомогти "переписати" перетворитися на справжню "купити".

Попит споживачів (С) представляє те, що споживачі, домогосподарства платять за придбання предметів, які розміщують та користуються послугами, використовуючи власні послуги та послуги, що відповідають особистим потребам людини. Сукупність грошових продуктів, пропонованих на ринку робочими та юридичними особами для виготовлених товарів, необхідних.

Вплив реклами на попит споживачів. Критики, які рекламують компанію найчастіше, є провідними скандалістами, адже ті, хто використовує свої потужні рекламні бюлетені, примушують громадськість до непотрібних товарів, породжуючи питання там, де їх досі немає. Над проблемою є те, що це вирішило розум та економіку та професіоналів рекламного бізнесу.

Робіть дослідження, що призводять до того, що рекламна робота довіряє певного власника набір резиденцій, але приєднується до загальної думки про те, що він знає, а що не потрібно. У той же час існує низка інших соціально-економічних факторів, включаючи науково-технічний прогрес, який також намагається змінити і революціонувати життя.

Опитування шукають автомобілі, мопеди, телевізори, готові розмістити продуктові продукти та кишенькові калькулятори на кривій висхідній смузі, вражаючими темпами, приватними стимулами, але в основному майте на увазі, що вам потрібно врахувати на ринку. У той же час реклама не змогла знайти як ніколи надійного найменування роботи, коли чоловіки та жінки виготовляють капелюхи з транзитних транспортних засобів, загрожуючи шубою та певним асортиментом товарів із трьох членів.

Завдяки цьому можна припустити, що рекламні товари допомогли досягти старого товару на ринку, щоб стимулювати попит на цю групу товарів. Тимчасові скорочення використовуються для реклами, якщо ви хочете, щоб вони були розроблені на вашому слуханні. Можна також побачити, що на кришталевих ринках рекламується боротьба за частку свого характеру, а на аудіоринках - приватна конкуренція.

Компанія намагається рекламувати, але реклама розширюється на попит і дозволяє зменшити кількість еластичних записів для ціни.

Графік міг би сприяти збільшенню обсягу розвитку та середньої загальної міцності.

Наприклад, примітивні сили є AC1, і, як відомо, продаються до Q1. В результаті успішної реклами продажі розширюються до Q2. Можна використовувати середній показник, що призводить до значних заощаджень від великої кількості, що перекриває його кількість, залишаючись з рекламою (AC2
ті самі думки, які будуть Q3 = Q1. Фірма буде продаватися за більш високою ціною (AC3> AC1), яка вирощується на велику суму і сприяє рекламній кампанії.

Пропагування різних перспектив. Прихильники рекламують свою діяльність, і це намагається змінити товари, помітно конкуруючи, посилаючи монопольну владу, використовуючи обізнаних споживачів з новими продуктами, а також обов’язково використовуючи національні системи роботи: друк, радіо, телебачення.

Прихильники реклами перекривають негативні сторони: незвичайна ефективність (досить дезінформована), висота домішок, які позначені цінами, які при стандартному споживанні мають тенденцію до нейтралізації; створення різних барів у межах галузі; Сушіння різних масових даних.

Загалом можна сказати, що в монополістичних конкурентів об'єктивна функція фірми (максимізація існує) досягає поєднання факторів: ціни, використання продукції та зусилля на сушені товари.

2.3. Реклама та її вплив на підсвідомість споживачів.

Тут все законно і немає підстав засуджувати такі речі. Протест не буде розглядатися, але він не звернеться до людської психології. Зрештою, головна робота - реклама - переконайтесь, що користувач поширює рекламу як власне особисте бажання. А маніпуляція - це свого роду психологічний вплив, який призводить до прихованого життя в людині намірів, які не йдуть з його власними бажаннями.

Сьогодні є динамічно розвиваються випадки, коли вони використовуються з використанням усіх методів, а також використовуються нові методи, спрямовані на спілкування споживачів. Пряма реклама, яка є усіма діями, тому реклама та маркетинг, шукали інноваційні методи, що пропонують європейські послуги, і все більше, ніж використання непридатних або прихованих потреб. Такі інструменти, як правило, використовують позитивні результати, що свідчать про психологію - 3% свідомої діяльності людини, а 97% - підсвідомість.

Питання використання інформації про масову аудиторію було актуальним та активно обговорювалося. Дослідження маніпулювання рекламою роблять неоднозначність та різноманітність різних каналів комунікації споживачів. Ми використовуємо цілі комунікатора і здійснюємо медіа-діяльність, яка створює позитивний фактор у розвитку рекламних технологій, і буде використовуватися для використання інших форм поведінки, і вони повинні відкрити використання цієї інформації або інших даних споживачів.

Пропозиція щодо реклами - навмисна і ненав'язлива, пряма і непряма. Зміст непрямої навіювання, присутнього в інформаційному потоці в світі масок. Саме так надається реклама, яка надається в загальному інформаційному потоці, що дозволяє не використовувати її.

Прихильники гуманістичної психології допомагають маніпулювати життям справжньої людини шляхом вільного самовираження та волі. Деякі з дослідників мають більш високу позицію, і технології маніпуляцій дозволяють нам використовувати необхідні результати використання ефективних рекламних розслідувань для підсвідомості та довірених споживачів.

Якщо ви звернете увагу на законодавчі закони та подаєте законодавчі документи, ви можете знайти основні моменти, які потрібно запросити в Україну.

Закон США суворо застосовував рекламу, і це було небезпечно для потенційних споживачів, що використовують маніпуляційні технології. Запропоновані існуючі адміністративні та судові органи, які надали утримання, залишаються детальними на користь реклами та прийняті відповідні санкції.

У Китаї рекомендується використовувати ідентифікаційну рекламу в ЗМІ. Закони про рекламу в Японії не дозволяють використовувати приховану рекламу. Японія є одним з лідерів у розміщенні продукції на різних носіях, але це легальне взуття. Суворі обмеження спаму в Інтернеті в Японії, які залишають сучасні державні міністерства, залишаються кодексом комерційних законів. Спам в Японії з 2005 року [Рисунок 34]

Система регулювання та законодавства Німеччини та Франції до маніпуляцій працювала в рекламних категоріях і безкомпромісно. Для всіх країн, які розглядають інформацію про приховану рекламу, це Директива ЄЕС ЄЕС 89/552 / ЄЕС про телебачення без кордонів та Європейська конвенція про транскордонне телебачення, яка декретує питання платоспроможності: її можна перемістити в місце для передачі, але можна не визначити рекламні дослідження.

Якщо говорити про законодавство України, то це багато прогалин та невідповідностей сучасних методів комунікації зі споживачами. Зниження продуктивності, безпосередньо пов'язане з рекламою та пошуком інших технологій, привертає увагу, приділене українському медіаринку; альтернативна технологія - це ваша власна редакція, яка залишається позитивною чи впевненою, "корисною" зауваженнями експертів чи цільової аудиторії, спонсорським та розміщенням продукту. Все-таки великий приватний офіс у будь-якій компанії, яка займається рекламою та інноваційними акціями. І мене дивує вся реклама, маркетологи та майно чітко визначеного законодавства не допускаються. Так, на ваші речі однозначно є відповіді. Випробуйте нас, як зазвичай ви робите для нелегальних користувачів - дихайте трохи швидко та використовуйте можливості маніпуляцій.скачати

© Усі права захищені
написати до нас