Ім'я файлу: Тема_9.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 627кб.
Дата: 05.06.2022
скачати
Пов'язані файли:
реферат (.docx
vyrobnycha-praktyka.doc
Календарне планування НУШ.docx
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.docx
Виды сигматизма и методы его исправления.docx
Без имени 1.odt
bestreferat-201443.docx
TК-2 -2021.doc
НГтаКГ_Л1_б.pptx
Інноваційні форми профорієнтаційної роботи.docx
Istorija menedzhmentu KL.pdf
биомед и аутизм.pdf
informatsionnye-potrebnosti-i-informatsionnye-resursy-ukrainskih
Тести біосфера.docx
Специфіка читання епічних творів.docx
ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ.docx
Реферат_психоанализ.docx
1324499.doc
практ3.doc
189860.docx
ЛР6.doc
urrizmir0632.doc
85ed3fe44fad3c586ebba42ce0f5c049.pdf
Міністерство освіти і науки України курсова ббв.docx
фіваі.rtf
М.1.Тема 3.docx
167075372776117 (1).docx
Грип беседа.docx
Приклад правовідносин.docx
program.docx
000fc1b6-13de7ec7.docx

Тема 9. Принципи та прояви корпоративної бізнес-культури
Питання теми:
1. Основні положення та характеристики бізнес-культури підприємства.
2. Принципи як елементи корпоративної бізнес-культури.
3. Форми виявлення корпоративної бізнес-культури.
1. Основні положення та характеристики бізнес-культури підприємства
Єдиного «шаблону» або моделі бізнес-культури підприємства не існує, але керівники повинні знати та слідувати основним її положенням, серед яких:
1. Бізнес-культура підприємства є основою для організаційної структури управління, визначає шляхи ефективного досягнення цілей та взагалі подальше
існування.
2. Бізнес-культура є частиною національної та світової культур і одночасно, повторює та переносить їх ознаки в умовах власного підприємства.
3. Бізнес-культура включає заходи по досягненню цілей підприємства на основі врахування цінностей працівників, розробці правил та норм поведінки, моральних та інших принципів.
Сама цінність вважається однією із найважливіших категорій у економіці, на основі цінності для споживача визначається ціна продукції, економічний ефект, тощо. В своїй праці «Основи теорії цінності господарських благ» Дж.
Бем–Баверк цінність визначає як «необхідну умову людського благополуччя».
Дещо пізніше, Афіноген Антоновича (1848-1917), який займався питаннями цінності та видав книгу «Теорія цінності. Критико – економічне дослідження», стверджував, що цінність «є мірилом взаємності в задоволенні потреб в економічному співжитті». Він стояв на позиціях науковості в питаннях з’ясування цінності як центральної (на його думку) категорії політичної економії.
4. Необхідність відокремлення понять культури мислення та культури поведінки співробітника. Останній може міркувати одними цінностями, а на справі виконувати те, що відповідає іншим цінностям.

Серед характеристик корпоративної бізнес-культури підприємства можна назвати елементи, рівні, етапи розробки.
Так, виділяють дев’ять основних елементів корпоративної культури підприємства, як показано на рисунку 1.1.
Рисунок 1.1 – Елементи корпоративної культури підприємства
Перелік елементів можна поповнити, наприклад, способами вирішення конфліктів, методами прийняття рішень, особливостями комунікації, тощо.
Формування корпоративної культури має двосторонній характер. З одного боку, це донесення до зовнішнього середовища клімату в середині організації, стандартів діяльності, тощо. З іншого боку – це вплив на внутрішнє середовище суспільної думки, установок, правил, традицій. Тому, здійснюють поділ бізнес-культури підприємства на рівні.
Загальновідомим є поділ корпоративної культури на рівні: видимий та невидимий сторонньому спостерігачу, рисунок 1.2.

Рисунок 1.2 – Рівні корпоративної культури
Верхній (видимий, зовнішній) рівень утворюють видимі об’єкти, або як їх ще називають, артефакти.
Другий і третій рівні – невидимі. До складу другого рівня належать виражені в словах і справах, практичній поведінці співробітників організації цінності та переконання, які свідомо поділяються та культивуються її членами і виявляються в розповідях, мові, символах. Другий рівень іноді називають
«транзитним», оскільки він знаходить своє відображення на першому рівні.
Третій рівень утворюють базові припущення та переконання.
Іноді в літературі зустрічається обернена до наведеної вище нумерація рівнів корпоративної культури, яка ґрунтується та відображає важливість рівнів. Перелік етапів запровадження корпоративної культури наведено на рисунку 1.3.
Рисунок 1.3 – Послідовність впровадження корпоративної культури

На першому з етапів характеризується стратегія розвитку підприємства, поточний стан розвитку підприємства, наявність проблемних аспектів, тощо.
Аналіз психологічного клімату на підприємстві покликаний визначити наявність (відсутність) конфліктів в колективі, що можуть стримувати ефективну реалізації політики підприємства.
Формування моделі здійснюється на основі отриманих на попередніх етапах результатах та з урахуванням стратегічних цілей підприємства, його можливостей.
Подальша підтримка моделі передбачає оцінку проміжних результатів запровадження моделі бізнес-культури підприємства, тощо.
2. Принципи як елементи корпоративної бізнес-культури
Як вже зазначалось, кожна із типів бізнес-культури підприємства має власні особливості та принципи побудови. Принципи корпоративної бізнес-
культури – це суттєві вихідні положення, які забезпечують її формування та розвиток.Перш за все розглянемо перелік принципів бізнес-культури відомої компанії IBM, на основі аналізу даних якої було сформовано модель Г.
Хофстеда:
1. Переконання.
Здійснюється завдяки прагненню працівників підприємства до ефективного виконання завдань, досягнення поставлених цілей, високого рівня обслуговування, тощо.
2. Закладені у концепцію та визнані персоналом етичні цінності.
3. Політика довічної зайнятості, яка покращує довіру між працівниками та роботодавцями.
4. Різноманітність робіт, яка базується на врахуванні інтересів кожного з працівників.
5. Повага до особистості, віра в індивідуалізм.
6. Єдиний статус для працівників.
7. Участь персоналу в управлінні.
8. Гнучка система мотивації.

9. Делегування повноважень та відповідальності та нижчі рівні, тощо.
Зауважимо, що принципи корпоративної культури IBM приваблюють спеціалістів не менше, ніж рівень заробітної платні.
Philip Morris у своїй бізнес-культурі визначив такі принципи, як:

право на свободу вибору;

виграти – перемогти інших у чесній боротьбі;

заохочення індивідуальної ініціативи;

важка робота і постійне вдосконалення, тощо.
Серед принципів бізнес-культури ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна» можна назвати:

вірність принципам: ми керуємося нашими цінностями, діємо справедливо і робимо те, що правильно, а не те, що легко;

досконалість у всьому: ми прагнемо дивувати швидкістю та своїм ентузіазмом;

навчання: ми дослуховуємося до інших та зацікавлені вчитися.

турбота про працівників: ми віримо у наших людей, розвиваємо їх та довіряємо їм;

ми одна команда: ми віримо у силу командної роботи та внесок кожного у спільну справу;

перемога разом із клієнтами: наші клієнти – у центрі всього, що ми робимо.
Існує погляд, що множину принципів можна розділити на групи загальних, прийнятних для більшості підприємств та спеціальних.
Рисунок 2.1 – Принципи корпоративної бізнес-культури

Загальні принципи:
1. Інноваційність. Все нове, інноваційне стає просто вимогою економіки, суспільства, є рушієм розвитку, тому першочергове значення набуває саме орієнтація на новинки.
2. Системність, яка передбачає комплексний погляд на підприємство, працівників, бізнес-процеси.
3. Узгодженість як принцип передбачає взаємозалежність корпоративної бізнес-культури та цілей діяльності підприємства.
4. Відповідальність працівників, а зокрема, чіткість її розподілу, зробить процес управління більш прозорим, а інформованість працівників про відповідальність за власні дії підвищить їх сумлінність. При чому, відповідальність повинна бути адекватною до обставин та не відворотною.
5. Обов’язковість виконання засад бізнес-культури на всіх рівнях управління.
6. Соціально-економічний та інтелектуальний розвиток.
Світовою практикою доведено, що люди діляться на три категорії. Перша
– люди з надзвичайними здібностями, частка яких складає 10%. Друга – люди, які не можуть себе реалізувати, їх 25-30%. Решта, а саме 60-65% – це ті, кого можна навчити, чий інтелектуальний розвиток може дати поштовх у підвищенні загальних результатів діяльності підприємства.
7. Гнучкість, прагнення до удосконалення. Система заходів, що формують бізнес-культуру підприємства повинна регулярно переглядатись та змінюватись з урахуванням вимог та пропозицій, ефективності конкретних її елементів.
8. Вмотивованість. Даний принцип вважається, безсумнівно, важливим завдяки створенню підґрунтя отримання високих результатів.
9. Вимірність передбачає наявність процедур та показників, що дозволять оцінити ефективність обраної моделі бізнес-культури, дослідити вплив на неї факторів, тощо.
Групу спеціальних чинників можна виділити на основі моделей бізнес- культур. До них відносять:

1. Індивідуальність.
2. Відносини керівник-підлеглий.
3. Швидкість реакцій.
4. Підтримка ентузіазму працівників.
5. Соціальні зв’язки, тощо.
Розробка принципів та управління бізнес-культурою взагалі – не проста справа. Розвиненість культури організації визначається, з одного боку, тим, наскільки вірно та адекватно визначені в ній основні елементи і пріоритети, а з
іншого – тим, наскільки усі члени організації поділяють їх, є їх прибічниками.
3. Форми виявлення корпоративної бізнес-культури
Оскільки виділяють два рівня бізнес-культури підприємства: видимий
(для споживача) та невидимий, то і форми прояву є різні. Розглянемо деякі з них. Корпоративна культура обов’язково включає корпоративну символіку, аксесуари. Це, перш за все, торгові образи, логотип, емблеми.
Звернемо увагу на логотип як один із основних елементів іміджу.
Логотип (logos (слово) и typos (відбиток)) – оригінальне зображення повного або скороченого найменування організації, фірми, корпорації (рисунок
3.1).
Рисунок 3.1 – Хрестоматійний тип логотипу: символіка корпорації Microsoft
Вимоги до логотипу: унікальність, оригінальність, компактність, лаконічність, універсальність, асоціативність, однаково гарний вигляд як всіх можливих носіях: чорно-білому аркуші факсу або документів, корпусі ручки, фірмовому бланку або конверті, на візитній картці і на наклейці, екрані монітора, тощо.
Фірмовий знак є додатковим графічним ідентифікатором компанії,
покликаним підсилити вплив логотипу або ж передати додаткову інформацію про компанію, що, повинно покращити ефект ідентифікації даної компанії. Як правило, фірмовий знак використовується разом з логотипом, але не обов’язково. Всесвітньо відомий слеш Nike – класичний приклад фірмового знака (рисунок 3.2).
Рисунок 3.2 – Класичний приклад фірмового знаку: компанія Nike
Найчастіше, як логотип, так і знак, можуть або ж складатися з абревіатури, або ж містити абревіатуру, рисунок 3.3. Але при цьому, абревіатура не є самостійним елементом графічної ідентифікації.
Рисунок 3.3 – Приклад використання абревіатури в логотипі корпорації IBM
Логотип може використовуватися без фірмового знака. Фірмовий знак також може використовуватися окремо від логотипу. Але, в більшості випадків, логотип і знак – частини одного цілого.
Емблема (від гр. emblema рельєфне прикраса) – умовне або символічне зображення певного поняття, ідеї. Зазвичай емблеми використовуються для
ідентифікації родів військ, футбольних і хокейних клубів, шкіл, університетів, тощо.
Торговий знак – позначення, здатне відрізняти відповідно товари і послуги одних юридичних або фізичних осіб, від однорідних товарів і послуг
інших юридичних або фізичних осіб. Торговельний знак не має жодних
обмежень з приводу графічного зображенню, типографії, насиченості графічними елементами, колористиці, тощо.
Фірми, що піклуються про свій імідж, обов’язково випускають фірмові брошури, блокноти, ручки, навіть замовляють фірмовий посуд. Наявність такого арсеналу речової символіки нерідко досить ефективно мотивує співробітників, задовольняючи їх потреби в ідентичності, належності до певної соціальної групи.
Питання для самоконтролю:
1. Як
Ви розумієте поняття характеристик бізнес-культури підприємства?
2. Які обставини повинні враховуватись при розробці бізнес-культури підприємства?
3. Чим характеризується видимий рівень корпоративної культури?
4. Назвіть склад невидимого рівня бізнес-культури підприємства.
5. Яке значення має аналіз психологічного клімату організації в послідовності етапів запровадження бізнес-культури на підприємстві?
6. Назвіть відмінності між загальними та спеціальними принципами формування бізнес-культури.
7. Охарактеризуйте сутність принципу інноваційності при формуванні бізнес-культури підприємства.
8. Які форми прояву корпоративної бізнес-культура Ви знаєте?
Охарактеризуйте їх.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас