1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ім'я файлу: САМПО_Макаренко_208_18.docx
Розширення: docx
Розмір: 236кб.
Дата: 23.05.2021
Пов'язані файли:
Тема 9.docx
Тема 5. Екологічні права та обов'язки громадян

Варіант 1.Представник міжнародної благодійної організації «Зелений Світ» (далі - Позивач) звернувся до Окружного адміністративного суду міста Запоріжжя з позовом до Мінприроди України (далі - Відповідач) про визнання незаконної бездіяльності Відповідача щодо належного, повного та періодичного інформування громадськості у мережі Інтернет через офіційний веб-сайт і просив зобов'язати Мінприроди України вчинити дії щодо приведення веб-сайта у відповідність до вимог чинного законодавства. Позовні вимоги мотивовані тим, що обсяг, якість і регулярність оновлення інформації на сайті Відповідача не відповідає чинному законодавству щодо відкритості органів державної влади, вимогам, що ставляться до веб-сайтів центральних органів виконавчої влади, і вимогам ряду підзаконних нормативно-правових актів щодо відкритості й доступності екологічної інформації, а також міжнародним зобов'язанням України, що створює перешкоди в реалізації права Позивача на доступ до екологічної інформації.

В обґрунтування заперечень на позов представником Відповідача було зазначено про те, що чинне законодавство не зобов'язує й не обмежує Мінприроди України в розміщенні саме на веб-сайті усіх основних джерел інформації, а твердження Позивача про неналежне здійснення Відповідачем своєї діяльності є втручанням у діяльність органів виконавчої влади, що вважається порушенням вимог ст. 22 Закону України «Про громадські об'єднання» та є необґрунтованими.

Вирішіть справу. Визначте коло суспільних правовідносин. Вкажіть поняття та види екологічної інформації. Охарактеризуйте правові засади забезпечення порядку надання й оприлюднення екологічної інформації. Визначте види юридичної відповідальності за порушення вимог екологічного законодавства щодо надання та оприлюднення екологічної інформації.
Інформа́ція про стан навко́лишнього приро́дного середо́вища (екологічна інформація) за визначенням закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»  - це будь-яка інформація в письмовій, аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі про:

 1. стан навколишнього природного середовища чи його об'єктів - землі, вод, надр, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та рівні їх забруднення;

 2. біологічне різноманіття і його компоненти, включаючи генетично видозмінені організми та їх взаємодію із об'єктами навколишнього природного середовища;

 3. джерела, фактори, матеріали, речовини, продукцію, енергію, фізичні фактори (шум, вібрацію, електромагнітне випромінювання, радіацію), які впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей;

 4. загрозу виникнення і причини надзвичайних екологічних ситуацій, результати ліквідації цих явищ, рекомендації щодо заходів, спрямованих на зменшення їх негативного впливу на природні об'єкти та здоров'я людей;

 5. екологічні прогнози, плани і програми, заходи, в тому числі адміністративні, державну екологічну політику, законодавство про охорону навколишнього природного середовища;

 6. витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища, інших джерел фінансування, економічний аналіз, проведений у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля.

 7. Основними джерелами такої інформації є дані моніторингу довкілля, кадастрів природних ресурсів, реєстри, автоматизовані бази даних, архіви, а також довідки, що видаються уповноваженими на те органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, окремими посадовими особами.

Відповідальність за порушення екогологічного законодавства - це сукупність правових засобів, встановлених законодавством (адміністративним, кримінальним, цивільним, трудовим, фінансовим тощо), які застосовуються у випадках порушення вимог охорони довкілля та екологіної безпеки населення, умов та режиму використання природних ресурсів, заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу.

Наразі в Україні існує дисциплінарна, адміністративна, цивільна і кримінальна відповідальність за порушення екологічного законодавства, про що вказано у статті 68 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Згідно зі статтею 68 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" є такі види порушень:

 1. порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище;

 2. порушення норм екологічної безпеки;

 3. порушенні вимог законодавства про оцінку впливу на довкілля, у тому числі поданні завідомо неправдивого звіту з оцінки впливу на довкілля чи висновку з оцінки впливу на довкілля;

 4. неврахуванні у встановленому порядку результатів оцінки впливу на довкілля та невиконанні екологічних умов, визначених у висновку з оцінки впливу на довкілля;

 5. порушення екологічних вимог при проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введенні в дію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об’єктів;

 6. допущення наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище;

 7. перевищення лімітів та порушення інших вимог використання природних ресурсів;

 8. самовільне спеціальне використання природних ресурсів;

 9. невжиття заходів щодо попередження та ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;

 10. невиконання розпоряджень органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, та вчинення опору їх представникам;

 11. порушення природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних радіоактивних речовин та відходів;

 12. невиконання вимог охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що підлягають особливій охороні, видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України;

 13. відмова від надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища, а також про джерела забруднення, у приховуванні випадків аварійного забруднення навколишнього природного середовища або фальсифікації відомостей про стан екологічної обстановки чи захворюваності населення;

 14. приниження честі і гідності працівників, які здійснюють контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, посягання на їх життя і здоров’я;

 15. порушення природоохоронних вимог під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням із генетично модифікованими організмами;

 16. порушенні вимог законодавства України при здійсненні стратегічної екологічної оцінки.

Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші його порушення.

Застосування заходів дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних від компенсації шкоди, заподіяної забрудненням довкілля та погіршенням якості природних ресурсів. У разі, якщо на порушника накладається адміністративний штраф, - це не означає, що вже не будуть нараховуватися збитки за шкоду довкіллю.

Варіант 2. Островська О. С. (далі - Позивач) звернулася до Київського районного суду м. Харків із позовом до Величка В. В. (далі - Відповідач). Свої вимоги Позивач обґрунтувала тим, що Відповідач викопав на своєму подвір'ї яму, засипав її сміттям і побутовими відходами, а згодом прикопав землею. Ця яма знаходиться на відстані 2 метрів від житлового будинку Позивачки, вікна якого виходять на присадибну земельну ділянку, де вона викопана.

Позивач вважає, що розташування ями для сміття у безпосередній близькості до вікон її будинку порушує санітарні норми й правила добросусідства, таким чином, Відповідач своїми діями порушує її право на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Позивач просить суд зобов'язати Відповідача припинити дії, що порушують її право, а саме зобов'язати його очистити яму (відкопати і вивезти сміття й побутові відходи) і стягнути з нього 1600 грн на відшкодування спричиненої моральної шкоди.

Вирішіть справу. Які порушення екологічних прав громадян мають місце? Визначте зміст правової категорії «добросусідство», обов'язки власників (користувачів) земельних ділянок. Охарактеризуйте особливості відповідальності за шкоду, заподіяну порушенням вимог законодавства.

Відповідно до ст. 9 кожний громадянин України має право на:

 1. безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище;

 2. участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь в прийнятті рішень з цих питань;

 3. участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів;

 4. здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;

 5. об'єднання в громадські природоохоронні формування;

 6. вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація) та вільне отримання, використання, поширення та зберігання такої інформації, за винятком обмежень, встановлених законом;

 7. участь у громадських обговореннях з питань впливу планованої діяльності на довкілля;

 8. одержання екологічної освіти;

 9. подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище;

 10. оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо порушення екологічних прав громадян у порядку, передбаченому законом;

 11. участь у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки.

Законами України можуть бути визначені й інші екологічні права громадян.

Островська О.С має право на безпечне для життя та здоров'я навколишнє природне середовище, це право порушує Величка В.В.

Стаття 103. Зміст добросусідства:

1. Власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо).

2. Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані не використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив).

3. Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав на землю кожного з них та використання цих ділянок із запровадженням і додержанням прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур та охорони земель (обмін земельних ділянок, раціональна організація територій, дотримання сівозмін, встановлення, зберігання межових знаків тощо).

Варіант 3.У серпні 2019 року представник громадської організації «Зелений Світ» (далі - Позивач) звернувся до Полтавського районного суду Полтавської області з позовом: про визнання незаконним і скасування рішення Полтавської міської ради «Про затвердження коригування Генерального плану міста Полтава», посилаючись на те, що воно винесено з порушенням вимог законів України «Про оцінку впливу на довкілля», «Про стратегічну екологічну оцінку»; про визнання бездіяльності посадових осіб і виконавчих органів Полтавської міської ради при підготовці й прийнятті рішень, оскільки ними не було враховано громадських прав та інтересів у процесі розроблення й затвердження проекту Генерального плану м. Полтава, чим грубо порушено екологічні права громадян.

Позивач також зазначив, що про розроблення проекту рішення й прийняття його на сесії Полтавської міської ради не було повідомлено в офіційних засобах масової інформації, не враховано того факту, що до проекту Генерального плану міста Полтава було внесено низку критичних зауважень на громадських слуханнях, проведених у травні 2019 року. На цих слуханнях не прийнято позитивного рішення щодо проекту Генерального плану.

Вирішіть справу. Визначте повноваження громадських об 'єднань у галузі охорони навколишнього природного середовища. Охарактеризуйте юридичні підстави, процедуру і наслідки проведення громадських екологічних слухань і обговорень? Визначте правовий механізм проведення оцінки впливу на довкілля і стратегічної екологічної оцінки.
Громадські природоохоронні організації мають право:

 1. брати участь у розробці планів, програм, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища, розробляти і пропагувати свої екологічні програми;

 2. утворювати громадські фонди охорони природи; за погодженням з місцевими радами за рахунок власних коштів і добровільної трудової участі членів громадських організацій виконувати роботи по охороні та відтворенню природних ресурсів, збереженню та поліпшенню стану навколишнього природного середовища;

 3. брати участь у проведенні центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями природоохоронних планів і заходів;

 4. вільного доступу до екологічної інформації;

 5. виступати з ініціативою проведення всеукраїнського і місцевих референдумів з питань, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища, використанням природних ресурсів та забезпеченням екологічної безпеки;

 6. вносити до відповідних органів пропозиції про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

 7. подавати до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в тому числі здоров'ю громадян і майну громадських організацій;

 8. брати участь у заходах міжнародних неурядових організацій з питань охорони навколишнього природного середовища;

 9. брати участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з екологічних питань;

 10. оскаржувати в установленому законом порядку рішення про відмову чи несвоєчасне надання за запитом екологічної інформації або неправомірне відхилення запиту та його неповне задоволення.

Діяльність громадських організацій в галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюється відповідно до законодавства України на основі їх статутів.

Громадське обговорення передбачає:

 1. інформування громадськості про початок розгляду проекту рішення та можливість узяти в ньому участь;

 2. забезпечення доступу громадськості до проекту рішення, документів, на підставі яких приймається таке рішення, та іншої необхідної інформації;

 3. надання можливості громадськості подавати пропозиції (зауваження) для врахування під час прийняття рішення (далі - пропозиції (зауваження), брати участь у громадських слуханнях та інших формах громадського обговорення;

 4. розгляд поданих пропозицій (зауважень);

 5. інформування громадськості про врахування чи відхилення поданих пропозицій (зауважень) із зазначенням підстави;

 6. забезпечення ознайомлення громадськості з прийнятим рішенням.

На етапі підготовки матеріалів за результатами оцінки впливу на навколишнє природне середовище видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, громадське обговорення розпочинається з дати опублікування заяви про екологічні наслідки діяльності.

Тривалість громадського обговорення не може становити менш як 30 днів з дати опублікування повідомлення про проведення державної екологічної експертизи.

Громадське обговорення проводиться через 15 днів з дати надання громадськості комплекту документів, що містить обґрунтування оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

Під час громадського обговорення його організатор та орган, який затверджує висновки державної екологічної експертизи, забезпечують безкоштовний доступ громадськості до відповідної інформації (крім таємної інформації).

До такої інформації належать:

 1. комплект документів, що містить обґрунтування оцінки впливу на навколишнє природне середовище;

 2. дані про суттєві фактори, що впливають чи можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища, з урахуванням можливості виникнення надзвичайної екологічної ситуації;

 3. відомості про заходи щодо запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище та/або його зменшення;

 4. короткий опис проекту рішення, що обговорюється, викладений у загальнодоступній формі;

 5. альтернативні проекти рішень, розглянуті заявником;

 6. рішення за результатами громадської експертизи (у разі проведення).

Варіант 4. Петров О. В. (далі - Позивач) звернувся до Харківського районного суду Харківської області з позовом до Васильківської сільської ради про визнання плану забудови території села незаконним у частині місця розташування кладовища, порушення вимог природоохоронного законодавства, а саме через відсутність санітарно-захисної зони; відшкодування завданої шкоди.

Позивач скаржиться на порушення вимог ст. 50 Конституції України і ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у зв'язку з тим, що облаштування кладовища біля житлового будинку призвело до забруднення колодязя, який є джерелом питної води, що також використовується для господарських потреб, оскільки це заважало йому користуватися у звичайному порядку своїм житлом та іншими благами і, як наслідок, призвело до негативного впливу на фізичний і психологічний стан всієї родини. Держпродспоживслужбою було проведено аналіз води з колодязя Позивача і засвідчено багаторазове перевищення рівня вмісту бактерій E. Coli, ціаніду натрію та інших речовин, у зв'язку з чим Позивачу було надано рекомендацію не використовувати воду для питних, господарсько-побутових потреб.

Вирішіть справу. Які екологічні права громадян порушені? Охарактеризуйте форми і способи захисту порушених прав. Визначте порядок відшкодування шкоди, завданої порушенням права на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Надайте визначення поняття «екологічна шкода».
У даному випадку порушені пункти а та г ст. 9 ЗУ «Про навколишне середовище», а саме:

а) безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище;

г) здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;

Правова охорона екологічних прав являє собою систему приписів, закріплених у законодавстві, що забезпечують міру дозволеного і належного поводження суб'єктів. Іншими словами, охорона прав зводиться до правотворчої діяльності по встановленню охоронних норм у статиці (в об'єктивному змісті), виявляється в період нормального (без перешкод) здійснення екологічних прав, а захист настає у випадку порушення прав з метою їх відновлення, де необхідно застосувати примус з боку компетентних органів. Як правило, охорона - це система правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання природних ресурсів, запобігання необґрунтованому використанню, попередження та відвернення антропогенного впливу, відтворення і підвищення якості природних ресурсів, забезпечення особливого режиму використання природних ресурсів природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

Про захист прав громадян у сфері екології йдеться в ст. 11 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", де закріплене загальне правило, відповідно до якого держава гарантує своїм громадянам реалізацію екологічних прав, наданих їм законодавством. Зокрема, місцеві ради, органи державної влади в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів зобов'язані подавати всебічну допомогу громадянам у здійсненні природоохоронної діяльності, враховувати їх пропозиції щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, залучати громадян до участі у вирішенні питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів. Порушені права громадян повинні бути поновлені, а їх захист здійснюється в судовому порядку.

Згідно ч. 4 ст. 293 ЦК фізична особа має право на належні, безпечні і здорові умови праці, проживання, навчання тощо.

З метою забезпечення сприятливих для здоров'я умов праці, навчання, побуту та відпочинку, високого рівня працездатності, профілактики травматизму і професійних захворювань, отруєнь та відвернення іншої можливої шкоди для здоров'я встановлюються єдині санітарно-гігієнічні вимоги до організації виробничих та інших процесів, пов'язаних з діяльністю людей, а також до якості машин, обладнання, будівель, споживчих товарів та інших об'єктів, які можуть мати шкідливий вплив на здоров'я. Всі державні стандарти, технічні умови і промислові зразки обов'язково погоджуються з органами охорони здоров'я в порядку, встановленому законодавством (ст. 28 Основ законодавства про охорону здоров'я).

Відповідно до загальної норми ч. 1 ст. 1166 ЦК майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Подальшої конкретизації це положення отримало у ст. 69 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", відповідно до якої шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення та незалежно від збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів.

Особи, яким завдано такої шкоди, мають право на відшкодування реальних збитків та неодержаних прибутків за час, необхідний для відновлення здоров'я, якості навколишнього природного середовища, відтворення природних ресурсів до стану, придатного для використання за цільовим призначенням.

«Екологічна шкода» - шкода, завдана навкол. природ, середовищу та його природ, ресурсам. Вона не лише тягне за собою суто екол. наслідки, а й негативно позначається на здоров'ї людей та стані економіки.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

скачати

© Усі права захищені
написати до нас