1   2   3   4
Ім'я файлу: Масиви .doc
Розширення: doc
Розмір: 284кб.
Дата: 30.01.2022
скачати

РОБОТА З ТАБЛИЧНИМИ ВЕЛИЧИНАМИ

Тема. Поняття масиву.

Алгоритм введення елементів у масив.

Мета: ознайомити учнів з поняттями масиву (табличної величини) та його описом мовою програмування; формувати навички введення і виведення елементів масиву; ознайомити з принципами обробки елементів масиву; розвивати логічне мислення; виховувати інтерес до предмета.

Обладнання: комп'ютери, картки, підручники, посібники, таблиці, опорні конспекти, ком­п'ютерні презентації.

Учні повинні знати: поняття табличних величин, їх опис мовою програмування Pascal, по­няття індексу масиву; означення одновимірних та двовимірних масивів та відмінність між ними; способи введення та виведення елементів масиву, принципи обробки елементів масиву, правила використання операторних дужок, розділових знаків, логічних умов під час обробки масивів, порядок виконання дій на комп'ютері, команди роботи в середовищі мови програмування Turbo Pascal 7.0.

Учні повинні вміти: описувати мовою програмування одновимірні та двовимірні масиви, роз­в'язувати задачі з використанням уведення, обробки та виведення елементів масиву.

Тип уроку.Урок засвоєння нових знань.
ХІД УРОКУ

  1. Аналіз практичної роботи


II. Актуалізація опорних знань

Задача. Нехай ми працюємо на метеостанції і в наші функції входить підрахунок щогодинного відхилення середньодобової температури. Очевидно, що спочатку потрібно записувати щого­дини значення температури, потім знайти середнє арифметичне цих значень, і тільки після цього можна обчислити відхилення кожного записаного значення від середнього арифметичного.

Відповідно доведеться мати справу з 24 змінними величинами, в значеннях яких немає ніякої закономірності. Постає запитання: якими ідентифікаторами їх позначати, яким чином підсумо­вувати їх значення?

В математиці елементи послідовності позначають таким чином: а123,...,ап.

Скористаємося схожим позначенням і ми:

t[1], t[2], t[3], ..., t[24].

Називатимемо цю послідовність лінійною таблицею (масивом).


  1. Постановка теми, мети
  1. Виклад теми

Пояснення вчителя поєднується з роботою учнів з підручниками та з опорними конспектами.

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ
Масивом називається скінчена іменована послідовність значень одного типу, які роз­різняються за індексом.

Індексомвизначається місцезнаходження елемента в масиві.
Найчастіше за індекси використовують порядкові номери елементів масиву. Масив є прикладом структурованого типу даних, оскільки він складається з елементів іншого типу.

Масиви належать до структур з так званим прямим або довільним доступом: для того щоб визначити окремий елемент масиву, достатньо вказати його індекс. Тому, щоб у циклі перебрати всі значення елементів масиву, достатньо міняти індекс його елементів масиву від початкового до кінцевого значення. Зміна індексу відбувається дуже просто: кожне наступне значення більше від попереднього на 1.
Масив називається одновимірним, якщо для задання місцезнаходження елемента в таблиці необхідно вказати значення лише одного індексу.

Масив називається двовимірним, якщо для задання місцезнаходження елемента в таб­лиці необхідно вказати значення двох індексів.
Приклад1 , одновимірний масив значень температур t[і] протягом доби:

i (год)

]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 !

T [і]

1

1

1

0

0

0

-1

0

0

1

2

2

3

3

4

4

4

3

2

2

2

1

1

1

У цій таблиці індекс і вказує на годину протягом доби, a t[i] — на температуру в цю годину. З неї видно, що третій елемент масиву дорівнює 1, тобто t [ 3 ] =1; п'ятий елемент дорівнює 0(t [5] =0); а одинадцятий — 2(і:[11]=2)іт.д.
Приклад 2 , двовимірний масив значень температур t[i,j] протягом перших 5 днів місяця:

j ( год)

i (день)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21.

22

23

24

1

0

0

0

0

1

1

1

2

3

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

3

3

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

2

2

2

2

1

3

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

0

о і

4

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1 1

5

1

1

1

0

0

0

-1

0

0

1

2

2

3

3

4

4

4

3

2

2

2

1

1

1

Перший індекс у цій таблиці означає день місяця, а другий — годину цього дня. Так,
елемент масиву t[4,11] рівний нулю і означає, що 4-го числа об 11-й годині стовпчик тер­
мометра показував 0°.

У загальному вигляді всі елементи цього масиву можна описати t[i,j], де i = 1; 2; 3; 4, 5, j=1;2;3;...,24.

Зауваження. У двомірних масивах перший індекс завжди вказує на номер рядка, а дру­гий — на номер стовпчика в цьому рядку. В пам'яті комп'ютера масиви розміщуються по рядках.
Опис масивів:

1. Одновимірний масив

var

<ідентифікатор масиву >:array[m..n] of <тип елементівмасиву>;

Наприклад:

var a:array [1..10] of real;

Виклик елементу масиву: а[i]

2. Двовимірний масив

var

<ідентифікатор масиву >:array [m..n,k..h] of <тип елементів масиву>;

Наприклад:

b:array [1..100, 1..100] of integer;

Виклик елементу масиву: b[I,j]
Задачі на введення елементів у одновимірний масив

Задача І.

Опишіть цілочисельний одновимірний масив з п'ятнадцяти елементів та введіть у нього дані.
Розв'язання Нехай дано масив з п'ятнадцяти елементів: а [ 1:15].

program z1;

uses crt;

var ararray [1..15] of integer;

і:integer;

begin

clrscr;

for i:=l to 15 do

begin

write(‘Уведіть елемент масиву а[', і, ‘]=');

readln(a[i]);

end;

readln;

end.

Задача 2.

Заповніть цілочисельний одновимірний масив з п'ятнадцяти елементів числом 12 та виведіть

його значення на екран.

Розв'язання

program z2;

uses crt;

var array [1..15] of integer;

і:integer;

begin

clrscr;

for i:=l to 15 do

begin

a[ i ]:=12;

Writeln ( a [ ' , I , ' ] = ' ,a[ I ]);

end;

readln;

end.


Задача 3.

Опишіть масив дійсних чисел з семи елементів, заповніть його даними з клавіатури та виведіть

результати на екран.

Розв'язання

program z3;

uses crt;

var a:array [1..7] of real;

і:integer;

begin

clrscr;

for i:=l to 7 do

begin

write ( введіть елемент масиву а[', і, ‘]=');

readln(а[і]) ;

end;

for i:=l to 7 do

begin

writeln(‘a[ ', i,']=',a[i]:2:2);

end;

readln;

end.
Додаткові завдання

Задача 4.Знайти суму елементів таблиці дійсних чисел b [1:8].

Задача 5. Знайти кількість елементів таблиці дійсних чисел b[1:8], рівних числу 2,7.

Задача 6.Замінити додатні елементи таблиці дійсних чисел b [1:8] числом -1, вивести результати
V. Введення та реалізація програм на комп'ютері

VI. Підсумок уроку. Повідомлення домашнього завдання. Мотивація подальшої діяльності


  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас