Ім'я файлу: Тесты ЕОПД.docx
Розширення: docx
Розмір: 42кб.
Дата: 07.05.2020
скачати
Пов'язані файли:
Тестові завдання з дисципліни (1).docx

Тема 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ УСПІХ
1.* Ступінь досягнення підприємницького успіху може бути виражений такими показниками:

а) ціна продукції, що виробляється;

б) прибуток фірми;

в) чистий прибуток; 

г) грошовий потік;

д) рентабельність  продукції;

е) розмір вартості фірми. 
2. Грошовий потік пов’язаний з джерелами засобів фірми:

а) прямо;

б) обернено; 

в) непов’язаний.
3. * Вартість  фірми – це:

а) виражені в грошовій формі активи, що є власністю фірми;  

б) вартість нерухомості й устаткування, що знаходяться на балансі фірми;

в) ринкова вартість усіх акцій, що належать фірмі; 

г) сумарні чисті та безготівкові надходження  за результатами підприємницької діяльності. 
4. * Визначте статті балансу, що входять у перший поділ пасиву:

а) незавершені капітальні вкладення;         

б) дострокові фінансові вкладення;

в) статутний фонд;

г) додатковий капітал;

д) кредити банків;                              

е) нерозподілений прибуток;

ж) короткострокові фінансові вкладення;       

з) резервний фонд.
5. * Можуть впливати на формування  прибутку фірми чинники зовнішнього порядку:

а) собівартість продукції, що випускається;

б) нові методи нарахування амортизації; 

в) введення нових ставок податків;

г) ціна продукції, що випускається; 

д) безготівкові надходження (перерахування). 
6.  Прибуток підприємства розраховується за формулою:

а) «реалізація» - «податки» - «амортизація»;

б) «реалізація» - «заробітна плата»; 

в) «актив» - «пасив»;

г) «реалізація» - «витрати». 
7.* Виберіть чинники, що сприяють зростанню рентабельності фірми:

а) зростання прибутку;

б) підвищення витрат виробництва

в) підвищення фондовіддачі;

г) зниження собівартості;

д) збільшення вартості сировини; 

е) підвищення продуктивності праці;

ж) скорочення чисельності працівників;

з) підвищення тарифів на електроенергію; 

і) підвищення цін на продукцію, що випускається. 
8.  Від обсягу  виробництва продукції не залежать:

а) сумарні (загальні) витрати;

б) валові витрати;

в) постійні витрати;

г) середні валові витрати;
9. Формула:

Витрати виробництва = Витрати постійні + Витрати перемінні на одиницю х Обсяг виробництва. 

а) правильна;                                                

б) неправильна. 
10. Витрати виробництва на фірмі складаються з:

а) заробітної плати, вартості машин, вартості матеріалів, накладних витрат;

б) податків, заробітної плати, амортизаційних відрахувань, підприємницького прибутку;

в) відсотка по кредиту, заробітної плати, податку з прибутку, амортизаційних відрахувань;

г) витрат на відрядження і представницьких витрат, вартості матеріалів, податку з прибутку, прибуткового податку. 
11. Ступінь досягнення підприємницького успіху може бути виражений такими показниками:

а) прибуток;                        

б)грошовий потік.
12. Формула:  

Грошовий потік = Прибуток від реалізації - податок з прибутку – витрати з чистого прибутку невиробничого характеру +/- безготівкові надходження (витрати) + амортизаційні відрахування:

а) правильна;                                        

б) неправильна.
13. Ствердження, що «вартість фірми – це виражені в грошовій формі активи фірми, що є власністю фірми»:

а) правильне;     

б) неправильне.

14.  Визначте грошовий потік фірми за два роки її діяльності разом, якщо фірма сподівається одержати за два роки прибуток відповідно: 12 тис. грн та 18 тис. грн, амортизаційні відрахування  за два роки складуть 5,5 тис. грн. Ставка податку на прибуток – 18%:

а) 30,1 тис. грн;                        

б) 35,5 тис. грн;

в) 30,0 тис. грн.
15. Визначте ціну (без ПДВ) продажу одиниці виробу, якщо планова норма  коефіцієнта валового прибутку 55%, а перемінні витрати одиниці продукції – 900 грн:

а) 495 грн;

б) 1395 грн;

в) 2000 грн.
16. Чистий дохід від реалізації продукції складає 600 тис. грн Постійні витрати – 100 тис. грн. Коефіцієнт валового прибутку – 22%. За цих умов прибуток від реалізації продукції складе:

а) 500 тис. грн;         

б) 132 тис. грн;          

в) 32 тис. грн.

17. Фірма сподівається одержати за три роки чистий прибуток відповідно: 10 тис. грн; 12 тис. грн; 18 тис. грн, а амортизаційні відрахування протягом трьох років не змінюються і складуть кожний рік по 6,4 тис. грн. Відповідно до цього грошовий потік за три роки разом складе:

а) 48,5 тис. грн;           

б) 49,2 тис. грн;               

в) 59,2 тис. грн. 
Тема 3.  ФАКТОРИ БАНКРУТСТВА І ЗАСОБИ ЇХ ЗАПОБІГАННЯ

ТЕСТИ

Визначте правильну відповідь:

 1. Стан банкрутства – це:

а) неможливість сплачувати рахунки і погашати заборгованість;


 1. Придбання офісного устаткування впливає на коефіцієнти ліквідності так:

а) зменшує;


 1. * Визначте порядок задоволення вимог кредиторів банкрутом:

г) вимоги, що виникли із зобов’язань перед робітниками;

в) вимоги, які пов’язані з виробництвом справи про банкрутство в

господарському суді і роботою ліквідаційної комісії;

а) задоволення вимог, які забезпечені заставою (вимоги комерційного

банку);

б) вимоги кредиторів, які не забезпечені заставою;

е) вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу в статутний фонд підприємства.

д) інші кредитори;


 1.  Право визнання фірми банкрутом належить:

в) господарському суду;


 1. Ліквідність – це:

а) показник того, як легко можна реалізувати активи, щоб одержати гроші;
6. Одержання дивідендів у розмірі вкладу  в статутний фонд спільного підприємства? впливає на коефіцієнти ліквідності так:

а) збільшує;
7.* Фінансово-економічними чинниками банкрутства є:

а) відсутність контролю за розміром запасів і дебіторської заборгованості;

б) недостатнє обґрунтування розміру позикових засобів;
8. Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує:

а)  загальну забезпеченість підприємства оборотними коштами для ведення господарської діяльності;
9.  Формула розрахунку коефіцієнта абсолютної ліквідності (Кал):

Кал =Кошти і їх еквівалентиПоточні зобов'язання

а)  правильна;                              
10.* Заходи щодо відновлення платоспроможності фірми такі:

а) продаж частини основних засобів для розрахунку з кредиторами по поточних зобов’язаннях;

б) збільшення статутного фонду; 

в) одержання довгострокової позички;

г) одержання державної фінансової допомоги;

д) збільшення виробничих запасів (розширення обсягів діяльності з запобіганням інфляційних витрат). 
11. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту:

в) виключення підприємства з державного реєстру;
12.*  Комерційними чинниками банкрутства є:

Второе-  г) прорахунки в створенні сприятливого іміджу фірми;

Первое-  е) незадовільні способи реалізації продукції;

Последнее- ж) вибір ненадійного (несумлінного) партнера по бізнесу. 
13. * Провадження справ про банкрутство регулюється:

Второе- а) Господарським процесуальним кодексом;

Первое- б) Законом «Про поновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
14. Вимоги, які пов’язані  з провадженням справи про банкрутство входять до черги задоволення вимог кредиторів:

а) до І черги;                                     
15. Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл) можна визначити за допомогою формули:

в) Кшл = Оборотні активи-ЗапасиПоточні зобов'язання .
16. Допишіть основні чинники банкрутства:

а) техніко - технологічні;

б) організаційні:

комерційний. Фінансово-економічний 
17. Сума засобів фірми, які розрахуються, як різниця між розміром поточних активів і поточних пасивів (зобов’язань) – це:

б) робочий капітал;
18. Ствердження, що коефіцієнт оборотності запасів показує, як часто обертаються запаси для забезпечення поточного обсягу продажу:

а) правильне;                             
19. Вимоги, які  забезпечені заставою входять до черги задоволення  вимог кредиторів:

а) до І черги;
20. Коефіцієнт, який показує, скільки гривень оборотних активів підприємства адає на одну гривню поточних зобов’язань, це:

б) коефіцієнт поточної ліквідності;
21. Коефіцієнт, який показує, скільки разів на рік обертаються кошти, які вкладені в розрахунок, це:

б) коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;
22. * До оборотних активів підприємства належать:

а) витрати майбутніх періодів;

г) поточні фінансові інвестиції.
23. Коефіцієнт, який показує, яка частина короткострокових позикових зобов’язань може бути, при необхідності, погашена негайно:

б) коефіцієнт абсолютної ліквідності;
24. Співвідношення поточних активів до поточних зобов’язань − це:

а) коефіцієнт поточної ліквідності;
Тема 4. ПОБУДОВА ВЗАЄМОВІДНОСИН У БІЗНЕСІ

1. Кредит, у якому об‘єктом позики є не гроші, а визначена сума вартості в товарній формі, тобто продаж товару одним підприємцем іншому з відстрочкою платежу, − це:

г) кредит комерційний;
2. Поставити між строком повернення позики і строком окупності вкладених засобів такий знак: 

г)  Ј.    
3. Необхідно поставити, між розміром суми процентної ставки по запропонованому проекту і передбачуваним прибутком від проекту, знак:

б) ;       
4. * Розташуйте наведені форми оплати залежно від вигідності для споживача:

1г) оплата на відкритий рахунок;

2д) товарний кредит.

3б) оплата за фактом; 

4в) акредитив;                                     

5а) попередня оплата;                          
5. * Розташуйте наведені форми оплати  залежно від вигідності для виробника:

а) попередня оплата;  в) б) д) г)                 

 

6. * Знизити рівень ризику при упорядковуванні договору можна таким способом

б) застереження про штраф за порушення терміну платежу; 

в) використання заставних зобов’язань. 

а) винести ціну з умов договору
7. Чи має договір про наміри юридичну силу:

а) так;                                                   
8. Застава – це : 

а) спосіб забезпечення зобов’язань;
9. * Угоди можуть бути укладені у формі: 

а) усній;

б) письмовій нотаріальній;

в) письмовій простій.

10. Сторони називаються «Продавець» і «Покупець» при укладанні договорів:

а)  купівлі – продажу;                       
11.  Поняття «договір» і «угода» відрізняються таким:

12. Ствердження, що  «угода – це дія громадян чи організацій зі створення, зміни або инення громадянських прав або обов’язків» є:

а) правильне;    
13. Право власності за договором купівлі-продажу виникає у момент:

б) підписання договору;
14. * Угоди можуть бути таких видів: 

а) односторонні;

б) двосторонні;

в) багатосторонні.
15. * При укладанні угоди про спільну діяльність необхідно враховувати:

а) згоду про встановлення ціни на товари (послуги);

б) збіг інтересів учасників; 

в) надійність партнерів;

г) участь партнерів у розподілі прибутку;

д) економічні санкції. 
16. Одна зі сторін договору називається:

г) контрагент.                        
17. Договір про спільну діяльність – це: 

б) установчий договір; 
18. * Майновий договір – це:

д) договір оренди, лізинг. 
19. * Економічному обґрунтуванню підлягають такі поділи договору:

а) найменування і предмет договору;

в) ціна й умова платежу;
20. Ствердження, що «договір – це юридичний документ, у якому фіксуються права, обов’язки та відповідальність сторін, які його уклали» є:

а)  правильне;                                 


 1.  Формула розрахунку максимального розміру знижки (націнки) до ціни товару (послуги): З(Н)=Ц х Пм х n100 х 12,


де З(Н) – розмір знижки (націнки) з ціни товару (послуги) (грн);

     Ц – розмір ціни (грн);

     Пм – мінімальний розмір банківського відсотка (%);

     n  - лаг часу між оплатою й одержанням товару (послуги) споживачем у місяцях.

б) неправильна. - нужно еще умножить на К
22. Підлягає економічному обґрунтуванню поділ договору «найменування і предмет договору»?

а) так

Тема  5. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ФІРМИ


 1. Об’єктом фінансових відносин є:

г) формування, використання, рух грошових фондів.


 1. Інфляція −  це:

а) стан в економіці, що супроводжується постійним її  спадом, застоєм у виробництві та ростом цін;


 1. * Причинами інфляції можуть бути:

а) дефіцит товарної маси;

б) падіння рівня життя населення

в) дефіцит державного бюджету;

г) конверсія військового виробництва;

е) збільшення військових витрат;

ж) зміна валютних курсів;

з) порушення пропорцій у випуску засобів виробництва; 

і) проведення фінансово-кредитної реформи;

к) урядова заборгованість. 


 1. Чи пов‘язаний операційний ризик  з нестабільністю кон’юнктури ринку?  

а) так;         


 1. Чим вищий рівень ризику  вкладення грошей, тим інвестори сподіваються на: 

б) більший дохід.


 1.  На очікувані майбутні прибутки схильність до ліквідності впливає так:

а) зменшуються;    


 1. Майбутня вартість грошей – це:

а) вартість вкладених у справу грошей через визначений час з урахуванням певної ставки процента;


 1. Майбутню вартість депозиту можна визначити за допомогою формули:

 в) FV = P * ( 1 + R)n  .

де FV – майбутня вартість;

P – початковий депозит;

R – річна ставка процента;

n – кількість періодів.


 1. Поняття «майбутня вартість» і «сьогоднішня вартість» відрізняються:

б) ставкою відсотка (дисконту); 


 1. * Відмінність ставки відсотка  (СВ) від дисконтної ставки (ДС) така:

б) СВ показує номінальну вартість майбутнього прибутку, а  ДС – реальну;

в) СВ застосовується для розрахунку майбутньої вартості, а ДС для розрахунку сьогоднішньої вартості;


 1. Сьогоднішня вартість – це:

в) вартість майбутніх доходів на сьогоднішній день з поправкою на ризик.


 1.  Пропозиція краща така: 

б) інвестування під 10% щоквартально.


 1.  Якщо дисконтна ставка  зростає, то сьогоднішня вартість грошей змінюється так:

а) вартість падатиме;  
14. Якщо загальні процентні ставки  на ринку ростуть то дисконтні ставки: 

а) ростуть;                             
15. З двох майбутніх надходжень вищу дисконтну ставку буде мати те, що надійшло:

а) пізніше;                             
16. Чим нижчий визначений рівень ризику, тим ставка дисконту повинна бути: 

б) нижчою.
17. Ануїтет – це: 

а) послідовність платежів за певні регулярні проміжки часу;
18. * Основні етапи, що передбачені при обґрунтуванні капітальних вкладень:

1 - б) розрахунок початкових витрат;

2 - г) визначення  грошового потоку;

3- в) розрахунок чистого прибутку від реалізації  нового проекту;
19. *  На формування обсягу початкових інвестицій впливають чинники:

а) ціна нового обладнання;

г) вартість монтажних робіт. 
20. Додатковий грошовий потік дорівнює:

в) додатковий чистий прибуток плюс приріст амортизаційних відрахувань. 
21. Сьогоднішня вартість майбутніх грошових потоків від проекту мінус початкові інвестиції в проект – це: 

б) чистий дисконтований дохід;
22. Відношення сьогоднішньої вартості майбутніх грошових потоків від проекту до початкових інвестицій на проект – це: 

в) індекс прибутковості.
23. Внутрішня норма прибутковості – це:

б) ставка дисконту, за якою сьогоднішня вартість передбачуваних грошових потоків дорівнює початковим інвестиціям.


 1.  Проект можна прийнять до реалізації, якщо:

а) внутрішня норма прибутковості більше вартості капіталу;
25. Якщо компанія має високий  рівень ризику, то інвестори сподіваються на:

а) високу необхідну ставку доходу;
26. Час,  протягом якого відшкодовуються  початкові інвестиції в проект – це:

в) період окупності
27. Вартість капіталу вимірюється показниками:

в) відносними. 
28. Вартість капіталу як міра прибутковості, є показником для:

б) інвесторів (розрахунок мінімально необхідного рівня прибутку);
29. Різні джерела фінансування мають різну вартість капіталу тому що:

в) різні витрати на залучення джерел
30. * Вартість капіталу від  випуску привілейованих акцій (ПА) нижча, ніж вартість капіталу від випуску звичайних акцій тому що:

а) термін звичайних акцій довше, ніж термін ПА; 

б) у ПА зафіксований оголошений дивіденд;
31. Якщо падає ціна акцій, то вартість капіталу від випуску звичайних акцій:

в) знизиться. 
32. Зміна вартості капіталу (ВК) впливає на вартість фірми (ВФ):

б) чим вище ВК, тим нижче ВФ; 
33. Якщо співвідношення Залучений капітал/Власний капітал фірми постійно збільшується, то реакція інвесторів на акції фірми така:

б) насторожить інвесторів;
34. Чим більша заборгованість фірми порівняно до власного капіталу, тим фінансовий леверидж:

а) вищий;
35. Під терміном «структура капіталу» фірми варто розуміти:

в) питома вага джерел капіталу в їхній загальній сумі. 
36. Формула розрахунку майбутньої вартості депозиту:

FV = P * ( 1 – R)n ,

де  FV – майбутня вартість; 

P – початковий депозит;   

R – річна ставка процента; 

n – кількість періодів.

б) неправильна.
37. Допишіть основні етапи, які передбачені при обґрунтуванні капітальних вкладень: 

а) розрахунок початкових витрат;

в) визначення грошового потоку;

д) формула текущих затрат;

ж) PV. 

з)IRR

38. Формула розрахунку сьогоднішньої вартості майбутнього доходу:

PV = FV/ ( 1 + D)n,

де     PV – сьогоднішня вартість;      

FV – майбутня вартість;          

P – початковий депозит; 

D – ставка дисконту;  

n – кількість періодів.
а) правильна;                               
39. Сьогоднішня вартість майбутнього доходу можна визначити за допомогою формули:

в) PV = FV/ ( 1 + D)n  .

де PV – сьогоднішня вартість; 

FV – майбутня вартість;

P – початковий депозит;

R – річна ставка процента;

D – ставка дисконту;

n – кількість періодів.


40. Скоригований на розмір ставки дисконту обсяг очікуваних доходів – це:

б) сьогоднішня вартість;
41. Відсоток, що сплачується фірмою інвесторам для зацікавленості їх у дисконтуванні поточних та перспективних витрат, – це:

в) вартiсть капiталу
42. Ствердження, що «фінансовий леверідж – це використання заборгованості для фінансових інвестицій»:

а)  правильне;                                                 
43. Вартість капіталу фірми можна визначити за допомогою формули:

а) ВК = 100;     

де ВК – вартість капіталу фірми (%);

      ВІ – витрати інвесторам за користування джерелом коштів (грн);

      СЗ – сума залучених інвестицій (грн);

      ДВ – додаткові витрати на залучення коштів (грн.).
44. Ствердження, що «менеджмент ліквідності – це постійна забезпеченість фінансовими засобами  оборот фірми»:

а) правильне;                              
45. Ствердження, що «термін окупності – це період часу, протягом якого цілком відшкодовується вартість початкових інвестицій»:

а)  правильне,                                   
46. * На формування обсягу стартового капіталу впливають основні показники:

б) витрати на реєстрацію нового підприємства;

г) придбання приміщення.
47. Ствердження, що «вартість капіталу − це рівень прибутку, що фірма гарантує інвесторам, щоб спонукати їх вкладати кошти, які забезпечують її функціонування»:

а)  правильне,                                   


 1. Позитивне рішення про будівництво моста, який має існувати 200 років і приносити щорічний прибуток у розмірі 10%, буде прийнято за умови, якщо процентна ставка складає: 

а) не більше 2%;

б) не більше 20%;

в) 10% або менше;

г) 10 або більше. 


 1. Ставка відсотка зросла з 8% до 10%.  Власник безстрокового цінного папера, що приносить йому прибуток у розмірі 200 грн, постійно буде мати:

а) втрати капіталу в розмірі 80 грн; 

б) втрати  капіталу в розмірі 100 грн;

в) прибуток від приросту капіталу в розмірі 100 грн;

г) втрати капіталу в розмірі 500 грн; 

д) прибуток від приросту капіталу в розмірі 500 грн.
х*0,08=200  2500

х*0,1=200    2000


 1. Укажіть рівень процентної ставки, при якому фірма здійснить інвестицію в обладнання, якщо має місце ситуація, що наведена нижче.

Фірма бажає взяти позику на придбання нового обладнання, що буде коштувати 20000 грн і працювати один рік.  Очікується, що завдяки цьому, додатковий річний прибуток складе 1500 грн. Фірма здійснить інвестицію в обладнання за умови, якщо процентна ставка становитиме:

а) 6%;   

б) 8%;   

в) 10%;   

г) 12%;  

д) 15%. 
1500/20 000=7,5; 6%<7,5


 1. Фірма ускає взяти банківську позичку на будівництво нового підприємства.  Річна ставка відсотка складає 18%. Очікувана норма прибутку – 20%. За цих умов фірма:

а) не буде будувати нове підприємство;

б) буде будувати нове підприємство;

в) незважаючи на збиток, фірма вирішить будувати нове підприємство;

г) не може прийняти рішення на основі наявної  інформації;

д) така ситуація не може мати місце.


 1. Ріст процентної ставки приведе до:

а) зростання попиту на позикові засоби;

б) росту пропозицій позикових засобів; 

в) скорочення пропозиції позикових засобів;

г) росту обсягу пропозиції позикових засобів;

д) росту обсягу  попиту на позикові засоби.


 1. У першому році  рівень цін не змінюється, а номінальна ставка відсотка складає 6%. У другому році темп інфляції складає 3%.  Якщо реальна ставка відсотка у другому році залишається на тому ж рівні, що й у першому, то номінальна ставка відсотка  повинна:

а) зрости на 9%;

б) зрости на 3%; 

в) знизитись на 6%;

г) залишитись незмінною на рівні 6%.


 1. Якщо номінальна процентна ставка складає 10%, а темп інфляції визначений у 4% на рік, то реальна процентна ставка складе:

а) 14%;     

б) 6%;     

в) 2,5%;    

г) – 6%;     

д) 4%. 
8. Ставка відсотка по облігаціях буде нижче, чим:

а) коротше термін, на який вони випущені;

б) більше можливий ризик; 

в) нижче ліквідність;

г) більше очікувана ліквідність;

д) більше номінальна ціна стосовно ринкової. 
9. Студент, що тримає гроші на банківському рахунку при   річній ставці 8%, здійснив передплату журналу. Річна передплата коштує 12 у.о., а дворічна – 22 у.о.

Передплата журналу на другий рік обійшлася студенту:

а) 10 у.о.;     

б) 10,8 у.о.;     

в) 9,6 у. о.;     

г) 11,0 у.о.;       

д) 11,4 у.о.
(22-12)(1+0,08)
10. Суб’єкт спрямовує свої гроші на придбання державних цінних паперів лише в тому випадку, якщо він очікує, що: 

а) процентні ставки незабаром значно зростуть у порівнянні з дійсними;

б) процентні ставки значно зменшуються в порівнянні з дійсними;

в) процентні ставки не зміняться;

г) процентні ставки спочатку зменшуються, а потім зростуть.
Тема 6.   ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ФІРМИ
1. Активи, розмір яких залежить від зміни товарообігу – це:

а) поточні активи;

б) необоротні активи;

в) оборотні активи;

г) спонтанні активи.
2. Ствердження, що «фінансове планування – це виявлення потреб у фінансових ресурсах, їх оцінка та схвалення рішень про фінансування»:

а)  правильне,                                   

б) неправильне.
3. Допишіть методи визначення фінансових потреб у коштах фірми:

а) метод відсотка від товарообігу;

б) метод побудови балансу грошових

надходжень;

в) метод розрахунку оборотності коштів.
4. Допишіть методи управління поточними активами фірми:

а) менеджмент дебіторської заборгованості;

б) менеджмент товарно-матеріальних запасів;

в) менеджмент рахунків кредиторів.
5. Ствердження, що «оборотність грошей - це кількість оборотів грошей за рік»:

а)  правильне,                                   

б) неправильне.
6. Оборотність грошей розраховується за формулою:
а)  Оборотність грошей =360 днівЦикл  обороту грошей;

б) Оборотність грошей =Цикл обороту грошей360 днів;

в) Оборотність грошей =360 днівРічні операційні витрати.

Тема 7. ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ФІРМИ
ТЕСТИ

1. Точка беззбитковості (Тб) (поріг рентабельності) у штуках можна розрахувати за формулою:

а) Тб = ;        

де  Впост – постійні витрати   (грн);

Цо – ціна за одиницю продукції (грн);

Впо – перемінні витрати на одиницю продукції (грн).
2. Зона безпеки у натуральному вигляді (Зб) може бути розрахована за формулою:

а) Зб = Оф – Тб;        

де  Оф – фактичний обсяг продажу (виробництва) (штук).

Тб -  точка беззбитковості (штук).
3.  За якою формулою розраховується коефіцієнт безпечної межі (Кб):


а) Кб =ЗбОф;

де  Зб – зона безпеки;

     Оф – фактичний обсяг продажу (штук);

    Тб – точка беззбитковості (штук).4. Формула розрахунку зони безпеки (Зб) у натуральному виді: 

Зб = Оф + Тб:

де  Зб – зона безпеки;

     Оф – фактичний обсяг продажу (штук);

Тб – точка беззбитковості (штук).

                                

б) неправильна.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас