1   2   3
Ім'я файлу: ТЕМА ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЙ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ.docx
Розширення: docx
Розмір: 227кб.
Дата: 01.04.2020
скачати

ТЕМА ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЙ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
Послідовність методологія-метод-нотація-засіб
Методологія – це базове начало системного аналізу (СА). Вона включає визначення понять, предметної області, принципи системного підходу, а також постановку та загальну характеристику основних проблем організації системних досліджень.
Для підтримання реалізації методології достатньо часто використовують комп’ютерні засоби та спеціальні пакети прикладних програм – CASE-засоби.
Більшість CASE-засобів проектування інформаційних систем ґрунтується на парадигмі методологія-метод-нотація-засіб. Тобто,деталізація методології здійснюється за допомогою методів,авідображення результатів застосування методів здійснюється за допомогою нотацій.
Методологія визначає основні керуючі положення для оцінювання та обрання проекту інформаційної системи, що розробляється, кроки проектування, їх послідовність, правила розподілення та призначення методів.
Метод – це систематична процедура або техніка генерації описань компонентів (наприклад, проектування потоків та структур даних).
Нотації призначені для описання структури системи, елементів даних, етапів опрацювання. В набір нотацій включаються графи, діаграми, таблиці, блок-схеми, формальні та природні мови.
Засоби – це інструментарій для підтримання та посилення методів. Ці інструменти підтримують роботу користувачів у процесі створення та редагування графічного проекту в інтерактивному режимі, вони сприяють організації проекту в вигляді ієрархії рівнів абстракції, реалізують перевірки компонентів на відповідність.
Методологія для побудови та розв'язання системних проблем являє собою певну цілісність і відноситься до цілеспрямованих систем.
Процес розв’язування проблем в системному аналізі розглядається, як деяка система процедур, яка має свою структуру, ієрархію та організацію.Проблема


Процедури 1 рівня
Процедури 2 рівня
Процедури 3 рівня
Формально методологію розв’язування проблеми можна представити за допомогою кортежу:

R: M,Z,F


 1. – множина елементарних дій; Z – множина зв’язків між діями; F – опис проблеми.


Кожна процес описується: а) метою; б) дією; в) способом виконання.
Кожна дія має мету, в результаті процесу розв’язування відповідає дерево цілей. На дереві цілей розрізняють такі зв’язки між цілями:


 1. Послідовні зв’язки (j- та ціль не може бути досягнута, поки не досягнута і-та ціль).


gi gj
 1. Паралельно зв’язані цілі досягнення цілей незалежне.

gigj


 1. Складно зв’язані цілі. Не можна відразу досягнути якоїсь цілі, спочатку досягаємо однієї цілі, а потім іншої.
gi gj

Основні призначення та вимоги до методології:


  • скеровувати осіб, що приймають рішення (ОПР), до пояснення взаємодії елементів

 • системі, розуміючи й те, що деякі елементи можуть діяти незалежно від інших;
  • виявляти та пояснювати тенденції до більшої спеціалізації та зменшення зв'язності елементів системи;
  • ідентифікувати та впорядковувати домінуючі елементи перед описанням системи як єдиного цілого, орієнтувати на використання обмежених ресурсів насамперед для управління домінуючими елементами;
  • при збиранні релевантної інформації про систему використовувати творчі здібності ОПР для визначення бажаного призначення та структури системи, ідентифікації складових частин та формування альтернативних стратегій втручання;
  • орієнтувати на остаточний результат, полегшуючи порівняння альтернатив з метою вибору найприйнятнішої;
  • включати механізм оберненого зв'язку з метою аналізу негативної ентропії, еволюції та стійкості;
  • як відкрита система методологія повинна використовувати інформацію з зовнішнього середовища для перевірки правильності управління системою та модифікації її призначення або дозволяти імітувати реакції зовнішнього середовища.


При дослідженні та конструюванні систем виникають наступні дві основні проблеми.
Проблема побудови. Яким чином при заданих макроцілях та цілях побудувати систему, яка їх успішно реалізує? Ця проблема розв'язується шляхом модифікації як конструкції системи, так і цілей і макроцілей з врахуванням існуючих обмежень до моменту досягнення сумісності і по суті є проблемою, яка розв'язується шляхом стратегічного планування.
Проблема керування. Яким чином необхідно керувати системою, модифікувати її структуру та потоки для реалізації нею свого призначення таким чином, щоб забезпечити динамічну стійкість? Приклад
— керування суспільством з взаємодіючими економічним, соціальним та політичним потенціалами для його динамічної стабілізації.
Методології системних досліджень.
Основні етапи системних досліджень можуть відрізнятися залежно від предметної області та специфіки проблеми. Однак спільним при цьому залишається схема ―мета – способи досягнення мети – ресурси‖. Мета зазвичай структурується у вигляді дерева (мультидерева) цілей.


 • таблиці 1. наведено особливості реалізації етапів системних досліджень сформульовані різними школами системних аналітиків.


На ґрунті основних наведених понять та термінів, що використовуються при дослідженні складних систем, будуються загальні способи використання цих понять у вигляді методологій системного дослідження, що у свою чергу включають певну послідовність кроків.

Таблиця 1.

За

За

За

За

За

За
С.Л.Оптнером

С.Янгом

Н.П.Федоренком

С.П.Никанор

Ю.І.Черняком

Ф.І.Перегудовим

овим
і Ф.П.Тарасенком
1. Ідентифіка-

1.Визначенн

1. Формулюван-ня

1.Виявлення

1.Аналізпроб-

1. Визначення
ція симптомів

я мети

проблеми

про-блеми

леми

конфігуратора
організації

2. Оцінка

2. Визначення

2. Визначення
2 Визначення

2. Визначення
2.

акту-альності

системи

проблеми і про-
актуальності

мети
Виявлення

про-блеми

3. Аналіз

блематики
проблеми

3. Збір інформа-
проблеми

3. Аналіз

струк-тури

3. Виявлення
3. Визначення

ції
3. Діагноз

обме-жень

системи

мети
мети

4. Вироблення
4. Пошук рі-

проблеми

4. Формулю-

4. Формування
4. Визначення

шення

максимальної

4.

вання загальної

критеріїв
структури

кількості альтер-
5. Оцінки і

Знаходження

мети і критерію

5. Генерування
системи та її

натив
вибір

критеріїв

5. Декомозиція

альтернатив
дефектів

5. Відбір
альтер-

5. Аналіз існу-

мети, виявлен-

6. Побудова та
5. Вивчення

альтернатив
нативи

ючої

ня потреби в

використання
можливостей

6. Побудова мо-
6.

проблеми

ресурсах, ком-

моделей
6.

делі у вигляді
Узгодження

6. Пошук

позиція цілей

7. Оптимізація
Знаходження

рівнянь, програм
рішень

мож-ливостей

6. Виявлення

8. Вибір
альтернатив

чи сценаріїв
7.

(альтер-натив)

ресурсів, ком-

9. Декомпозиція
7. Оцінка аль-

7. Оцінка витрат
Затверджен-

7. Вибір

позиція цілей

10. Агрегування
тернатив

8. Випробову-
ня рішення

альтер-натив

7. Прогноз і

11. Дослідження
8. Вироблення

вання чутли-вості
8.

8.

аналіз майбут-

інформаційних
рішення

рішення
Підготовка

Забезпечення

ніх цілей

потоків
9. Визнання

(параметричне
до вводу в

визначення

8. Оцінка цілей

12. Дослідження
рішення

дослідження)
дію

9. Визнання

і засобів

ресурсних мож-
10. Запускання,9.
рі-шення

9. Відбір варі-

ливостей
процес рішен-Управління
(прий-няття

антів

13. Спостере-
нязастосуванн
формальної

10. Діагноз іс-

ження та експе-
11. Управлінняям рішення
відповідально

нуючої системи

рименти над
процесом реа-10.
сті)

11. Побудова

досліджуваною
лізації рішенняПеревірка
10. Реалізація

комплексної

системою
12. Оцінка реа-ефективност
рі-шення

програми роз-

14. Реалізація,
лізації та їїі
11.

витку

впровадження
наслідків

Визначення

12.

результатів ана-

результатів рі-

Проектуван-ня

лізу

шення

організації длядосягненнямети
  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас