1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ім'я файлу: організація торгівлі, практичні.docx
Розширення: docx
Розмір: 857кб.
Дата: 23.06.2022
скачати

Змістовий модуль 1. Теоретичні і методологічні основи організації торгівлі

Практичне заняття 1

Тема 2. Організаційна та функціональна структура торгівлі


  1. Основні сфери діяльності торговельного підприємства.

  2. Поняття торговельного підприємства.

  3. Індивідуальні, партнерські та корпоративні торговельні підприємства.

Завдання 1


Ознайомтесь із схемами структури та характеристики цільового призначення торговельних підприємств організаційної структури сфери торгівлі (рис. 1.1), роллю окремих сегментів торгівлі у розвитку її товарообігу. Встановіть логічно-структурний взаємозв’язок між представленими категоріями даної сфери (рис. 1.3-1.5), користуючись прикладом (рис. 1.2).


Завдання 2


Використовуючи збірники статистичної інформації, доповніть динамічні ряди даних (табл. 1.1) щодо розвитку стаціонарної торговельної мережі в Україні, розрахуйте темпи приросту (зменшення) кількості роздрібних торговельних підприємств і співвідношення різних видів роздрібних торговельних підприємств (типів магазинів) у загальній їх кількості. За допомогою графічних методів подання інформації (графіки лінійні та стовпчикові, діаграми секторні тощо) відобразіть результати проведеного аналізу.
Таблиця 1.1

Розвиток роздрібної торговельної мережі в Україні (взято умовні дані)

Рік

Кількість підприємств роздрібної торгівлі, тис. од.

Торговельна площа магазинів,
тис. м2

Усього

з них

магазини

роздрібно-торговельна мережа

2019

86,3

55,2

31,1

7336

2020

87,1

55,7

31,4

7404

2021

85,9

54,6

31,3

7302

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Практичне заняття 2

Тема 3. Організаційні основи функціонування роздрібної торгівлі


  1. Класифікація роздрібних торговельних підприємств, їх характеристика і роль у торговельному обслуговуванні покупців.

  2. Сутність і значення спеціалізації підприємств роздрібної торгівлі.

  3. Показники, які характеризують стан розвитку та ефективність використання роздрібної торгівлі.

  4. Типізація видів об’єднань роздрібної торгівлі.

Завдання 1


Порівняйте ефективність роботи магазинів, що застосовують різні форми продажу товарів. За даними табл. 2.1 та табл. 2.2 визначте такі показники:

• приріст прибутку у грошовому вираженні та у відсотках до продажу;

• приріст прибутку на 1 м2 торговельної площі у грошовому вираженні та у відсотках до продажу;

• зростання продуктивності праці на одного працівника за списком;

• приріст прибутку на 1 грн заробітної плати;

• середньомісячну заробітну плату працівників магазину.

Одержані результати розрахунків необхідно супроводити пояснювальною запискою, проаналізувавши показники роботи магазину в результаті використання різних форм продажу товарів, і дати рекомендації щодо поліпшення організації торговельно-технологічного процесу.
Таблиця 2.1

Значення показників магазинів з індивідуальним обслуговуванням покупців

Показник

Значення

Торговельна площа, м2

200

у тому числі зайнята обладнанням

50

Чисельність працівників, чол.

26

у тому числі оперативних

22

Річні обсяги продажу, млн грн

980

Середня торговельна націнка, %

17,8

Витрати обігу, % до продажу

16,7

у тому числі:
Продовження табл. 2.1.

автотранспортні витрати

0,84

оплата праці

7,73

оренда і утримання приміщень

1,81

амортизація загальних коштів

0,86

відрахування до ремонтного фонду

0,17

відсоток за кредит

0,62

витрати на рекламу

0,12

витрати на упакування та фасування

0,43

втрати товарів при перевезенні, зберіганні, реалізації

0,86

витрати з тари

0,22

знос малоцінних і швидкозношуваних предметів

0,16

інші витрати

0,30

відрахування на соціальне страхування

2,58

Прибуток від реалізації, млн грн

816,34

Рентабельність, % від продажу

83,3

Прибуток на одного працівника за списком, тис. грн

31397,69

Прибуток на одного оперативного працівника, тис. грн

37106,36

Прибуток на 1 м2 торговельної площі, тис. грн

4081,7

Прибуток на 1 грн заробітної плати, грн

1677,7

Коефіцієнт установчої площі торговельного обладнання

0,25

Кількість покупців, що обслуговуються, тис. чол.

8

Витрати часу покупців на обслуговування, хв

35

Комплексність покупок, найменувань

2,3


Таблиця 2.2

Значення показників магазинів, що застосовують інші форми продажу товарів

Показник

Значення

Торговельна площа, м2

200

у тому числі зайнята обладнанням

62

Чисельність працівників, чол.

22

у тому числі оперативних

15

Річні обсяги продажу, млн грн

1300

Середня торговельна націнка, %

16

Витрати обігу, % до продажу

16,7

Продовження табл. 2.2.

у тому числі:
автотранспортні витрати

1,71

оплата праці

8,73

оренда і утримання приміщень

0,81

амортизація загальних коштів

0,66

відрахування до ремонтного фонду

0,18

відсоток за кредит

0,62

витрати на рекламу

0,12

витрати на упакування та фасування

0,43

втрати товарів при перевезенні, зберіганні, реалізації

0,86

витрати з тари

0,25

знос малоцінних і швидкозношуваних предметів

0,09

інші витрати

0,25

відрахування на соціальне страхування

0,8

Прибуток від реалізації, млн грн

1082,9

Рентабельність, % від продажу

83,3

Прибуток на одного працівника за списком, тис. грн

49222,72

Прибуток на одного оперативного працівника, тис. грн

72193,33

Прибуток на 1 м2 торговельної площі, тис. грн

5414,5

Прибуток на 1 грн заробітної плати, грн

1256

Коефіцієнт установчої площі торговельного обладнання

0,31

Кількість покупців, що обслуговуються, тис. чол.

8

Витрати часу покупців на обслуговування, хв

25

Комплексність покупок, найменувань

2,9

Проаналізувавши, можна зробити висновок, що різні форми мають різні обсяги продажів, але однакову рентабельність.

Завдання 2


Здійсніть аналіз роздрібного товарообігу торговельної організації за звітний період, використовуючи таку інформацію (табл. 2.3).

Рішення оформити у таблиці. Розрахувати зміну товарообігу за рахунок зміни чисельності населення, що обслуговується, та продажу на одну людину.

Таблиця 2.3

Роздрібний товарообіг торговельної організації

Показники

Базовий рік

Звітний рік

1. Роздрібний товарообіг, млн грн

8287

11310

2. Чисельність населення, що обслуговується, чол.

51230

52090Показники

відхилення

зміна товарообігу

+3023

Зміна продажу на 1 людину

+55359,3  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

скачати

© Усі права захищені
написати до нас