Ім'я файлу: практична робота № 9.docx
Розширення: docx
Розмір: 23кб.
Дата: 11.04.2021

Практичне заняття № 9

Грушевого Олександра


Тема: Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні.

Мета: з’ясувати поняття наукового стилю, його підстилів, визначити основні ознаки наукового тексту.


Теоретичні питання

1. Особливості наукового стилю української мови.

2. Підстилі наукового стилю.

3. Поняття про науковий текст. Мовні ознаки наукового тексту.

Завдання і вправи для домашнього виконання

Завдання 1. Схарактеризуйте науковий стиль мови. Заповніть таблицю.

Науковий стиль

Основна функція

Його основна функція — інформативна (повідомлення, пояснення, з'ясування, обґрунтування, роз'яснення, класифікація понять, систематизація знань, аргументований доказ); завдання — передавання наукової інформації .


Обставини мовлення

Обставини мовлення — офіційні.Сфера вживання

Сфера використання – наукова діяльність, науково-технічний прогрес, освіта. Основне призначення – викладення результатів досліджень про людину, суспільство, явища природи, обґрунтування гіпотез, істинності теорій, класифікація і систематизація знань.


Загальні ознаки

ясність (зрозумілість) і предметність тлумачень,

логічна послідовність і довідність викладу,

узагальненість понять і явищ,

об'єктивний аналіз,

точність і лаконічність висловлювань,

аргументація й переконливість тверджень,

однозначне пояснення причинно-наслідкових відношень,

докладні висновки.


Мовні ознаки

Основними мовними засобами наукового стилю є: велика кількість термінів, схем, таблиць, графіків, абстрактних (часто іншомовних) слів, наукова фразеологія (стійкі термінологічні словосполучення), цитати, посилання; відсутність емоційно- експресивних синонімів, суфіксів, багатозначних слів,
Завдання 2. Підкресліть мовні засоби, які творять науковий стиль. Знайдіть у тексті лексичні синоніми. Визначте підстиль наукового стилю.Відповідь:Підстиль: науково-популярний.Лексичні синоніми: полин- чорнобиль, буре-темне, полин – нехворощ, нехворощ- засіб від грому та блискавки.
У сивогополину є чорнявий брат – чорнобиль. У нього чорнувато-буре стебло і темні суцвіття. Назва чорнобиль прозора, адже друга частина било, билина – «стебло», «зілля» (корінь бил – трапляється в словах усіх слов’янських мов). Друга назва цього виду полину – нехворощ. Це вже більш таємнича назва. Може, в основі цієї назви лежить слово хворост, а заперечна частка не вказує, що віник, зроблений з полину, це «не хворостяний віник»? Навряд. Назва своїми коренями сягає в сиву давнину і перекладається описово як «засіб від грому та блискавки». А ось і докази: у старій чеській мові було слово нехрасть, а тепер є слово нетрееск, у польській мові є слово нєтшеск, у словаків і сербів – нетреск, скрізь не- і скрізь -треск-. До східних слов’ян слово прийшло зі старої чеської мови і засвоїлося цими мовами, а за законами східнослов’янських мов західнослов’янське сполучення -ра- передається як -оро-: нехрасть – нехорость – нехворощ.

У полину є ще одна назва – євшан, рідковживана і маловідома. Вона засвідчена в Іпатіївському літописі від 1201 р. (евшань, емшань). Зустріти це слово можна в старовинних піснях, у віршах поетів А. Майкова, М. Вороного. Походить воно з тюркських мов (туркменське йовшан, башкирське юшан) (Коваль А. П.).

Завдання 3. Випишіть із наукових джерел вашого фаху уривки текстів різних підстилів наукового стилю (власне науковий, науково-навчальний, науково-популярний), проаналізуйте їх за схемою:

План аналізу наукового тексту

1. Сфера використання і тема тексту.

2. На кого розрахована праця?

3. Стиль і підстиль мовлення.

4 Мовні засоби ( виписати з текстів: терміни (5 слів), наукову фразеологію (5 прикладів) ; зазначити, чи використовує автор схеми, таблиці, графіки, цитати, посилання, цифрові дані; описати типи синтаксичних конструкцій, визначити частотність вживання частин
Завдання для аудиторної роботи
Завдання 1. Проаналізувати запропонований текст, визначити частотність та функціональне призначення частин мови. Вказати на особливості вживання частин мови та синтаксичних конструкцій у науковому тексті. (Порахувати і записати кількість іменників, прикметників, дієслів і займенників у першому абзаці, простежити співвідношення, зробити висновок. У тексті кожне речення проаналізувати і записати, яке воно за будовою (складне, просте, тип складного, просте ускладнене чим (тип ускладнення). Виписати 5 термінів і 5 терміносполук). Визначити підстиль наукового стилю.

У процесі роботи у мережі профіль користувача має змінюватись. Впродовж поточної робочої сесії моніторингові компоненти моделі фіксують еволюцію поведінки у роботі користувача з метою сформувати на наступну робочу сесію вже скорегований профіль користувача. При цьому використовується багатокрокова процедура, яка враховує попередній стан, зафіксовані зміни у поведінці і консолідує ці дані, а потім, у наступних сесіях, уточнює сформований профіль.

Персоналізація даних користувача є більш складною задачею, чим персоналізація сервісів, тому що кількість враховуваних параметрів є значно більшою, але і у цьому випадку можна скористатися описаним підходом. Полегшити і формалізувати цю задачу можна при використанні онтологічних принципів опису знань у мережі.

Завдання 2. Уведіть запропоновані слова в речення наукового стилю вашого фаху.Відповідь:


Я не обтяжую їх зайвою інформацією, але намагаюся викликати інтерес учнів до міні-футболу нового для них виду спорта.

Зміна інтенсивності навантаження позитивно впливає на мязову систему та розваває такі якості як швидкість,витривалість,та когнітивні здібності. Приклад, уже повільна ходьба (швидкість 3 км/год) викликає збільшення обміну речовин у 3 рази, а біг з біля граничною

швидкістю – у 10 і більше разів.Учні під час уроків ФК здають нормативи якщо на момент прийняття не скаржаться на погане самопочуття. Вправи для розвитку фізичних якостей систематизовані за ознаками функціональної дії для розвитку певних фізичних здібностей. Якщо м'яч цілком перетинає бічну лінію по землі або в повітрі, його отримує суперник який воде мяч з аута. Точку зору древніх греків на фізичну культуру найбільш ясно висловлювали їх філософи, які вважали, що «спосіб життя вільної людини» немислимий без занять фізичними вправами. Стимулом для усвідомлення фізичної культури як важливого чинника культурного перетворення природи людини, як елементу компенсації недоліку його фізичної активності послужили актуальні запити соціального замовлення у фізичній підготовленості молодих спеціалістів для виробництва, науки, культури. Найкращі результати серед українських легкоатлетів, показані в дисциплінах, в яких ФЛАУ не визнає національні рекорди, неофіційно іменуються вищими досягненнями України. Головна ціль цих заходів — оптимізувати процес фізичного виховання. М'язове скорочення — реакція м'язових клітин на вплив нейромедіатора, рідше гормону, що виявляється в зменшенні довжини клітини. Квадра́т — рухлива гра з м'ячем, широко розповсюджена в Україні серед підлітків. Гра відбувається переважно вчотирьох на невеликому майданчи. Метою даної роботи є встановити ефективні форми і методи організації фізичного виховання школяра.

Інформація, зміна, приклад, момент, ознака, перетинати, точка, перетворення, вищий, процес, скорочення, сторінка, квадрат, ефективний.

Завдання 3. Побудуйте речення наукового стилю вашого фаху, використовуючи подані конструкції.


На думку дослідників, зниження інтересу до занять фізичною культурою в наш час пояснюється недосконалою системою фізичного виховання. Метою нашого повідомлення є вирішення фізіологічних проблем дітей шкільного віку. Варто зауважити, що фізичне виховання було невід'ємною частиною освіти громадян в країнах СРСР. Слушною є думка що фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного процесу дітей і підлітків. , За останніми спостереженнями інфраструктура спортивниго напрямку стоїть в пріорітеті державних органів.на батьківських зборах було порушено проблему відвідування уроків фізичної культури. Для вивчення впливу фізичної культури на процес формування особистості і вибір професійної діяльності необхідно враховувати як постійні, так і тимчасові умови, які ставлять перед людиною завдання вдосконалювати свій фізичний стан і здоров’я. Науковці працюють над удосконаленням приладів для спортсменів-паверліфтерів для зменшеня травматичності суглобів,та мязів. Крім того, документ узгоджує термінологію чинного законодавства у сфері фізичної культури та спорту із Законом України Про освіту. Правильний вибір спортивного спрямування частково лежить на вчителі фізичного виховання він може дати рекомендації щодо обрання виду спорта.

На думку дослідників, мета нашого повідомлення, варто зауважити, слушною є думка, за останніми спостереженнями, порушено проблему, необхідно врахувати, науковці працюють над удосконаленням, чинне законодавство, правильний вибір, наукове спостереження.


Література

1. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – 434с.

2. Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. / Т.Б. Гриценко– К.: Центр учбової літератури, 2010. – 624 с.

3. Коваль А. П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992. – 280с.

4. Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мови / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003.

5. Пазяк О. М., Кисіль Г. Г. Українська мова і культура мовлення: Навч. посіб. – К. : Вища школа, 1995. – 239с.

6. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. – К. : Вежа, 1994. – 240с.

7. Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1999. – 240с.

8. Словник іншомовних слів / За заг. Ред.. Л. О, Пустовіт. – К.: Довіра, 2000. – 1018с.

9. Словник синонімів української мови: У 2-х т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Голова щук та ін.. – К.: Наукова думка, 1999. – 2000.

10. Українська мова за професійним спрямуванням / за ред. Т.В.Симоненко. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2009. – 270с.

11. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – 448с.

12. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням : Підручник / С. В. Шевчук. – К. : Алерта, 2011. – 696 с.

13. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. – К. : Арій, 2009.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас