Ім'я файлу: Планування підприємства.docx
Розширення: docx
Розмір: 21кб.
Дата: 11.05.2021
скачати
Пов'язані файли:
биология.rtf

Тема лекції: Планування дiяльностi підприємства

План

 1. Сутність планування та основні види планів.

 2. Принципи планування.

 3. Методи планування.

 4. Стратегічне планування та його основні етапи.

 5. Тактичне планування.

 6. Бізнес - планування.

Планування - це процес визначення цілей завдань підприємства на певну перспективу та шляхів їх досягнення.

Планування - це вид управлінської дiяльностi, який визначає перспективу майбутній стан організації, шляхи і способи його досягнення.

План- це кiлькiсне відображення цілей та розробка шляхів їх досягнення.

Суть планування проявляється:

 • в конкретизації цілей розвитку всього підприємства та кожного підрозділу окремо на певний період;

 • визначенні господарських завдань, засобiв ïх досягнення, термінів та послідовності реалізації;

 • виявлення матеріальних, трудових Ta фінансових ресурсів, які необхідні для вирішення поставлених завдань.

Види планiв

 1. За сферою охоплення:

 • загальний план розвитку підприємства; - плани розвитку окремих підрозділів;

 • плани окремих видів діяльності;

 • програми;

 • проекти.

2) Тривалість планового періоду:

1. Короткострокові (поточні);

2. Перспективні:

2.1.середньостроковi

2.2. довгострокові

Принципи планування:

 • Необхiднiсть;

 • неперервність;

 • комплексність;

 • гнучкість;

 • точність;

 • соціальна орієнтація;

 • варіантність;

 • збалансованість

Методи планування

1) Вихідна позиція підприємства для розробки плану:

 • Ресурсний (за можливостями);

 • Цільовий (за потребами) 1. Принципи визначення кінцевих та проміжних значень планових показників: • Екстраполяційний;

 • Інтерполяційний 1. Спосіб розрахунку планових показників: • Експериментально-статистичний;

 • Факторний;

 • Нормативний

Стратегічне планування - це системний, аналітичний підхід, який аналізує бізнес і навколишнє середовище, як єдине ціле.

Стратегічне планування забезпечує формування інтегрованого, координованого і послідовного бачення шляху, яким організація бажає просуватися, що сприяє швидкій її адаптації до змiн зовнішнього економічного середовища.

Мета стратегічного планування - встановити певний порядок дiй для підготовки ефективного функціонування конкурентоспроможного підприємства.

Стратегічне планування - (з грец. стратегія - мистецтво генерала) це сукупність дій рішень вищого керівництва підприємства щодо розробки цілей на довгострокову перспективу та шляхів їх досягнення. Стратегічний план (стратегія) - детальний комплексний план, в якому визначено місію підприємства та цілі її досягнення.

В стратегічному плануванні виділяють чотири види управлінської діяльності:

  • розподіл ресурсів

  • адаптація до зовнішнього середовища

  • внутрішня координація

  • організаційне стратегічне бачення

Етапи стратегічного планування

 1. Вибiр мiсiї;

 2. формулювання стратегічних цілей;

 3. Аналіз зовнішнього середовища;

 4. Аналіз потенціалу підприємства (SWOT);

 5. Вивчення та аналіз стратегічних альтернатив;

 6. Формування власної стратегії;

 7. Підготовка кінцевого стратегічного плану;

 8. Реалiзацiя та контроль за виконанням.

1.Місія - головна узагальнена цiль, те задля чого створене підприємство

Вибір мiсiї має бути спрямований на задоволення певноï потреби споживача.

2. Виходячи з того, яку підприємство обрало місію, формуються стратегічні цілі. Цілі мають вiдповiдати вимогам мiсiї.

Цiлi мають бути:

 • конкретні і кількісно вимірювані;

 • орієнтовані в часі;

 • взаємопов'язані між собою, взаємопідтримуючі, не протирічити одна одній.

Напрями формування цілей

 • ринок (обсяг виробництва, продажу, конкурентоспроможність);

 • інновації (нова продукція, технологія, методи організації виробництва);

 • продуктивність (продуктивність одного працівника, витрати часу на одиницю продукції);

 • ресурси (основний капітал, оборотний капітал, ВП);

 • фінансові ресурси (оборотні кошти, кредити, їх погашення):

 • прибутковість (доход, прибуток, рентабельність, виплата дивідендів);

 • соціальна вiдповiдальнiсть (працевлаштування інвалідів, безробітних).

3. Аналіз зовнішнього середовища

Фактори зовнішнього середовища:

 • Попит:

 • Пропозиція:

 • Конкуренти;

 • Політичні фактори;

 • Міжнародні фактори;

Одним з основних інструментів стратегічного управління, що оцінюють в комплексі внутрiшнi i зовнiшнi чинники, які впливають на розвиток компанії є SWOT-аналіз.

SWOT-початкові літери слів Strengths (Сильні сторони), Weaknesses (Слабкі сторони), Opportunities (Можливості), Threats (Загрози).

SWOT-аналіз - це процес встановлення зв'язкiв мiж найхарактернішими для підприємства можливостями. загрозами, сильними сторонами (перевагами), слабкими сторонами, результати якого в подальшому можуть бути використані для формулювання i вибору стратегій підприємства.

SWOT-аналіз дає змогу формувати загальний перелік стратегій підприємства з урахуванням їхніх особливостей

Сильні сторони:

 • адекватні фінансові ресурси:

 • висока кваліфікація:

 • хороша репутація у споживача;

 • вiдомий лідер ринку;

 • можливості отримання економії вiд збільшення обсягів виробництва:

 • захищеність від конкурентного впливу:

 • передова технологія:

 • переваги щодо витрат;

 • наявність інноваційного потенціалу:

 • перевірений часом менеджмент

Слабкі сторони:

 • відсутність стратегічного напрямку діяльності;

 • погіршення конкурентних позицій:

 • застаріле обладнання:

 • нестача управлінського таланту:

 • внутрiшнi виробничі проблеми;

 • вразливість щодо конкурентного тиску;

 • слабка уява про ринокМожливості:

 • вихід на нові ринки або сегменти ринку:

 • розширення виробничої лінії:

 • вертикальна інтеграція;

 • самовдоволення серед конкурентів:

 • швидкі темпи зростання ринку.

Загрози:

 • можливості появи нових конкурентів:

 • зростання продаж продукту замінника:

 • сповільнення росту ринку:

 • несприятлива державна політика:

 • конкурентний тиск:

 • рецесія ділового циклу:

 • зміна потреб у споживанні і постачаннi:

 • несприятливі демографічні зміни.

фаііафіаііфа
скачати

© Усі права захищені
написати до нас