Ім'я файлу: Комунікативна компетентність.docx
Розширення: docx
Розмір: 82кб.
Дата: 24.01.2023
скачати
Пов'язані файли:
lo.docx
тести.docx

Тема. КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ЯК ІНСТРУМЕНТ УСПІХУ

План заняття:

 1. Вітання.

 2. Поняття «компетенція» та «компетентність»: теоретичний аналіз.

 3. Характеристика поняття «комунікативна компетентність».

 4. Вербальна і невербальна комунікація: вправи і поради.

 5. Використана література, джерела для опрацювання.


Короткий виклад теми
І. Вправа «Привітаємося по-різному»:

 • у Китаї вітаються, вклоняючись одне одному із витягнутими вздовж тіла руками

 • традиційне вітання в Індії  - Namaste: людина з’єднує долоні, притискає руки до грудей і легенько нахиляється

 • у Лапландії при зустрічі прийнято тертися носами.
  Врахуйте це, якщо плануєте провести Різдво на батьківщині Санта-Клауса

 • у японців вітання — цілий ритуал.
  Вони кланяються одне одному — найнижчий поклон, застосовується для найшановніших гостей; середній — під нахилом 30 °; легкий — під нахилом 15 ° (знак дружнього вітання). Вклоняючись,
  японці промовляють: «День настав»

 • філіппінці виявляють повагу до старших, нахиляючись і притискаючи лоб до їхньої правої руки. А якщо Ви ще й шанобливе скажете «Mano Po» («Дозвольте вашу руку, будь ласка»), можете розраховувати на особливу прихильність

 • українці, зазвичай, міцно тиснуть один одному руки,
  а на Буковині прийнято при зустрічі обійнятися та три рази
  поцілуватися у різні щоки (права, ліва і знову права або навпаки)


ІІ. Поняття «компетенція» та «компетентність»: теоретичний аналіз.

Компетентність характеризує здатність особистості до успішної реалізації певних функцій, здійснення діяльності або вирішення завдань, що є зовнішніми щодо особистості та викликані соціальними вимогами й індивідуальними потребами. Компетентність формується та виявляється у діяльності, а отже являє собою складну, багатогранну й багатоаспектну характеристику цієї діяльності відповідно до соціального замовлення до неї. Як реалізований потенціал особистості, вона існує як складна комплексна її характеристика, система особистісних ресурсів (знань, вмінь, способів дії, мотивів, ставлень, особистісних якостей, ціннісних орієнтацій тощо), що забезпечують ефективну дію. Компетентність – якість особистості, її певне надбання, що ґрунтується на знаннях, досвіді, моральних засадах і проявляється в критичний момент за рахунок вміння знаходити зв’язок між ситуацією та знаннями, у прийнятті адекватних рішень нагальної проблеми.

Компетентність учителя включає професійні знання, вміння та навички, індивідуальні та комунікативні здібності особистості, досвід роботи та науково-педагогічні якості для забезпечення професійної діяльності. Структура педагогічних здібностей включає такі компоненти: педагогічне уявлення, психологічну стійкість, професійну етику, сугестивні і перцептивні здібності, емпатію, артистизм, культуру мови і спілкування, гуманізм. Компетентність – сукупність компетенцій.

Під компетенцією слід розуміти певну сферу, коло діяльності, наперед визначену систему питань щодо яких особистість повинна бути добре обізнана, тобто володіти певним набором знань, умінь, навичок та власного до них ставлення. Компетенція – особиста властивість спеціаліста вирішувати визначений тип професійних задач.

За своєю суттю поняття «компетентність» є значно ширшим від поняття «компетенція».

ІІІ. Характеристика поняття «комунікативна компетентність».

Поняття «комунікативна компетентність» (з лат. communico – роблю загальним, зв’язую, спілкуюся і competens (competentis) – здатний) означає сукупність знань про норми і правила ведення природної комунікації – діалогу, суперечки, переговорів та ін..

Комунікативна компетентність передбачає вміння комплексно застосовувати мовні й немовні засоби з метою комунікації, спілкування у конкретних соціально-побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, ініціювати його.

Комунікативна компетентність формується в умовах безпосередньої взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування між людьми. Цей досвід набувається не тільки у процесі безпосередньої взаємодії, а також опосередкованої, в тому числі з літератури, театру, кіно, з яких людина отримує інформацію про характер комунікативних ситуацій, особливості міжособистісної взаємодії і засоби їх вирішення .

Комунікативні вміння:

 • вміння встановлювати контакт

 • вміння слухати

 • вміння стимулювати партнера до прояснення його позиції

 • вміння сприймати те, що партнер не здатний висловитися

 • вміння регулювати емоційну напругу

 • вміння ставити правильні запитанняIV. Вербальна і невербальна комунікація: вправи і поради.

Вербальна комунікація використовує як знакову систему людське мовлення, природну звукову мову, тобто систему фонетичних звуків, що включає два принципи: лексичний і синтаксичний. Сукупність визначених заходів, спрямованих на підвищення ефективності мовного впливу, отримала назву «переконуючої комунікації», на основі якої розроблена так звана експериментальна риторика – мистецтво переконання за допомогою промови.

Невербальна комунікація включає три знакові системи: оптико- кінетичну (жести, міміка, пантоміміка), пара- (система вокалізації – якість голосу, діапазон, тональність) й екстралінгвістичну (включення в промову, пауз, інших вкраплень, темп; організація простору і часу комунікативного процесу; візуальний контакт: частота обміну поглядами, тривалість, зміна статики і динаміки погляду, його уникання тощо).

Комунікативна компетентність передбачає також уміння інтерпретувати невербальні прояви інших людей. Але, якщо у вербальній комунікації за кожним словом стоїть більш-менш визначений зміст, то у невербальній системі комунікацій не тільки важко поставити зміст у відповідність до знака, але й взагалі визначити знак, тобто одиницю аналізу в цій системі.

Таким чином, комунікативна компетентність – це система внутрішніх (позицій спілкування, ролей, стереотипів, установок, знань, умінь, навичок) і зовнішніх ресурсів ефективної взаємодії (співпраця, переговори, розвиток позитивного ставлення до рідної мови, міжкультурної комунікації, культурна обізнаність та ін.), що забезпечують здатність встановлення та підтримки необхідних контактів з іншими людьми, а також певну сукупність знань, умінь і навичок, які сприяють ефективному спілкуванню та розвитку людини загалом.

Основними показниками сформованості в учня комунікативної компетентності можна вважати:

 • бажання активно спілкуватися;

 • розуміння того, що у оточуючих може бути інша точка зору, може навіть не збігається з власною;

 • уміння ясно висловлювати свою думку, задавати питання, здійснювати контроль над діями товаришів;

 • наявність власної думки, вміння домовлятися з партнерами і знаходити спільне рішення;

 • уміння аргументувати свою точку зору і координувати дії своїх партнерів відповідно до неї;

 • взаємодопомога при співробітництві; знання правил і норм спілкування;

 • уміння вирішувати конфлікти.

Вправа «Сходинки взаємин» (15 хв)

1. Учитель пояснює, що взаємини між людьми бувають різними: позитивні та негативні; такі, що стимулюють співпрацю й товариськість і такі, що приводять до суперечок і конфліктів. Це часто залежить від обставин, але ще частіше від самих учасників, їх уміння та бажання позитивної взаємодії. Поясніть, що відносини між людьми існують як міжособистісні так і соціальні. Наведіть приклади.

2. Запитайте учнів/учениць, що має бути основою соціальної взаємодії громадян, які громадянські якості чи вміння. Вислухайте відповіді.

3. Дайте коротке тлумачення толерантності – як терпимості та поваги до права кожного на те, «щоб бути самим собою». Поясніть, що відносини між людьми можуть розвиватися як по висхідній так і по низхідній, як до більш позитивних і конструктивних, так і до негативних, деструктивних.

4. Об’єднайте учасників у групи по 5–6 чоловік та прочитайте інструкцію до вправи (Додаток 1).

5. Визначте час роботи. Роздайте аркуші з завданням та почніть відлік часу.

6. Попросіть учнів представити результати роботи по черзі, дати свої пояснення обраному варіантові розстановки понять у сходинках. Вислухайте коментарі інших учасників.

7. Обговорення:

● Чи користуєтесь ви сходами? Куди легше рухатися – вгору чи вниз?

● Чи можна те саме сказати й про рух «Сходинками взаємин»?

Резюмуйте, що для запобігання дискримінації та її негативним наслідкам важливо дотримуватися рівності. Рівність – це забезпечення рівного поводження з людиною чи групою людей, незалежно від їх ознак, таких як етнічність, вік, релігійні переконання, сексуальна орієнтація, інвалідність, мова тощо.
Додаток 1

Інструкція:

Перед вами сходинки, однією з яких є сходинка «Терпимість». Сходами можна рухатися вгору, тобто розвивати відносини до кращих, і можна рухатися вниз, що означатиме погіршення відносин. Вам пропонуються 10 різних понять і типів відносин, поведінки, ставлень. Обговоріть їх та розташуйте у сходинках вгору та вниз таким чином, щоб на верхній сходинці було слово, яке для вас означає найпозитивніший вид взаємин між людьми, а останнім внизу було поняття, яке на вашу думку, характеризує негативні відносини. Зважайте, що вільних сходинок 10, а пропонованих понять всього 9. Це означає, що один термін має бути запропонований вами самостійно. Під час роботи керуйтеся принципом – кожен наступний вид відносин залежить від попереднього, тобто часто неможливий без нього.Вправа «Плітки»

Ведучий виводить за двері кількох учасників, а решті учасників зачитує «плітку»:

«Сьогодні четвер. Погода кепська: хмарно, накрапає дрібний дощик. Настрій поганий, та ще й треба готуватися до завтрашньої контрольної з алгебри. Але хлопці збираються у кіно, на якийсь новий і досить цікавий фантастичний фільм. Хоч , у принципі, весь клас збирається на виставку собак, що розмістилася за кінопалацом. Треба взяти 3 гривні. Я не можу визначитися — куди все-ж-таки податися. Проблема. Складно. Нудно і сумно».

(Коли з-за дверей виходить перший учасник, один з присутніх у класі розповідає «плітку», яку він щойно слухав. Згодом заходить другий учасник і той перший, який щойно почув «плітку», розповідає її іншому і т. ін.)

Ведучий. Отже, ситуація ніколи не може передатися достеменно. Одна людина, достовірно не запам'ятавши інформації, передає її іншій. А друга цю інформацію трактує по-своєму. І врешті-решт, це призводить до пліток.

Вправа «Малюнок на спині» (невербальна комунікація)

Учасники об'єднуються довільно у три команди і шикуються в три колонки паралельно. Кожен учасник дивиться при цьому в спину свого товариша. Вправа виконується без слів. Ведучий малює якусь просту картинку і ховає її. Потім ця ж картинка малюється пальцем на спині кожного останнього члена команди. Завдання – відчути і передати якомога точніше цей малюнок далі. В кінці, які стоять першими в командах, малюють, те, що вони відчули, на аркушах паперу і показують усім. Ведучий дістає свою картинку і порівнює.

Учасникам пропонується обговорити в командах помилки і знахідки, які були в процесі вправи. Зробити висновки, потім, з урахуванням цих висновків, повторити вправу. При цьому перші і останні члени команд міняються місцями.

Обговорення

Обговорення в загальному колі. Що допомагало зрозуміти і передавати відчуття? Що відчували перші і останні члени команд у першому і в другому випадку? Що заважало виконувати вправу?

Психологічний зміст вправи

Розвиток комунікативних навичок, відповідальності, згуртованості всередині команди. Усвідомити, наскільки важливо налаштуватися на розуміння іншої людини, а також саме бажання зрозуміти іншого. Демонстрація можливості адекватного обміну інформацією без використання слів, розвиток навичок невербального спілкування.

Рекомендації тим, хто виступає перед аудиторією:

 • Якщо ви обрали професію, яка пов’язана з громадськістю, то навчіться говорити.

 • Позбавтесь комплексів, поборіть страх перед аудиторією.

 • Складіть план виступу, розбивши його на підпункти.

 • Напишіть розширений зміст виступу.

 • Підберіть до виступу ілюстративний матеріал (таблиці, карти або презентаційні слайди).

 • Для впевненості використовуйте картки (Текст виступу перечитайте і складіть опорний конспект, де будуть записані ключові слова, пункти плану, окремі фрази). Карточки зручні у користуванні: невеликі за розміром, естетичні на вигляд, зручно тримати в руках, не мнуться і не рвуться, є гарною шпаргалкою для оратора.

 • Якщо вами оволоділо хвилювання, необхідно його перебороти. Задайте собі запитання: «Чого я боюся? Які мої дії будуть у випадку підтвердження ситуації, якої я боюся?» Продумайте відповіді.

 • Говоріть чітко, голосно, логічно зв’язуйте слова, не вживайте слів-паразитів (ну-у-у, е-е-е, а-а-а).

 • Володійте голосом.

 • Доповіді, повідомлення, виступи готуйте згідно загальноприйнятих вимог


V. Використана література, джерела для опрацювання

 1. Арсентьєва Г.О. Спілкування як вид соціальної взаємодії учасників виховного процесу / Г.О. Арсентьєва // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск I. – КиївЗапоріжжя: "Єтта-Преса", 1998. – С.5-10

 2. Бєлоусова Р.В. Індивідуально-типові особливості комунікативної креативності: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01/Р.В. Бєлоусова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського {м.Одеса}. — О., 2004. — 19 с.

 3. Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача. / Н.Ю. Бутенко. Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2005. – 336 c

 4. Гольдштейн А. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам / А. Гольдштейн, В. Хомик; пер. з англ. В. Хомик. – К.: Либідь, 2003. – 520 с

 5. Максименко С. Д. Технологія спілкування. Комунікативна компетентність учителя / С. Д. Максименко, М. М. Заброцький. – К. : Главник, 2005.– 112 с.

 6. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.

 7. Ходанич Л.П. Українське ділове мовлення: 300 типових помилок. – Ужгород: Гражда, 2002.

 8. Ходанич Л.П. Уроки після школи: культура мовлення вчителя. – Ужгород: ЗІППО, 2004.

 9. Культура добросусідства : Я. Ми. Країна : програма виховних годин для ЗЗСО ІІ–ІІІ ст. і методичні рекомендації / [автори-укладачі: М. Араджионі, К. Зезюліна, О. Козорог]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ-Одеса : Фенікс, 2021. – 428 с. URL: https://idcir.com.ua/i-we-kraina-nova-2022.pdf

скачати

© Усі права захищені
написати до нас