Ім'я файлу: t4.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 356кб.
Дата: 20.11.2023
скачати

1
Тема 4. ГАЛУЗЬ, ПІДПРИЄМСТВО ТА ЙОГО ПРОДУКЦІЯ
4.1. Загальна характеристика підприємства та його продукції (послуг)
4.2. Опис базових галузевих параметрів
4.3. Дослідження та аналіз ринків збуту продукції (послуг)
4.1. Загальна характеристика підприємства та його продукції (послуг)
Опис суб’єкта господарювання передбачає відображення загальної
інформації про суб’єкта господарювання, організаційно-правову форму, форму власності, наявність ліквідного майна, фінансові показники діяльності, кадрове забезпечення, структуру, напрями діяльності, продукцію, партнерські відносини тощо. Надається інформація про сферу діяльності, сектор ринку, в якому працює підприємство, його спеціалізацію, перелік основних видів продукції та послуг, зазначаються обсяги виробництва, наводиться опис земельної ділянки та виробничих площ, а також загальні висновки щодо стану підприємства; майновий стан підприємства, відомості про незавершене будівництво, оцінку рівня використання виробничих потужностей, площ та інших споруд, а також можливості їх розширення; організацію виробничого процесу на підприємстві, наявність та стан необхідного обладнання, відповідність технологій, що використовуються, сучасним вимогам, а також загальні висновки щодо стану підприємства; цілі та стратегію розвитку підприємства, конкурентні переваги та недоліки (у сферах управління, маркетингу, виробництва, науково-дослідної діяльності, фінансів, кадрів тощо). Також наводиться інформація щодо спеціалізації підприємства, прогнозне і фактичне виробництво та реалізація підприємством товарів, робіт, послуг (у натуральних та вартісних показниках) за звітний рік, структура існуючих витрат підприємства та собівартість щодо кожного виду продукції, система закупівлі сировини, енергопостачання, забезпеченість матеріальними ресурсами, диверсифікація виробництва тощо.
Одна з найпростіших моделей прогнозування, що використовуються на практиці, - це модель тренда-регресійна модель, в якій залежною змінною виступає досліджуваний показник, а незалежною - час або номер спостереження даного показника. Інакше кажучи, тренд - це математичний опис тимчасової тенденції. Прогнозування з використанням трендів зводиться до того, щоб замість значення номера спостереження (або часу) необхідно підставити номери в майбутньому:
- лінійний тренд
Y = А
0
+ А
1
*t; А
0
=

Y
; А
1
= n

Y * t
,
(4.1)

t
2

2 де Y - результативний показник; А
0
, А
1
- коефіцієнти; n - кількість періодів; t - фактор часу.
Лінійний тренд - найпростіший, інтуїтивно зрозумілий і часто зустрічається з усіх трендів. Він описує рівномірну зміну показника в часі. Коефіцієнт А
0
моделі (4.1) характеризує первісний рівень ряду, щодо якого процес починає розвиватися, А
1
характеризує середню швидкість зміни рівня ряду.
Модель лінійної функції у прогнозуванні використовують дуже часто.
Принаймні, виходячи з загальнонаукового принципу "від простого - до складного", вивчають властивості цієї моделі, розробляють різні методи оцінювання її коефіцієнтів, а також їх перерахунку при появі нової інформації або адаптації моделі; виконують прогнози і вважають довірчі інтервали, а потім на основі отриманих знань і навичок переходять до вивчення більш складних моделей. На практиці цю модель також досить часто воліють іншим, більш складним моделям, оскільки загальнонаукових принцип "простоти" свідчить, що якщо складна модель незначно покращує розуміння процесу, то їй треба віддати перевагу більш просту модель - немає сенсу ускладнювати завдання, якщо воно має просте рішення.
- параболічний тренд
Y
х
= А
0
+ А
1
*t + A
2
*t
2
(4.2)
А
0
*n + А
1
*∑t + А
2
*∑t
2
= ∑y А
0
*∑t +
А
1
*∑t
2
+ А
2
*∑t
3
= ∑yt А
0
*∑t
2
+
А
1
*∑t
3
+ А
2
*∑t
4
= ∑yt
2
У параболічному тренді (4.2) крім уже згаданих коефіцієнтів з лінійного тренда з'являється коефіцієнт, що відповідає за прискорення процесу, - A
2
Графіком цієї функції є парабола з віссю симетрії, паралельної осі ординат.
Характер функції визначається її коефіцієнтами. Для моделювання економічних процесів використовують одну з гілок параболічного тренду, що дозволяє моделювати різні процеси.
Зазвичай в моделюванні не використовують параболи більш високих ступенів, ніж друга. Це викликано тим, що параболи більш високих ступенів хоч і можуть добре апроксимувати ряд, але тенденції прогнозують незадовільно.
Важлива практична роль такого аналізу полягає в можливості врахування його у товарній політиці підприємства при прогнозуванні місткості ринку та, відповідно, обсягів власного виробництва.
На значення тих, чи інших економічних явищ, в даному випадку - споживання продукції (послуг) підприємства впливає значна кількість чинників.
Для аналізу впливу цих змінних на результуючу ознаку - обсяг реалізації - можна використовувати статистичні моделі. Зокрема, регресійний аналіз допомагає знайти залежність досліджуваного показника від численних факторів, які впливають на його зміну, а також кількісно оцінити їх вплив. Регресійна однофакторна модель цієї залежності має вигляд:

3
Y
х
= А
0
+ А
1
*х,
(4.3) де х - фактор, що суттєво впливає на результативний показник.
Коефіцієнти А
1
та А
0
знаходимо використовуючи наступні формули:
Регресійна багатофакторна модель цієї залежності має вигляд:
X
0
= A
0
+ A
1
*X
1
+ A
2
*X
2
+ ... + A
n
*X
n
, (4.4)
Коефіцієнти А
1
, А
2
, …, A
n визначаємо із системи:
S
1.1
*A
1
+ S
1.2
*A
2
+ … + S
1.m
*A
m
= S
1.0
S
2.1
*A
1
+ S
2.2
*A
2
+ S
2.m
*A
m
= S
2.0
……………………………………………………………
S
m.1
*A
1
+ S
m.2
*A
2
+ S
m.m
*A
m
= S
m.0 де S
1.1
, S
2.2
, S
1.2
, …, S
m.p
– коефіцієнти; m – порядковий номер фактору; n – кількість періодів дослідження. Коефіцієнт А
0
визначається наступним чином:

4
Аналіз впливу факторів проводять у декілька етапів. Перший етап складається з вибору всіх можливих факторів, від значень яких залежить досліджуваний показник, та їх чисельних значень. На другому етапі проводять кількісний аналіз відібраних факторів (відсів несуттєвих факторів впливу, перевірка наявності мультіколінеарності), а на третьому - формується необхідна
інформаційна база для побудови регресійної багатофакторної моделі.
За допомогою такого аналізу можна досліджувати вплив на обсяги реалізації продукції (послуг) підприємства тих чи інших чинників.
Важливою компонентою планування продукції (послуг) підприємства є дослідження питання щодо її обновлення, зумовленого як зовнішніми (науково- технічний прогрес, зміни потреб споживачів, насичення ринку товарами, загрози програшу у конкурентній боротьбі), так і внутрішніми (намагання збільшити обсяги реалізації продукції, створити позитивний імідж підприємства-новатора ін.) чинників.
4.2. Опис базових галузевих параметрів
Опис базових галузевих параметрів має на меті висвітлення питання перспективності галузі, в якій буде функціонувати підприємство. Загалом опис галузі повинен передбачати висвітлення таких питань:
- сировинна база галузі та рівень доступу підприємства до необхідного ресурсного забезпечення для реалізації підприємницького проекту;
- обраний підприємством сегмент (ніша) ринку та частка підприємства на ньому;
- потенційні покупці продукції (послуг) підприємства та їх купівельна спроможність;
- характерні для обраної підприємством галузі структура виробництва продукції (надання послуг) та капіталу;
-
інвестиційні умови;
- динаміка обсягів продаж в досліджуваній галузі за останні роки;
- очікувані перспективи розвитку галузі, зміни у рівні ринкової конкуренції, можливість появи нових товарів ін.
Необхідно провести аналіз інвестиційної привабливості галузі, який складається з трьох етапів:
- багатофакторного аналізу рівня інтенсивності галузевої конкуренції;
- визначення стадії розвитку галузі;
- безпосередній аналіз інвестиційної привабливості галузі.
Ефективність галузі залежить від багатьох економічних факторів та раціонального розміщення її підприємств. Фактори розміщення підприємств різноманітні, проте можна виділити головні:
- сировинний, який впливає на розміщення підприємств з первинної

5 переробки сировини;
- споживчий, так як готова продукція деяких підгалузей менш транспортабельна порівняно з напівфабрикатами;
- працересурсного забезпечення, який передбачає наявність професійно підготовлених трудових ресурсів.
4.3. Дослідження та аналіз ринків збуту продукції (послуг)
Метою даного розділу є обґрунтування існування та визначення місткості ринку, на якому планується здійснювати реалізацію продукції (надання послуг) підприємства. В процесі дослідження ринку потрібно висвітлити питання:
- хто є споживачами продукції підприємства;
- де вони знаходяться;
- на яку кількість споживачів розраховує підприємство;
- яка купівельна спроможність покупців та рівень їх доступу до продукції підприємства.
Завданнями розділу є оцінити ринкові можливості підприємства, виявити рівень попиту на його продукцію (послуги), обґрунтувати найбільш ефективні канали та способи просування продукції (послуг) на ринок.
Потрібно враховувати, що відсутність достовірної інформації щодо потенційної ємності галузі може призвести до необґрунтованих обсягів виробництва та реалізації на відповідному сегменті ринку, і, як наслідок, до зростання собівартості споживчого кошику, зниження рівня задоволеності серед місцевого населення рівнем отриманих легальних доходів, а також при перевищенні попиту над пропозицією до появи нових конкурентів із-за кордону з аналогічною за своїми характеристиками продукцією, а саме:
- заниження реальних розмірів виробництва та реалізації продукції, неповноцінне завантаження наявних виробничих потужностей призводить до неефективного використання необоротних активів підприємства, витрати на утримання яких не залежать від обсягів виробництва. Як наслідок, не досягається ефект масштабу, виробнича собівартість в розрахунку на одиницю продукції зростає, що при незмінній ціні споживання (внаслідок низької купівельної спроможності) призводить до отримання суб’єктами господарювання мінімальних обсягів прибутку. Отже, власних коштів у керівників підприємств буде недостатньо для проведення заходів з модернізації технологічного процесу та закупівлі
інноваційного обладнання.
З метою виробництва конкурентоспроможної продукції підприємство буде вимушене залучати додаткові джерела фінансування у вигляді зовнішніх та внутрішніх інвестицій або взяти кредит в банківській установі. В обох випадках рівень фінансової незалежності підприємства буде знижений і може призвести як до банкрутства (у випадку неповноцінної реалізації продукції і, як наслідок, несвоєчасного повернення «тіла» та відсотків за кредитом), так і до посилення загроз з боку потенційних рейдерів (у випадку створення спільного підприємства з несумлінним інвестором-рейдером), метою яких буде не розвиток підприємства, а його знищення як потенційного конкурента з метою монополізації ринку;

6
- завезення додаткової аналогічної продукції із-за кордону для стовідсоткового задоволення потреб вітчизняних споживачів, що призведе до вивезення іноземної валюти з економіки країни і отримання негативного сальдо зовнішньоторговельного обігу за вказаною групою продукції. Також купівля
імпортної продукції призводить до стимулювання обсягів виробництва у країні-
імпортері. Як наслідок дії споживачів будуть стимулювати створення нових робочих місць з гідною оплатою праці в країні-імпортері з одночасною незмінною тенденцію на вітчизняному ринку праці. Водночас додаткових доходів не отримають як Державний бюджет України, так і місцеві бюджети (у вигляді ПДВ, податку на прибуток, ПДФО, єдиного податку тощо), що не дозволить впровадженню додаткових заходів щодо покращення соціальної
інфраструктури в регіонах.
Отже, отримання максимально достовірної інформації щодо реального стану справ в галузі та її потенційної ємності дозволить суб’єктам господарювання побудувати достовірні функції попиту та пропозиції й впроваджувати обґрунтовані заходи щодо завантажування наявних виробничих потужностей та укладання угод стосовно закупівлі сировини й матеріалів з використанням науково-обґрунтованих логістичних моделей.
Запитання для самоконтролю

1. Яку характеристику слід навести про підприємство?
2. Яку інформацію повинна містити характеристика продукції (послуг) підприємства?
3. Охарактеризуйте суть поняття та необхідність обґрунтування етапів життєвого циклу продукції (послуги) підприємства.

4. Якою є основна мета опису базових галузевих параметрів?
5. Які питання сліди розкрити, даючи опис галузі функціонування підприємства?

6. У чому суть та якою є методика проведення аналізу інвестиційної привабливості галузі?

скачати

© Усі права захищені
написати до нас