Ім'я файлу: пл. пр. (2)478180789342008815.docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 28.01.2020
скачати
Пов'язані файли:
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАЗМЕРА УЩЕРБА.doc

Практична робота

Тема. Формування і розвиток понять, умінь і навичок з основ здоров’я.

Теоретичні питання:

1. Теорія розвитку понять.

2. Система спеціальних і загальних понять у шкільному предметі «Основи здоров’я».

3. Методика розвитку понять з «Основ здоров’я».

4. Формування вмінь і навичок учнів у процесі навчання основам здоров’я.

5. Співпраця сім’ї і школи у формуванні знань, вмінь і навичок у дітей з основ здоров’я.
Самостійна робота студентів (СРС):

1. Опрацювати теоретичний матеріал за рекомендованою літературою.

2. Законспектуйте питання:

2.1. Особливості формування здоров’язбережувальних умінь і навичок в учнів

3. Проаналізувати підручник «Основи здоров’я» для 5 класу за такою схемою:

1. Науковість викладу навчального матеріалу:

1.1. Відповідність навчального матеріалу (фактів, понять, законів) сучасному їх трактуванню й науковому тлумаченню.

1.2. Загальна характеристика науковості викладу навчального матеріалу.

1.3. Послідовність формування понять (простих, складних; спеціальних загальних).

2. Формування світогляду:

2.1. Філософсько-світоглядна підготовка учнів, вироблення в них ціннісного ставлення до життя, сенсу життя.

2.2. Висвітлення внутрішно- й міжпредметних зв’язків.

3. Виховний потенціал навчального матеріалу.

4. Розвивальний ефект навчального матеріалу:

4.1. Вплив навчального матеріалу на мотивацію навчальної діяльності учнів, розвиток інтересу до навчального предмета.

4.2. Розвиток пізнавальних здібностей учнів, спонукання їх до творчої діяльності, продуктивного мислення.

4.3. Здатність навчального матеріалу до розвитку інтелекту й логічного мислення дитини.

4.4. Вплив навчального матеріалу на емоційну сферу формування особистості.

4.5. Формування практичних умінь і навичок в учнів.

5. Дидактична досконалість навчальної книги.

5.1. Відповідність навчального матеріалу підручника його призначенню як навчальної книги.

5.2. Системність і логічність викладу навчального матеріалу, вдалість структурування його змісту, послідовності вивчення тем.

5.3. Доступність навчального матеріалу, відповідність змісту віковим можливостям учнів і нормам навчального часу.

5.4. Забезпечення наступності в навчанні, врахування готовності учнів до засвоєння навчального матеріалу на запропонованому рівні.

5.6. Відповідність принципам розвивального навчання.

5.7. Забезпечення наочності викладу навчального матеріалу.

5.8. Відповідність навчального матеріалу засадам диференційованого підходу.

5.9. Можливість використання даного підручника в комплексі з іншою рекомендованою навчальною літературою.

6. Методичне забезпеченняз/п

Компоненти методичного апарату

Підручники (автор, назва, рік видання , клас)

1

Знаки, символи
2

Короткі висновки
3

Слова виділені курсивом
4

Інструкція до практичних, лабораторних робіт
5

Завдання на літо
6

Структура підручника:

  • є

  • чи є поділ на параграфи
7

Питання після параграфа
8

Завдання після параграфа
9

Малюнки, фотографії
10

Таблиці, схеми
11

Додаток
12

Терміни після параграфа
13

Питання в тексті параграфа, які активізують засвоєння матеріалу
14

Завдання на повторення матеріалу
15

Словник термінів
16

Завдання для роботи з малюнком
17

Вказівник термінів
18

Довідки про вчених, їх фотокартки
Ергономічні показники.

7.1. Якість поліграфічного виконання.

7.2. Якість виготовлення й друку наочно-ілюстративного матеріалу.

7.3. Задоволення санітарно-гігієнічних вимог (розмір шрифту, якість паперу, добір кольорів, маса).

7.4. Естетичне оформлення книги.

8. Відповідність підручників програмамТеми програм

Висвітлення змісту програми в підручниках


Відповідає

Не відповідає, а саме що?

Частково відповідає

Відповідність

Невідповідність
4. Підготовка до написання самостійної роботи.

5. Питання до самоконтролю:

1. Як класифікують поняття?

2. які поняття називаються загальними, спеціальними та локальними?

3. Охарактеризуйте теорію розвитку понять.

4. Які педагогічні умови успішного формування понять?

5. Схарактеризуйте педагогічні умови підвищення ефективності формування валеологічних понять.

6. Які види вмінь формуються в учнів під час вивчення основ здоров’я?

7. Які напрями виховання доцільно реалізувати під час вивчення основ здоров’я?

Створення навчально-методичного комплексу з основ здоров’я за однією з наскрізних ліній програми. Розробити фрагмент уроку з основ здоров’я для 5 класу, який передбачає реалізацію санітарно-гігієнічного виховання. Проаналізувати підручник «Основи здоров’я» за вибором.
Література

1. Гриньова Т. В. Методика навчання валеології : навчально-методичний посібник / Гриньова Т. В. – Полтава: АСМІ, 2004. – 220 с. [1, с. 11 - 13].

2. Ващенко Л. С. Основи здоров’я: книга для вчителя / Л. С. Ващенко, Т. Є. Бойченко.  – К.: Ґенеза, 2005. – 240 с. [2, с. 15 - 18].

3. Фіцула М. М. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / Фіцула М. М. – [3-тє видання]. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 231 с. [3, с. 14 - 18].

4. Якупов В. В. Педагогіка: навчальний посібник / Якупов В. В. – К.: Либідь, 2002. – 560 с. [3, с. 18 - 20].

Практична робота

Тема. Завдання, зміст та особливості побудови шкільного курсу «Основ здоров’я»

Теоретичні питання:

1 Джерела конструювання змісту курсу “Основи здоров’я”.

2. Мета та завдання шкільного предмета “Основи здоров’я”.

3. Місце предмета “Основи здоров’я” в системі шкільного навчання.

4. Навчальна програма з основ здоров’я для учнів 5- 9 класів.

5. Концепція шкільного підручника.

6. Міжпредметні зв’язки шкільного курсу “Основи здоров’я”.
Самостійна робота студентів (СРС):

Опрацювання лекційного матеріалу.

Підготовка до написання самостійної роботи.

Законспектуйте питання:

    1. 1. Концепція шкільного підручника.

2. Державний стандарт базової і повної середньої освіти.

Записати схему аналізу програми.

1. Прочитати пояснювальну записку програми з основ здоров’я та з’ясувати:

1.1. Мету та завдання основ здоров’я.

1.2. Рекомендації щодо особливостей вивчення курсу «Основи здоров’я».

2. З’ясувати особливості побудови програми (лінійний, лінійно-концентричний, концентричний).

3. З’ясувати структуру програм з основ здоров’я для кожного класу.

4. Форми організації роботи учнів.

5. З’ясувати, які поняття (загальні, спеціальні, локальні) заплановано сформувати у кожному розділі програм з основ здоров’я для 5-9 класів.

6. Взаємозв’язок програм з «Основ здоров’я» для 5-9 класів.

7. Ознайомитись з переліком вмінь і навичок, якими повинні оволодіти учні (5-9 класів).

8. З’ясувати принципи, які покладено в основу побудови програми.

9. Навести приклади використання міжпредметних зв’язків основ здоров’я в різних класах з іншими навчальними предметами.

10. За 3-ма вибраними темами визначити складність навчального матеріалу за п’ятибальною системою і записати їх у вигляді таблиціп/п

Назва теми та їх зміст

Кількість

годин

Оцінка складності

Пояснення

3. Скласти календарний план вивчення основ здоров’я для 5 класу за схемою:

№з/п

Тема уроку

Кількість годин

Дата

Примітка
Література

1. Гриньова Т. В. Методика навчання валеології : навчально-методичний посібник / Гриньова Т. В. – Полтава: АСМІ, 2004. – 220 с.[1, с. 5 - 10].

2. Ващенко Л.С. Основи здоров’я: книга для вчителя / Л. С. Ващенко, Т. Є. Бойченко.  – К.: Ґенеза, 2005. – 240 с. [2, с. 7 - 8].

скачати

© Усі права захищені
написати до нас