Ім'я файлу: Тести біосфера.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 30.04.2022
скачати
Пов'язані файли:
реферат (.docx
vyrobnycha-praktyka.doc
Календарне планування НУШ.docx
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.docx
Виды сигматизма и методы его исправления.docx
Без имени 1.odt
bestreferat-201443.docx
TК-2 -2021.doc
НГтаКГ_Л1_б.pptx
Інноваційні форми профорієнтаційної роботи.docx
Istorija menedzhmentu KL.pdf
биомед и аутизм.pdf
informatsionnye-potrebnosti-i-informatsionnye-resursy-ukrainskih
Специфіка читання епічних творів.docx
ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ.docx
Реферат_психоанализ.docx
1324499.doc
практ3.doc
Тема_9.pdf
189860.docx
ЛР6.doc
urrizmir0632.doc
85ed3fe44fad3c586ebba42ce0f5c049.pdf
Міністерство освіти і науки України курсова ббв.docx
фіваі.rtf
М.1.Тема 3.docx
167075372776117 (1).docx
Грип беседа.docx
Приклад правовідносин.docx
program.docx
000fc1b6-13de7ec7.docx
Документ Microsoft Word (15).docx

Самостійна робота №3

Тема. Біосфера . Вчення В. І. Вернадського

Варіант №1

1.Частина геологічних оболонок земної кулі, населених живими організмами — це :

А біосфера Б атмосфера В гідросфера Г літосфера

2.Закон біогенної міграції хімічних елементів сформулював……

А В. Вернадський Б Ж.Б. Ламарк В П. Т. де Шарден Г Ч. Дарвін

3.Що є елементарними одиницями біосфери?

А популяції Б види В біоценози Г екосистеми

4.Як називається функція живої речовини, пов’язана з хімічним перетворенням сполук?

А газова Б концентраційна В окисно-відновна Г біохімічна

5. «Міграція хімічних елементів на земній поверхні та в біосфері в цілому здійснюється або при безпосередній участі живої речовини, або ж в середовищі, особливості якої обумовлені живою речовиною». Назвіть екологічну закономірність.

А закон біогенної міграції хімічних елементів Б закон константності

В закон єдності живої речовини Г закон толерантності

6.Основні ідеї про живу оболонку Землі В.І. Вернадський сформулював у своїй науковій праці….

А «Філософія зоології» Б «Система природи»

В «Походження видів шляхом природного добору» Г «Біосфера»

7.На сучасному рівні розвитку людської цивілізації біосфера неминуче перетворюється в….

А техносферу Б стратосферу В ноосферу Г іоносферу

8.До розвитку глобальної сучасної екологічної кризи призвели:

А расова нерівність й дискримінація Б екологічні катастрофи

В адаптивна радіація Г ріст населення Землі

9.Як називається глибоке порушення екологічної рівноваги та напружений стан взаємовідносин між людиною і природою?

А екологічна катастрофа Б екологічна криза

В екологічна проблема Г екологічна індикація

10.Наведіть приклад екологічних проблем

А кислотні дощі Б падіння метеоритів В землетруси Г цунамі

11-12.Установіть тип біосферної речовини з її визначенням.

1 жива А речовина, утворена і перероблювана організмами

2 біогенна Б розсіяні атоми

3 косна В продукти переробки неживої речовини організмами

4 біокосна Г абіотична речовина, утворена без участі живого

Д сукупність усіх організмів на Землі

Самостійна робота №3

Тема. Біосфера . Вчення В. І. Вернадського

Варіант №2

1.Хто із українських науковців створив вчення про біосферу?

А С. Виноградський Б С. Навашин В В. Вернадський Г І. Мечников

2.Новий стан біосфери, за якого визначальним фактором є розумова діяльність людини—це….

А тропосфера Б ноосфера В магнітосфера Г стратосфера

3. Як називається один із типів речовини в біосфері, що утворюється організмами?

А жива Б біогенна В косна Г біокосна

4. «Енергія не може бути ні народжена, ні знищена, вона може бути лише трансформована з однієї форми в іншу». Назвіть цей універсальний закон.

А перший закон термодинаміки Б другий закон термодинаміки

В закон біогенної міграції хімічних елементів Г перший закон Менднля

5.Основним джерелом енергії для біосфери є:

А вітер Б вода В повітря Г Сонце

6.Стан біосфери, за якого визначальним фактором стає розумова діяльність людини—це:

А техносфера Б стратосфера В ноосфера Г іоносфера

7.Що із названого не належить до передумов формування ноосфери?

А людство стало єдиним цілим Б відкриття нових джерел енергії

В перетворення засобів зв’язку Г нерівність всіх людей

8.Що із названого не належить до ознак екологічної кризи?

А прискорене виснажування ресурсів Б порушення біогеохімічних циклів

В дисбаланс забруднень й сомооновлення Г поліпшення добробуту людей

9-10.Установіть відповідність між термінами та визначеннями:

1 екомоніторинг А тривале організоване спостереження

2 генофонд Б розумна оболонка Землі

3 ноосфера В усі гени організмів біосистеми

4 заказник Г природоохоронна територія

Д список рідкісних й зникаючих видів

11-12.Зіставте назви оболонок Землі з екологічними проблемами.

1 атмосфера А ерозія ґрунтів, заболочування

2 гідросфера Б смог, кислотні опади

3 літосфера В агресія видів, знищення видів організмів

4 біосфера Г забруднення нафтопродуктами

Д забруднення Космосу

Самостійна робота №3

Тема. Біосфера . Вчення В. І. Вернадського

Варіант №1

ВІДПОВІДІ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11-12.1- , 2- , 3- , 4-

Самостійна робота №3

Тема. Біосфера . Вчення В. І. Вернадського

Варіант №2

ВІДПОВІДІ

1.А

2.В

3.Г

4.Б

5.В

6.В

7.А

8.В

9-10. 1- , 2- , 3- , 4-

11-12.1- , 2- , 3- , 4-
скачати

© Усі права захищені
написати до нас