Ім'я файлу: Методи ринкового ціноутворення.docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 18.06.2020
скачати

Тема 4 Методи ринкового ціноутворення
 • витратні методи ціноутворення;

 • методи, що спираються на попит;

 • методи з орієнтацією на конкуренцію.Мета теми — надати студентам (слухачам) можливість вивчити основні методи ринкового ціноутворення.

Література для самостійного вивчення теми: [11, 14, 15, 16, 17, 23].


Термінологічний словник


Коефіцієнт гальмування — знижуючий показник, який стимулює придбання нового товару на основі зменшення ціни одиниці корисної властивості (якості) продукції.

Параметричний індекс якості — коефіцієнт, що характеризує інтегральну оцінку споживчих властивостей товару.

Питомий маржинальних дохід — частина маржинального доходу в ціні виробу.

Точка беззбитковості — обсяг реалізації, при якому витрати підприємства повністю покриваються виручкою, а прибуток дорівнює нулю.

Ціна питома — ціна в розрахунку на одиницю споживчої властивості (якості) продукції.

Ціни індиферентні — «ціни байдужості», які однакові за питомою ціною, але різні за своїм абсолютним значенням.

Тести для самоперевірки знань


1. Основним недоліком формування ціни методом повних витрат є: A. Складність розрахунків.

Б. Неможливість визначення змінних витрат.

B. Відсутність залежності між витратами та обсягом виробництва.

Г. Усі відповіді правильні.

2. На графіку беззбитковості сектор між лініями виручки та повних витрат, що розташований ліворуч від точки їх перетину, показує: A. Загальні витрати. Б. Виручку.

B. Прибуток. Г. Збитки.

3. До методів, що спираються на конкуренцію, належить метод:

 1. Лідера. Б. Балової оцінки.

 2. Надбавок. Г. Повних витрат.

4. Індиферентними називаються ціни, що різняться між собою абсолютними значеннями, але однакові: A. За нормативами рентабельності.

Б. У розрахунку на одиницю витрат.

B. За структурою.

Г. У розрахунку на одиницю якості продукції.

5. Питома це ціна: A. Одиниці товару.

Б. Одиниці якості товару.

B. Товару конкурента.

Г. На одиницю витрат.

 1. Метод балової оцінки доцільно застосовувати, коли:

А. Існує обернена залежність між ціною та споживчими властивостями товару.

Б. Неможливо кількісно визначити споживчі властивості товару.

В. Існує пряма залежність між ціною та споживчими властивостями товару.

Г. Можливо кількісно визначити споживчі властивості товару.

 1. На графіку беззбитковості сектор між лініями виручки та повних витрат, розташований праворуч від точки беззбитковості, показує:

A. Загальні витрати. Б. Виручку.

B. Прибуток. Г. Збитки.


Практичні завдання


 1. Визначити точку беззбитковості при таких початкових даних: змінні витрати на виробництво одиниці продукції – 80 грн.; постійні витрати – 70 тис. грн.; ціна реалізації одиниці продукції – 150+n грн. Який збиток буде у підприємства, якщо об'єм виробництва складе 300 од. продукції?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Визначити точку беззбитковості при таких початкових даних: змінні витрати на виробництво одиниці продукції – 100+n грн.; постійні витрати – 100 тис. грн.; ціна реалізації одиниці продукції – 200 +n грн. Який прибуток отримає підприємство, якщо об'єм виробництва складе 1500 од. продукції?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Визначити точку беззбитковості по кожному з виробів, що випускаються, і в цілому по підприємству.

Показники

Продукція

Всього
А

Б

1. Ціна за одиницю (грн.)

12 +n

14+n

х

2. Змінні витрати на одиницю (грн.)

7 +n

6 +n

х

3. Обсяг реалізації, шт.

5000

3000

80000

4. Постійні витрати, грн.

n*1600

n*2000

250000

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Розрахувати ціну реалізації при виявленому попиті на продукцію фірми 700 од., якщо витрати виробництва становлять 650 грн. на одиницю продукції, в тому числі змінні витрати – 85%. Фірма припускає отримати прибуток 57 тис. грн.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Ціна базового двигуна — 270 грн., його потужність – 60 кВт. Виробник планує підвищити якість продукції на 25 %. Визначити орієнтовну ціну нового виробу, якщо коефіцієнт гальмування дорівнює 0,9.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Визначте відпускну ціну на новий автомобіль за баловим методом за умови:
ПараметриКомфортабельність

Надійність

Проходимість

Автомобіль

Бали

Коефіцієнт вагомості

Бали

Коефіцієнт вагомості

Бали

Коефіцієнт вагомості
Базовий

45

0,2

70

0,4

80

0,4

Новий

50

0,2

83

0,4

80

0,4Ціна базової моделі — 25000 грош. од.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас