Ім'я файлу: малявко теми 3 4 5.docx
Розширення: docx
Розмір: 91кб.
Дата: 25.01.2021
Пов'язані файли:
самарянин.docx

Тема № 3: Гігієнічна оцінка впливу природних та антропогенних компонентів біосфери на здоров'я людини та популяції
Дата “20”012021р.; ПІБ, курс, група Малявко А. О. 23 група 6 курс


Актуальність та мотиваційна характеристика.

У сучасних умовах людина постійно відчуває вплив змін навколишнього середовища, пов’язаних зі складним комплексом природних та антропогенних чинників фізичного, хімічного, біологічного, соціального, побутового, виробничого та іншого походження, які потребують гігієнічної оцінки, аналізу фізіологічних реакцій організму та профілактики порушень стану здоров’я.

Навчальна мета:

 1. Оволодіти загальними методичними підходами до збору, обробки та аналізу гідрометеорологічної та іншої інформації для гігієнічної оцінки клімато-погодних умов місцевості.

 2. Оволодіти схемою і методикою оцінки впливу погоди та клімату на організм людини та її здоров’я й розробки гігієнічних рекомендацій з профілактики геліометеотропних реакцій у здорової та хворої людини.

 3. Оволодіти методикою прогнозування та профілактики екологічно зумовлених загострень хвороб.В результаті вивчення теми студент повинен:

Знати:

 1. Фізіологію терморегуляції та адаптації людини.

 2. Медичні класифікації погоди.

 3. Загальні та прикладні медичні класифікації клімату.

 4. Методику медико-метеорологічного прогнозування.

 5. Методи профілактики геліометеотропних реакцій (перманентної, сезонної, термінової) у здорової та хворої людини під час різних захворювань.

 6. Структуру й організацію служби нагляду за клімато-погодними умовами та їх прогнозуванням.
Вміти:

Визначати показники, що характеризують кліматичні та погодні умови місцевості, давати гігієнічну оцінку одержаних результатів.

Рекомендована література:

«Гігієна та екологія» / В.Г. Бардов. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – Тема № 9 (електронна версія).

Завдання (задачі) для самопідготовки (позааудиторна робота):

Студент повинен підготувати відповіді на теоретичні питання та дати визначення таким поняттям:

Термін

Визначення

1. Погода

комплекс фізичних властивостей навколоземного шару атмосфери в даній точці земної кулі у відносно короткий відрізок часу.

2. Клімат

багаторічний режим погоди, який базується на багаторічних метеорологічних спостереженнях

3. Мікроклімат

Кліматичні особливості, які характерні певній обмежаній території

4. Кліматичні пояси

Географічна широта місцевості на Землі, яка характеризується окремими кліматичними показниками: температурою, тиском, вологістю, опадами, світловим кліматом і т. д.

5. Кліматичні пояси Землі (перерахувати)

Тропічний, жаркий, теплий, помірний, холодний, суворий, полярний

6. Кліматичні зони України (будівельна класифікація

клімату)

Полісся, лісостеп, степ, карпати, південний берег Криму


Аудиторна робота – вирішіть ситуаційне завдання й занесіть до протоколу.
Етапи вирішення ситуаційного завдання:

На підставі аналізу перерахованих показників, матеріалів лекцій та рекомендованої літератури треба дати гігієнічну характеристику клімату місцевості, відповівши на такі питання:

Етапи вирішення

ситуаційного завдання

Результати

1. У якому кліматичному поясі розміщується даний населений пункт

полярний

2. Які клімато-погодні умови характеризують дану кліматичну зону Особливості фізіологічних реакцій, повязані з перебуванням та акліматизацією у даній зоні.

Середньо-річна температура – 4 і нижче, тип поверхні - тундра, терморегуляція збільшується, можливо місцеве переохолодження, функціі центральної нервової системі - спочатку збудження. Через нестачу УФ опромінення – нестача вітаміна д.

3. Які особливості (показники) клімату даної місцевості є несприятливими в гігієнічному відношенні? У чому конкретно це може проявитися

При будівництві будівель і споруд необхідно передбачити додатковий теплозахист будівель та споруд. Торцева забудова по відношенню до переважного направлення вітра. Будівництво соціально-значущих будівель в комплексі і сполучення темплими переходами.

4.Гігієнічні рекомендації,

зумовлені особливостями клімату даної місцевості. Зокрема дати рекомендації у відношенні:

1) водопостачання та питного режиму: фторування води

2) покращення теплозахисту будинків: утеплення та герметизація будівель

3) орієнтації житлових будинків: торцева забудова

4) раціонального розміщення житлових будинків щодо промислового виробництва: підприємства розташовують на відстані сан норму та більше. Так, щоб викиди не потрапляли до заселено зони. (навітрена сторона)

5) профілактики наслідків ультрафіолетової недостатності фатаріїТема № 4: Гігієнічне значення сонячної радіації та використання її складових для профілактики захворювань людини та санації повітря, води і предметів


Дата “”20р.; ПІБ, курс, група


Актуальність та мотиваційна характеристика.

Світловий чинник, що супроводжує людину протягом життя, забезпечує її на 80 % інформацією, має важливу біологічну дію, відіграє першочергову роль у регулюванні найважливіших життєвих функцій організму. Особливо велике значення сонячна радіація має для дітей, для яких вона є важливим фактором росту та розвитку. У проблемі «організм і навколишнє середовище» сонячному світлу, як одному з біологічно активних чинників навколишнього середовища, належить одне з провідних місць.

Навчальна мета:

 1. Закріпити та доповнити знання студентів про біологічну дію й гігієнічне значення ультрафіолетової радіації (УФР).

 2. Оволодіти методикою організації УФ опромінення (УФО) людей з профілактичною метою та контролю за його проведенням.

 3. Освоїти методику санації повітря УФР та оцінки її ефективності в лікувально-профілактичних, дитячих закладах та знезараження питної води.В результаті вивчення теми студент повинен:

Знати:

1 Природу, фізичні характеристики, спектральний склад сонячної радіації.

 1. Фізичні характеристики, спектральний склад, біологічну дію УФР.

 2. Дозиметричні одиниці та методи вимірювання УФР.

 3. Порушення здоровя та захворювання, спричинені недостатністю й надлишком УФР.

 4. Види джерел УФР штучного походження. Фотарії.
Вміти:

 1. Працювати з ультрафіолетметром (уфіметром) згідно з інструкцією до нього.

 2. Використовувати математичні методи розрахунку інтенсивності та доз УФР.

 3. Використовувати УФР для профілактики захворювань та санації повітря в лікувально-профілактичних, дитячих закладах та на виробництві.

 4. Розраховувати профілактичну дозу й вибирати режим УФ опромінення.

 5. Користуватися приладом Ю. Кротова для засівання проб повітря для визначення мікробного забруднення, оцінювати ефективність санації повітря УФР за даними підрахунку колоній на м’ясо-пептонному агарі (МПА) в чашці Петрі до та після опромінення повітря УФР.Рекомендована література:

«Гігієна та екологія» / В.Г. Бардов. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – Тема № 2 та № 3 (електронна версія).

Завдання (задачі) для самопідготовки (позааудиторна робота):

Студент повинен підготувати відповіді на теоретичні питання та дати визначення таким поняттям:

Термін

Визначення

1. Сонячна радіація

це потік корпускулярних частинок і електромагнітного (фотонного) випромінювання.

2. Ультрафіолетова радіація (УФ-радіація)

Це складова частина сонячної радіації у діапазоні волн 120-400 нм
3. Області діапазону УФ- випромінювання (перелічити)

область А - довгохвильове Уф-випромінювання: λ = 320-400 нм;

область В - середньохвильове Уф-випромінювання: λ = 280-320 нм;

область С - короткохвильове Уф-випромінювання: λ = 10-280 нм.


4. Природне освітлення

Освітлення териротрій, яке забеспечується за рахунок прямого розсіяного чи відзеркаленого світла (частіше сонця)


Аудиторна робота – вирішіть ситуаційні завдання:

Ситуаційне завдання № 1.

Еритемна доза у дітей дитячого садка на стандартній відстані 0,5 м від маячного опромінювача з 10 лампами ЛЕ-30 виникла в середньому за 1 хвилину. Розрахуйте профілактичну дозу на відстані 2,5 м – найближчої відстані, на якій навколо опромінювача можна розмістити групу дітей у 25 осіб.

Х= (2,5/0,5)^2*1*1/8 хв = 22

Ситуаційне завдання № 2.

Як лікар медико-санітарної частини шахти, розрахуйте для чергової медичної сестри фотарію термін профілактичного УФ опромінення шахтарів. Фотарій обладнано двосторонніми рядами еритемних ламп ЛЕ-30, встановлених на відстані 1,5 м від шеренги розміщення шахтарів. Еритемна доза, визначена у кількох шахтарів на відстані 0,5 м від одного з рядів ламп склала 1,5 хв.

Х=(1,5*0.5) ^2*1,5*1/8=1,7
Ситуаційне завдання № 3.

Через 20 годин після локального опромінення в фотарії під віконцем біодозиметра Горбачова, через який здійснювали опромінення протягом 6 хвилин, на шкірі передпліччя дитини розвинулась ледве помітна еритема Розрахувати фізіологічну та профілактичну дозу опромінення в цьому фотарії.

Таблиця 2 ст. 48.

Ситуаційне завдання № 4.

Розрахуйте тривалість санації повітря операційної однією лампою ЛБ-30, якщо до пробної санації з повітря апаратом Кротова висіяно 8000 КУО/м3, а після санації – 3800 КУО/м3. КУО – колонієутворююча одиниця.

Санація неефективна, так як вона = 47,5% замість 80%.

(3800*100/8000)=47,5- ступінь ефективності.

Коефіцієнт ефективності = 2,1 замість 5 (8000/3800=2,1)
Задачі № 1, 2, 4 (Джерело: «Гігієна та екологія» / В.Г. Бардов. – Вінниця, «НОВА КНИГА», 2008, с. 48 – 49).

Теоретичні питання з електронної бази та тестові завдання з відкритої бази до диференційного заліку.


Підпис викладача
Тема № 5: Наукові основи медичної біоритмології та хроногігієни (СПРС)
Дата 20р.; ПІБ, курс, група Актуальність та мотиваційна характеристика.

Біоритмологія, або хронобіологія – наука, що вивчає циклічні біологічні процеси, які присутні на всіх рівнях організації живої системи. Сучасний лікар повинен знати ритми працездатності та адаптивної добової стратегії поведінки на рівні популяції, виду чи окремого індивідууму. Встановлена добова динаміка чутливості організму до лікувальних процедур та лікувальних препаратів дозволяє ефективніше вирішувати питання профілактики й лікування багатьох захворювань.

Навчальна мета:

 1. Інтерпретувати та використовувати знання про біологічні ритми та їх провідні характеристики й види для психогігієни й психопрофілактики.

 2. Оволодіти методикою визначення фізіологічних, психофізіологічних та розрахункових корелят біологічних ритмів організму.

 3. Проводити визначення різних типів денних кривих біологічних ритмів, типу денної працездатності та розрахункових біологічних ритмів.

 4. Засвоїти й знати основні причини виникнення та основні клінічні прояви десинхронозу як медичної та гігієнічної категорії.В результаті вивчення теми студент повинен:

Знати:

 1. Передумови та причини виникнення медичної біоритмології як науки та її психогігієнічне значення.

 2. Провідні характеристики та класифікації найпоширеніших біологічних ритмів.

 3. Причини виникнення та основні клінічні прояви десинхронозу медичної та гігієнічної категорії.
Вміти:

 1. Проводити визначення різних типів денних кривих біологічних ритмів, типу денної працездатності та розрахункових біологічних ритмів.

 2. Використовувати в ході організації навчального, трудового процесу та у вільний час біоритмологічні принципи раціональної організації повсякденної діяльності людини.Рекомендована література:

«Гігієна та екологія» / В.Г. Бардов. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – Тема № 52 (електронна версія).

Завдання (задачі) для самопідготовки (позааудиторна робота):

 1. Студент повинен підготувати відповіді на теоретичні питання, перелік яких наводиться в методрекомендаціях.

 2. Визначити тип своєї добової працездатності за тестом О. Остберга у модифікації С. Степанової.
№ запитання

Буква вибраного варіанту відповіді

Відповідний бал

1

е
2

с
3

д
4

с
5

а


скачати

© Усі права захищені
написати до нас