Ім'я файлу: ТЕМА 2.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 22.06.2022
скачати

ТЕМА 2

2.1. Інформаційні системи в бухгалтерському обліку, їх сутність і складові

Система – це сукупність пов’язаних між собою та із зовнішнім середовищем елементів або частин, функціонування яких спрямовано на отримання конкретного результату. Майже кожен економічний об’єкт можна охарактеризувати як систему. Спільною характеристикою будь-якої системи, в тому числі й інформаційної є наявність двох елементів: вхід та вихід.

Інформаційний процес – це процес реєстрації, передачі, зберігання, накопичення і обробки інформації.

Інформаційна технологія – це сукупність взаємопов’язаних процедур перетворення даних з використанням системи методів їх виконання у визначеному технічному середовищі для одержання інформації нової якості про стан об’єкта, процесу або явища.

Інформаційна система – взаємопов’язана сукупність інформації, засобів і методів її обробки, а також персоналу, що реалізує інформаційний процес.

інформаційна система складові :

- інформація

-засоби та методи її обробки

-персонал

Комп’ютерна система бухгалтерського обліку – це взаємопов’язана сукупність інформації про господарські операції, програмних засобів і специфічних алгоритмів її обробки, що реалізовані з допомогою комплексу обчислювальних, комунікаційних й інших технічних засобів, та фахівців-бухгалтерів з метою представлення інформації нової якості для прийняття ефективних управлінських рішень. • Система БО є ІС, оскільки:

 • 1. предметом і продуктом роботи є інформація,

 • 2. на вході і на виході із системи є інформація заздалегідь визначеного формату,

 • 3. для неї характерні чітко спрямовані інформаційні потоки.

 • Складовими неавтоматизованої СБО є:

 • 1. інформація як предмет і продукт праці,

 • 2. елементи методу БО, з допомогою яких дані про ГО перетворюються на звітність,

 • 3. фахівець – людина, що реалізує інформаційний процес і володіє

 • спеціальними знаннями та методами БО.

 • Автоматизація змінює склад, зміст та значення окремих складових БО.

 • Автоматизована СБО має такі компоненти:

 • - інформація як предмет і продукт праці,

 • - технічне забезпечення – обчислювальні, телекомунікаційні та інші технічні засоби,

 • - програмне забезпечення, в якому за допомогою програмних алгоритмів обробки інформації реалізовані методи БО;

 • -специфічні алгоритми обробки інформації,

 • -фахівець, що реалізує інформаційний процес і володіє не лише методами БО, але і спеціальними знаннями і навичками роботи у комп’ютерному середовищі.

2.2. Структура інформаційних систем бухгалтерського обліку

Характерною ознакою будь-якої інформаційної системи є можливість її декомпозиції – поділу на складові частини, що називають підсистемами (елементами системи) і знаходяться у певних відношеннях один з одним.

Для вирішення задач управління складові інформаційної системи поділяють на: функціональні підсистеми та забезпечуючі підсистеми.

Функціональна частина ІС призначена для вирішення задач предметної області, зокрема, бухгалтерського обліку. Вона є моделлю системи управління підприємства та відображає його організаційну структуру та особливості діяльності. При декомпозиції функціональну частину можна розбити на підсистеми за різними ознаками:

- за рівнем управління: оперативний, тактичний, стратегічний;

- за предметною областю: інформаційні системи банківські, страхові, статистичні, фондових ринків тощо,

- за видами керованих ресурсів (основні засоби, запаси, кадри тощо).

Забезпечуюча складова інформаційних систем призначена для реалізації функціональної частини. Вона не пов’язана з вирішенням задач предметної області, а створює «середовище» для роботи прикладних програм. Її завдання – сприяти ефективному функціонуванню системи у цілому та окремих її компонент. До забезпечуючої компоненти відносять інформаційне, технічне, математичне, програмне, лінгвістичне, організаційне, технологічне, правове і методичне забезпечення.

2.3. Класифікація бухгалтерських інформаційних систем

Відповідно до рівнів управління виділяють наступні основні інформаційні системи:

-оперативний рівень управління використовує системи обробки даних/транзакцій (СОД);

-тактичний рівень управління підприємством

– інформаційні системи управління (ІСУ), управлінські інформаційні системи;

-стратегічний рівень управління підприємством автоматизовано з допомогою систем підтримки прийняття рішень (СППР).

За масштабами виробництва, підприємства, організації :

-ІС малого підприємства

-ІС середнього підприємства

-ІС крупного підприємства

За ступенем охоплення функцій:

-однофункціональні,

-багатофункціональні

-повнофункціональні.

За рівнем автоматизація систем управління підприємством:

-проста бухгалтерія

-підсистема «БО» у комплексній системі автоматизації підприємства

-підсистема «БО» у корпоративній автоматизованій системі.

За рівнем архітектури технічного забезпечення:

-локальні АРМ,

- інтегровані інформаційні системи.

За походженням:

-адаптовані серійно-тиражні програми,

-індивідуально створені програми.

2.4. Вибір програмного забезпечення для вирішення задач бухгалтерського обліку

Для вдалого вибору бухгалтерської автоматизованої інформаційної системи слід врахувати такі фактори:

---наявність вдалих галузевих рішень;

---функціональна повнота системи;

---апаратна платформа;

---архітектура системи;

---кількість випадків вдалого запровадження програмних продуктів, а не обсяг їх продажу;

---ціна системи;

---сумісність економічної інформаційної системи з автоматизованими системами управління технологічними процесами.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас