1   2   3
Ім'я файлу: Тема 12 підпр..doc
Розширення: doc
Розмір: 201кб.
Дата: 12.05.2021
скачати
Пов'язані файли:
Тактика допиту.docx
163.04.docx
Особливі порядки кримінальних проваджень і загальна характеристи
Загальні положення криміналістичної тактики.docx
ПСИХОЛОГІЧНІ ІДЕЇ О. М. ЛЕОНТЬЄВА.docx

Політична економія
Тема 12. ПІДПРИЄМНИЦТВО У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 1. Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва.

 2. Теорії та моделі підприємництва.

 3. Організаційно-правові форми підприємництва.

 4. Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності.

 5. Капітал підприємства і його кругообіг.


У даній темі ми ретельно розглянемо економічну природу підприємництва, ево­люцію теоретичних уявлень про зміст цього явища, тенденції розвитку форм і моделей підприємництва в сучасних умовах.

1. Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва

Підприємництво — явище досить широке, багатови­мірне і різноаспектне.

Підприємництво – це самостійна ініціативна господарська діяльність громадян, що спрямована на отримання прибутку і здійснюється на власний ризик та під свою майнову відповідальність.

Будь-яка людська діяльність є суб'єктивною, оскільки вона здійснюється людиною. Суб’єктами підприємницької діяльності можуть бути:

- приватні особи – громадяни України та інших держав, організатори одноосібної та великої економічної діяльності;

- група юридичних або фізичних осіб, пов’язаних між собою договірними відносинами та економічними інтересами;

- держава в особі відповідних органів.
Чинне законодавство України певною мірою обмежує можливість займатися підприємницькою діяльністю де­яким категоріям громадян:

- військовослужбовцям;

- службовим особам органів прокуратури, державної безпеки, МВС, суду, державного арбітражу, державного но­таріату;

- представникам органів державної влади та управління;

- громадянам, що мають судимість за економічні зло­чини тощо.

Підприємницька діяльність — не виняток із правил. Залежно від виконува­них функцій у найзагальнішому вигляді розрізняють такі види підприємництва за суб'єктами діяльності :

- виробнича;

- фінансова;

- торговельна;

- інноваційна;

- посередницька;

- страхова.
Будь-яка економічна діяльність має бути доцільною. Метою підприємницької діяльності є максимізація доходу в результаті спрямування зусиль підприємця на певний об'єкт.

Об'єкт підприємництва- це сукупність певних видів економічної діяльності, в межах якої шляхом комбінації ресурсів підприємець домагається максимізації доходу.

Принципи підприємницької діяльності:

 • орієнтація на запити, смаки та уподобання споживачів;

 • прагнення бути на вістрі подій, що відбуваються, в інноваційній сфері економіки, застосувати інноваційні розробки першим;

 • максимальне використання конкурентних переваг;

 • дотримання принципів ділової етики;

 • постійний творчий пошук, прагматизм, наслідування демократичних традицій.

Ознаки підприємництва як економічної діяльності:

 • самостійність;

 • новаторство;

 • ініціатива;

 • творчість;

 • ризиковість;

 • економічна та соціальна відповідальність;

 • масштабність мислення;

 • діловитість.2. Теорії та моделі підприємництва

Теоретичне осмислення явища "підприємництво" про­йшло довгий шлях. Вважають, що вперше цей термін був введений у науковий обіг французьким банкіром Р. Кантільйоном у XVIII ст. Він називав підприємцями людей з нефіксованими доходами, оскільки вони займаються ризиковою діяльністю: ремісників, торговців, селян, лихварів, роз­бійників і злидарів.

Класик англійської політичної економії А. Сміт визна­чав підприємця як власника, що ризикує заради комерцій­ного успіху. Він сам організує економічну діяльність, сам управляє, сам розпоряджається її результатом.

Французький економіст Ж.. Б. Сей уперше підкреслив роль підприємця як особи, що вміло комбінує фактори ви­робництва.

Німецький економіст та соціолог В. Зомбарт визначав підприємця таким чином:

а) як завойовника, оскільки він духовно розкріпачений, багатий на ідеї, готовий ризикувати, настирливий та має сильну волю;

б) як організатора, який уміє об'єднувати навколо себе людей заради реалізації своїх ідей;

в) як творця, що вміє переконати покупців купити саме його товар, привернути інтерес до себе та своєї справи, завоювати їхню довіру.

Й. Шумпетер, австро-американський економіст, першим зауважив, що підприємець — не обов'язково власник капі­талу. Зміна думки про обов'язкове поєднання в одній особі власника і підприємця зумовлене розвитком кредитних відносин, де жоден комерційний банк не є влас­ником усього капіталу: одна частина його представлена власним капіталом, інша — залученим. Корпоративна форма підприємництва наочно відображає відокремлення функції підприємництва від функції власності.

Типи підприємців у сучасній економіці


Підприємець –власник підприємства ( капіталу ) або співвласник

Підприємець –орендар, який купує на певний час право користування землею, приміщенням

Підприємець - менеджер, який володіє часткою власності, що стимулює його до ефективного управління капіталом

Розглянемо співвідношення понять "бізнес" та "підприєм­ництво".

Термін "бізнес" ширше використовується за кордоном. Вітчизняна наука частіше вживає термін "підприємництво".

Бізнесмен — людина, що має свою справу. Часто таких людей називають і підприємцями. Але в наукових видан­нях дедалі частіше підкреслюють, що бізнесмен може вико­нувати просто відтворювальну функцію, тобто з року в рік виробляти одні й ті самі товари та надавати послуги. Підприємці ж є новаторами, яких вирізняє з-поміж інших людей творчий пошук, відкриття, бажання освоювати нові ринки збуту, запроваджувати нові форми організації виробництва та збуту, віднаходити нові ресурси та їхні комбі­нації, свідомий ризик тощо.

Із зміною технологічного способу виробництва економіч­на поведінка підприємців змінюється. Перехід від індустрі­альних до інформаційних технологій зумовлює перехід під­приємницької діяльності від класичної до інноваційної мо­делі
3. Організаційно – правові форми підприємництва

Підприємництво здійснюється у різних організаційно-правових формах, які підприємець обирає вільно, але не довільно. Останнє зумовлено такими об’єктивними обставинами:

- вимогою відповідності форми організації підприємництва чинному законодавству;

- змістом обраної підприємницької діяльності;

- наявністю чи відсутністю достатньої кількості капі­талу для реалізації підприємницького проекту тощо.

Підприємницька діяльність здійснюється через певні організаційні структури — підприємства.

Підприємство — це основна господарська ланка економіки, самостійно господарюючий суб’єкт, що створюється і функціонує на основі діючого законодавства, є юридичною особою, здійснює підприємницьку діяльність на комерційних принципах.

Юридична особа – це підприємство, що має власний статут, рахунок в банку і занесене в державний реєстр – ЄДРПОУ, тобто пройшло процедуру офіційного заснування.
Риси підприємства:

- наявність єдиного майна, необхідного для здійснення пев­ного економічного процесу, що відособлює його економічно;

- технологічна зумовленість факторів виробництва (для виробництва хліба потрібні інші засоби виробництва і пра­цівники, аніж для виробництва швейних виробів);

- певний рівень у системі суспільного поділу праці (спе­ціалізація, кооперація, комбінування, інтеграція);

- певне місце в соціумі.

За формою організації підприємств розрізняють:

- індивідуальне (одноосібне володіння);

- товариство (партнерство);

- корпорація.

Індивідуальні підприємстває власністю однієї особи, яка бере на себе не тільки фінансовий ризик, а й ви­ключну відповідальність за управління. Підприємець є водночас і власником, і працівником, і бухгалтером, і управлінцем.

Переваги індивідуальних підприємств:

- економічна свобода вибору сфери діяльності, обсягів виробництва, напрямів використання доходу тощо;

- оперативність;

- безпосередня зацікавленість у продуктивній праці, ефективному розподілі та використанні доходу;

- низькі організаційні витрати.
Недоліки індивідуальних підприємств:

- обмежені фінансові можливості застосування досягне­нь НТП, новітніх форм організації праці;

- обмежена можливість організації відпочинку тощо.
Товариства (партнерства)— форма організації під­приємництва, що ґрунтується на спільному (пайовому) формуванні громадянами чи юридичними особами статут­ного капіталу, на розподілі прав та відповідальності залежно від частки паю у статутному фонді та місця у структурі управління товариством.

Види господарських товариств:

- повні;

- товариства з обмеженою відповідальністю;

- змішані ( командитні).
Повне товариство - об'єднання громадян та (або) юридичних осіб з метою здійснення спільної господарської діяльності на основі угоди (договору) між ними. Повне то­вариство не є юридичною особою, його члени зберігають самостійність, але несуть повну солідарну відпові­дальність за зобов'язаннями не тільки майном підприєм­ства, а й своїм власним майном.

Ця форма застосовується там, де переважає частка інте­лектуальної праці (брокерські, аудиторські, адвокатські фірми).

Товариство з обмеженою відповідальністю ґрунтуєть­ся на відповідальності, яка обмежується тільки капіталом підприємства, і підприємець не відповідає своїм майном. Ця форма менш ризикова для підприємця і тому більш поширена.

Змішане товариство (командитне) — об'єднання кількох фізичних або юридичних осіб для спільної діяльності на основі договору. Воно складається із дійсних членів (комплементарів), які несуть повну (необмежену) відпові­дальність за зобов'язаннями товариства, та членів-вкладників (командитистів), які відповідають за зобов'язаннями товариства тільки своїми внесками.

Переваги товариств над одноосібними підприємствами:

- зростання фінансових можливостей;

- більша довіра з боку кредитних установ;

- зниження ризику банкрутства;

- зростання ефективності внаслідок обміну досвідом та розподілу функціональних обов'язків.

Недоліки товариств:

- загострення суперечностей між інтересами учасників товариства;

- розбіжності щодо вироблення єдиної стратегії;

- розбіжності у прийнятті управлінських рішень.

Корпорація (акціонерне товариство) — форма об'єднання капіталів учасників акціонерного товариства (AT). Вона засвідчує внесення капіталу у формі акцій і дає право акціонеру на отримання доходу та участь в управлінні товариством. Акціонерні товариства бувають закритого (ЗАТ) та відкритого типу (ВАТ). Різниця між ними в тому, що перші не випускають акцій, або випускають їх без права вільної купівлі-продажу, а другі (ВАТ) - випускають акції, які вільно купують та продають.

Переваги акціонерних товариств:

- значно кращі умови залучення фінансових ресурсів;
- зменшення ризику банкрутства (за обмеженої відпові­дальності);

- порівняно більша стійкість;

- ефективний менеджмент та маркетингове обслугову­вання.

Недоліки акціонерних товариств:

- організація та ліквідація AT вимагає значних витрат;

- розбіжності в інтересах учасників AT утруднюють досягнення ефективного управління;

- складна організаційна структура управління поро­джує бюрократизацію.

У сучасній ринковій економіці активізується роль різних об'єд­нання підприємств - картель, трест, синдикат, концерн, конгломерат тощо.

Картель — угода (гласна або негласна) між незалеж­ними підприємствами щодо проведення єдиної цінової по­літики, розподілу ринків збуту, узгодження умов обміну па­тентами, ліцензіями тощо. Виробнича діяльність картель­ною угодою не регламентується.

Синдикат — форма об'єднання підприємств, які вироб­ляють однорідну продукцію, що передбачає збереження ви­робничої самостійності при втраті права на самостійний збут продукції. Створена спільна структура займається реа­лізацією товарів, а доходи розподіляються за часткою кож­ного підприємства у реалізованій продукції.

Трест — форма об'єднання, яка передбачає втрату юри­дичної та економічної самостійності як у виробництві, так і в реалізації. Трест несе повну відповідальність усім своїм майном за результати господарської діяльності всіх підпри­ємств, що входять до його складу. Частка кожного підприєм­ства визначається пакетом акцій, пропорційно цій частці розподіляються і доходи.

Концерн — об'єднання багатьох промислових, фінансо­вих, торговельних підприємств, які формально зберігають свою самостійність, але фактично підпорядковані фінансо­вому контролю та керівництву головної фірми, яка несе відповідальність за господарську діяльність об'єднаних підприємств у межах пакетів акцій кожного з них.

Конгломерат — багатогалузеве об'єднання, яке вини­кає на основі інтенсивної експансії головної фірми у чи­сельні, мало пов'язані між собою галузі економіки шляхом скуповування пакетів акцій інших підприємств.

Риси конгломерату:

- відсутність галузевого ядра;

- зміна власника підприємства за незмінних виробни­чих програм;

- незмінність товарів та послуг, що пропонуються на ринку;

- провідна роль банків та інших фінансово-кредитних установ, які здійснюють стратегію поглинання та підпоряд­кування через інтенсивну спекулятивну діяльність.

Диверсифікати — багатогалузеві корпорації, об'єднані системою участі, виробничою кооперацією, патентно-ліцен­зійними угодами, спільними виробничими та науково-до­слідними програмами, єдиною системою фінансування.

Риси диверсифікату:

- наявність галузевого ядра;

- об'єднання суміжних галузей;

- впровадження принципово нових видів діяльності та їхніх результатів - товарів і послуг;

- допоміжна роль банків та інших фінансово-кредит­них установ.

Фінансово-промислові групи (ФПГ) — організаційна форма об'єднання великих промислових фірм із банків­ськими структурами, в якій кожний член-учасник самостійно вирішує власні завдання, але не нехтує при цьому інтереса­ми групи. Координаційну діяльність може здійснювати банк або промислове підприємство.

Функції ФП Г:

- акумуляція фінансових ресурсів;

- створення сприятливих умов для інвестиційної діяль­ності;

- належний контроль за ефективним використанням фінансових ресурсів;

- сприяння розвитку науково-дослідних розробок;

- міжгалузевий перерозподіл ресурсів.

Система участі

Для виявлення ступеня залежності підприємств, які утво­рюють корпоративний капітал, від головної (материнської) компанії застосовують критерій системи участі. За цією системою підприємства, що входять до складу корпорації (холдингу), можуть набувати таких форм:

- відділення (якщо 95—100 % акцій його належить материнській компанії);

- дочірнє підприємство (частка участі материнської ком­панії становить 50-95 %);

- філії (частка материнської компанії становить 25—50 %);

- асоціації (участь материнської компанії в їхньому капіталі 10—25 %).

Крім розглянутих організаційно-правових форм під­приємств та їхніх об'єднань, існують і інші критерії класи­фікації. Зокрема, за формою власності підприємства по­діляють на:

- приватні (засновані на власності окремого громадя­нина з правом використання найманої праці);

- колективні (засновані на власності трудового колек­тиву, кооперативу, іншого статутного товариства, громадської чи релігійної організації);

- державні (засновані на загальнодержавній та кому­нальній власності).

Серед колективних форм підприємництва найпошире­нішою є кооператив.

Кооператив — об'єднання громадян з метою спільного виробництва та збуту продукції, закупівлі та споживання товарів і послуг, будівництва, споживання житла тощо.

Риси кооперативу:

- юридична особа;

- членство на засадах пайових внесків;

- характеризується необмеженою відповідальністю;

- зберігається індивідуалізм у розподілі, пропорційно до паю.

Переваги кооперативу:

- проста процедура вступу та виходу з кооперативу;

- об'єднання зусиль для вирішення спільних завдань;

- рівноправність членів у вирішенні господарських про­блем.

Недолік кооперативної форми — обмеженість економіч­ної свободи через необхідність узгодження інтересів членів кооперативу.

Державне підприємство — підприємство, основні за­соби якого є державною власністю, а керівники признача­ються державними органами або працюють за контрактом.

Державні підприємства загальнодержавної власності найчастіше поширені в галузях:

- що забезпечують національну безпеку;

- не привабливих для приватного підприємництва, але таких, що мають важливе стратегічне значення для країни;

- природних монополіях (з метою запобігання виник­ненню приватної монополії);

Комунальні підприємства є власністю влади адмініст­ративно-територіальних утворень.

Форми державних підприємств:

- із неподільним майном і повною приналежністю його до державної власності (унітарні підприємства);

- контрольовані державою через контрольний пакет акцій (корпорації з правом прийняття рішення державою);

- з часткою державної власності у статутному капіталі, меншою ніж 50 %, де представники державних органів пред­ставляють інтереси держави.

4. Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності

За рівнем концентрації та централізації виробниц­тва і капіталу підприємства поділяють на малі (дрібні), середні та великі (крупні).

Термін "концентрація" означає зосередження, нагрома­дження, насиченість, об'єднання.

Концентрація виробництва — процес дедалі більшо­го зосередження виробництва на великих підприємствах.

Концентрація капіталу — процес зростання капіталу за рахунок перетворення частини чистого доходу на капі­тал (капіталізації частини чистого доходу).

Централізація капіталу — процес добровільного об'єд­нання капіталів (акціонування) або поглинання одними капіталами інших, внаслідок чого відбувається процес укрупнення виробництва.

Показники рівня концентрації виробництва

 • чисельність зайнятих;

 • обсяги виробництва;

 • товарооборот;

 • оборот капіталу;

 • частка підприємства на товарному ринку;

 • відсутність чи наявність конкуренції;

 • наявність чи відсутність зовнішнього контролю.

Найпоширенішими критеріями визначення масштабів підприємств (великі, середні чи дрібні) світовою практи­кою визнані:

 • обсяг капіталу;

 • чисельність зайнятих;

 • обсяг випуску продукції.

Законодавства різних країн встановлюють свою кількісну визначеність підприємств до того чи іншого типу.

Разом з тим, не слід ототожнювати велике, середнє та дрібне виробництво з поділом підприємств на аналогічні типи. В основі поділу підприємств на зазначенні вище три типи лежать кількісні показники, в основі ж поділу підпри­ємництва — якісні характеристики.

Вибір типу підприємства значною мірою залежить від галузі, обраної для здійснення підприємницької діяль­ності.

Масштаби підприємницької діяльності визначають­ся науково-технічною та виробничою спеціалізацією, коо­перацією, інтенсивністю інтеграційних процесів.

Класифікація підприємств за визначеним вище кри­терієм має важливе значення для вибору організаційно-правової форми.

Головною організаційно-правовою формою для велико­го підприємства є акціонерне товариство (AT).

Переваги великого (крупного) виробництва порівняно з малим:

 • технічні й технологічні переваги, зумовлені значно кращими фінансовими можливостями для використання досягнень НТП;

 • економія від масштабу виробництва, комбінування та зайнятості;

 • порівняно вища стійкість і стабільність (навіть в умо­вах скрутного фінансового становища великі підприємства, як правило, не ліквідуються, а тільки змінюють власника та структуру управління);

 • більші можливості використання кредиту;

 • переваги у сфері обігу (закупівля ресурсів оптом об­ходиться дешевше, витрати на транспортування, зберіган­ня та реалізацію великих партій товару нижчі в розрахун­ку на одиницю продукції).

Середні підприємства займають проміжне становище між малими і великими. Їх значно менше, ніж малих, але більше, ніж великих. Вони спеціалізуються на обслугову­ванні тих сегментів ринку, які невигідні чи через певні об­ставини не зайняті крупними або малими підприємства­ми, їхній асортимент не дуже різноманітний, але сталий, оскільки спеціалізовані ринки меншою мірою залежать від кон'юнктурних коливань.

Двоїста роль середніх підприємств:

 • створюють конкурентне середовище для крупних підприємств;

 • є проміжною сходинкою до монополізації;

 • максимальна кількість саме середніх підприємств підпадає під процес поглинання;

 • середні підприємства прагнуть займати монополь­не (олігополістичне) становище в певних сегментах ринку.

Малі підприємства законодавчо найчастіше визначаються чисельністю зайнятих на них працівників з ураху­ванням специфіки сфер, галузей та видів економічної діяль­ності. В Україні чинне законодавство до малих відносить підприємства, чисельність зайнятих на яких не перевищує:

 • у промисловості та будівництві — 200 чол.;

 • в інших галузях виробничої сфери — 50 чол.;

 • у науці та науковому обслуговуванні — 100 чол.;

 • у галузях невиробничої сфери — 25 чол.;

 • у роздрібній торгівлі — 15 чол.

У країнах з розвиненою ринковою економікою частка зайнятих у середньому та малому підприємництві стано­вить 50-70 %, а частка у ВВП — 50-60 %. Малих підприємств там дуже багато. Саме на основі малих під­приємств виникали середні та великі.

В Україні, яка здійснила перехід від адміністративно-командної системи до ринкової, мале підприємництво зростає, але ще не набуло того значення, яке властиве ринковим системам, що формувалися еволюцій­ним шляхом. Розвиток його в Україні потребує державно­го сприяння і підтримки.

Риси дрібних підприємств:

 • велика кількість;

 • гнучкість (здатність швидко реагувати на кон'юнк­турні зміни в економіці);

 • нестійкість (у США щороку банкрутують три із п'я­ти заново створених малих фірм).

Функції дрібних підприємств:

 • оперативно реагують на кон'юнктурні коливання еко­номіки;

 • коригують структуру економіки відповідно до змін у структурі смаків, потреб, уподобань тощо;

 • розширюють межі економічної свободи, керуючись у своїй діяльності економічною доцільністю, а не рішеннями управлінських кооперативних чи державних органів;

 • забезпечують розвиток конкуренції;

 • сприяють послабленню монополізму;

 • створюють додаткові робочі місця;

 • насичують ринок товарами та послугами за відсут­ності великих стартових капіталів;

— швидко відшкодовують витрати і відновлюють здатність заново інвестувати;

Змішана економіка поєднує різні типи підприємств і різні організаційно-правові форми їх за принципом еконо­мічної доцільності. Зміст останньої визначається мініміза­цією витрат та максимізацією прибутку.

Дослідним шляхом встановлено, що валові витрати на одиницю продукції мінімізуються при досить великих об­сягах виробництва у таких галузях, як газова, електроенер­гетика, водопостачання (природні монополії), а також мета­лургія, автомобільна промисловість тощо.

Є галузі, де успішно можуть працювати як дрібні, так і середні та великі підприємства. Це виробництво одягу, взут­тя, торгівля тощо.

Мале підприємництво найпоширеніше у високоризикових видах діяльності, а також там, де масове виробництво недоцільне.

Перехід до інноваційної моделі підприємницької діяль­ності породжує нові її форми:

 • венчурне підприємництво (бізнес);

 • інжиніринг;

 • лізинг;

 • технопарки;

 • торговельну мережу;

 • франчайзинг .

Венчурне підприємництво здійснюється у сфері фінан­сування високотехнологічних проектів з метою отримання максимального прибутку.

За розміром венчурні компанії невеликі або середні.

За організаційно-правовою формою — партнерства (то­вариства).

Займаються вони цільовими інженерними розробками, продукуванням та запровадженням інновацій, комерційною апробацією науково-технічних розробок.

Венчурні компанії виконують роль інвесторів довго­строкових наукомістких проектів із залученням ризикового капіталу.

Партнерами венчурної компанії є:

 • професіонали у сфері підприємницької та управлінської діяльності;

 • інституційні інвестори (інвестиційні банки, страхові компанії, пенсійні фонди);

— приватні особи.

Управлінці вкладають незначну частку інвестицій (1 %), але беруть на себе повний ризик з управління компанією. Інституційні та приватні інвестори забезпечують фінансу­вання і ризикують своїми інвестиціями. Так здійснюється принцип венчурного підприємництва щодо розподілу ризику. Керівництво отримує близько 20 % прибутку, а інвестори — близько 80 %.

За оцінками американських економістів, 15 % венчурних компаній приречені на повну втрату ризикового капіталу; 30 % — забезпечують досить скромний прибуток. Зате 30 % вен­чурних (ризикових) фірм за декілька років перекривають прибутком інвестований капітал у 30, а подекуди у 200 разів.

Інжиніринг — система надання послуг фірмою-консультантом фірмі-клієнту при будівництві промислових та інших об'єктів .

Лізинг — форма довгострокової оренди, де орендодавачем є лізингова компанія. Орендатор бере на себе відпові­дальність за збереження орендованого майна, сплату оренд­них платежів, податків та страхових платежів. Строк орен­ди майна визначається від 40 до 90 % тривалості звичайно­го терміну експлуатації об'єктів, що здаються в оренду.

Орендовані об'єкти, як правило, купуються лізинговою компанією на прохання орендатора. Лізингові компанії пред'являють до орендарів ті самі вимоги, що й банки при наданні кредиту. Але асортимент їхніх послуг значно шир­ший: надання інженерно-консультаційних послуг, обслуговування; навчання персоналу для обслу­говування устаткування тощо.

Ця форма підприємництва дуже зручна для дрібних і середніх підприємств, що мають обмежені фінансові мож­ливості.

Технопарки — одна із найпоширеніших у США та Західній Європі форма венчурного підприємництва (ризи­кових фірм). За зразок утворення технопарку зазвичай бе­руть модель науково-виробничого центру, створеного на базі Стенфордського університету в Каліфорнії ( Силіконова долина), який зосереджує близько 3 тис. середніх і малих електронних фірм, де працю­ють 190—200 тис. осіб.

Шляхи виникнення технопарків:

 • об'єднання співробітників університетських та науково-дослідних центрів, які прагнуть комерціалізувати ре­зультати своїх науково-дослідних розробок;

 • створення науково-технічним персоналом крупних компаній, які залишають корпорацію, бажаючи мати свою власну справу. Як правило, корпорації не тільки не чинять опору, а й сприяють цьому процесу, розраховуючи на співро­бітництво у разі успіху;

 • перехід існуючих фірм під егіду технопарку з метою отримання певних пільг (умов кредитування, оренди пpиміщень для науково-дослідних, конструкторських розробок тощо).

Торговельна мережа — два чи більша кількість магазинів під загальним володінням та контролем, які продають товари аналогічного асортименту, мають спільну службу закупі­вель та збуту, а можливо, й аналогічне архітектурне оформ­лення.

Франчайзинг — найпоширеніша форма інтеграції ма­лого і великого підприємництва у галузі збуту.

Суть франчайзингу полягає в тому, що головна велика компанія (франчайзор) укладає угоду з малими та середніми незалежними підприємствами (франчайзі) про надання їм виключного права на продаж її товарів чи послуг під торговельною маркою компанії - франчайзора.

Для отримання прав фірма оператор (франчайзі) робить початковий внесок на користь головної компанії (франчай­зера), а потім сплачує щомісячні внески. Це робить фран­чайзинг схожим з орендою, де у тимчасове користування надається право користування товарним знаком.

Франчайзинговий пакет (франшиза) — повна система ведення бізнесу — дає змогу франчайзі здійснювати цю діяльність успішно навіть тоді, коли він починає займатися нею вперше.

Франчайзі здійснює свою діяльність згідно із законами, нормами і правилами, встановленими франчайзером.

Компенсацією за втрату в цьому аспекті економічної свободи франчайзі є надання йому дозволу використовува­ти назву компанії, її репутацію, маркетингові технології тощо.

Джерела фінансування системи франчайзингу:

 • передача в оренду головною компанією — франчай­зером власного основного капіталу;

 • власний капітал франчайзі (фірми-оператора);

— запозичений фірмою-оператором капітал.
Угода між франчайзером та франчайзі визначає:

 • нормативи відрахувань від прибутку головної ком­панії;

 • нормативи регулярних виплат за використання рек­лами під торговельною маркою франчайзора.

Франчайзинг як система організації підприємницької діяльності має певні переваги та обмеження для обох сторін .

Цяформа організації підприємства є найпоширенішою у ресторанному бізнесі, на станціях технічного обслугову­вання автомобілів, у побутовому обслуговуванні, сферах ту­ризму, роздрібної торгівлі, ремонтно-будівельних, дизайнер­ських та бізнесових послуг тощо. Прикладом франчайзин­гу є підприємства швидкого обслуговування "Мак-Дональдс", магазини та автомати з продажу прохолоджувальних на­поїв "Кока-кола", станції технічного обслуговування "Воль­во", "Мерседес-Бенц" та ін.

Система франчайзингу сприяє насиченню ринків якіс­ними та різноманітними товарами й послугами, і в цьому її привабливість. Разом з тим, виконання виробничої функції не самою головною компанією, а фірмою-оператором не зав­жди гарантує високу якість відповідно до стандартів товар­ного знаку головної фірми. Тому для системи франчайзин­гу властивий жорсткий контроль з боку франчайзора за роботою фірм-франчайзі.

Мерчендайзинг — система форм та методів активізації торгівлі:

 • різні варіанти розміщення магазинів;

 • реклама на місці продажу;

 • освітлення;

 • інтер'єр;

 • фірмовий стиль;

 • навчання продавців умінню консультувати покупців з питань якості та використання товарів; розумінню пси­хології покупця та активного впливу на його бажання при­дбати товар саме у цьому закладі торгівлі тощо.

Підводячи підсумок, зазначимо, що підприємництво — явище багатоаспектне. Форми підприємницької діяльності породжуються потребами економічних суб'єктів і визнача­ються рівнем розвитку економіки.

Правовим основами функціонування підприємництва в Україні є Закони України "Про Власність" і "Про підприємництво", які сприяють створенню умов повноцінного функціонування ринку: плюралізму форм власності, свободи вибору підприємницької діяльності, конкурентного середовища. Закон України "Про банкрутство" регулює процедуру ліквідації підприємства. Підприємець повинен передбачати можливість отримання збитків і банкрутство, оцінювати ризики і знижувати їх небезпеку.


  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас