Ім'я файлу: ТЕМА 1 прак.docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 13.10.2022
скачати
Пов'язані файли:
Вектори у просторі.ppt

ТЕМА 1: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення

 1. Що таке проект? Які різновиди проектів Ви знаєте?

 2. Які ознаки відрізняють проекти від інших планів,програм?

 3. Що таке управління проектами? В чому полягає об’єктивна необхідність управління проектами?

 4. Що таке елементи системи управління проектами,їх склад і взаємозв’язок?

 5. Які є фази життєвого циклу проекту ?


Завдання, вправи, тести

Завдання 1:

1.Проект – це

а) план довгострокових фінансових вкладень;

б) програма дій використання фінансовик ресурсів;

в) завдання з певними вихідними даними й плановими результатами (цілями), що зумовлюють спосіб його розв'язання;

г) задум (завдання, проблема) та необхідні засоби його реалізації з метою досягнення бажаного економічного, технічного, технологічного чи організаційного результату.

2. До головних ознак проекту не належать:

а) зміна стану для досягнення мети проекту;

б) обмеженість ресурсів;

в) складність;

г) неповторність.

3. Визначення мети проекту не передбачає:

а) визначення результатів діяльності на певний срок;

б) кількісної оцінки проекту;

в) доведення, що результати мають бути досягнуті

г) визначення умови, за яких результати проекту можуть бути досягнуті.

4. Окремі конкретні проекти чітко визначеної оріентації та масштабу, що припускають певні спрощення проектування та реалізації, формування команди проекту тощо, називаються:

а) монопроекти (або прості);

б) мультипроекти;

в) мегапроекти;

г) усі відповіді вірні.

 1. Управління проектом - це:

а) мистецтво координувати людські й матеріальні ресурси протягoм життєвого циклу проекту;

б) сукупність заходів, спрямованих на реалізацію проекту з метою отримання прибутку;

в) процес управління командою, ресурсами проекту за допомогою спеціальних методів та прийомів з метою успішного здійснення поставленої мети.

г) усі відповіді вірні.


 1. До стадій життєвого циклу управління проектом не належать:

а) зародження;

б) зростання;

в) зрілість;

г) оцінка проектy.

 1. На стадії зародження проекту здійснюеться:

а) планування та контроль;

б) управління ризиком;

в) управління організаційною структурою;

г) проектний аналіз за аспектами.

 1. Система управління проектами, за якої менеджер проекту не несе ніякої фінансової відповідальності за прийнятгя рішення, відповідає за координацію і управління розробкою та реалізацією проекту, у контрактні відносини з іншими учасниками проекту не вступає, називається:

а) простою;

б) розширеною;

в) складною;

г) замкненою.

9. Основними критеріями прийняття проектy є:

а) технічна та технологічна можливість його реалізації;

б) довгострокова життездатність;

в) економічна ефективність;

г) всі відповіді вірні.

 1. Функція, яка забезпечує фінансовий контроль завдяки накопиченню, аналізу та складанню звітy по витратах проекту, називається:

а) управління якістю;

б) управління часом;

в) управління контрактом та забезпеченням проектy;

г) управління вартістю.
Завдання 2:

Згрупуйте відповідні терміни та визначення згідно з даними таблиці.

Таблиця 1.1

Термін

Визначення

а) проект

1. Перелік робіт із зазначенням термінів, виконавців, результатів, які ведуть до отримання комплексу показників, намічених концегсціею проекту.

6) бізнес-план

2. Детальний виклад цілей та шляхів досягнення виробництва, що створюеться, для обгрунтування інвестицій.

в)техніко-економічне

обгрунтування

інвестицій

3. Специфічна організаційна структура, яку очолює керівник проекту. Вона створюеться на період здійснення проекту і завданням її є здійснення функцій управління проектом.
г) управління

проектами

4. Задум (завдання, проблема) та необхідні засоби його реалізації з метою досягнення бажаного економічного, технічного,технологічного чи організаційного результату.

д) ціль проекту

5. Час від моменту задуму проекту до його ліквідації.

е) життєвий цикл проекту

6. Передпроектна розробка інженерно-конструкторських, технологічних і будівельних рішень, порівняння альтернативних варіантів і обrрунтування выбору конкретного способу здійснення проекту.

є) команда проектy

7. Бажаний результат діяльності, який намагаються досясти за певний проміжок часу при заданих умовах реалізації проекту.

ж) план проекту

8. Процес управління командою, ресурсами проекту за допомогою спеціальних методів та прийомів з метою успішного здійснення поставленої мети.


Завдання 3:

Проведіть класифікацію за різними ознаками таких проектів:

 • створення спільного підприемства по виробництву офісних меблів;

 • наукові дослідження хімічних властивостей добрив з метою їх виробництва, випуску і застосування у сільському гoсподарстві;

 • будівництво атомної електростанції;

 • розробка газовот родовища у Полтавській області та експорт газу;

 • перехід на дворівневу систему навчання у вищих навчальних закладах України;

 • економічний розвиток регіонів України.

Ситуація 1. Розглядаеться проект озеленення міста. На підставі власних обмежень і можливих передбачень щодо даноro проекту визначте та опишіть:

 • цілі проекту;

 • основні ознаки;

 • учасників проекry із зазначенням їх інтересів при підготовці та реалізації проекту;

 • функції управління даним проектом;

 • стадії життевого циклу проекry.

Ситуаqія 2. Розглядаеться проект будівництва готельного комплексу на березі р. Дніпро у м. Киеві. Упорядкуйте види робіт за стадіями життєвого циклу проекту:

 • здійснення контролю за виконанням проекту;

 • визначення альтернативних способів досягнення мети проекгу та їх оцінка;

 • обговорення умов кредигyвання;

 • збір інформації про державну політику та програми адміністрації щодо соціально-економічного розвитку столиці;

 • звіт про завершення проекту;

 • укладання контрактів на будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи;

 • визначення існуючого попиту на перебування у готелях;

 • оголошення про проведення торгів;

 • оцінка екологічної припустимості проекту;

 • введення об'єкта в експлуатацію;

 • уточнення часових меж проекту;

 • календарне планування будівельних робіт;

 • оцінка інституційної припустимості інвестиційної пропозиції;

 • надання готельних послуг;

 • відбір можливого рівня обслуговування;

 • оцінка доцільності проекту з технічного, комерційного, економічногo, фінансового та організаційного погляду;

 • діагностика об'єкта, що інвестується;

 • визначення конкретних цілей проекту;

 • отримання дозволу на купівлю чи оренду землі;

 • оцінка доцільності проекту;

 • визначення масштабів проекту;

 • підготовка будівельної документації;

 • набір і навчання персоналу;

 • реклама гoтельного комплексу;

 • оцінка потенційних можливостей розвитку готельного комплексу.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас