Ім'я файлу: Практичне заняття 1.1 doc (3).doc
Розширення: doc
Розмір: 53кб.
Дата: 26.10.2020

Тема 1.1 Педагогіка як наука

План

Перевірка засвоєння студентами теоретичних положень із теми заняття:

  1. Предмет і завдання педагогіки.

  2. Основні категорії педагогіки.

  3. Система педагогічних наук. Зв’язки педагогіки з іншими науками.

  4. Методи науково-педагогічного дослідження.

  5. Логіка педагогічного дослідження.

Для самостійного вивчення питання “Логіка педагогічного дослідження” ознайомтесь із матеріалом навчального видання (Волкова Н. П. Педагогіка: навч. посіб. 4-те вид., стереотип. Київ: Академвидав, 2012. С. 33–34), охарактеризуйте процес наукової діяльності як послідовність певних дій: визначення проблеми дослідження; виявлення наукових фактів і положень; вивчення шкільної практики; виконання експериментальної роботи; зіставлення експериментальних даних із масовою практикою; узагальнення результатів і формулювання висновків; оформлення результатів дослідження.

Обговорення реферативного повідомлення: “Цифрова гуманістична педагогіка – новітня галузь педагогічної науки”.

Виконання практичного завдання:

Змоделюйте у вигляді логічних схем систему педагогічних наук, зв’язки педагогіки з іншими науками.

Модульна контрольна робота.

Література

Биков В., Лещенко М., Тимчук Л. Цифрова гуманістична педагогіка: посібник. Київ, 2017. 181 с.

Варій М. Й., Ортинський В. Л. Основи психології і педагогіки: підручник. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. С. 329–344.

Волкова Н. П. Педагогіка: навч. посіб. 4-те вид., стереотип. Київ: Академвидав, 2012. С. 11–35.

Зайченко І. В. Педагогіка: підручник. 3-тє вид., перероб. та допов. Київ: Ліра-К, 2016. С. 6–21.

Пащенко М. І., Красноштан І. В. Педагогіка: навч.-метод. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2019. С. 13–19.

Пєхота О. М., Єрмакова І. П. Основи педагогічних досліджень: навч. посіб. 2-е вид., перероб. і допов. Київ: Знання, 2013. С. 127–138.

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 27.08.2020).

Про повну загальну середню освіту: Закон України від 13.07.2020 № 764-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text (дата звернення: 27.08.2020).

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80 (дата звернення: 27.08.2020).

Фізеші О. Й. Педагогіка: Основи педагогіки. Дидактика. Теорія та методика виховання. Школознавство: навч. посіб. для студ. пед. спец. Київ: Кондор, 2014. С. 8–15.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас