Ім'я файлу: семінарська робота4.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 23.12.2021
скачати

Тема: «Технологія соціальної експертизи»

План

1. Поняття соціальної експертизи. Функції соціальної експертизи: діагностична, інформаційно-контрольна, прогностична, проектувальна.

2. Специфіка соціальної експертизи і межі її застосування. Мета соціальної експертизи. Суб'єкти соціальної експертизи.

3. Порядок замовлення соціальної експертизи. Методика підбору експертів.

4. Організаційні моделі соціальної експертизи: «рецензія», «моніторинг», «проект» та ін.: суть, критерії, етапи, позитивні моменти та недоліки.

5. Підготовка експертного висновку (експертного спостереження, проектної розробки).

6. Ефективність соціальної експертизи: умови, оцінка.

Соціальна експертиза − це спеціалізована і нормативно оформлена процедура отримання інформації про соціальний об'єкт або спеціальна методика формування оцінки про характер його функціонування за допомогою опитування фахівців, експертів. Вона включає не тільки розгляд або вивчення будь-яких питань, проблем або рішень, для яких потрібні спеціальні знання, але й вироблення на їх основі мотивованого і аргументованого висновку або наукового обґрунтовування.

Класифікація основних видів соціальної експертизи:

− за об'єктом експертизи (науково-технічна, господарсько-економічна, соціальна, політична, організаційно-управлінська, юридична, судова (кримінальна));

− за охватом об'єкту експертизи (аспектна, комплексна);

− за способом взаємодії експертів (на основі особистої взаємодії експертів, без особистої взаємодії експертів);

− за ступенем інформування експертів (з інформуванням експертів, без інформування експертів);

− за кількістю турів (фаз) експертизи (однорівнева, багаторівнева);

− за ступенем формалізації процедур експертизи (нормативна, вільна);

− за типом вирішуваних експертних задач (оціночна, класифікаційна, ранжувальна, інноваційна, змішана) та інші.

Головна специфічна ознака експертизи полягає в тому, що вона є дослідженням задачі, котра погано піддається кількісному аналізу і важко формалізується; яке здійснюється шляхом формування думки (складання висновку) фахівця, здатного заповнити недолік інформації з досліджуваного питання, спираючись на свої знання, інтуїцію, досвід рішення схожих задач і «здоровий глузд», і систематизувати цю інформацію.

Функції соціальної експертизи і їх характеристики:

− діагностична функція − огляд стану соціального об'єкту в момент дослідження;

− інформаційно-контрольна функція − дослідження інформації про соціальний об'єкт і його оточення з метою встановити її достовірність і внести відповідні корективи, якщо інформація містить перекручення;

− прогностична функція − виявлення можливих станів соціального об'єкту в коротко-, середнє- і довгостроковій перспективі та можливих сценаріїв досягнення об'єктом цих станів;

− проектувальна функція − вироблення рекомендацій з тематики експерти соціального об'єкту для соціального проектування й ухвалення управлінських рішень.

Потреба в проведенні соціальної експертизи виникає кожного разу, коли рішення нормативного характеру (прийняте або підготовлене до ухвалення) може позитивно або негативно позначитися на життєдіяльності людей; при цьому у приймаючого рішення органу: немає ясності ситуації; є намір розв'язати проблему; є декілька рішень (проектів), які суперечать одне одному і вимагають наявності зовнішнього арбітра, щоб вибрати якнайкращий варіант.

Мета соціальної експертизи − встановлення відповідності діяльності органів державної влади та інших владних інститутів соціальним інтересам громадян і задачам соціальної політики, а також формування пропозицій відносно досягнення цієї відповідності.

Ухвалення рішення про проведення експертизи − це типовий управлінський акт з властивими йому характеристиками. Стосовно даної діяльності центральними стають питання компетенції і компетентності, від яких залежать ціленаправленість і досяжність результатів соціальної експертизи.

Порядок замовлення соціальної експертизи припускає наступну послідовність дій органу, який приймає рішення:

1) визначення контурів проблеми;

2) встановлення способів дослідження проблеми і визначення необхідності експертизи;

3) формування частин замовлення, які відповідають компетентності органу;

4) вибір моделі експертного дослідження в залежності від характеру задачі;

5) якщо замовник не задоволений пропозиціями організатора, він веде діалог з ним до досягнення згоди, міняє організатора або відмовляється від проведення експертизи;

6) після узгодження організаційних питань замовник оформляє своє рішення про проведення експертизи, встановлюючи відповідальність організатора але не експертів, відповідальність яких окреслюється окремо, в договірному порядку. Таким чином, експерт (група експертів) виступає як виконавець тільки відносно організатора, але не замовника.

Експерт (від лат. «ехреrtus» − досвідчений) − кваліфікований фахівець із знаннями і досвідом в певній області наукової або практичної діяльності, на основі яких він дає мотивований висновок з цієї або іншої проблеми (дискусійного питання, важкого або багатоваріантного рішення). У теорії соціальних технологій виділяють три групи функцій, які повинні виконувати експерти:

− експерти є джерелом необхідної інформації (недостатньої, коректуючої або прогнозної) в процесі формування управлінського рішення або з'ясування характеру взаємодії об'єкту і суб'єкта управління;

− експерти оцінюють характеристики соціальних об'єктів, подій або управлінських рішень, які відбуваються;

− експерти генерують і висувають нові ідеї, дають свої пропозиції і рекомендації, а також пропонують більш раціональні варіанти рішення соціальних проблем.

Відбір експертів-фахівців може відбуватися на основі самооцінок і взаємних оцінок експертів, з урахуванням досвіду участі фахівця в експертизах, за кількістю публікацій експерта за темою, використовуючи довідники, типу «хто є хто», списки членів професійних груп та ін. Застосовуються й інші спеціальні методи і методики відбору експертів, зокрема метод «сніжної грудки». Слід пам'ятати, що навіть найретельніший відбір експертів не гарантує об'єктивність їх оцінок.

Загальна технологічна модель соціальної експертизи складається з наступних етапів:

1) підготовка експертизи (побудова програми, розробка інструментарію, підбір експертів, їх попереднє опитування і визначення процедури експертного опитування);

2) проведення експертизи (опитування експертів і збір необхідної інформації);

3) аналіз результатів експертизи (аналіз індивідуальних і групових думок експертів, підготовка висновків і практичних рекомендацій, які складають основу експертного висновку).

Цю універсальну модель можна модифікувати залежно від її конкретних різновидів («рецензія», «проект», «мозковий штурм», «метод Делфі», «метод сценаріїв», ділова гра і тощо) або зробити комбінацію моделей.

Через характер соціальної експертизи одним з гарантів її об'єктивності є спільна робота експертів, а також обраний тип організаційної моделі експертизи.

Модель «Моніторинг» і особливо модель «Проект» вимагають складнішої роботи з експертами, активізації їх креативних (творчих) здібностей, якщо йдеться про фахівців.

Виділяють також очну і заочну форми роботи з експертами. Застосовуючи ці та інші методи (зокрема, «метод експертних оцінок», «ділову гру», «мозкову атаку», «метод сценаріїв» та ін.), експерт створює кінцеву продукцію експертизи -думку, представлену в певній формі. Найчастіше це експертний висновок, але використовуються також форми експертного спостереження і проектної розробки.

Експертний висновок може застосовуватися при аналізі нормативних актів, прийнятих (підготовлюваних до ухвалення) на національному, регіональному або місцевому рівнях.

Експертне спостереження − форма підсумкового документа рекомендаційного характеру, в якому основна увага експерта зосереджена на виробленні конструктивних пропозицій, направлених на вирішення даної проблеми - використовується при формуванні загального уявлення про стан проблеми і при виробленні рекомендацій, у тому числі при підготовці тих чи інших рішень (в ході законопроектних робіт тощо).

Проектна розробка виходить за межі задач соціальної експертизи і в цьому значенні не може бути затребувана як форма представлення експертної оцінки. Ініціатива представлення експертизи у вигляді проектної розробки може виходити тільки від самого експерта (експертної групи). Але така ініціатива також може бути, у свою чергу, ініційована системою організації експертної роботи, якщо ця система спирається на творчі можливості експертів і мобілізує їх новаторський потенціал.

При підготовці кінцевої продукції експертизи, в якій би з трьох названих форм вона ні створювалася, передбачається подвійне оформлення результатів експертизи. Перший етап експертизи − фінальний матеріал експерта, виконаний в звичних для нього формах, термінах і т.п. Другий етап експертизи − висновок (спостереження, проект), перероблений відповідно до вимог інтерфейсу. Оскільки мова, прийнята в наукових колах, і мова, якою користуються в ухвалюючих рішення органах, розрізняється, експертна робота повинна бути зрозумілою як для професіоналів, так і для замовника, який би зміг з її допомогою коректував свої дії.

Ефективність соціальної експертизи. Її дійсними показниками є: облік її підсумків для обмеження вибору стратегій; застосування її підсумків для коректування вибраної стратегії.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас