1   2   3   4
Ім'я файлу: Курсова робота - замовлення 03.11.docx
Розширення: docx
Розмір: 1135кб.
Дата: 05.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
ДИПЛОМ З ПРАВКАМИ - Ріпак озимий.docx

Висновок
Бюджет – складна економічна категорія. Як категорія, державний бюджет являє собою систему економічних відносин, що складаються в суспільстві в процесі формування, розподілу, та використання централізованого грошового фонду країни, призначеного для задоволення суспільних потреб. Важливою є роль бюджету у розподілі сукупного суспільного продукту та національного доходу. В бюджеті країни акумулюється значна частина знов створеної вартості – національного доходу, розподілюваного і перерозподілюваного у відповідності з ринковими законами суспільного розвитку для забезпечення розширеного відтворення та задоволення загальнодержавних потреб.

З точки зору перспектив формування бюджету, основною закономірністю відтворення в умовах ринку повинна стати тенденція збільшення фонду нагромадження при розподіленні національного доходу України. Це дозволить здійснити більш ціле направлену інвестиційну політику, укріпити матеріально-технічну базу виробництва і тим самим збільшити доходну частину державного бюджету України.

Найважливіше призначення бюджету – це створення матеріальної основи для реалізації державою своїх функцій: економічної, соціальної, політичної та оборонної.

Сутність державного бюджету як економічної категорії реалізується через його функції: розподільчу, контролюючу, забезпечення існування держави. В умовах реформування економіки України, повязаної з функціонуванням різних форм власності, виникає потреба перегляду характеру і змісту бюджетних відносин. На сьогоднішній день виникають труднощі як із формуванням централізованого фонду коштів держави, так і з його використанням. Ці труднощі зумовлені недосконалістю законодавства України, традиційними, застарілими підходами організації бюджетних відносин. У такій ситуації командно-адміністративні методи управління повністю не вдалося усунути, а нові перебувають на стадії становлення. Зумовлено це повільним процесом реформування системи власності, що докорінно впливає на зміст розподільного і перерозподільного процесів в Україні.

Бюджетна система – це заснована на економічних відносинах та юридичних нормах сукупність усіх видів та ланок бюджету країни, які об’єднані на єдиних принципах.

Складовими елементами бюджетної системи є:

 • структура;

 • принципи побудови;

 • організація функціонування.

Економічне оновлення об’єктивно потребує зміцнення державного бюджету як основного важеля ефективного розвитку господарства країни, що прагне до соціально орієнтованої економіки. Акумуляція у бюджетній системі значних грошових фондів створює можливість для забезпечення рівномірного розвитку економіки та культури на усій території країни. Бюджет є могутнім інструментом державного управління.

Значення державного бюджету обумовлено не лише обсягом коштів, які зосереджено в ньому. В безпосередньому взаємозв’язку з бюджетом і під його впливом функціонують усі інші ланки фінансової системи.

Наявність бюджету створює можливість для маневрування при розподілі коштів на потреби суспільства з урахуванням їхньої пріоритетності протягом певного проміжку часу.

У майбутньому роль державного бюджету у соціальних процесах зростатиме. Обумовлено це тим, що саме бюджетні кошти у сукупності з позабюджетними фондами є фінансовим підґрунтям для здійснення соціальних перетворень, переходу на новий рівень соціального обслуговування населення. Крім того, державний бюджет покликаний нівелювати соціальні наслідки розшарування громадян за їхніми матеріальними статками, було викликано переходом до ринкових умов господарювання.

Кожному суб’єкту господарювання характерна наявність певної кількості конкретних бюджетів, котрі підкреслюють особливість системи бюджетування від інших суб’єктів господарювання. Задля виявлення результатів виконання бюджетів варто проводити повсякчасний оперативний контроль за досягнутими показниками, вчасно знаходити відхилення, вивчати причини їх появи та вживати заходів щодо оперативного усунення знайдених відхилень.

Реалізація запропонованих заходів дасть змогу якісно змінити механізм та специфіку використання бюджетних коштів, відмовитись від розподілу ресурсів на фінансування закладів соціальної сфери на користь запровадження фінансування конкретної суспільної послуги, яка надається за рахунок бюджетних коштів визначеній групі осіб залежно від статі, віку, соціального статусу, місця проживання тощо.

Список використаних джерел


 1. Бюджетний кодекс України (http://delo.ua/wiki/bjudzhetnij-kodeks-ukraini- 136308/

 2. Шильникові О.М. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України -2009 - №4 –с. 54-55.

 3. Луніна І.О., Баліцька В.В., Короткевич О.В., Фролова Н.Б. Шляхи мінімізації впливу фінансової кризи на бюджет України. // Фінанси України.- № 12.- 2008 р.- С. 32.

 4. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). Вид. прероб. і доп. – К., Європ. ун –т, 2009. – 216 с.

 5. Регіони України: пошук стратегії оптимального розвитку.// Під. ред. проф. Голікова А.П. – Харків, 2008. – 304 с.

 6. Николаев В.П., Орловская Ю.В., Чумакова Е.Г. Проблемы рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности: внутрирегиональный аспект. – Донецк: Наука и образование, 2008. - 100 с.

 7. Беркита К. Методика аналізу розвитку соціальної сфери //Фінанси України. - 2007. - № 2. - C. 63-68.

 8. Бескид Й. Перспективи нормативного планування витра на соціальну сферу //Фінанси України. - 2007. - № 4. - C. 42-48.

 9. Величко О. Розвиток соціальної сфери у системі бюджетного забезпечення //Фінанси України. - 2008. - № 11. - C. 24-30.

 10. Метод Дельфі http://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Дельфи

 11. ЗУ «Про Державний бюджет на 2010 рік» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102154.html

 12. Кузьменко Р.В. Соціальна політика: основні проблеми періоду глобалізації / Р. В. Кузьменко // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2008. – №6. – С. 120-123.

 13. Офіційний сайт Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (сайт http://www.budget.rada.gov.ua).

 14. Офіційний сайт Міністерства економіки України (сайт http:// www.me.gov.ua).

 15. Лавроненко В.А. Особливості державної політики у сфері соціального розвитку України / В. А. Лавроненко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2010. – №3. – С. 212-217.

 16. Лопушняк Г.С. Правові аспекти державного регулювання соціальної політики в Україні / Г. С. Лопушняк // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2010. – №3. – С. 192-199.

 17. Конституція України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

 18. Наказ МінФін " Про бюджетну класифікацію та її запровадження" 2010р.

 19. Інтернет ресурс - http://advokatonline.org.ua/13-1-byudzhetna-systema-ukrajiny.

 20. Інтернет ресурс - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/958/99.

 21. http://sips.gov.ua/ Держ. служба захисту інтелектуальної власності України.

 22. Близнюк О. П. Класифікація джерел формування фінансових ресурсів підприємства / О. П. Близнюк, А. П. Горпинченко // Вісник Міжнародного Слов'янського університету. – 2015. – № 2. – С. 1-7.

 23. Булгакова С. В. Бухгалтерский управленческий учет для бизнес-решений: Учебное пособие под ред. Воронина. А. П. Воронеж: ВГУ, 2007. 110 с.

 24. Бюджетний менеджмент / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. К.: КНЕУ, 2004. 864 с.

 25. Григораш Т. Ф. Шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства / Т. Ф. Григораш, Є. С. Сокальська, А. В. Шабала // Економічні науки. – 2014. – № 10(13). – С. 59-61.

 26. Дем’янишин В. Г. Бюджетний менеджмент : підручник. / за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 532 с.

 27. Державне підприємство «Сумське лісове господарство» –Електронний ресурс – Режим доступу: http://www.sumylis.sumy.ua/

 28. Дмитриева Е. Л. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. пособие / Е. Л. Дмитриева, Н. В. Наумова, Н. В. Москаленко. Тамбов, 2010.

 29. Єфремова Н. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства: їх склад та оптимізація структури / Н. Єфремова // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2013. – № 3. – С. 53-61.

 30. Кальченко О. М. Історичні аспекти розвитку теоретичних підходів до фінансового планування / О. М. Кальченко, О. І. Панченко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал. – 2016. – № 1 (5). – С. 231–240.

1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас