Ім'я файлу: то.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 1478кб.
Дата: 24.01.2023
скачати
  «Стратегічне планування в системі управління»
Виконала: студентка групи МЕНт-32 Шанайда Сніжанна Степанівна  
Актуальність проблеми. Стратегічне планування стає все більш важливим для українського бізнесу, а конкуренція між ним та іноземними організаціями є жорсткою. Розробка плану діяльності організації є першим етапом стратегічного планування, як управлінської діяльності, спрямованої на створення та підтримку стратегічної відповідності між цілями організації та її потенційними можливостями у сфері маркетингу. Завданням керівництва організації є розробка економічного механізму, що забезпечує якнайшвидшу адаптацію до мінливих умов зовнішнього ринку. Це зменшить невизначеність і ризик для економічної діяльності та забезпечить зосередження ресурсів на обраних пріоритетних напрямках діяльності організації. Розробка і реалізація стратегії – найважливіші функції керівників організації вищої ланки управління. Стратегія визначає основні цілі організації та засоби їх досягнення, забезпечуючи єдиний напрямок дій усієї команди. .
Аналіз останніх досліджень та наукових праць. Питання стратегічного управління діяльністю та розвитком організацій досліджено в працях багатьох закордонних та вітчизняних науковців, а саме в роботах Дж. Стігліца, Ч. Гіла, Р. Акоффа, П. Дойла, П. Друкера, Й. Шумпетера, І. Ансоффа, М. Портера, Г. Мінцберга, Д.Л. Томпсона, Г. Азоєва, М. Круглова, В. Гейця, А. Мазаракі, С. Пирожкова, І. Бланка, Л. Забродської, І. Маркіної, Г. Ялового. Сучасні теоретики в галузі стратегічного менеджменту пропонують свої шляхи вирішення проблем, місць, функціональних зв'язків і внутрішнього змісту стратегічного планування. Тим не менш, необхідно узагальнити вищезазначені елементи та використати теорію стратегічного управління як джерело інструментів та інструментів для сучасного стратега. Аналіз досвіду ведучих зарубіжних організацій показує, що планування на рівні корпорації в цілому, а також на рівні відділень, їх груп, заводів та інших організаційних підрозділів являється загальновизнаною практикою. Ця вихідна фінкція управління накладає відбиток на всі аспекти діяльності сучасних організацій. Стратегічне планування – це особливий вид практичної діяльності
людей планової роботи, що полягає у розробленні стратегічних рішень (у
формі прогнозів, проектів програм і планів), що передбачають висування
таких цілей і стратегій поведінки відповідних об'єктів управління,
реалізація яких забезпечує їх ефективне функціонування в довгостроковій
перспективі, швидку адаптацію до мінливих умов зовнішнього середовища.
Мета стратегічного планування – встановити певний порядок дій для
підготовки ефективного функціонування конкурентоспроможного
підприємства у довгостроковій перспективі.
Проектування – заключна процедура стратегічного планування. Її
призначення – розроблення проектів стратегічних планів усіх рівнів і
тимчасових горизонтів. Проект стратегічного плану – це проект
управлінського рішення для реалізації стратегії підприємства.
.
Розробка стратегічних планів як специфічний вид діяльності – це послідовний ітераційний процес, що складається з кількох взаємопов’язаних етапів:
  • визначення місії організації;
  • установлення (коригування) цілей;
  • визначення стратегій («стратегічного набору») та заходів
  • щодо їхньої реалізації;
  • передбачення послідовності дій у межах досить
  • тривалого часу та закріплення її у планах, проектах і програмах
   різного типу, що є інструментами досягнення цілей та реалізації
   стратегій;
  • організація виконання планових завдань;
  • облік, контроль та аналіз їхнього виконання.
.
За визначенням Г. Р. Райтера, єдиним завданням стратегічного планування є забезпечення можливості стратегічного управління організацією. Не буде великою помилкою і зворотне судження: єдиним завданням стратегічного управління є забезпечення можливості стратегічного планування організації [9]. Предметом науки стратегічного планування є вивчення можливостей використання у практичній діяльності зі складання стратегічних прогнозів, проектів програм і планів, об'єктивних законів, що визначають розвиток ринкової економіки, розроблення й удосконалення методології й методики вирішення різноманітних проблем стратегічного планування, а також організації його здійснення. .
Правильно обрана, своєчасно скоригована стратегія є однією із
запорук успішної діяльності організації. Кінцевим результатом
стратегічного планування, як і будь - якої іншої функції менеджменту, є
розроблені методи менеджменту, прийняті конкретні управлінські рішення, а
також затверджені певні показники діяльності організації.
Байковецька територіальна громада (Байковецька ТГ) розташована на
території Тернопільського району і безпосередньо прилягає зі сходу і
півночі до обласного центру Тернопільської області – міста Тернопіль.
Площа території громади складає 85 квадратних кілометрів. На території
громади розташовані сім населених пунктів ( Байківці, Дубівці, Лозова,
Стегниківці, Шляхтинці, Гаї Гречинські i Курники ).
.
В результаті виборів у жовтні 2015 року були сформовані органи влади громади – Голова громади і Рада громади. Головою у прямих виборах було обрано Анатолія Романовича Кулика, який з 1982 року працює у Байківцях. Стратегія розвитку Байковецької територіальної ромади на 2017-2025 роки складається з 22 депутатів, 21 – безпартійного, та одного члена партії "Батьківщина". Серед депутатів є шість жінок. На території громади працює низка середніх компаній, які ведуть діяльність у сфері виробництва або надання послуг. В основному, ці компанії розташовані на околицях Тернополя. На сільських територіях функціонують сільськогосподарські підприємства, які були створені на базі колишніх сільськогосподарських кооперативів. .
Резюмуючи результати дослідження необхідно відмітити позитивну динаміку ключових показників фінансово - господарської діяльності Байковецької ТГ у період 2018-2019 рр., зокрема, можна відзначити зростання обсягу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг), інших операційних доходів. Тому можна стверджувати, що досліджувана громада володіє достатнім рівнем основних виробничих засобів. Втім, є й ті показники, значення яких були від՚ємними і мали негативний вплив на діяльність підприємства, а саме: чистий прибуток, собівартість від реалізації продукції, збиток. .
Байковецька ТГ ґрунтується на лінійно-функціональній організаційній структурі, що являє собою комбінацію лінійної та функціональної структур. В такій структурі лінійні ланки приймають рішення, а функціональні підрозділи допомагають готувати різні рішення, заходи, плани для прийняття управлінських рішень. Основою успішного виконання завдань, спрямованих на досягнення цілей стратегії розвитку Байковецької територіальної громади на 2017-2025 роки є відслідковування поступ у їх виконанні, а також здатність реагувати на відмінності між плановими та фактичними показниками. Для цього передбачена процедура моніторингу, оцінювання та актуалізації змісту стратегії. .
Такі сильні сторони громади як доступність до ринку робочої сили (близькість до Тернополя), наявність територій для розміщення інвестиційних об’єктів, наявність дорожньої інфраструктури, а також наявність діючих виробничих підприємств на території громади є достатньою підставою для реалізації таких можливостей як активний розвиток малого і середнього підприємництва, зокрема, інноваційного, та розвитку модерної транспортної інфраструктури і логістичних послуг. Наявність природних ресурсів та мальовничі ландшафти окремих територій громади, збережені традиції народних промислів дозволять створити туристично відпочинкові зони для відпочинку і оздоровлення мешканців Тернополя, зокрема, створити туристичний продукт «Вихідні у Байківцях». .
Іншим фактором формування візерунку громади та підсилення туристично-рекреаційної сфери повинен стати розвиток фестивального руху, що підтримується такими сильними сторонами як наявність 17 творчих колективів, наявний культурний досвід по проведенню мистецьких та спортивних фестивалів, культурне різноманіття громади. Наявна матеріально-технічна база для розвитку тваринництва,
молочної галузі, збережені традиції народних промислів, зокрема
випікання хлібу за старовинними рецептами,освоєне виробництво
сиру послужать базою для розвитку галузі виробництва і
переробка екологічно чистої продукції, що водночас взаємно
підсилить розвиток туристично-рекреаційної галузі та стане
елементом нового візерунку Байковецької громади.
.
Розпочавши процес стратегічного планування, Байковецька
територіальна громада зайняла тим самим активну позицію у
формуванні власного майбутнього, яке повинно реалізуватися саме за
сценарієм стійкого зростання. Такий сценарій дозволив сформулювати
стратегічне бачення її розвитку – майбутній бажаний стан громади, до
якого вона прагне, реалізовуючи заплановану діяльність. Досягнення
стану, описаного в баченні – це найбільш віддалена мета, до якої
громада прямує, досягаючи чергових цілей.
Байковецька громада - 2025:
 • економічно та культурно розвинена зона Тернопільської агломерації.
 • інвестиційно приваблива територія з розвиненим малим і середнім
 • інноваційним підприємництвом.
 • приваблива відпочинково-оздоровча територія регіону, що забезпечує
 • туристів та гостей екологічно чистими ексклюзивними продуктами.
 • громада, яка забезпечує добробут, комфорт та якісні послуги
 • мешканцям, туристам та гостям.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас