1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Ім'я файлу: ++.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1783кб.
Дата: 20.11.2023
скачати
Пов'язані файли:
Кваліфікаційна робота Пантелєєва.docx
468658.languagetool.docx
Курсова (1).doc
457160 (3).docx
dog-mebli-7-ka-listopad-2018.doc
m_th_a.y.ershova_2020.docx

Тернопільська академія народного господарства На правах рукопису
Маслій Вадим Володимирович
УДК 330.101.52: 330.322.014
Статистичне дослідження інвестиційної
діяльності промислових підприємств на регіональному рівні
Спеціальність 08. 03. 01. Статистика
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Науковий керівник
Шост Іван Михайлович к.е.н., доц.
Тернопіль - 2004

2
ЗМІСТ
стор. ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ІНВЕСТИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЯКОБ ЄКТ
СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ
1.1 Роль інвестиційної діяльності в розширеному відтворенні в ринкових умовах
1.2 Економічний зміст, мета та завдання статистики інвестицій
1.3 Інформаційне забезпечення статистичного аналізу
інвестиційної діяльності
Висновки до розділу 1 10 33 61 80
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
2.1 Статистичні методи аналізу показників інвестиційної діяльності
2.2 Статистичний аналіз структури інвестицій в основний капітал
2.3 Статистична оцінка економічної ефективності інвестицій в основний капітал
Висновки до розділу 2 81 110 126 140
РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА
ПРОГНОЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ
3.1 Оцінка можливостей розширення сировинної бази шляхом спільного
інвестування
3.2 Статистична модель зниження собівартості виробництва цукру за рахунок модернізації обладнання
3.3 Прогнозування розвитку цукрової галузі Подільського регіону
Висновки до розділу 3 142 159 169 181
ВИСНОВКИ
184 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
188
ДОДАТКИ
210
ВСТУП
Необхідною умовою структурної перебудови економіки та прискорення темпів її росту є збільшення обсягів інвестицій та підвищення
їх ефективності. Інвестиційний процес є одним із найважливіших факторів економічного зростання в країні. Чим інтенсивнішим є вкладення коштів, тим швидше проходить відтворювальний процес, активніше відбуваються ринкові перетворення. Особливістю інвестиційної діяльності в Україні є те, що вона відбувається за умов скорочення сировинної бази, зростання дефіциту фінансових ресурсів, та інших соціально-економічних причин.
Аналіз українських економічних реалій свідчить, що причини погіршення економічного становища підприємств полягають, насамперед, в
ігноруванні об’єктивних законів і закономірностей розвитку суспільства; у спробах штучно перенести зарубіжні моделі на українську дійсність; у відсутності системного підходу та концепцій проведення ринкових реформ.
Саме з цим пов’язані негативні моменти проведення ринкових перетворень або їхнє непроведення, в тому числі інвестиційна криза, різке погіршення соціальних, демографічних, економічних та інших показників. Велика кількість нерозв’язаних проблем, які нагромадились в
інвестиційному комплексі, обмежує розвиток економіки, гальмує науково- технічний прогрес. На сьогодні обмеженість інвестиційної діяльності та неефективне управління останньою не сприяє створенню міцної бази для процесу відтворення. Інвестиційна політика держави повинна будуватися на принципах інтеграції вітчизняної економіки у світові економічні відносини.
Це можливо лише за умови впровадження нових передових технологій, переорієнтації економіки на випуск нової конкурентноздатної продукції.
Інвестиційна діяльність підприємств є одним з найбільш складних і ризикових видів бізнесу. Її результати мають значний вплив на

4
ефективність підприємництва в цілому. До суттєвих чинників, що не сприяють його розвитку в Україні, слід віднести такі як недостатня економічна ефективність інвестиційних проектів, низька інвестиційна привабливість підприємств, слабкий державний захист капіталу інвесторів, відсутність ринкової інфраструктури та дієвих механізмів щодо здійснення
інвестицій та повернення капіталу.
Актуальність теми В умовах перехідної економіки надзвичайно важливого значення набуває аналіз інвестиційних процесів в регіональному аспекті. В умовах підвищення економічної самостійності регіонів, областей та інших адміністративно-територіальних утворень ефективність
інвестиційної діяльності на цьому рівні, формування сприятливих умов для інвестування, визначення та обґрунтування найбільш ефективних напрямків інвестування багато в чому визначить розвиток економіки України в цілому. Неперервне комплексне дослідження інвестиційних процесів, виявлення найбільш пріоритетних напрямків
інвестування, формування відповідної
інформаційної бази мають істотне значення для створення науково- обгрунтованих програм соціально-економічного розвитку регіонів.
Регіональні
інвестиційний та відтворювальний процеси,
їх взаємозв’язок, протягом тривалого часу не знаходили свого наукового втілення, був відсутній предмет та методологія дослідження, не враховувались їх характерні особливості. В останні роки в Україні регіональні дослідження проводяться в якісно новому аспекті, що спрямований на пошуки оптимального та гармонійного розвитку вищезазначених процесів. У такому контексті заслуговують на увагу дослідження Б. М. Кваснюка 114, І.І. Лукінова 148, 149, В. К. Симоненка
213] та інших.
Проблеми інвестування висвітлюються в працях І. А. Бланка 23, Л. І. Борща 30, В. В. Бочарова 32, М. П. Денисенко 73, А. А. Пересади

5
194, 195, 197], В. Г. Федоренка 235, 236, В. Я. Шевчука 259. Теоретичні та практичні підходи стосовно визначення економічної ефективності
інвестицій розглядали М. Бромвич 37, ОС. Галушко 56, А. Ф. Гойко
62, П. Массе 170], П. М. Хавранек 247], В. М. Хобта 250.
Можливості застосування статистичного та інших видів аналізу фундаментального, технічного та ін.) інвестиційної діяльності обґрунтовані в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема С. І. Абрамова 5, В. М. Аньшіна 15, Л. О. Бакаєва 18, А. В. Головача 63, А. М. Дуброва
83, А. М. Єріної 88, А. Б. Ідрісова 107, Ю. Блеха 111, І. Н. Перепечина
193], В. П. Савчука 210], СВ. Сотського 220, С. С. Герасименка 223], АС. Чеснокова 256], Є. М. Четиркіна 257].
Проте багатогранні питання процесу інвестування тай зміна всієї
інвестиційної політики потребують подальшої наукової розробки. Відсутні дослідження особливостей інвестиційного процесу на галузевому рівні, фінансового забезпечення інвестиційної діяльності в адміністративно- територіальних одиницях, визначення найбільш пріоритетних напрямків
інвестування, виходячи із соціально-економічних умов розвитку регіону.
Залишаються недостатньо розробленими методологія та інструментарій статистичного аналізу інвестицій. Власне наявність вищезазначених проблем і зумовила актуальність та необхідність даного дослідження, вибір теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана відповідно до планів комплексних науково- дослідних тем кафедри економіки та управління
інвестиціями
Тернопільської академії народного господарства “Реформування економіки
інвестиційного комплексу в умовах переходу до ринкових відносин” (№ державної реєстрації 0101U002349) і кафедри статистики Тернопільської академії народного господарства “Розробка методології статистичної оцінки

6
соціально-економічного потенціалу на різних рівнях національної економіки” (№ державної реєстрації 0101U002369).
Особистий внесок автора полягає у розробці методів дослідження відтворювальних процесів на регіональному рівні, вдосконаленні методики оцінки інвестиційної активності та оцінки ефективності інвестицій в основний капітал. Мета та основні завдання дослідження.
Метою дисертаційного дослідження є розробка системи показників для статистичного аналізу
інвестиційної діяльності, прогнозування найбільш ефективних напрямків
інвестиційної діяльності на регіональному рівні.
Комплексний підхід до реалізації поставленої мети обумовив вирішення таких завдань:
 визначення ролі інвестиційної діяльності в процесах відтворення на регіональному рівні;
 дослідження основних напрямків
інвестиційної діяльності на сучасному етапі, та їхнього статистичного дослідження;
 формування інформаційної бази статистичного аналізу інвестиційної діяльності;
 проведення статистичного аналізу обсягів, динаміки та структури
інвестицій цукрових заводів Подільського регіону та їхньої економічної ефективності;
 виявлення та оцінка найбільш перспективних напрямків інвестиційної діяльності цукрових заводів Подільського регіону;
 прогнозування розвитку цукрової галузі Подільського регіону.
Об’єктом дослідження є інвестиційна діяльність цукрових заводів
Подільського регіону. Предметом дослідження
є статистична методологія, інструментарій та аналіз основних тенденцій та напрямків інвестиційної діяльності підприємств цукрової галузі на регіональному рівні.

7
Методи
дослідження.
Методологічну та теоретичну основу дослідження становлять сучасні теорії інвестування. В процесі написання роботи вивчено та узагальнено праці вітчизняних та зарубіжних вчених з даного питання. Для досягнення поставленої мети застосовувався стандартний арсенал статистичних прийомів та методів. Розрахунок відносних величин, коефіцієнтів концентрації та локалізації дозволив в загальному проаналізувати інвестиційний процес в регіоні, визначити основні джерела фінансування інвестицій. На базі основних положень теорії ланцюгів Маркова проаналізовано технологічну структуру інвестицій в основний капітал та зроблено прогноз її зміни в середньостроковому періоді. Розрахунок багатовимірних середніх оцінок дав змогу провести типізацію підприємств за окремими факторами, які характеризують ефективність інвестиційної діяльності. За допомогою методів економіко- статистичного моделювання побудовано моделі найбільш перспективних напрямків інвестиційної діяльності та імітаційна динамічна модель розвитку цукрової галузі Подільського регіону. Дисертаційна робота виконана з використанням пакету прикладних програм Excel.
Інформаційною основою дослідження є закони України, постанови
Кабінету Міністрів України, дані статистичних щорічників Державного комітету статистики України, Головного управління статистики у
Вінницькій області, Головного управління статистики у Тернопільській області, Головного управління статистики у Хмельницькій області, матеріали періодичних видань.
Наукова новизна
одержаних
результатів дисертаційного дослідження полягає в обґрунтуванні та уточненні методологічних положень статистичного аналізу інвестиційної діяльності на регіональному рівні, розробці рекомендацій у формі методики розрахунку кількісних оцінок інвестиційного процесу, що дало змогу одержати теоретичні та

8
практичні результати, які мають наукову новизну та характеризують особистий внесок автора. В дисертації вперше:

 запропоновано використовувати узагальнену оцінку інвестиційної активності на основі методу багатомірної середньої;
 сформовано систему показників для оцінки економічної ефективності інвестицій в основний капітал, які спрямовуються на реконструкцію підприємств;
 розроблено методичні положення прогнозування технологічної структури інвестицій в основний капітал, що дає можливість прогнозувати її стан на наступні три роки. Одержали подальший розвиток:
 визначення ролі та місця інвестицій в процесах розширеного відтворення, що дало змогу розглядати її як вагомий чинник економічного розвитку на регіональному рівні;
 класифікація інвестицій, що дало можливість більш детально пояснити їхню економічну природу
 методика статистичного аналізу технологічної структури
інвестицій в основний капітал, що дозволило вивчити динаміку зміни її основних складових, дати оцінку структурних зрушень, виявити основні тенденції розвитку.
Удосконалено:
 методику дослідження інвестиційної діяльності цукрових заводів, на основі їх групування за нормативною середньодобовою потужністю;
Практичне значення одержаних результатів. Отримані наукові результати мають як теоретичне, так і прикладне значення. Прикладне значення полягає у практичному використанні методики розрахунку ефективності інвестицій на розширення сировинної бази, модернізацію

9
обладнання. Запропоновані напрямки інвестицій у модернізацію обладнання були використані на таких підприємствах: в роботі Лановецького цукрового заводу при встановленні обладнання для підвищення виходу цукру (довідка
№28/1 від 22.03.2004 року на Бучацькомуцукровому заводі при встановленні енергозберігаючих плівкових апаратів (довідка № 126/3 від
25.03.2004 року. У роботі СВАТ „Мшанецькоге буряконасінницьке господарство враховано пропозиції щодо розширення сировинної бази шляхом спільної інвестиційної діяльності(довідка № 186 від 2.12.2003 року.
Результати наукового дослідження використовуються в навчальному процесі Тернопільської академії народного господарства при викладанні курсів „Фінансово-банківська статистика та „Фінансова статистика
(довідка № 127-06/702 від 24.05.2004), „Аналіз інвестиційних проектів”
(довідка № 127-06/701 від 24.05.2004), „Кількісні методи інвестиційних розрахунків” (довідка № 127-06/700 від 24.05.2004).
Апробація
результатів
дисертації.
Результати дослідження обговорювались на засіданнях кафедри статистики Тернопільської академії народного господарства уроках та доповідались на
Всеукраїнській науковій конференції студентів та молодих вчених
„Управління розвитком соціально-економічних систем глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”(м. Донецьк, 12-14 грудня
2000 р, 9-12 грудня 2003 р Всеукраїнській науковій конференції Шляхи активізації вітчизняного виробництва: теорія та практика, проблеми підготовки фахівців”(м.
Хмельницький,
25-26 травня
2001 р
Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інвестиційні стратегії сталого розвитку”( м. Дніпропетровськ, 27-28 лютого 2004 р.
Публікації.
Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано в 10 наукових публікаціях, з них 4 – в наукових фахових виданнях, 2 – в інших виданнях, 4 – матеріали наукових конференцій,

10
загальним обсягом 2,7 друк. арк. (особисто автору належить 2,45 друк. арк.).

11
РОЗДІЛ 1
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ ЯКОБ ЄКТ СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ
1.1 Інвестиційна діяльність як фактор розширеного відтворення в
ринкових умовах Для досягнення основної мети виробничо-господарської діяльності в ринкових умовах – збільшення прибутку – підприємства різних організаційно- правових форм повинні здійснювати розширене відтворення, неухильно нарощувати випуск продукції кращої якості, яка користується попитом, таз меншими витратами. Тільки при цій умові економічне становище підприємств буде міцним, навіть у кризовий період. Адже при розширеному відтворенні фондозберігаючого
інтенсивного типу зміцнюється та оновлюється матеріально-технічна база, впроваджуються нові досягнення науково- технічного прогресу, вдосконалюється організація праці та виробництва, зростає його ефективність. При інтенсивному розширеному відтворенні на підприємствах підвищується продуктивність праці, фондовіддача, матеріаловіддача, якість продукції, прибуток та рентабельність. Відповідно, зміцнюється фінансовий стан підприємств, у них з’являються кошти для росту нагромадження та споживання, для неухильного підвищення технічного рівня виробництва, збільшення доходів своїх робітників, успішного вирішення інших проблем. Проблема взаємозв’язку і взаємозалежності між етапами розвитку економіки, типом відтворення та характером оновлення основних фондів набуває в сучасних умовах виключно важливого значення. Здійснення процесу розширеного відтворення є необхідною вимогою розвитку суспільного виробництва. Методологічною основою виявлення вказаних взаємозв’язків є положення класиків. “Сучасне застосування машин, - вказував К. Маркс, - є одним із відносин нашого сучасного економічного ладу [159, с. 405] (тут і

12
далі переклад В. М. Досліджуючи закономірності розвитку виробництва К. Маркс писав: “... частина вартості основного капіталу, перетворена... в гроші, може послужити для того, щоб розширити підприємство або провести в машинах вдосконалення, які підвищать їх ефективність. Таким чином через певні проміжки часу здійснюється відтворення, і притому - якщо розглядати його із суспільної точки зору, - відтворення в розширеному масштабі: розширеному екстенсивно, якщо розширюється тільки поле виробництва; розширеному інтенсивно, якщо застосовуються більш ефективні засоби виробництва “ [160, с. 193].
Оскільки інтенсивний тип відтворення на відміну від екстенсивного в більшій мірі сприяє вирішенню соціально-економічних задач, важливим моментом, на нашу думку, є розкриття суті першого. Інтенсивний тип відтворення - це категорія, яка відображає особливий характер розвитку суспільного виробництва [9, с. 8]. Більшість економістів пов’язує інтенсивний тип розширеного відтворення з якістю техніки і технології, при цьому посилаючись на К. Маркса, який вказував, що “...зокрема від специфічної природи даного підприємства залежить, чи здатне воно і в якій мірі до такого поступового розширення; отже, від цієї специфічної природи залежить також, в яких розмірах повинен бути створений резервний фонд, щоб його можна було вкласти в те ж підприємство, та в які терміни може здійснюватися це вкладення. З другої сторони, що стосується можливості вдосконалення деталей
існуючих машин, то вона залежить, звичайно, від характеру вдосконалень та від конструкції самої машини” [159, с. 193]. Дану цитату, на нашу думку, слід розглядати в контексті вирішення ним питання про фінансування відтворення основного капіталу. К. Маркс пояснює, що амортизація “...може послужити для того, щоб розширити підприємство або здійснити в машинах вдосконалення, які підвищать їх ефективність” [159, с. 193 ]. Крім цього, він стверджує: кожному окремому капіталісту необхідний амортизаційний фонд для тієї частини капіталу, для якої тільки через декілька років настає строк відтворення
і яку тоді необхідно відтворювати повністю. Крім того, коли відтворення по частинах відбувається таким чином, що через короткі проміжки до обесціненого складу основного капіталу приєднується новий, то, щоб зробити можливим це відтворення, необхідне попереднє нагромадження грошей в більшому або меншому розмірі, - залежно від специфічного характеру даної галузі виробництва” [159, с. 203 ]. Тут, на нашу думку, К. Маркс характеризує амортизацію, як джерело для розширеного відтворення.
Питання про взаємодію екстенсивних та інтенсивних процесів є головним в розкритті суті розширеного відтворення. Виробництво може розширюватися тільки екстенсивно або тільки інтенсивно лишена окремо взятому підприємстві, або в галузі тільки на якомусь короткому відрізку функціонування. В економічній науці є напрям, прихильники якого вважають, що ці два способи нерозривно пов’язані між собою. Зокрема, А. Анчишкін писав: “Екстенсивні та інтенсивні методи розширення виробництва тісно пов’язані між собою. Алена різних стадіях економічного розвитку... роль цих двох методів розширення виробництва змінюється” [13, с - 25]. Ми погоджуємось з таким підходом, оскільки він дозволяє розкрити єдність і взаємодію екстенсивних та інтенсивних процесів, вивчити зміни їх пропорцій в напрямку посилення інтенсивних процесів та підвищення їх ролі в розширеному відтворенні, що є важливим напрямком в розвитку народного господарства на сучасному етапі.
Екстенсивний ріст виробництва сам по собі завжди має межу, встановлену нагромадженням, тобто наявністю додаткових засобів виробництва і працівників, які можна приєднати до існуючого виробництва. Тому він в чистому вигляді не має внутрішніх джерел розвитку, отже самостійною формою розширення і розвитку виробництва бути не може. При інтенсивному рості виробництва кількість засобів праці і робочої сили може не збільшуватися, а випуск продукції буде рости. Якщо б виробництво в цілому розширювалося тільки інтенсивно, то при повній

14
зайнятості виробництво певного виду продукції швидко б перевищило потребу суспільства в ньому і подальше розширення виробництва втратило би зміст.
Отже, інтенсивний ріст не має також джерел для самостійного розвитку.
Створення та розвиток засобів праці відбувається за межами тих галузей, де вони застосовуються. Іншими словами, передумовою функціонування та розвитку інтенсивного способу є екстенсивне розширення виробництва. Дана залежність свідчить про те, що між ними існує певна пропорція. Якщо ж вона порушується, то це негативно відображається на розвитку виробництва в цілому.
Слід погодитись з думкою акад. Лукінова, що без надійних капіталовкладень, гарантованих, перш за все, доходами від оновлених і новостворених виробництв, тобто від тих же відтворювальних процесів, неможливо забезпечувати створення і впровадження новітніх технологій, систем сучасної організації та управління товаровиробництвом і збутом продукції, розвиток ринкової інфраструктури тощо. Це фундаментальні основи для забезпечення конкурентоспроможності національного товаровиробництва”
[149, с. 5]. В багатьох розвинутих країнах в умовах науково-технічної революції утвердився ресурсозберігаючий інтенсивний тип розширеного відтворення. При цьому відбувається безперервне якісне вдосконалення всіх елементів продуктивних сил (насамперед, капітальних ресурсів – засобів виробництва та трудових ресурсів – робочої сили). В СРСР (а потім і в Україні) переважав екстенсивний тип розширеного відтворення. Оновлення основних виробничих фондів, зокрема робочих машин і технологічного обладнання, також носило переважно екстенсивний характер. Це проявлялось в тому, що вироблені засоби праці спрямовувались в основному на розширення машинного парку, збільшення виробничих потужностей. Шляхом активного реформування економіки,
Україна суттєво просунулася вперед у сфері лібералізації господарських відносин, приватизації
та роздержавлення власності, макроекономічної стабілізації. Водночас вплив реформованих виробничих відносин на стан економіки ще явно недостатній.
Позитивні тенденції поки не вдалося закріпити, триває дія негативних чинників економічної і соціальної нестабільності, спостерігається згортання ділової та
інвестиційної активності в окремих регіонах, посилюється криміналізація економіки.
“Аналіз пройденого з жовтня 1994 року шляху, – відзначав Л.Д.Кучма в посланні до Верховної Ради України, – засвідчує, що основні завдання етапів лібералізації економіки та здійснення політики грошової стабілізації значною мірою себе вичерпали. Нині створено об’єктивні передумови переходу до етапу економічного зростання… Це єдиний спосіб нашого виживання”. [200, с В процесі відтворення оновлюються та вдосконалюються економічні відносини. Можна виділити техніко-економічні, організаційно-економічні та соціально-економічні відносини. Техніко-економічні відносини, пов’язані з розвитком техніки, з укріпленням матеріально-технічної бази та відображають розвиток безпосередньо продуктивних сил.
Організаційно-економічні відносини (відносини в процесі і із приводу суспільного поділу праці, його спеціалізації та кооперації, концентрації та централізації виробництва) знаходяться на стику виробничих сил та виробничих відносин. Соціально- економічні відносини – це відносини безпосередньо власності, присвоєння факторів та результатів виробництва. Відносини власності конкретизуються та реалізуються у відносинах володіння, користування та розпорядження.
Аналізуючи процеси індивідуального відтворення слід враховувати суперечливу єдність та взаємодію двох його сторін. Перша сторона охоплює внутрішні умови, які залежать від зусиль трудового колективу та його керівників: стан матеріально-технічної бази підприємства, рівень організації праці та виробництва, кваліфікацію працівників, ефективність управління. Друга сторона, представлена зовнішнім економічним середовищем, яка впливає на кругообіг виробничих фондів та результати виробничо-господарської

16
діяльності даного підприємства. Тут найбільш важливе значення мають оподаткування, кредитування, наявність конкурентного середовища, державна підтримка виробників.
Індивідуальне відтворення може здійснюватись тільки при наявності та відповідному поєднанні на підприємствах речових та особистих факторів виробництва, виробничих ресурсів визначеної кількості та якості. На промислових підприємствах основним речовим фактором виступають капітальні ресурси (виробничі фонди), а особистим фактором – трудові ресурси
(робоча сила. Для аналізу нагромадження, інвестиційної діяльності на підприємствах необхідно враховувати структуру виробничих фондів, а також специфіку формування та поповнення основного та оборотного капіталу (основних та оборотних виробничих фондів). Ці складові частини капіталу кожного підприємства повинні бути у визначених об’ємах та співвідношеннях. Оборот основного капіталу включає його купівлю, виробниче користування, фізичний та моральний знос, відшкодування по вартості та відшкодування по натурально-речовій формі. В процесі розвитку суспільного виробництва відбувається швидке моральне старіння основного капіталу і його необхідно своєчасно оновлювати з врахуванням зносу першого й другого виду. Швидкий моральний знос активної частини основного капіталу викликає необхідність зменшення нормативних строків служби та прискорення амортизації машин, обладнання та інших засобів праці. Амортизаційні відрахування при певних умовах можуть сприяти і розширеному відтворенню основного капіталу. Та частина постійного капіталу, - писав К. Маркс. яка щорічно враховується як зношена та входить в якості зносу в вартість продукту, насправді не виходить із споживання” [159, c.533]. Саме це і дозволяє знос, виражений у формі амортизації, використовувати в якості фінансового фонду нагромадження та розширення виробництва.

17
Науково-технічний прогрес викликає необхідність прискореного оновлення саме активної частини основного капіталу, постійного покращення його технологічної структури, збільшення частки капіталовкладень на приріст машин, обладнання, інструментів.
Інвестиційні процеси – невід’ємна складова відтворювального процесу.
Останній відбувається у формі кругообігу матеріально-речових і трудових ресурсів та фінансових коштів; перші спрямовуються на створення умов відтворення, а другі – для функціонування самого процесу відтворення.
Економічна роль інвестицій у відтворювальному процесі відображена на рис. 1.1.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

скачати

© Усі права захищені
написати до нас