Ім'я файлу: Договір поставки _ДМК_.docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 15.05.2021м. ДніпроДоговір поставки

(сталевий прокат)


« »
20 року

Публічне акціонерне товариство «Дніпровський металургійний

комбінат» (іменоване надалі «Постачальник»), в особі директора Олександра Подкоритова, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

та(іменоване надалі «Покупець»), в особі

, який (яка) діє на підставі, з другої сторони (в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожне окремо – «Сторона»), уклали даний договір поставки (надалі за текстом «Договір»), про наступне:
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


  1. На умовах цього Договору Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність Покупця у погоджені Сторонами строки гарачекатаний сталевий прокат (надалі за текстом - «Товар»), а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти такий Товар, який має бути поставленою на умовах CIF згідно з нормами Incoterms 2020

  2. Номенклатура, кількість (обсяг), ціна, строк, місце, умови поставки та умови гарантії, за погодженням Сторін, вказуються у Специфікації, що є Додатком № 1 до цього Договору, його невід’ємною частиною.

  3. Інформація про кількісні характеристики Товару визначена у Додатку № 2 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною (надалі – «Додаток № 2»)
 1. СУМА ДОГОВОРУ

  1. Ціна Товару в Договорі визначається в національній валюті України та вказується у Специфікації до цього Договору.

  2. Загальна сума Договору становитьгрн. без ПДВ. 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


  1. Платіж за цим Договором здійснюється Покупцем на умовах 100% попередньої оплати, шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Покупцем рахунку- фактури Постачальника.

  2. Залежно від кон`юнктури ринку ціна Товару може змінюватися протягом строку дії Договору, про що Сторони укладають додаткову угоду до Договору. 1. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ


  1. Умови поставки, які встановлюються відповідно до Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів «ІНКОТЕРМС-2020», місце, та строки поставки

визначаються в Специфікації до даного Договору.

  1. Постачальник передає Товар Покупцю у строки, передбачені Специфікацією (Додаток №1 до цього Договору), після надходження 100% попередньої оплати на поточний рахунок Постачальника.

  2. Приймання Товару Покупцем підтверджується шляхом підписання уповноваженими представниками Сторін акту приймання-передачі товару.

  3. Датою поставки Товару та моментом отримання Покупцем Товару від Постачальника

вважається дата підписання Сторонами акта приймання-передачі товару.

моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі товару.

  1. Прийом Товару Покупцем за кількістю здійснюється у відповідності до товарно- супровідних документів та згідно Специфікації.

У разі виявлення при прийомі Товару відхилень від вимог щодо кількості та/або комплектності товару Покупець не пізніше ніж у 3-х денний термін повідомляє про це Постачальника.

Порядок, строки та інші умови усунення недоліків узгоджуються сторонами в кожному випадку окремо.

  1. Постачальник разом з Товаром зобов’язується передати наступні документи (перелік документів є орієнтовним та залежить від умовпоставки):
   1. Покупцеві:


а) акт приймання-передачі товару;

б) товарно-транспортну накладну або інший рівнозначний транспортний документ.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за даним договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

  2. У разі несвоєчасного виконання грошових зобов’язань Покупцем, останній сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

  3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов’язань за Договором.

  4. Сторони дійшли згоди, що, в разі порушення Покупцем зобов’язань за цим Договором, Постачальник може в односторонньому порядку застосувати до Покупця оперативно-господарську санкцію, передбачену п. 4 ч. 1 ст. 236 Господарського кодексу України, а саме: відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин з Покупцем про що Постачальник надсилає Покупцю відповідне повідомлення (лист). Санкція вважається застосованою з моменту, визначеному у такому повідомленні (листі). При цьому, дана оперативно-господарська санкція згідно з ч. 3 ст. 235 Господарського кодексу України застосовується незалежно від вини Покупця, а також не є жодною дискримінацією Постачальника та/або дискримінаційною умовою по відношенню до нього у розумінні Закону України "Про публічні закупівлі". Строк, на який застосовується така оперативно- господарська санкція, встановлюється Постачальником на власний розсуд. 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

  1. Будь-які відомості, що стали (стануть) відомі Покупцю про діяльність, систему безпеки Постачальника у процесі виконання даного Договору, носить конфіденційний характер.

  2. Конфіденційність у розумінні Договору означає неприпустимість доведення відповідної інформації до відома третіх осіб без письмової згоди іншої Сторони. Дія цього пункту не поширюється на випадки обов'язкового надання (розголошення) такої інформації відповідно до вимог чинного законодавства України;

  3. Покупець зобов'язується не розголошувати третім особам та не використовувати інформацію, яка стала йому відомою у зв'язку з укладанням та/або виконанням Договору та/або з інших причин, на шкоду Постачальнику.


 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ


  1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили, визначених у цьому Договорі, за умови, що настання таких обставин засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

  2. Під обставинами непереборної сили у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

  3. Сторона, що має намір посилатися на обставини непереборної сили, повинна негайно, із застосуванням технічних засобів миттєвого зв’язку (телеграма, факсограма, електронна пошта), письмово повідомити іншу Сторону про наявність таких обставин та їх вплив на виконання зобов’язань за Договором.

  4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення однієї зі Сторін про неможливість виконання прийнятих за даним договором зобов'язань внаслідок дії обставин непереборної сили, позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

  5. Обставини непереборної сили автоматично продовжують строк виконання зобов’язань за цим Договором. У випадку якщо обставин непереборної сили продовжуються більш ніж один місяць з моменту виникнення таких обставин, то будь-яка з Сторін має право достроково припинити дію цього Договору шляхом його розірвання в односторонньому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

  6. Наявність обставин непереборної сили підтверджується відповідним документом Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу, визначеного законодавством України. 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


  1. Сторони дійшли згоди, що всі спори (розбіжності), які можуть виникнути при виконанні умов цього Договору, повинні вирішуватися шляхом переговорів.

  2. При недосягненні згоди зі спірного питання, Сторони розглядатимуть спір у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. 1. СТРОК ДОГОВОРУ

  1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладання та діє до 31 грудня 2018 року включно, але у будь-якому випадку до повного виконання своїх зобов’язань.

  2. Дострокове розірвання Договору можливе лише за взаємною письмовою згодою Сторін, що оформлюється шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору, крім випадків, передбачених цим Договором.

   1. У випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем зобов’язань за цим Договором, Постачальник має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку шляхом направлення Покупцю повідомлення про таку відмову. 1. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

  1. Сторони визнають та підтверджують, що вони проводять політику повної нетерпимості до діянь, предметом яких є неправомірна вигода, в тому числі до корупції, яка передбачає повну заборону неправомірних вигод та здійснення виплат за сприяння або спрощення формальностей у зв’язку з господарською діяльністю, забезпечення більш швидкого вирішення тих чи інших питань. Сторони керуються у своїй діяльності застосовним законодавством і розробленими на його основі політикою та процедурами, спрямованими на боротьбу з діяннями, предметом яких є неправомірна вигода, і корупція зокрема.

  2. Сторони гарантують, що їм самим та їхнім працівникам заборонено пропонувати, давати або обіцяти надати будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо) будь-яким особам (включаючи, серед іншого, службовим особам, уповноваженим особам юридичних осіб, державним службовцям), а також вимагати отримання, приймати або погоджуватися прийняти від будь-якої особи, прямо чи опосередковано, будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо). 1. ОБМЕЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ (САНКЦІЇ)11.1. У випадку виявлення щодо Покупця або пов’язаних з ним осіб обмежувальних заходів (санкцій), передбачених ст. 4 ЗУ «Про санкції», та/або санкцій, застосованих уповноваженими міжнародними організаціями – ООН, Європейського союзу, та/або санкцій, введених в дію уповноваженими на те органами влади Сполучених Штатів Америки, що забороняють або обмежують ведення діяльності з Покупцем, Постачальник достроково розриває цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення Покупцю письмового повідомлення протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати виявлення обмежувальних заходів (санкцій).

В такому випадку Договір вважається розірваним на 5 (п’ятий) календарний день з дати отримання такого повідомлення Покупцем.

 1. ІНШІ УМОВИ

  1. На момент укладення цього Договору Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах, а Покупець.

  2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються письмово сповіщати одна іншу у випадку ухвалення рішення про ліквідацію, реорганізацію або про початок процедури банкрутства однієї Сторони, у період не пізніше 3 (трьох) робочих днів від дня прийняття такого рішення. У ті ж строки Сторони сповіщають одна іншу про зміни поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.

  3. Сторони зобов’язуються протягом 5 (п’яти) робочих днів інформувати одна одну про всі обставини, що загрожують або роблять неможливим виконання зобов’язань за цим Договором та погоджувати заходи по їх усуненню.

  4. Документи, належним чином оформлені та передані шляхом факсимільного зв’язку, мають силу оригіналів до моменту надання оригіналів цих документів (листів, повідомлень та інше), що повинні бути надані протягом 7 (семи) днів з моменту відправлення таких факсимільних повідомлень.

  5. Одностороння відмова від виконання зобов’язань, що виникли у Сторін на

підставі укладення цього Договору, не допускається, крім випадків передбачених цим Договором.

  1. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

  2. На правовідносини Сторін за Договором не розповсюджується дія Інструкцій про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю та за якістю, затверджених постановами Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965р. № П-6 та від 25.04.1966 № П-7 відповідно.

  3. Зміни або розірвання Договору вчиняються шляхом укладання додаткових угод та набирають чинності з моменту укладання цих додаткових угод, окрім випадків, передбачених Договором. 1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Постачальник

ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» 05393043, Україна, 51925,

Дніпропетровська обл., М Кам'янське, вул.Соборна, 18-Б Дніпропетровська обласна дирекція АТ «Райффайзен банк Аваль»

Адреса банку: м Дніпро, пр.К.Маркса 35, МФО банку 305653, поточний рахунок № 26004081448800

Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах

Тел.:(0569) 51 67 21

Факс:(0569) 51 67 09

Директор

О. Подкоритов

Покупець
Додаток

до Договору

від «»2021 рокуСпецифікація до договору

з/п

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна без ПДВ, грн.

Вартість без ПДВ, грн.

1.
2.
Всього без ПДВ:
ПДВ ( ):

0
Загальна сума Договору становитьгрн. ( ) без ПДВ. 1. Додаткові відомості про Товар:

  1. Тара і упаковка ;

  2. Комплектність Товару ;

  3. Додаткові умови:;

 2. Місце поставки:

 3. Строк поставки: до

 4. Умови поставки: погрузка на транспорт з вул.

Соборної, 18-Б
Директор

О. Подкоритов

М. П.


М. П.

Додаток

до Договору

від «»2021 рокуІнформація про кількісні характеристики Товару:

з/п

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

1.


2.
ДиректорО. Подкоритов

М. П.

М. П.


Право власності та ризики на Товар переходять від Постачальника до Покупця з

скачати

© Усі права захищені
написати до нас