1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: elektromonter-remontu-ta-obslugovuvannya-elektroustatkuvannya.do
Розширення: doc
Розмір: 600кб.
Дата: 04.09.2022
скачати
Пов'язані файли:
Пробна кваліфікаційна 21.04 - для слияния.docxМіністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від « 04 » березня 2019 р. № 289


Стандарт професійної

(професійно-технічної) освіти
СП(ПТ)О 7241.C.33.14 - 2018

(позначення стандарту)

Професія: Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Код: 7241

Кваліфікації:

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду;

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду;

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду;

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду;

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 6-го розряду


Видання офіційне

Київ - 2019

Інформація про робочу групу
Розробники

Войцеховський К. В. – директор з персоналу та адміністрації ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».

Савенко Є. І. – провідний менеджер з професійного навчання департаменту з навчання та розвитку дирекції з персоналу ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ».

Багмут О. М. – завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення модернізації змісту професійної освіти ІМЗО МОН України.

Голтвенко І. В. – заступник директора – начальник управління планування та розвитку персоналу ПРАТ «МК«АЗОВСТАЛЬ».

Костецька О. А. – начальник учбово-виробничого центру управління планування та розвитку персоналу ПРАТ «МК«АЗОВСТАЛЬ».

Столярік Г. Л. – провідний фахівець з підготовки професій підвищеної небезпеки учбово-виробничого центру управління планування та розвитку персоналу ПРАТ «МК«АЗОВСТАЛЬ».

Вакал С.А. – старший майстер виробничого навчання учбово-виробничого центру управління планування та розвитку персоналу ПРАТ «МК«АЗОВСТАЛЬ».

Наукові консультанти

Саєнко Ю. Л. – заступник завідувача кафедрою, доктор технічних наук, професор Приазовського державного технічного університету.

Паржницький В. В. – начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти ІМЗО МОН України, канд. пед. наук.

Рецензент

Рубашкін В. М. – майстер з технічного нагляду управління головного енергетика ПРАТ «МК«АЗОВСТАЛЬ».
Літературний редактор

Левченко Т. С. – шеф-редактор корпоративної газети управління внутрішніх комунікацій ПРАТ «МК«АЗОВСТАЛЬ».
Технічний редактор

Астахов Д. Л. – менеджер з комунікаційних технологій корпоративної газети управління внутрішніх комунікацій ПРАТ «МК«АЗОВСТАЛЬ».
Керівники робочої групи

Кучинський М. С. – директор департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України.

Мірошниченко К. Б.– заступник директора – начальник відділу змісту та організації навчального процесу департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України.
Загальні положення


Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти (далі – СП(ПТ)О) з професії 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про зайнятість населення», «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 1077 «Про затвердження Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року», Випуску 42 «Оброблення металу», частина 2 «Робітники» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 22 березня 2007 року № 120 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України і введено в дію з квітня 2007 року та інших нормативно-правових документів і є обов'язковим для виконання всіма закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення професійної кваліфікації, перепідготовку) кваліфікованих робітників.

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти містить:

титульну сторінку;

інформацію про робочу групу з розроблення СП(ПТ)О;

загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О;

загальнопрофесійний навчальний блок;

перелік навчальних модулів та професійних компетентностей;

перелік ключових компетентностей;

умовні позначення, що використовуються у СП(ПТ)О;

сферу професійної діяльності випускника;

специфічні вимоги до робітника з даної професії;

вимоги до кожної професійної кваліфікації.

Загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О

Підготовка кваліфікованих робітників за професією Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування включає первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення професійної кваліфікації. Підготовка за кожною професійною кваліфікацією ґрунтується на компетентнісному підході та структурується за модульним принципом. Навчальний модуль – логічно завершена складова СП(ПТ)О, що формується на основі кваліфікаційної характеристики (далі – КХ) та професійного стандарту (далі – ПС), потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів.

Структура навчального модуля включає перелік компетентностей та їх зміст. Засвоєння навчального модуля може підтверджуватися відповідним документом (сертифікат/посвідчення/свідоцтво), що видається закладом професійної (професійно-технічної) освіти.

СП(ПТ)О визначає три групи компетентностей: загальнопрофесійні, ключові та професійні. Компетентність/компетентності – здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, уміння, морально-етичні цінності та інші особистісні якості.

Загальнопрофесійні компетентності – знання та уміння, що є загальними (спільними) для професії. Якщо навчання здійснюється безперервно на декілька професійних кваліфікацій, то загальнопрофесійні компетентності набуваються один раз – перед оволодінням навчальним матеріалом початкової професійної кваліфікації.

Ключові компетентності – загальні здібності й уміння (психологічні, когнітивні, соціально-особистісні, інформаційні, комунікативні), що дають змогу особі розуміти ситуацію, досягати успіху в особистісному і професійному житті, набувати соціальної самостійності та забезпечують ефективну професійну й міжособистісну взаємодію (набуваються впродовж всього терміну навчання поза робочим навчальним планом).

Професійні компетентності – знання та уміння особи, які дають їй змогу виконувати трудові функції, швидко адаптуватися до змін у професійній діяльності та є складовими відповідної професійної кваліфікації.

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до професійної кваліфікації, яку набуває здобувач освіти, що визначається робочим навчальним планом.

При організації підвищення професійної кваліфікації, перепідготовки або професійної підготовки на виробництві строк професійного навчання визначається за результатами вхідного контролю. Вхідний контроль знань, умінь та навичок здійснюється відповідно до законодавства.

Навчальний час здобувача освіти визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійної (професійно-технічної) освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин для закладів освіти та 8 годин під час професійного навчання на виробництві;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин для закладів освіти та 40 годин під час професійного навчання на виробництві.

Навчальний (робочий) час здобувача освіти в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчальних полігонах, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Вимоги до кожної професійної кваліфікації включають:

кваліфікаційну характеристику;

вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня, професійної кваліфікації осіб;

типовий навчальний план;

типову навчальну програму;

перелік основних засобів навчання.

Типова програма підготовки кваліфікованих робітників для кожної професійної кваліфікації визначає перелік навчальних модулів, перелік та зміст професійних компетентностей.

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників для кожної професійної кваліфікації включає розподіл навчального навантаження між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою; консультації; кваліфікаційну атестацію. У типовому навчальному плані визначено загальну кількість годин для оволодіння професійною кваліфікацією та розподіл годин між навчальними модулями.

Робочі навчальні плани та програми для підготовки кваліфікованих робітників розробляються закладами професійної (професійно-технічної) освіти за погодженням з роботодавцями та органами управління освітою на основі СП(ПТ)О, типових навчальних планів та типових навчальних програм.

Робочі навчальні плани та програми для підготовки кваліфікованих робітників на виробництві розробляються підприємствами на основі СП(ПТ)О, типових навчальних планів та типових навчальних програм.

Робочі навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників визначають графік навчального процесу, навчальні предмети, їх погодинний розподіл та співвідношення між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою.

Робочі навчальні програми для підготовки кваліфікованих робітників визначають зміст навчальних предметів відповідно до компетентностей та тематичний погодинний розподіл відповідно до робочих навчальних планів.

При навчанні на виробництві можливе здійснення підготовки за суміжними розрядами (групами кваліфікацій).

Перелік основних засобів навчання за кожною професійною кваліфікацією розроблено відповідно до потреб роботодавців, сучасних технологій та матеріалів.

За результатами здобуття кожної професійної кваліфікації проводиться державна або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація, що передбачає оцінювання набутих компетентностей й визначається параметрами: «знає – не знає»; «уміє – не вміє». Поточне оцінювання проводиться відповідно до чинної нормативно-правової бази.

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти, органи управління освітою, засновники організовують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок здобувачів освіти, їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок здобувачів освіти та безпосередньо беруть участь у кваліфікаційній атестації.

Після завершення навчання кожен здобувач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у галузі.

Навчання з охорони праці проводиться відповідно до вимог чинного законодавства Про охорону праці. При складанні робочих навчальних планів та програм необхідно врахувати, що для початкового навчання (професійної підготовки) на теоретичну частину предмета «охорона праці», що входить до загальнопрофесійного блоку, потрібно виділити не менше 30 годин навчального часу, а при підвищенні професійної кваліфікації та перепідготовці – не менше 15 годин навчального часу (п.2.3. Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (із змінами).

Вивчення специфічних професійних питань з охорони праці необхідно здійснювати в курсах спеціальних та загальнотехнічних дисциплін – з метою поєднання технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі навчальні програми цих навчальних предметів повинні включати відповідні питання безпеки праці.

До самостійного виконання робіт здобувачів допускаються лише після навчання й перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик, потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються навчальним закладом разом з роботодавцями і ґрунтуються на компетентнісному підході відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики, потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів і погоджуються з регіональними органами освіти.

Присвоєння професійної кваліфікації (кваліфікаційного розряду)здійснюється відповідно до виду та кількості обслуговуваного обладнання після закінчення професійної підготовки здобувача освіти, перепідготовки або підвищення професійної кваліфікації.

Здобувачу освіти, який опанував освітню програму й успішно пройшов кваліфікаційну атестацію за однією професійною кваліфікацією, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації.

Здобувачу освіти, який опанував освітню програму й успішно пройшов кваліфікаційну атестацію за двома і більше професійними кваліфікаціями, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається диплом державного зразка.

Здобувачам освіти, які достроково припинили навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти, присвоюється відповідна професійна кваліфікація за результатами попередньої кваліфікаційної атестації та видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації.

Умовні позначення, що використовуються в цьому СП(ПТ)О:

ЗПК – загальнопрофесійна компетентність;

КК – ключова компетентність;

ПК – професійна компетентність;

ЕРОЕ 2електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

2-го розряду;

ЕРОЕ 3електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

3-го розряду;

ЕРОЕ 4електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

4-го розряду;

ЕРОЕ 5електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

5-го розряду;

ЕРОЕ 6електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

6-го розряду.

Сфера професійної діяльності

КВЕД ДК 009:2010. Переробна промисловість. Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування.

Специфічні вимоги

Відповідно до законодавства

Загальнопрофесійний блок та зміст загальнопрофесійних компетентностей


Позначення

Загальнопрофесійні компетентності

Зміст загальнопрофесійних компетентностей

ЗПК.1

Оволодіння основами трудового законодавства

- Знати: основи трудового законодавства

ЗПК.2

Оволодіння основами ринкової економіки та підприємництва, основи енергоменеджменту

Знати: основи ринкової економіки та підприємництва, основи енергоменеджменту.

Уміти:

раціонально використовувати електроенергію

ЗПК.3

Оволодіння основами галузевої економіки та підприємництва

Знати: основи галузевої економіки та підприємництва

ЗПК.4

Оволодіння основами енергозбереження, раціональна робота

електрообладнання

Знати: основи енергозбереження;

принципи раціональної роботи електрообладнання.

Уміти:

раціонально використовувати електроенергію;

раціонально і ефективно експлуатувати електрообладнання та електроінструмент

ЗПК.5

Дотримання та виконання вимог охорони праці, промислова і пожежна безпеки, виробнича санітарія

Знати: вимоги нормативних актів про охорону праці, з пожежної безпеки, виробничої санітарії і навколишнього середовища;

вимоги інструкцій підприємства з охорони праці, та пожежної безпеки;

вимоги до організації робочого місця;

правила надання домедичної допомоги в разі ураження електричним струмом;

правила електробезпеки під час обслуговування електроустановок в обсязі кваліфікаційної групи II.

Уміти: визначати необхідні засоби індивідуального та колективного захисту, їх справність, правильно їх застосовувати;

застосовувати первинні засоби пожежогасіння

ЗПК.6

Вміння виконувати обов’язкові дії при ліквідації аварій та їхніх наслідків, надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Знати: план ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків;

правила та засоби надання домедичної допомоги потерпілім у разі нещасних випадків.

Уміти: ліквідувати аварії та їхні наслідки;

надати домедичну допомогу потерпілим у разі нещасних випадків під час аварій;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо)

ЗПК.7

Оволодіння основами роботи на персональному комп’ютері

Знати: основи роботи на персональному комп’ютері;

вимоги до влаштування робочого місця та правила безпеки роботи на персональному комп’ютері.

Уміти: працювати на персональному комп’ютері в обсязі, достатньому для виконання професійних обов’язків


Перелік навчальних модулів та професійних компетентностей (ЕРОЕ – електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

2, 3, 4, 5, 6-го розрядів)


Навчальний модуль

Професійна

компетентність

Найменування навчального модуля

та компетентності

ЕРОЕ – 2.1
121

Підготовка робочого місця для виконання виробничих завдань

ЕРОЕ – 2.1.1

Приймати участь у прийомі та здаванні зміни відповідно до встановленої процедури, доповідати про всі виявлені неполадки на момент прийому і здачі зміни

ЕРОЕ – 2.1.2

Підготовляти робочі місця, інструмент, пристосування, перевіряти засоби захисту, ознайомлюватися з технічною документацією для виконання робіт

ЕРОЕ – 2.2

(1)
(2)
(5) (122)

(1)
(8)
(10)

(11) 125)

Простий монтаж, ремонт, наладка та технічне обслуговування електроустаткування та освітлювальних установок, електромонтажні роботи кабельних мереж, виконання простих регламентних робіт

ЕРОЕ – 2.2.1


Виконувати окремі нескладні роботи з ремонту та обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації

ЕРОЕ – 2.2.2

Виконувати монтаж і ремонт розподільчих коробок клемників, запобіжних щитків та освітлювальної арматури

ЕРОЕ – 2.2.3

Виконувати роботи по обробці, зрощуванню, ізоляції та пайки проводів напругою до 1000 В, прокладці настановних проводів та кабелів

ЕРОЕ – 2.2.4

Виконувати нескладні регламентні роботи з обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації

ЕРОЕ – 2.2.5

Виконувати прості слюсарні, монтажні і теслярські роботи під час ремонту електроустаткування.

Працювати пневмо- та електроінструментом.

Виконувати такелажні роботи із застосуванням простих вантажних засобів і кранів, якими керують з підлоги.

ЕРОЕ – 3.1

Нескладний монтаж, ремонт, наладка та технічне обслуговування електроустаткування, електромонтажні роботи кабельних мереж, виконання нескладних регламентних робіт

ЕРОЕ – 3.1.1

Виконувати нескладні роботи на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях, проводити ревізію трансформаторів, вимикачів, роз’єднувачів і приводів до них

ЕРОЕ – 3.1.2

Брати участь у прокладанні трас і проводки

ЕРОЕ – 3.1.3

Виконувати складні регламентні роботи з обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації та регламентні роботи середньої складності

ЕРОЕ – 3.1.4

Виконувати такелажні роботи із застосуванням кранів та інших вантажопідіймальних машин

ЕРОЕ – 3.2

Робота з обслуговування електроустановок спеціального призначення

ЕРОЕ – 3.2.1

Проводити чистку і обмивання ізоляторів при обслуговуванні електроустановок спеціального призначення

ЕРОЕ – 3.2.2

Виконувати роботи по ремонту, зарядці і установці вибухобезпечної арматури у вибухонебезпечних зонах при обслуговуванні електроустановок спеціального призначення

ЕРОЕ – 4.1

Самостійний середньої складності монтаж, ремонт, наладка та технічне обслуговування електроустаткування та освітлювальних установок, електромонтажні роботи кабельних мереж, виконання середньої складності регламентних робіт

ЕРОЕ – 4.1.1

Виконувати роботи з розбирання та капітального ремонту електроустаткування будь-якого призначення, всіх типів і габаритів під керівництвом електромонтера більш високої кваліфікації

ЕРОЕ – 4.1.2

Обслуговувати силові електроустановки зі складними схемами вмикання

ЕРОЕ – 4.1.3

Виконувати монтажні роботи кабельної мережі напругою до 35 кВ

ЕРОЕ – 4.1.4

Обслуговувати освітлювальні електроустановки зі складними схемами включення

ЕРОЕ – 4.2


Монтаж і обслуговування електричних машин, електричних апаратів і приладів в пожежонебезпечних зонах при обслуговуванні електроустановок спеціального призначення

ЕРОЕ – 4.2.1

Обслуговувати електродні котли, виконувати роботи по перевірці, ремонту та встановлення електрофільтрів при обслуговуванні електроустановок спеціального призначення

ЕРОЕ – 4.2.2

Виконувати роботи по розбиранню, ремонту, зборці електродвигунів вибухобезпечного виконання потужністю понад 50 кВт у вибухонебезпечних зонах при обслуговуванні електроустановок спеціального призначення

ЕРОЕ – 4.2.3

Виконувати монтаж і обслуговування електричних машин, електричних апаратів і приладів, електропроводки, струмопроводів, повітряних і кабельних ліній в пожежонебезпечних зонах при обслуговуванні електроустановок спеціального призначення

ЕРОЕ – 5.1

Складний та особливо складний монтаж, ремонт, наладка та технічне обслуговування електроустаткування, електромонтажні роботи, складні регламентні роботи

ЕРОЕ – 5.1.1

Виконувати роботи з розбирання, капітального ремонту, складання, встановлення і центрування високовольтних електричних машин та електроапаратів різних типів і систем з напругою до 15 кВ

ЕРОЕ – 5.1.2

Обслуговувати силові електроустановки з особливо складними схемами включення

ЕРОЕ – 5.1.3

Виконувати монтажні та ремонтні роботи кабельної мережі напругою понад 35 кВ, з монтажем ввідних пристроїв і з'єднувальних муфт

ЕРОЕ – 5.1.4

Обслуговувати електрообладнання з особливо складними схемами включення і схем машин і агрегатів, зв'язаних у поточну лінію, а також устаткування з автоматичним регулюванням технологічного процесу

ЕРОЕ – 5.1.5

Виконувати роботи з технічного обслуговування, ремонту та налагодження зварювального устаткування з електронними схемами керування

ЕРОЕ – 5.2

Складний монтаж і обслуговування електричних машин, електричних апаратів і приладів при обслуговуванні електроустановок спеціального призначення

ЕРОЕ – 5.2.1

Виконувати роботи при обслуговуванні електроустановок спеціального призначення у вибухонебезпечних зонах

ЕРОЕ – 5.2.2

Обслуговувати електроустановки в пожежонебезпечних зонах при обслуговуванні електроустановок спеціального призначення

ЕРОЕ – 5.2.3

Проводити монтаж, ремонт, налагодження та обслуговування пристроїв автоматичного регулювання режимів роботи доменних, сталеплавильних печей, прокатних станів, блокувальних, сигналізаційних, керуючих пристроїв тунельних печей, систем диспетчерського автоматизованого керування

ЕРОЕ – 5.2.4

Ремонтувати складне електроустаткування сушильних та вакуумних печей, унікальних автоматів максимального струму та автоматичних стрічок. Проводити балансування роторів електричних машин, виявляє та усуває вібрацію, тощо

ЕРОЕ – 6.1


Монтаж, ремонт, наладка та технічне обслуговування електроустаткування, електромонтажні роботи кабельних мереж, виконання регламентних робіт по 6 розряду

ЕРОЕ – 6.1.2

Виконувати роботи з розбирання, капітального ремонту, складання, встановлення і центрування високовольтних електричних машин та електроапаратів різних типів і систем з напругою понад 15 кВ

ЕРОЕ – 6.1.3

Обслуговувати виробничі ділянки або цехи з особливо складними схемами первинної і вторинної комутації та дистанційного керування

ЕРОЕ – 6.1.4

Виконувати роботи з обслуговування, налагодження ігнітронних (інверторних) зварювальних апаратів з електронікою

ЕРОЕ – 6.1.5

Здійснювати комплексні випробування електродвигунів, електроапаратів трансформаторів різної потужності після капітального ремонту

ЕРОЕ – 6.1.6

Виконувати особливо складні та відповідальні роботи з ремонту та реконструкції електротехнічного устаткування різних типів виконання, будь-якої потужності, будь-якої напруги і класів напруги, будь-яких компоновок і розподільних пристроїв


Ключові компетентності
Усвідомлення важливості свого трудового внеску в досягнення колективу.

Взаємодія з членами колективу в процесі роботи.

Оперативність в прийнятті правильних рішень у позаштатних ситуаціях під час роботи.

Професійна кваліфікація:Електромонтер з ремонту

та обслуговування електроустаткування 2-го розряду
1. Кваліфікаційна характеристика

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує окремі нескладні роботи з ремонту та обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. Монтує і ремонтує розподільні коробки клемників, запобіжних щитків та освітлювальної арматури. Очищає і продуває стисненим повітрям електроустаткування з частковим розбиранням, промиванням і протиранням деталей. Чистить контакти і контактні поверхні. Здійснює оброблення, зрощування, ізолювання і паяння проводів напругою до 1000 В. Прокладає встановлювальні проводи і кабелі. Обслуговує і ремонтує сонячні і вітрові енергоустановки потужністю до 50 кВт. Виконує прості слюсарні, монтажні і теслярські роботи під час ремонту електроустаткування. Вмикає і вимикає електроустаткування і виконує прості вимірювання. Працює пневмо- та електроінструментом. Виконує такелажні роботи із застосуванням простих вантажних засобів і кранів, якими керують з підлоги. Перевіряє і вимірює мегомметром опір ізоляції розподільної мережі статорів та роторів електродвигунів, обмоток трансформаторів, уводів і виводів кабелів.

Повинен знати: будову і принцип роботи електродвигунів, генераторів, трансформаторів, комутаційної та пускорегулювальної апаратури, акумуляторів і електроприладів; основні види електротехнічних матеріалів; їх властивості і призначення, правила і способи монтування і ремонту електроустаткування в обсязі виконуваної роботи; назву, призначення і правила користування робочим та контрольно-вимірювальним інструментом і основні знання про виробництво та організацію робочого місця; прийоми і способи заміни, зрощування і паяння проводів низької напруги; правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом; правила електробезпеки під час обслуговування електроустановок в обсязі кваліфікаційної групи II; прийоми і послідовність виконання такелажних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт

1. Арматура освітлювальна: вимикачі, штепсельні розетки, патрони тощо - встановлення з вмиканням у мережу.

2. Вводи і виводи кабелів - перевірка опору ізоляції мегомметром.

3. Деталі прості - спіральні пружини, скоби, перемички, наконечники і контакти - виготовлення та встановлення.

4. Електродвигуни і генератори - часткове розбирання, очищення та продування стисненим повітрям, змазування, заміна щіток.

5. Електроди заземлюючі - встановлення І забивання.

6. Ілюмінація - встановлення.

7. Конструкції зі сталі та інших металів під електроприлади - виготовлення і встановлення.

8. Контактори, реле, контролери, командоапарати - перевірка і підтягнення кріплень, зачищення і обпилювання контактів, їх заміна та змазування, заміна дугогасних пристроїв.

9. Прилади електричні побутові: плити, праски тощо – розбирання, ремонт і складання.

10. Проводи і троси (повітряні) - монтаж, демонтаж, ремонт та заміна.

11. Трансформатори зварювальні - розбирання, нескладний ремонт, складання, встановлення клемного щитка.

12. Цоколі електроламп - паяння кінців.

13. Щити силової або освітлювальної мережі з простою схемою (до восьми груп) - виготовлення і встановлення.

14. Щитки та коробки розподільні - заміна і встановлення запобіжників та рубильників.
2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду

2.1. При вступі на навчання - повна або базова загальна середня освіта.

2.2. По закінченню навчання - повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду.

3. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників
Професія: 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Кваліфікація: електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 824 години


з/п

Напрям підготовки

Кількість годин

Всього годин

ЗПБ

МодульЕРОЕ – 2.1

Модуль ЕРОЕ – 2.2

1

Загальнопрофесійна підготовка

74

742

Професійно-теоретична підготовка

245
80

165

3

Професійно-практична підготовка

484

40

80

364

4

Консультації

14

 

 

 

5

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)

7

 

 

 

6

Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

810

114

160

529

Примітки

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку.

2. Години, відведені на консультації, враховуються в загальному фонді навчального часу.

-----------------------------------________________________________--------------------------------------------------------------_________________________________-----------------------------_____________________--------------------------------------------------___________________
4. Типова програма з підготовки за професією Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду (Зміст професійних компетентностей)


Позначення

Професійні компетенції

Зміст компетенцій

ЕРОЕ – 2.1.1

Приймати участь у прийомі та здаванні зміни відповідно до встановленої процедури доповідати про всі виявлені неполадки на момент прийому і здачі зміни

Знати: порядок прийому і здачі зміни;

призначення та порядок ведення журналів: прийому і здачі зміни, реєстрації виконання робіт за нарядами і розпорядженнями, обліку переносних заземлень;

вимоги безпеки при прийманні і здачі зміни;

особливості прийому і здачі зміни під час ліквідації аварій, здійснення перемикань, операцій по включенню і відключенню електроустаткування, при його несправності або ненормальному режимі роботи;

ознаки несправності та ненормального режиму роботи електроустаткування.

Уміти: приймати і здавати зміну;

раціонально організувати обхід і огляд устаткування і пристосувань;

вести записи журналів: прийому і здачі зміни, реєстрації виконання робіт за нарядами і розпорядженнями, обліку переносних заземлень;

виконувати огляд устаткування при прийманні і здаванні зміни;

визначати працездатність і стан електрообладнання, прийнятого по зміні

ЕРОЕ – 2.1.2

Підготовляти робочі місця, інструмент, пристосування, перевіряти засоби захисту, ознайомлюватися з технічною документацією для виконання робіт

Знати: порядок підготовки робочих місць;

правила читання технічної документації;

правила застосування електрозахисних засобів (основних і додаткових) в електроустановках до і вище 1000В;

правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів в обсязі виконуваних робіт;

порядок допусків до роботи за нарядами - допусками, за розпорядженнями та в порядку поточної експлуатації при ремонтах електроустаткування.

Уміти: користуватися нормативною та технічною документацією при підготовці робочих місць;

перевіряти справність електрозахисних засобів, інструменту та приладів вимірів, пристосувань;

користуватися інструментом, захисними засобами, приладдям вимірів і пристосуваннями

складати та розбирати прості електричні схеми.

ЕРОЕ – 2.2.1


Виконувати окремі нескладні роботи з ремонту та обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації

Знати: правила електробезпеки в обсязі кваліфікаційної групи II;

основи електротехніки в обсязі виконуваної роботи;

будову і принцип роботи нескладного электрообладнення;

основні види електротехнічних матеріалів; їх властивості і призначення;

правила та засоби монтування, ремонту електроустаткування в обсязі виконуваної роботи.

Уміти: виконувати окремі нескладні роботи з ремонту та обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації;

дотримуватися вимог безпеки праці під час робіт

ЕРОЕ – 2.2.2

Виконувати монтаж і ремонт розподільчих коробок клемників, запобіжних щитків та освітлювальної арматури

Знати: технологію монтажних и ремонтних робіт розподільчих коробок клемників, запобіжних щитків та освітлювальної арматури;

електричні схеми освітлювання;

способи безпечного виконання робіт.

Уміти: виконувати роботи з монтажу та ремонту розподільчих коробок клемників, запобіжних щитків і освітлювальної арматури;

дотримуватись вимог безпеки праці під час робіт

ЕРОЕ – 2.2.3

Виконувати роботи по обробці, зрощуванню, ізоляції та пайку проводів напругою до 1000 В, прокладці настановних проводів та кабелів

Знати: правила обробці, зрощування, ізоляції та пайки проводів напругою до 1000 В;

схеми та послідовність прокладання настановних проводів та кабелів;

способи безпечного виконання робіт.

Уміти: читати прості електричні схеми;

виконувати роботи по обробці, зрощуванню, ізоляції та пайки проводів напругою до 1000 В, з прокладання настановних проводів та кабелів;

перевіряти і вимірювати мегомметром опір ізоляції, уводів і виводів кабелів.

ЕРОЕ – 2.2.4

Виконувати нескладні регламентні роботи з обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації

  • Знати:перелік регламентних робот, які виконуються при обслуговуванні електроустаткування в порядку поточної експлуатації;

  • перелік регламентних робот які виконуються по нарядам- допускам або по розпорядженням.

  • Уміти:

виконувати нескладні регламентні роботи з обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації

ЕРОЕ – 2.2.5

Виконує прості слюсарні, монтажні і теслярські роботи під час ремонту електроустаткування. Працює пневмо- та електроінструментом. Виконує такелажні роботи із застосуванням простих вантажних засобів і кранів, якими керують з підлоги

Знати: основи слюсарної та теслярської справи;

технологію виконання простих монтажних робіт;

правила безпеки під час застосування пнемо - та електроінструменту;

загальну будову простих вантажних засобів и кранів, якими керують з підлоги;

візуальне визначення маси переміщуваного вантажу;

місця стропування типових виробів; правила стропування, підіймання і переміщення вантажів;

умовну сигналізацію для машиністів кранів (кранівників);

ознаки і норми бракування вантажозахоплювальних пристроїв;

призначення та застосування вантажозахватних пристосувань - стропів, ланцюгів, канатів та ін.;

граничні норми навантаження вантажопідіймального крана та стропів;

необхідну довжину і діаметр стропів для переміщення вантажів; допустимі навантаження стропів і канатів;

принципи раціональної і ефективної організації роботи на робочому місці;

вимоги нормативних актів з охорони праці та навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами і механізмами, правила застосування засобів колективного та індивідуального захисту;

інструкцію з безпечного ведення робіт для стропальників,

порядок дій при виникненні небезпечних, непередбачених ситуацій, план ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) під час роботи з кранами.

Уміти: виконувати прості слюсарні, електромонтажні і теслярські роботи під час ремонту електроустаткування;

працювати пнемо- та електроінструментом;

виконувати такелажні роботи із застосуванням простих вантажних засобів і кранів, якими керують з підлоги;

вибирати необхідні стропи відповідно до маси і розміру переміщуваного вантажу;

визначати придатність стропів;

виконувати стропування вантажів за наявні спеціальних пристосувань: петлі, цапфи, рим-болт і ін. для їх піднімання, переміщення та укладання вантажів масою понад 5 т;

знімати стропи на місці установлення або укладання вантажів;

подавати сигнали машиністу крана (кранівнику);

раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

дотримуватися вимог безпеки праці під час виконання робіт

  1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас