Ім'я файлу: Л-ра.doc
Розширення: doc
Розмір: 67кб.
Дата: 04.06.2021
скачати
Пов'язані файли:
Рококо.pptx
задачи 1-15 ГІГІЄНА.docx

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Вінтоняк С. М. Розроблення інформаційної системи для управління бізнесом / С. М. Вінтоняк, Я. П. Кісь, Л. Б. Чирун // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. - 2015. - № 814. - С. 395-409

 2. Голік В. В. Концептуальні підходи до розуміння сутності поняття "стратегія" / В. В. Голік // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 8(1). - С. 72-76

 3. Гончаров Ю.В., та ін. Удосконалення стратегії розвитку організації / Ю.В. Гончаров // Лапчик Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2014. - № 1. - С. 193-199.

 4. Гордей О.Д. Бюджетування як основа стратегічного планування на організаціїх малого і середнього бізнесу в Україні / О.Д. Гордей // Вісник ЖДТУ: Економіка, управління та адміністрування. – 2019. - №1. – С. 190-196

 5. Господарський кодекс України: Кодекс України; Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс] – режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

 6. Гросул В. А. Тенденції сучасного розвитку підприємств харчової промислвоості / В. А. Гросул, Т. П. Іванова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». - 2017. - Вип. 1(49). Т. 1. - С. 143-149.

 7. Гудзь І. Стратегія розвитку організації: сутність та класифікація / І. Гудзь // Економіка і суспільство, 2018. - №18. – С. 346-349

 8. До йль П. Менеджмент: стратегія та тактика (переклад з англ) / П. Дойль. - К.: Зання, 2013. - 521 с.

 9. Загородна М. Діагностування проблемних зон стратегічно-збутової діяльності за ключовими індикаторами її оцінки / М. Загородна, І.В. Спільник. Проблеми та перспективи розвитку теорії і практики обліку, контролю, економічного аналізу і статистики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 5 грудня 2014 року. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014 - C. 48-50.

 10. Захарчин Р.М. Сучасні виклики щодо формування економічної стратегії розвитку організації / Р.М. Захарчин // Науковий вісник НЛТУ України/ - 2014. - № 24. - С. 245-250.

 11. Золотаревський А.В. Створення стратегії економічного розвитку організації / А.В. Золотаревський // Формування ринкових відносин в Україні, 2014. - № 11(162). - С. 107-113.

 12. Клименко С.М. Формування стратегії розвитку організації з урахуванням ризиків / С.М. Клименко // Бізнес Інформ, 2013. - № 8. - С. 343-347.

 13. Корецький М. Х. Стратегічне управління: навчальний посібник / М. Х. Корецький, А. о Дєгтяр,о І. Дацій – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 240 с.

 14. Кармінська-Бєлоброва М.В. Метод стратегічного планування соціально-економічного розвитку //Економіка та суспільство. - 2017. - №8.- [Електроний ресурс] - Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua.

 15. Крахмальова Н. А. Маркетингові стратегії організації як основа забезпечення її конкурентоспроможності / Н.А. Крахмальова // Вісник КНТУТД, 2017. - №1. – С. 147-152

 16. Кривов’язюк І. В. Сутність та класифікаційні підходи до видової характеристики стратегічних можливостей організації / І. В. Кривов’язюк, Р. М. Стрільчук // Економічний форум. - 2016. - № 4. - С. 150-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor 2016 4 23.

 17. Круглянко А.В., Білоус А.Я. Стратегічне планування як основа стратегічного планування малими організаціїми / А.В.Круглянко, А.Я.Білоус // Економіка підприємств. – 2013. - №4. – С. 131-136

 18. Кузьмак І. Інноваційна стратегія як засіб стабілізації розвитку промислового організації / І. Кузьмак // Інноваційна економіка, 2016. - № 1-2. - С. 114-118.

 19. Лазоренко Л.В. Матричні методи стратегічного планування діяльності підприємств зв’язку / Л.В. Лазоренко // Економіка і суспільство. – 2017. - №8. – С. 282-289

 20. Левицька І. В. Стратегічне управління розвитком підприємств / І. В. Левицька, В. В. Постова // Молодий вчений. - 2017. - № 2. - С. 271-275

 21. Міняйленко І.В. Теоретичні аспекти стратегічного планування розвитку підприємств / І.В. Міняйленко / Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. - №5. – С. 512-515

 22. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http:/ /www.ukrstat.gov.ua/.

 23. Парасій-Вергуненко І.М. Стратегічний аналіз: теорія, методологія, практика: моногр. / І.М. Парасій-Вергуненко - К.: КНЕУ, 2011. - 360 с.

 24. Пітерс Т., Уотерман Р. Модель McKinsey 7S: ключевые элементы микросреды организации / Менеджмент, 2014 URL: http://www.management.com.ua/strategy/str314.html

 25. Погорелов Ю.С. Способи розвитку організації: умови та результативність використання / Ю.С. Погорелов // Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 2017. - № 1. - С. 76-84.

 26. Податковий кодекс України: Кодекс України; Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс] – режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

 27. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Н.Ю. Подольчак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 400 с.

 28. По плавська Ж.В. Зміна парадигми стратегічно го управління Сокільницької сільської ради в умо вах сучасно го ро звитку./ Ж.В. По плавська, А.С. По лянська [Електро нний ресурс]. – режим до ступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/26244/1/16-109-116.pdf

 29. По ртер Майкл Е. Стратегія ко нкуренції: Пер. з англ / Майкл Е. По ртер. - К.: Осно ви, 2007. - 390 с.

 30. Рачинська Г. В. Формування стратегічного потенціалу підприємств / Г. В. Рачинська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. - 2016. - № 4. - С. 192-196.

 31. Саух І. Оцінка наукових підходів до трактування сутності стратегії організації та її змістовні характеристики / І. Саух // Соціально-економічні проблеми і держава. - 2016. № 1 (14). - С. 145-151

 32. Стрільчук Р. М. Трансформація теорії управління стратегічними можливостями організації / Р. М. Стрільчук // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 7. - С. 42-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape 2014 7 7.

 33. Ступчук С.М. Формування системи цільових показників як складова стратегії розвитку організації / С.М. Ступчук // Вісник Хмельницького національного університету, 2014. - № 3. - С. 168-172.

 34. Тур В. Формування поняття стратегія розвитку організації / В. Тур Інтелект ХХІ, 2015. - № 4. - С. 38-45.

 35. Устенко А. Система управління підприємством / А. Устенко // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Економіка. - 2014. - Вип. 10. - С. 96-103.

 36. Харченко В. А. Системний підхід до стратегічного планування підприємством / В. А. Харченко // Економічний вісник Донбасу. - 2013. - № 1. - С. 157-160.

 37. Chandler A. Strategy and Structure / A.Chandler. – Cambridge ; Mass. : Addison-Wesley, 1973.

 38. BABOK V.3. A GUIDE TO THE BUSINESS ANALYSIS BODY OF KNOWLEDGE. International Institute of Business Analysis, Toronto, Ontario, Canada –

 39. Denning Steve, Folz Christina. How To Change Your Organizational Culture. SHRM. 2016. (Sep. 22). URL. https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/1016/pages/how-to-change-your-organizational-culture.aspx

 40. Grant A. How to Build a Corporate Culture That Leads to Success. Personio. 2019. URL: https://www.personio.com/blog/corporate-culture/

 41. Johnson G., Scholes K., Whittington R. Exploring corporate strategy. Financial Times. 2008. 621 p.

 42. Jyotiranjan Gochhayat, Vijai N. Giri. Influence of Organizational Culture on Organizational Effectiveness: The Mediating Role of Organizational Communication. International Management Institute: Global Business Review. 2017. (April 4). URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0972150917692185

 43. Kaplan R. S., Norton D. P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action.- Boston (Ma., USA): Harvard Business School Press, 1996. – 328 р.

 44. Kohll Alan. How To Build A Positive Company Culture. Forbes. 2018. URL: https://www.forbes.com/sites/alankohll/2018/08/14/how-to-build-a-positive-company-culture/#127bb80d49b5

 45. Matende, S., Ogao, P. Enterprise Resource Planning (ERP) System Implementation: A Case for User Participation. Procedia Technology. - 2014. - №9. - Р.518-526.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас