Ім'я файлу: Список літератури.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 15.02.2021
Пов'язані файли:
Організація виробництва.docx
Стаття ТЕЗИ.docx
Додаток В.doc
Додаток Г.docx

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Велиева С. В. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста / С. В. Велиева. СПб.: Речь, 2005. 268 с.

 2. Гавриш Н. Розвиток зв`язного мовлення дошкільнят: навчально– методичний посібник / Н. Гавриш. К.: Освіта, 2006. 196 с.

 3. Горбунова Н. В. Методика формування діалогічних умінь старших дошкільників / Н. В. Горбунова. Ялта: РВВ КГУ, 2006. 200 с.

 4. Ильященко Л. Т. Психология общения и коммуникации/ Л.Т. Ильященко // Вопросы психологии. 2010. № 11. С. 11–14.

 5. Максакова А. І. Обстеження розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку / А. І. Максакова // Дошкільне виховання. 2007. №2. С. 9–10.

 6. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка / Т. І. Поніманська. К.: Академвидав, 2006. 456 с.

 7. Савчин М.В. Вікова психологія / Савчин М.В., Василенко Л.П. К.: Академвидав, 2005. 360 с.

 8. Степанова О. І. Активізація пізнавальної активності дошкільників у процесі засвоєння лексики рідної мови/ О. І. Степанова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Рівне, 2005. Вип. 31. С. 37–40.

 9. Специальная дошкольная педагогика / под. ред. Е. А. Стребелевой. Москва: Академия, 2002. 312 с.

 10. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Т. І. Поніманська. Київ: Академвидав, 2018. 408 с.

 11. Рібцун Ю. В. Професійний довідник учителя-логопеда дошкільного навчального закладу / Ю. В. Рібцун. Харків: Вид. група «Основа», 2013. 238 с.

 12. Флерина Е. А. Розповідання в дошкільній практиці /Е. А. Флерина. М.: Просвещение, 2010. 145 с.

 13. Харченко Н. Формування навичок міркування у дітей 5–6 річного віку / Н. Харченко // Дошкільне виховання. 2001. № 2. С. 18–20

 14. Ушакова О. С Методика развития речи детей дошкольного возраста /О. С. Ушакова, Е. М. Струнина. М.: ВЛАДОС, 2004. 288 с.

 15. Порядченко Л. Описове мовлення: методи розвитку та активізації / Л. Порядченко // Палітра педагога., 2003. № 2. С. 5–9.

 16. Пиаже Ж. Психология ребёнка / Ж. Пиаже, Б. Инхельдер. 18-е изд. СПб.: Питер, 2009. 160 с.

 17. Кравченко О. В. Мовленнєвий розвиток дошкільників – запорука їхньої наступної успішності. Навчально–методичний посібник О. В. Кравченко, // Вихователь–методист дошкільного навчального закладу. 2004. № 3. С.3–9.

 18. Кожевникова Т. Мовленнєвий розвиток дошкільнят. / Т. Кожевникова // Дошкільне виховання, 2004. № 12. С. 7–9.

 19. Калмикова Л. О. Психологія формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку: монографія / Л. О. Калмикова. К.: Фенікс, 2008. 497 с.

 20. Гавриш Н. В. Розвиток зв’язного мовлення дошкільнят /Н. В. Гавриш. К.: Шкільний світ, 2006. 119 с.

 21. Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку: підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш, О. В. Саприкіна. Вид 2-е. К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. 408 с.

 22. Богуш А. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах: підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти / А. Богуш, Н. Гавриш. Вид. 2-ге, перер. та доповн. К.: Виданичий дім «Слово», 2014. 304 с.

 23. Богуш А. М. Дошкільна лінгво-дидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах: підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш; за ред. А. М. Богуш. Вид. 2-ге, доповнене. К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. 704 с.

 24. Богуш А. Розвиток образного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами поетичного гумору: навчальний посібник / А. Богуш, І. Попова. К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. 200 с.

 25. Марченко І. С. Спеціальна методика розвитку мовлення (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників): навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Спеціальність: Корекційна освіта (логопедія). Вид. 3- є, перер. та доп. К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. 312 с.

 26. Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» / наук. кер. проекту: В. О. Огнев’юк; наук. ред.. Г. В. Бєлєнька; авт.. кол.: Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, В. М. Вертугіна та ін. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. 352 с.

 27. Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти: методичний посібник /за заг. ред. Т. В. Киричук, О. М. Кулик, Н. М. Шаповал. Тернопіль: Мандрівець, 2016. 272 с.

 28. Богуш А. М. Перші кроки грамоти: перед шкільний вік: навч. посіб./ А. М. Богуш, Н. В. Маліновська. Вид. 3-тє. К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. 424 с.

 29. Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: В. О. Огнев’юк; авт. кол.: Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко [та ін.]; наук. кер.: Г. В. Бєлєнька, М. А. Мащовець; Мін. освіти і науки, мол. та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. 304 с.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас