Ім'я файлу: Джерела.docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 16.09.2020
Пов'язані файли:
Антропічний вплив на біорізноманіття.pptx


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Біленко Т. Засади особистісного буття людини. Дослідження на основі думки Едіт Штайн. UPL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvchu_fil_2013_665-666_57 (дата звернення 21.10.2019).

 2. Європейський словник філософії : словник / під кер. Б. Кассен. Київ : Дух і Літера, 576 с.

 3. Жадько В. А. Феномен жіночої святості в умовах сучасних глобальних викликів URL: http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/6779/1/%D0%96%.pdf (дата звернення 23.01.2020).

 4. Інгарден Р. Про філософські дослідження Едит Штайн. UPL: http://doksa.onu.edu.ua/article/view/146539/147783 (дата звернення 21.10. 2019).

 5. Історія Філософії : словник / за заг. ред. В. І. Ярошовця. Київ : Знання України, 2008. 591 с.

 6. Козовик І. Антропологія. Івано-Франківськ, 1997. 231 с.

 7. Козовик І. Чи людина має душу? Яка вона?. Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. 104 с.

 8. Кошарний С. Феномен буття людини: сучасна західноєвропейська філософська рефлексія. Київ, 1999. 144 с.

 9. Лучицька В. І. Концепція особи в антропологічній феноменології Едіти Штайн. UPL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=Ж70616/2016/5-6 (дата звернення 21.10.2019).

 10. Петросяк Г. Хто шукає правду, той шукає Бога. UPL: https://zbruc.eu/node/67453 (дата звернення 23.01.2020).

 11. Рассел Б. Історія західної філософії / пер. з анг. Ю. Лісняка, П. Таращука. Київ : Основи, 1995. 759 с.

 12. Савинська І. Едіт штайн в ґеттінґенському колі феноменологів. UPL: http://doksa.onu.edu.ua/article/download/143727/141539 (дата звернення 21.11.2019.)

 13. Сегеда С. Антропологія. Київ : Либідь, 2001. 336 с.

 14. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії: проблема людини та її меж : навч. посібн. / ред. Н. Хамітова. Київ : Наукова Думка, 2016. 366 с.

 15. Штайн Е. Будова людської особи Лекції з філософської антропології / пер. з нім. І. Терзової. Жовква : Місіонер, 2011. 192 с.

 16. Штайн Е. Вступ до філософії / пер. з нім. І. Терзової. Жовква : Місіонер, 2011. 248 с.

 17. Штайн Е. Що таке людина? Богословська антропологія / пер. з нім. О. Конкевич. Жовква : Місіонер, 2014. 232 с.

 18. Зайферт Й. Анталогия реалистичиской феноменологии / ред. Д. Атлас, В. Куренний. Москва, 2006. 54 с.

 19. Ингарден Р. Введение в феноменологию Эдмунда Гуссерля. URL: http://textarchive.ru/c-1194123-pall.html (дата звернення 16.01.2020).

 20. Крюков А. Предисловие к переводу статьи Эдит штайн «феноменология гуссерля и философия св. Фомы Аквинского. Попытка сопоставления». UPL: http://oaji.net/articles/2017/2888-1518030986.pdf (дата звернення 21.11.2019).

 21. Причард Є. История Антропологической мисли. Москва : Восточная Литература, 2003. 352 с.

 22. Русско-православны и римско-католический словары / наук. редкол. А. Лоргуса., Б. Штубентрауха. Москва : Никея, 2013. 736с

 23. Философский Энциклопедический словарь. Москва : Инфра-М, 1998. 576 с.

 24. Шабанова Ю. А. Мистичиский аспект антропологии Эдит Штайн от феноминологии к томизму. UPL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Avfd_2016_10_13 (дата звернення 21.10.2019).

 25. Шпигельберг Г. Феноменологическое движение. Историческое введение.Москва : Логос, 2002. 608 с.

 26. Шпигельберг Г. Человек в поисках смисла: сборник / пер. с анг. Л. О. Госманна. Москва : Прогрес, 1990. 368 с.

 27. Эмесский Н. О природе человека. Москва : Канон, 2011. 464 с.

 28. Юдин А. Антропология. Католическая Энциклопедия. Москва, 2013. Т. 1. С. 303-305.

 29. Юдин А. Антропология. Католическая Энциклопедия. Москва, 2013. Т. 5. С. 403-407.

 30. Biela P. Einfühlung jako dialogicznosc personalizmu fenomenologicznego Edith Stein. 2009. 152 s.

 31. Elisabeth Р. Edith Stein Christliche Philosophin und judische Martyrerin. Freiburg : Herder, 1998. 238 s.

 32. Moix Y. Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Bern, 1999. T. 15. S. 1318-1340.

 33. Sarah B., Jones К. Edith Stein Bibliography. Baltimore Carmel : Baltimore, 2008. 42 s.

 34. Stein E. Kreuzeswissenschaft. Studie über Jo- hannes vom Kreuz. Freiburg : Herder, 2004. 266 p.

 35. Stein E. Potenz und Akt. Studien zu einer Philosophie des Seins. Freiburg, Herder Publ., 2005. 318 p.

 36. Tischner J. Myslene według wartosci. Krakow : Znak, 2011. 559 s.

 37. Volek P. Husserl und Thomas von Aquin bei Edith Stein. Nordhausen : Traugott Bautz, 2016. 248 p.

 38. Volek P. Husserl und Thomas von Aquin bei Edith Stein. Nordhausen : Traugott Bautz, 2016. 248 p.

 39. Wolfdietrich К. Edith Stein Bibliography. Herzberg, 2001. 38 s.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас