Ім'я файлу: Ondriy.docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 11.06.2020
скачати
Пов'язані файли:
Марафон GoIT. Конспект.pdf
Слово не горобець.docx
Мистецтво в естетичному вихованні дітей з ІП_Морока.pptx

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Асаул А. Систематизация факторов, характеризующих инвестиционную привлекательность регионов. Регіональна економіка. 2004. № 2. C. 53-62.

2.Бланк І. О. Інвестиційний менеджмент : підруч. Київ : КНТЕУ, 2003. 397 с.

3.Брюховецька Н. Ю., О. В. Хасанова. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства: визначення недоліків деяких існуючих методик. 2009. №44. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/eprom/2009_44/st_44_15.pdf (дата звернення

4. Бутко М., Зеленський С., Акименко О. Cучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону. Економіка України. 2005. № 11. С. 30-35.

5. Валирунова Л. С., Казакова О. Б. Инвестирование : учеб. для вузов. Москва, Волтерс Клувер, 2010. 448 с.

6. Васильчак С.В. Особливості функціонування ринку молока та молочної продукції. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. № 15.4. С. 357–362.

7. Головний сайт для агробізнесу Latifundist Media: ТОП-10 производителей молочной и молокосодержащей продукции 2017. URL: https://latifundist.com/rating/top-10-proizvoditelej-molochnoj-i-molokosoderzhashchejproduktsii-2017.

8.Гончарук А. Г. Теоретичні аспекти управління інвестиційною привабливістю підприємства. Одеськанаціональнаакадеміяхарчовихтехнологій.Економічнийфорум – Одеса, 2011. №2.

9.Гукалюк А. Ф., Іванович І. М. Інвестиційна привабливість як чинник підвищення конкурентоспроможності території. Актуальні проблеми економіки, 2010. № 6(108). С. 167—174.

10.Державна служба статистики України.URL: http://ukrstat.gov.ua/.

11. Джеджула В.В., Єпіфанова І.Ю. Фінансовий аналіз та звітність: практикум. Вінниця: ВНТУ, 2017. 143 с

12. Єпіфанова I. Ю. Підвищення інвестиційної привабливості підприємства як напрямок залучення інвестиційних ресурсів. Экономические науки. Инвестиционная деятельность и фондовые рынки. URL : http://www.rusnauka.com/ .

13. Ермольев Ю. М., Мельник И. М. О методах стохастического программирования с конечным числом испытаний. Кибернетика, 1974. № 4. С. 82—84.

14. Задорожна Я. Є., Дядечко Л. П. Підвищення інвестиційної привабливості підприємництва як напрямок залучення інвестиційних ресурсів. Сьома Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. „Сучасна наука в мережі інтернет”. URL: http://intkonf.org/zadorozhna-yae-dyadechko-lp...-resursiv/

15.Товариство з додатковою відповідальністю «Золотоніський маслоробний комбінат». URL: https://milkalliance.com.ua/company/inform/zolotoniskij-maslorobnij-kombinat/

16. Інвестиційна привабливість землекористування в Україні / А. М. Третяк, В. М. Другак, Д. П. Романська, Н. А. Третяк. Вісник аграрної науки. 2009. № 12. С. 50-54.

17. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / Гриньова В. М., Коюда В. О., Лепейко Т. І. та ін. 2-ге вид., доопрац. і доп. — Харків : ВД «ІНЖЕК», 2005. 664 с.

18. Квартальнов В. А. Туризм. Москва. : Финансы и статистика, 2002. 320 с.

19. Кирик Л. В., Катаєва С. Б. Проблеми дослідження інвестиційної привабливості регіону. Сталий розвиток економіки. URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2010_1/104.pdf

20. Ковальова Н. Л. Проблеми підвищення інвестеційної привабливості підприємств. Экономика и маркетинг в XXI веке, № 4. 2003. URL: http://masters.donntu.org

21. Корнєва О. В., Кравченко С. І. Генезис характеру впливу інтелектуального капіталу на ефективність діяльності суб'єктів господарювання. Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. (за заг. ред. проф. Єханурова Ю. І., Шегди А. В.), 2009. К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2009. Випуск 20. С. 68–75.

22. Лесечко М. Д., Чемерис А. О., Чемерис О. М. Інвестиційний клімат : теорія і практика: [монографія]. Львів: ЛФ УАДУ, 2001.160 с.

23. Мєшков А. В. Механізм підвищення інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання. Проблеми підвищення ефективності функціонування підприємств різних форм власності: Зб. наук. праць: В 3 т. / НАН України. Ін-т економіки промисловості. Донецьк, 2004. Т. 3. С. 298‒305.

24. Нападовська І. В. Теоретичні та методологічні аспекти дослідження інвестиційної привабливості підприємств України. Вісник Донецького Державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Серія : Економічні науки, 2005. № 4(28). С. 55—60.

25. Джеджула В.В., Єпіфанова І.Ю., Дзюбко М.Ю. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 12–14.

26. Новинюк О. Інвестиційна привабливість України в світли міжнародних рейтингів. Львівська комерційна академія. URL: http://sophus.at.ua/.

27. Перевалов Ю. В., Нестеренко О. Н. , Ятнов В. А. Инновационные программные территории: методология создания и перспективы развития. Екатеринбург : УрОРАН, 1999. 245 с.

28. Пилитяк А. Инвестиционная привлекательность регионов Украины: социально демографический аспект. Экономика Украины. 2004. № 8. С. 82-85.

29. Тивончук С.В., Тивончук Я.О., Павлоцька Т.П. Розвиток ринку виробництва молока в Україні в контексті євроінтеграційних процесів. Економіка АПК. 2017. № 4. С. 25–31.

30. Самігулліна Ю. Р. Управління інвестиційною привабливістю підприємства; Вінницький нац. техн. ун-т. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal /Soc_Gum/Ekpr/2010_34 /Zmist/23PDF.pdf.

31. Степанчук С.О., Єфісько Ю.Ю. Стан та перспективи розвитку молочного ринку України. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 99–102.

32. Хобта В. М., Мєшков А. В., Попова О. Ю. Активізація і підвищення ефективності інвестиційних процесів на підприємствах : монографія. НАН України, Ін-т економіки промисловості, ДНТУ. Донецьк, 2005.

33. Чорна Л. О. Результативна стратегія досягнення інвестиційної привабливості підприємства. Фондовий ринок. 2009. № 7. С. 32-36.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас