1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: pokarannya-jinka.doc
Розширення: doc
Розмір: 184кб.
Дата: 20.09.2020
скачати

Висновки


Отже, процес відбування покарання у виді позбавлення волі пов'язаний з низкою негативних чинників, які ускладнюють соціальну адаптацію і реінтеграцію осіб, які звільняються з установ виконання покарань. Свій прояв це знаходить в послабленні родинних зв'язків, втраті навичок раціонального використання матеріальних і моральних ресурсів та прийнятті адекватних рішень у різних життєвих ситуаціях. Після відбування покарання людина залишається один на один з проблемами, які самій їй вирішити практично неможливо.
На жаль, у більшості випадків це призводить до повторного вчинення злочинів.

Саме з урахуванням уразливості засуджених жінок КВК України й передбачає певні особливості відбування ними покарання у виді позбавлення волі, що полягають у розширенні кола прав вагітних жінок, матерів-годувальниць та жінок, які мають дітей віком до трьох років. Особливості відбування цих категорій жінок визначено статтями 141 та 142 КВК України, які охоплюються змістом глави 21 "Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками і неповнолітніми" цього Кодексу. Відповідно до змісту зазначених статей при виправних колоніях, у яких відбувають покарання засуджені до позбавлення волі жінки, у разі потреби організовуються будинки дитини. Засудженим жінкам, які сумлінно ставляться до праці, у разі її наявності, і додержують вимог режиму, постановою начальника виправної колонії за погодженням із спостережною комісією дозволяється проживання за межами виправної колонії на час звільнення від роботи у зв'язку з вагітністю і пологами, а також до досягнення дитиною трирічного віку.

Відповідно до ст. 18 КВК України жінки, засуджені до позбавлення волі, відбувають покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання – засуджені вперше до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості, а також особи, переведені з колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і колоній середнього рівня безпеки; мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання – жінки, засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини. У виправній колонії цього виду можуть відбувати покарання також засуджені, переведені з виховних колоній у порядку, встановленому ст. 147 цього Кодексу; середнього рівня безпеки – жінки, яким покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк в порядку помилування або амністії. Отже, з цього можна зробити висновок, що для жінок не створюються колонії максимального рівня безпеки.

Прийняття КВК України визначило особливу роль такої мети покарання, як виправлення засуджених, що відповідає загальному гуманістичному спрямуванню нового кримінально-виконавчого законодавства, а не лише цілям мети кари та превенції.

Оскільки виправлення засуджених є не тільки результат, а й процес, то вибір тендерного підходу зумовлений об'єктивними особливостями впливу умов відбування виконання покарання у виді позбавлення волі на засуджених жінок з огляду на соціальну, психологічну і біологічну специфіку цієї категорії засуджених. Мета виправлення засудженої жінки пов'язана не лише із правовим впливом на останню, а й з усім розмаїттям соціальних та індивідуальних чинників.

За особливостями поведінки та характером дисциплінарної практики засуджені жінки, які вперше відбувають покарання у виді позбавлення волі, є категорією, яка має досить оптимальні перспективи для дострокового досягнення мети виправлення та ресоціалізації, за умови визначення дієвого механізму стимулювання їхньої позитивної поведінки під час відбування покарання та за умови професійного індивідуального психолого-педагогічного виховного впливу.

Отже, перебування в соціальній ізоляції значною мірою негативно впливає на засуджених жіночої статі. Як наслідок, у більшості жінок порушуються зв'язки із соціальним середовищем. Це викликає необхідність створення мережі центрів соціальної адаптації, що дозволять відразу вирішити багато постпенітенціарних проблем, пов'язаних зі звільненням із місць позбавлення волі, зокрема, сприятимуть зменшенню рецидивної злочинності.

Список використаних джерел


 1. Конституція України: Закон України від 28.06. 1996 р. № 254к/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1 %80.

 2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Дата оновлення: 28.11.2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

 3. Кримінально-виконавчий кодекс: Закон України від 01.01.2004 р. № 1129-1V. Дата оновлення: 04.11.2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1129-15.

 4. Концепція реформування (розвитку) пенітенціарної системи України: Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 654-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/654-2017-%D1 %80.

 5. Перелік найменувань органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України: Наказ Міністерства юстиції України від 10.05.2017 № 1519/5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1519323-17.

 6. Про затвердження Типового положення про будинок дитини при виправній колонії від 22 березня 2013 р за № 471/23003: Наказ Міністерства юстиції України і Міністерства охорони здоров'я України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0471-13.

 7. Автухов К. А. Кримінально-виконавче право: Навч. посіб. / К. А. Автухов; за заг. ред. А. X. Степанюка. – X.: Право, 2014. – 148 с.

 8. Бадира В.А. Виправлення жінок, засуджених до позбавлення волі, як мета покарання: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – Запоріжжя, 2005. – 241 с.

 9. Бадира В.А. Виправлення жінок, засуджених до позбавлення волі, як мета покарання: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – Львів, 2006. – 17 с.

 10. Галунько В.В., Журавльов Д.В., Лошицький М.В. та ін. Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України. Станом на 04.05.2018 р. – Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2018. – 296 с.

 11. Голіна В.В. Кримінально-виконавче право / В.В. Голіна. – X.: Право-2011. – 328 с.

 12. Дашковська О. Ґендер і право: логіко-понятійний аналіз // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 3 (30). – С. 16-21.

 13. Доклад Рабочей группы экспертов по подготовке рабочей сессии пятого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями // Международный обзор уголовной политики. – 1977. – № 33. – С. 90.

 14. Загальна характеристика Державної кримінально-виконавчої служби України станом на 1 вересня 2018 року. URL: http://www.kvs.gov.ua/ peniten/control/main/uk/publish/article/628075;jsessionid=2AEFA0177C241C3BA98BDBD55E85FB6A.

 15. Кодекс законів про працю України: науково-практичний коментар. – X.: Консум. – 2003. – 592 с.

 16. Корзун И.В. Криминологическая характеристика и профилактика женской преступности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., ВНИИ МВД РФ, 1994. – 23 с.

 17. Костенко О. М. Гендерний аналіз Кримінально-виконавчого кодексу України за формулою "рівність через адекватність". Проблеми пенітенціарної теорії та практики: Щорічний бюлетень / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора А.А. Музики. – К.: КЮІКНУВС, 2005. – № 10. – С. 68-76.

 18. Котюк 1.1., Костенко О.М. Кримінальне, кримінально-процесуальне, кримінально-виконавче право України: гендерна експертиза. – К.: Логос, 2004. – 127 с.

 19. Кримінально-виконавче право: [збірник нормативно-правових документів] / Уклад. А.Х. Степанюк. – X.: Право, 2005. – 461 с

 20. Кримінально-виконавче право: підручник / В.В. Голіна, А.Х. Степанюк, О.В. Лисодєд та ін..; за ред. В.В. Голіни і А.Х. Степанюка. – X.: Право, 2015. – 392 с.

 21. Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини: підручник / А.П. Гель, О.М. Литвинов, І.С. Яковець та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф. О. М. Литвинова. – Київ: ВД "Дакор", 2015. – 632 с.

 22. Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник [схеми і таблиці] / [Васильєв А. А. та ін. ]; за заг. ред. О. М. Литвинова. – X.: ХНУВС, 2014. – 212 с.

 23. Кримінально-виконавче право України: навч. посібник [схеми і таблиці] / [Олефір В. І. та ін. ]; за заг. ред. проф. В. І. Олефіра та проф. О. Г. Колба. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 260 с.

 24. Кримінально-виконавче право України: Підруч. / О. М. Джужа, І. Г. Богати­рьов, О. Г. Колб, В. В. Василевич [та ін]; за заг. ред. докт. юрид. наук., проф. О. М. Джужи. – К.: Атіка, 2010. – 752 с.

 25. Меркулова В.О. Жінка як суб'єкт кримінальної відповідальності: монографія. – Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС. – 2003. – 281 с.

 26. Меркулова В.О. Міжнародні тенденції у сфері реалізації кримінально-правової відповідальності жінок, які скоїли злочин: кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – № 4. – С. 88-89.

 27. Митина О.В. Женское гендерное поведение в социальном и кроскультурном аспектах // Общественные науки и современность. – 1999. – №3. – С. 179-190.

 28. Музика А. А., Конопельський В.Я., Письменський Є. О. та ін. Кримінально-виконавче право України: підручник у 2-х томах. – Том І. – Київ: Національна академія внутрішніх справ, ФОП Кандиба Т.П., 2018. – 364 с.

 29. Музика А.А., Конопельський В.Я., Письменський Є.О. та ін. Кримінально-виконавче право України: підручник у 2-х томах. – Том II. – Київ: Національна академія внутрішніх справ, ФОП Кандиба Т.П., 2018. – 622 с.

 30. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / [І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін.]; за заг. ред. докт юрид. наук, проф. І.Г.Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 560 с.

 31. Нікітенко С.В. Профілактика корисливих та корисливо-насильницьких злочинів, скоєних жінками на тлі наркоманії: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.08. – Харків, 2004. – 20 с.

 32. Пенитенциарные системы зарубежных стран: учебно-практическое пособие. / Сост. В.И. Гуржий, М.П. Мелентьев. – К.: РИО МВД Украины, 1993. – 104 с.

 33. Правові основи виправлення та ресоціалізації жінок, засуджених до позбавлення волі: монографія / В.А. Бадира, Т.А. Денисова. – Запоріжжя, 2009. – 168 с.

 34. Проблеми кримінально-виконавчого права: навч. посіб. / П.П. Сердюк, О.М. Подільчак та ін.; за заг. ред. доктора юрид. наук, проф. О.Г. Кальмана та доктора юрид. наук, проф., член-кореспондента НАПНУ О.М. Литвака. – К.: Національна академія прокуратури України, 2015. – [2-ге вид. допов.] – 448 с.

 35. Резніченко Г. С. Особливості виконання і відбування покарання у вигляді позбавлення волі щодо засуджених жінок: монографія / Г. С. Резніченко. – Одеса: ОДУВС, 2009. – 173 с.

 36. Резніченко Г.С. Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі засудженими жінками відповідно до вікових особливостей / Г.С. Резніченко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. – № 3. – 175 с.

 37. Тросюк Н. Христианская программа в латвийской женской тюрьме. // Інформаційний бюлетень. – 2004. – № 1 (11). – С. 47-48.

 38. Трубников В., Яровой А. Гендерные аспекты уголовно-исполнительного права Украины // Інформаційний бюлетень. – 2004. – № 2. – С. 22-26.

 39. Усатий Г.О. Кримінально-правовий компроміс: монографія. – К.: Атіка, 2001. – 128 с.

 40. Шулежко Т.А. Особливості карально-виховного впливу на неодноразово судимих до позбавлення волі жінок, які відбувають покарання у виправно-трудових установах: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08. – Київ, 1996. – 24 с.1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас