Ім'я файлу: Самостійна робота 6 (спадкове право).docx
Розширення: docx
Розмір: 23кб.
Дата: 13.05.2022
скачати
Пов'язані файли:
семінарське заняття(цивільнимй процес)Шуляк.docx

Національний університет біоресурсів і природокористування

Спадкове право

Самостійна робота 6

Оформлення права на спадщину

Виконала

студентка 3 курсу групи 1905

юридичного факультету

Шуляк Іванна

Київ 2022

Оформлення спадщини за законом

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного суду України « Про судову практику у справах про спадкування» від 30.05.2008 N 7 ,справи про спадкування за законом мають вирішуватись на
основі правил глави 86 ЦК ( 435-15 ).

Спадкування за законом здійснюється почергово.

За відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття
спадщини або відмови від її прийняття всіма спадкоємцями за
заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини
право на спадкування за законом одержують спадкоємці відповідної
черги. Зокрема, у першу чергу право на спадкування за законом
мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця
та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив,
та батьки. У другу чергу право на спадкування за законом мають
рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку
батька, так і з боку матері. У третю чергу право на спадкування за
законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця. У четверту чергу
право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі
спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу
відкриття спадщини. У п'яту чергу право на спадкування за законом
мають інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення
включно.

У п'яту чергу право на спадкування за законом також одержують
утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї. Утриманцями
слід вважати неповнолітню або непрацездатну особу (жінку, чоловіка
при досягненні відповідно 55 і 60 років, інвалідів I, II і
III груп), яка не була членом сім'ї спадкодавця, але не менш як
п'ять років одержувала від нього матеріальну допомогу, що була для
неї єдиним або основним джерелом засобів до існування.

При вирішенні спору про право на спадщину осіб, які
проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до
часу відкриття спадщини (четверта черга спадкоємців за законом),
судам необхідно враховувати правила частини другої статті 3 СК
( 2947-14 ) про те, що сім'ю складають особи, які спільно
проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та
обов'язки. Зазначений п'ятирічний строк повинен виповнитися на
момент відкриття спадщини і його необхідно обчислювати з
урахуванням часу спільного проживання зі спадкодавцем однією
сім'єю до набрання чинності цим Кодексом.

До спадкоємців четвертої черги належать не лише жінка
(чоловік), які проживали однією сім'єю зі спадкодавцем без шлюбу,
таке право можуть мати також інші особи, якщо вони спільно
проживали зі спадкодавцем, були пов'язані спільним побутом, мали
взаємні права та обов'язки, зокрема, вітчим, мачуха, пасинки,
падчерки, інші особи, які взяли до себе дитину як члена сім'ї,
тощо.

До числа спадкоємців четвертої черги не входить особа, яка
хоча і проживала спільно зі спадкодавцем, але перебувала у
зареєстрованому шлюбі з іншою особою. Проживання однією сім'єю
жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення в них
права на спадкування за законом у першу чергу .

Якщо постійне проживання особи зі спадкодавцем на час
відкриття спадщини не підтверджено відповідними документами, у
зв'язку із чим нотаріус відмовив особі в оформленні спадщини,
спадкоємець має право звернутися в суд із заявою про встановлення
факту постійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття
спадщини, а не про встановлення факту прийняття спадщини.

Свідоцтво про право на спадщину видається за письмовою заявою
спадкоємців, які прийняли спадщину в порядку, установленому
цивільним законодавством. За наявності умов для одержання в
нотаріальній конторі свідоцтва про право на спадщину вимоги про
визнання права на спадщину судовому розглядові не підлягають.

У разі відмови нотаріуса в оформленні права на спадщину особа
може звернутися до суду за правилами позовного провадження.

Набуття (надання) повної цивільної дієздатності
неповнолітньою особою не є підставою для того, щоб вважати її
повнолітньою. У зв'язку із цим вона має вважатися такою, що
прийняла спадщину відповідно до частини четвертої статті 1268 ЦК
( 435-15 ).

Подання заяви про прийняття спадщини особами, вказаними у
частинах третій, четвертій статті 1269 ЦК ( 435-15 ), слід вважати
їхнім правом, здійснення якого не суперечить нормі частини
четвертої статті 1268 цього Кодексу.

Особа, яка не прийняла спадщину в установлений законом
строк, може звернутися до суду з позовною заявою про визначення
додаткового строку для прийняття спадщини відповідно до частини
третьої статті 1272 ЦК.Зазначене положення
застосовується до спадкоємців, в яких право на спадкування виникло
з набранням чинності зазначеним Кодексом.

Суди відкривають провадження в такій справі у разі
відсутності письмової згоди спадкоємців, які прийняли спадщину
(частина друга статті 1272 ЦК), а також за відсутності
інших спадкоємців, які могли б дати письмову згоду на подання
заяви до нотаріальної контори про прийняття спадщини.
Відповідачами у такій справі є спадкоємці, які прийняли спадщину.
При відсутності інших спадкоємців за заповітом і за законом,
усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а
також відмови від її прийняття відповідачами є територіальні
громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування за
місцем відкриття спадщини.

При розгляді цих справ слід перевіряти наявність або
відсутність спадкової справи стосовно спадкодавця у державній
нотаріальній конторі за місцем відкриття спадщини, наявність у
матеріалах справи обґрунтованої постанови про відмову нотаріуса у
вчиненні нотаріальної дії, зокрема відмови у видачі свідоцтва про
право на спадщину. За наявності у спадковій справі заяви
спадкоємця про відмову від права на спадщину його вимоги про
визначення додаткового строку для прийняття спадщини задоволенню
не підлягають.

Вирішуючи питання про визначення особі додаткового строку,
суд досліджує поважність причини пропуску строку для прийняття
спадщини. При цьому необхідно виходити з того, що поважними є
причини, пов'язані з об'єктивними, непереборними, істотними
труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій.

У резолютивній частині рішення суд повинен вказати відповідно
певний період часу з моменту набрання судовим рішенням законної
сили, протягом якого спадкоємець може подати заяву про прийняття
спадщини, а не конкретну календарну дату, до якої спадкоємець може
подати заяву про прийняття спадщини. Додатковий строк, достатній
для подання заяви про прийняття спадщини, не може перевищувати
шестимісячного строку, встановленого статтею 1270 ЦК ( 435-15 )
для прийняття спадщини.

Спадкоємець, який прийняв спадщину в наданий судом додатковий
строк, має право звернутися до суду з вимогами про внесення змін
до свідоцтва про право на спадщину, якщо спадкоємці, які прийняли
спадщину, не дають згоду на внесення нотаріусом за місцем
відкриття спадщини цих змін. На підставі рішення суду нотаріус
видає спадкоємцям нові свідоцтва про право на спадщину.

У разі коли після спливу строку для прийняття спадщини та
розподілу її між спадкоємцями спадщину прийняли інші спадкоємці
(стаття 1272 ЦК) ( 435-15 ), такі спадкоємці мають право вимагати
передання їм частки в натурі шляхом перерозподілу майна, яке
збереглося, або сплати грошової компенсації.

Відмова від прийняття спадщини на користь інших
спадкоємців допускається лише протягом строку для прийняття
спадщини. Після закінчення цього строку частка у спадщині не може
бути збільшена з тих підстав, що хто-небудь зі спадкоємців
відмовляється від спадщини на користь інших спадкоємців. У таких
випадках особа, яка прийняла спадщину, має право розпорядитись
усім або частиною майна, отриманого в порядку спадкування, шляхом
відчуження її іншому спадкодавцеві за договором купівлі-продажу,
дарування, міни тощо.

У разі відкликання спадкоємцем своєї відмови від прийняття
спадщини протягом строку, встановленого для її прийняття, він
відновлює своє право на спадкування.

Відмова спадкоємця за заповітом від прийняття спадщини не
позбавляє його права на спадкування за законом.

При поділі спадщини між спадкоємцями необхідно
враховувати правило частини першої статті 1278 ЦК ( 435-15 ) про
те, що коли спадкодавець у заповіті сам не розподілив спадщину між
спадкоємцями, частки кожного спадкоємця у спадщині є рівними. При
розподілі такої спадщини необхідно застосовувати норми, що
регулюють відповідні правовідносини спільної часткової власності.

У разі виникнення спору між спадкоємцями щодо виділу їм у
натурі предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку (частина
перша статті 1279 ЦК) ( 435-15 ) суд повинен враховувати
використання цього майна одним із спадкоємців, тривалість такого
користування, призначення цих предметів, інші обставини, які мають
істотне значення.

Отримання спадкоємцем, який прийняв спадщину, свідоцтва
про право на спадщину відповідно до статті 1296 ЦК ( 435-15 ) є
правом, а не обов'язком спадкоємця. Відсутність у спадкоємця
свідоцтва про право на спадщину не може бути підставою для відмови
у відкритті провадження у справі.

Якщо спадкоємець прийняв спадщину стосовно нерухомого майна,
але зволікає з виконанням обов'язку, передбаченого статтею 1297 ЦК
( 435-15 ), зокрема з метою ухилення від погашення боргів
спадкодавця, кредитор має право звернутися до нього з вимогою про
погашення заборгованості спадкодавця, розмір якої може бути
визначений за правилами статті 625 цього Кодексу.

Відповідно до статті 1301 ЦК ( 435-15 ) свідоцтво про право
на спадщину може бути визнано недійсним не лише тоді, коли особа,
якій воно видане, не мала права на спадкування, але й за інших
підстав, установлених законом. Іншими підставами можуть бути:
визнання заповіту недійсним, визнання відмови від спадщини
недійсною, визнання шлюбу недійсним, порушення у зв'язку з видачею
свідоцтва про право на спадщину прав інших осіб тощо.

Перехід майна від відчужувача до набувача на підставі
спадкового договору не є окремим видом спадкування, а тому на
відносини сторін не поширюються відповідні правила про
спадкування, в тому числі право на обов'язкову частку.

Відчужувачем та набувачем за спадковим договором може бути як
повністю дієздатна особа, так і особи, зазначені у статтях 32, 36
ЦК ( 435-15 ). Набувач за спадковим договором не відповідає за
зобов'язаннями відчужувача.

Спадковий договір може бути визнано недійсним із підстав,
визначених нормами глави 16 ЦК ( 435-15 ).

Розмір судового збору, порядок його сплати та звільнення від
сплати встановлюються законом.

Заява про прийняття спадщини за заповітом

До Хмельницької Державної нотаріальної контори

(29009, м.Хмельницький, вул.Ескаваторів 13/1)

Марципанова Олена Володимирівна

що проживає за адресою:

Хмельницька область, Хмельницький район,

м. Хмельницький, вул. Екскаваторів,13/3

поштовий індекс 29000

тел.: 380975446678

Заява

про прийняття спадщини за заповітом

12 липня 2013 року померла моя мати Макаренко Палана Іванівна, яка була зареєстрована та проживала по вул. Леніна 13 у с. Копистин, Хмельницького району, Хмельницької області.

На підставі заповіту, посвідченого Копистинською сільською радою Хмельницького району Хмельницької області від 11 липня 2012 року за реєстром № 00000000, померла все своє майно заповіла мені.

Спадщину, що залишилася після її смерті, де б вона не була та з чого б вона не складалась, я приймаю.

Спадкоємців, в тому числі передбачених ст. 1241 Цивільного кодексу України (про право на обов’язкову частку у спадщини – діти, батьки, чоловік померлої, які на день смерті спадкодавці були непрацездатні за віком або за станом здоров’я – мали групу інвалідності), немає. На день смерті померла шлюбі не перебувала.

Зміст ст.ст. 1241 (про обов’язкову частку у спадщині), 1268 (прийняття спадщини), 1280 (про перерозподіл спадщини у випадку з’явлення інших спадкоємців), 1281 (про обов’язок спадкомців повідомити кредитора померлого про відкриття спадщини), 1282 (про обов’язок спадкоємців задовольнити вимоги кредитора в межах майна отриманого в спадщину) Цивільного кодексу України нотаріусом роз’яснено.

Документи, необхідні для оформлення спадщини, будуть подані додатково.

«___» _________________ 2013 р. ___________________ /Марципанова О.В./
скачати

© Усі права захищені
написати до нас