1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: курсова маг.docx
Розширення: docx
Розмір: 80кб.
Дата: 09.11.2020
скачати

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет»

Педагогічний факультет

Кафедра дошкільної освіти та соціальної роботи

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни:

«Актуальні проблеми соціальної роботи»

на тему:

«СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ»

Виконала: здобувачка вищої освіти 1 курсу заочної форми навчання

магістерського рівня спеціальності 231 «Соціальна робота»

Бондарчук Анна Олександрівна
Науковий керівник:

кандидат педагогічних наук, доцент

Коношенко Н.А.
Слов'янськ – 2020

ЗМІСТВСТУПАктуальність дослідження.

Торгівля людьми є одним із найсерйозніших злочинів проти людини, який має як економічні, так і соціальні, педагогічні, психологічні причини.

Сучасна соціальна політика України у сфері протидії торгівлі людьми орієнтована на активізацію профілактичної роботи, захист прав людини через розвиток її правосвідомості, формування в підростаючого покоління вмінь об’єктивно оцінювати суспільну та особистісну небезпеку цього явища.

Актуальність теми підтверджується тим, що свобода людини є однією з головних цінностей сучасного цивілізованого суспільства, а забезпечення недоторканності свободи особи – однією з головних функцій держави.

Ще в ХХ столітті торгівлю людьми світова спільнота включила в число основних викликів і погроз національній і міжнародній безпеці. Сьогодні велику тривогу викликає зростання об'ємів незаконних дій по використанню людини в цілях різних видів експлуатації.

Теоретичні основи проблеми торгівлі людьми активно досліджуються українськими та зарубіжними науковцями (В. Пясковський, Донна М. Хьюз, О. Мартиненко, І. Звєрєва, Ж. Петрочко, С. Грищенко та інші).

Великий внесок у практичне вирішення проблеми зробили українські дослідники за останні роки (К. Левченко, І. Трубавіна, В. Кизим, О. Козачук, З. Кісіль, І. Слубський, П. Власов та інші).

Усе зазначене вище свідчить, що розв’язання проблеми дослідження є актуальним як у теоретичному, так і в практичному аспекті. Це зумовило вибір теми курсової роботи, а саме: «Соціально-педагогічна робота у сфері протидії торгівлі дітьми»

Об’єкт дослідження – соціальна робота з проблеми торгівлі людьми.

Предмет дослідження –особливості соціально-педагогічної роботи щодо протидії торгівлі людьми.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати соціально-педагогічну роботу у сфері протидії торгівлі людьми.

Мета дослідження зумовила вирішення таких завдань дослідження:

1. Проаналізувати соціально-педагогічну роботу щодо протидії торгівлі людьми як наукову проблему.

2. З’ясувати сутність та види торгівлі людьми.

3. Охарактеризувати причини та наслідки торгівлі людьми.

4. Теоретично обґрунтувати види соціально-педагогічної роботи у сфері протидії торгівлі.

5. Визначити ролі та взаємозв’язки суб’єктів в організації роботи.

Для вирішення поставлених завдань було використано такі методи дослідження, як аналіз літературних джерел, методи порівняння і узагальнення.

Структура та обсяг курсової роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (22 найменування). Повний обсяг дослідження – 38 сторінок, із них основного тексту – 32 сторінки.


РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ


    1. Соціально-педагогічна робота у сфері протидії торгівлі людьми як наукова проблема


Торгівля людьми – одна з найбільш актуальних проблем сучасності. Жертвами сучасних форм рабства в усьому світі щорічно стають мільйони людей. Уперше про торгівлю людьми як про глобальну проблему було заявлено на початку ХХ століття. Тоді ж виникла потреба напрацювання системних підходів до боротьби із цим явищем.

Науковий аналіз проблем, пов’язаних із незаконною торгівлею людьми та боротьбою з цим ганебним явищем, було розпочато на початку ХХ століття. Водночас, незважаючи на велику кількість наукових праць з цієї тематики, вона не втрачає своєї актуальності та не має характеру завершеної наукової проблеми через те, що форми торгівлі людьми і незаконні угоди щодо людини постійно трансформуються. До того ж, в умовах сьогодення вивчення та аналіз цієї проблематики необхідно здійснювати в контексті наукових пошуків боротьби з організованою злочинністю як в Україні, так і світі.

Питання торгівлі людьми висвітлюються у роботах таких науковців і практиків, як В. Пясковський, Донна М. Хьюз, І. Звєрєва, Ж Петрочко, К. Левченко, І. Трубавіна, В. Кизим, З. Кісіль, І. Слубський.

Наприклад, В. Пясковський у своїй роботі «Методика розслідування торгівлі людьми» визначає поняття торгівлі людьми, розкриває її сутність та основні ознаки. Автор розкриває зміст основних елементів характеристики цього злочину – наводить розгорнуту структуру способу вчинення торгівлі людьми, досліджує основні відомості про особу потерпілого і злочинця [2].

Зарубіжна дослідниця Донна М. Хьюз переглядає визначення терміна «торгівля», визначає тіньовий ринок жінок в процесі глобалізації та характеризує його як сучасну работоргівлю. На прикладі деяких випадків автор вивчає роль злочинних організацій в торгівлі жінками. [3].

І. Звєрєва разом та Ж Петрочко в комплексній роботі з іншими науковцями, в рамках проекту «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи», розробили спецкурс під назвою «Упровадження програми виховної роботи з учнями щодо протидії торгівлі людьми. Особиста гідність. Безпека. Громадянська позиція», в якому визначили сутність торгівлі людьми, як соціальну проблему сучасності; підготували теоретико-методичний матеріал з питань протидії торгівлі людьми.

В посібнику розміщена програма, яка становить змістову основу соціально-педагогічної роботи у сфері протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека. Громадянська позиція». Вона наповнена прикладами виховних годин та практичних занять для загальноосвітніх навчальних закладів у сфері профілактики торгівлі людьми [4].

К. Левченко та І. Трубавіна у своїй спільній роботі розкривають систему соціальної профілактики торгівлі людьми в Україні. В даній роботі представлено визначення сутності поняття соціальної профілактики торгівлі людьми, розкрито її види, форми, методи на основні концепції «допомоги для самодопомоги».

Автори подають аналіз явища торгівлі людьми на сучасному етапі розвитку українського суспільства, його причини, масштаби, тенденції розвитку, засоби протидії, визначають систему суб’єктів соціальної профілактики торгівлі людьми. Також, розкривають основні форми первинної, вторинної і третинної профілактики торгівлі людьми та надають методичні матеріали для її організації та проведення [5].

На базі Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Україна» багато українських науковців-практиків досліджували явище торгівлі людьми. Одним із таких дослідників є В. Кизим. У своїй комплексній роботі науковець представив огляд історії розробки і прийняття стандартів для роботи в цьому напрямку, здійснив соціально-правовий аналіз стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, спрогнозував перспективи застосування цих стандартів, а також основні проблеми, які виникають в практиці реалізації прийнятих нормативно-правових документів, а також запропонував рекомендації щодо вдосконалення державної політики в досліджуваній сфері [6].

З. Кісіль у роботі «Торгівля людьми – соціальна проблема сучасності» висвітлює проблему торгівлі людьми, яка охопила всі країни світу незалежно від рівня їхнього економічного розвитку. Автор встановив, що одні країни виступають у ролі країн призначення, інші – в ролі країн походження.

В роботі досліджено, що сучасна форма торгівлі людьми є наслідком неврегульованої міграції, основна мета якої – накопичення коштів і забезпечення підтримки матеріально залежних осіб шляхом працевлаштування. Науковець наголошує на тому, що запобігання і протидія торгівлі людьми перетворюється на боротьбу проти нелегальної міграції, репресивними інструментами якої є жорстка візова політика, суворий прикордонний контроль, кримінальна відповідальність за дії осіб, котрі сприяють нелегальному в’їзду чи перебуванню нелегальних мігрантів [7].

І. Слубський проаналізував та узагальнив досвід формування та трансформації нормативно-правових документів провідних світових держав, а також країн СНД у сфері протидії торгівлі людьми. Особливо виокремив законодавчу базу США, де проблему рабства та торгівлі людьми було вирішено набагато пізніше.

Автор зробив висновок, що впродовж останнього десятиріччя стало очевидним, що для боротьби зі зростанням торгівлі людьми потрібен спільний комплексний підхід. Він вважає за необхідне створити всебічну транснаціональну стратегію протидії торгівлі людьми та прискорити укладення двосторонніх, регіональних і глобальних угод у цій сфері. Планування дій повинно відбуватися на реальній оцінці як самої проблеми, так і наявних можливостей реагування на неї та підкріплюватися готовністю різних заінтересованих груп та установ до співробітництва один з одним на місцевому рівні та з іншими суб’єктами на регіональному й міжнародному рівнях [8].

Аналізуючи всі вище перераховані праці слід зробити висновок, що проблема торгівлі людьми є досить актуальною на даний час. Її розглядають у різних напрямках (економічному, юридичному, соціальному, соціально-педагогічному тощо), зокрема профілактична робота в навчальних закладах з протидії торгівлі людьми; соціально-педагогічні основи протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей; соціально-педагогічні умови профілактики торгівлі дітьми; соціальна профілактика торгівлі людьми засобами інформаційно-комунікаційних технологій тощо. Саме на ці напрямки ми будемо звертати нашу увагу у своїй подальшій роботі.


    1.   1   2   3   4   5   6

      скачати

© Усі права захищені
написати до нас