Ім'я файлу: Курсова робота Жуйков [Складання обвинувального акту] 2.0..docx
Розширення: docx
Розмір: 123кб.
Дата: 04.06.2021
Пов'язані файли:
реферат Шукрута ПД.docx
реферат Гуріна ТДП.docx
Завдання на 15.04.21.docx
Курсова робота - Службові кримінальні правопорушення -.docx
Курсова робота з психології [Темперамент].docx
Курсова робота Жуйков [Складання обвинувального акту].docx
4_Курсові_роботи_Загальна_частина_2020_Право_ПД_1.doc
4_Курсові_роботи_Загальна_частина_2020_Право_ПД_1 (2).doc
Курсова робота - edit version.docx

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ФАКУЛЬТЕТ №1

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Курсова работа

Навчальна дисципліна : «Кримінальний процес»

з теми №28 : «Складання обвинувального акту»

Виконав:

Курсант групи Ф1-303

Факультету №1

Жуйков Дмитро

Перевірив:

доцент кафедри,

кандидат юридичних наук, доцент

Романюк Віталій Володимирович

м.Харків, 2021 р.

План
Вступ……………………………………………………………………………….…3

1. Відкриття матеріалів іншій стороні……………………………………………..5

2. Складання обвинувального акту і реєстр матеріалів досудового розслідування…………………………………………………………….………..12

3. Додатки до обвинувального акту………………………………………….…..18

Висновок…………………………………………………………………………..26

Список використаної літератури………………………………………………….28


Вступ

Актуальність теми. Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року , був прийняти для того, щоб відповідати сучасним демократичним стандартам. Дане рішення було умовою для членства України в Раді Європи. І саме тому 13 квітня 2012 року - кодекс було прийнято Верховною Радою України. 19 листопада 2012 року КПК вступив у дію. У КПК правові номи кримінального процесу були виписані у якісно новій формі, порівняно з тим процесом, який мав місце за попереднім КПК. Новий КПК став «революційним» у багатьох процесуальних нюансах. Але, також Кримінальний процесуальний Кодекс окрім переваг містить і недоліки. Юристи виокремлюють ряд новацій, які можуть однозначно піти на користь громадянам. Але все ж таки питання, що часто виникають у практиці(слідчій або судовій), взагалі не врегульовані нормами нового КПК України, а більша частина запропонованих нововведень створює враження, що його розробники дуже далекі від реалій сьогодення, бо не мають практичного досвіду в правоохоронній та судовій сферах, а якщо і мали, то дуже давній, взагалі не мають уяви в що сьогодні перетворилися досудове слідство, прокурорський нагляд та і все кримінальне судочинство.

Незначні, але досить важливі зміни втупили в силу згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень. Змінилися положення щодо строків ведення досудового розслідування кримінальних проступків, порядок закінчення ведення досудового розслідування, порядок його закінчення

Стан дослідження теми. Зазначені проблеми були предметом дослідження В.Г. Пожар, О. Г. Предместніков, А. М. Подоляка, О. В. Гурич, Л. В. Кирилюк, Н. П. Кушнір, С.Є. Абламський та інших учених.

Об’єктом дослідження виступають кримінально-процесуальні відносини щодо складання обвинувального акту.

Предметом дослідження процесуальний порядок складання обвинувального акту.

Мета курсової роботи. Мета полягає у визначенні поняття обвинувального акту та його належного процесуального оформлення

Для досягнення мети слід вирішити ряд завдань:

1) з’ясувати та надати поняття обвинувальному акту;

2) визначити процесуальний порядок складання обвинувального акту;

3) надати поняття повноважень особи, що складає обвинувальний акт;

Метод роботи. Для більш ширшого дослідження я обрав порівняльний метод, тому що співвідношення норм чинного КПК і КПК 1960 року дає нам змогу спостерігати розвиток та апгрейд певних норм щодо складання обвинувального акту.

Структура та обсяг курсової роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальна кількість сторінок – 38.

1.Відкриття матеріалів іншій стороні
Обвинувальний акт - це процесуальний документ, у якому слідчий ( або особа, яка здійснює досудове розслідування) за погодженням із прокурором або прокурор узагальнює результати досудового розслідування у кримінальному проважденні і сформульовує обвинувачення певної особи у вчиненні кримінального правопорушення з наведенням певних доказів. Обвинувальний акт являє собою вийнятковий юридичний документ, у якому дається офіційний аналіз дій обвинуваченого і визначається публічна оцінка зібраних доказів, публічно визначаються важливі для кримінального провадження елементи об'єктивної істини, що встановлена у кримінальному провадженні. Цей висновок слідчий або прокурор повинен зробити на підставі об'єктивної оцінки повноти і всебічності результатів усієї попередньої роботи по розслідуванню кримінального провадження. Він служить найважливішим гарантом захисту прав і законних інтересів обвинуваченого і всіх інших учасників процесу, гарантом правосуддя, служить юридичним фактом, що істотно розвиває процесуальні правовідносини.

Досудове розслідування обмежене певними строками, які зазначені у ч.2 ст.219 [2, c.116] КПК:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому ч.4. ст. 219 КПК [2,c.158] При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження не включається у строки, передбачені цією статтею.

Для проведення більш чіткого аналізу і дослідження розвитку інституту обвинувального акту – треба звернутися до нормативно-правових актів з минулого, що регулювали даний інститут. Так , у ст.120 КПК 1960 року зазначено, що досудове слідство у кримінальних справах повинно бути закінчено протягом двох місяців[4,c.117]. В цей строк долучается час з моменту порушення справи до направлення її прокуророві з обвинувальним висновком чи постановою про передачу справи до суду для розгляду питання про застосування примусових заходів медичного характеру або до закриття чи зупинення провадження в справі. Цей строк може бути продовжено районним, міським прокурором, військовим прокурором армії, флотилії, з'єднання, гарнізону та прирівняним до них прокурором у разі неможливості закінчити розслідування - до трьох місяців. В особливо складних справах строк досудового слідства, встановлений частиною 1 цієї статті, може бути продовжено прокурором Автономної Республіки Крим, прокурором області, прокурором міста Києва, військовим прокурором округу, флоту і прирівняним до них прокурором або їх заступниками на підставі мотивованої постанови слідчого - до шести місяців Далі продовжувати строк досудового слідства можуть лише у виняткових випадках Генеральний прокурор України або його заступники. При поверненні судом справи для провадження додаткового слідства, а також відновленні закритої справи строк додаткового слідства встановлюється прокурором, який здійснює нагляд за слідством, в межах одного місяця з моменту прийняття справи до провадження. Дальше продовження зазначеного строку провадиться на загальних підставах. Правила, викладені в цій статті, не поширюються на справи, в яких не встановлено особу, що вчинила злочин. Перебіг строку слідства в таких справах починається з дня встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. [4,c.118]

Правові норми, що впорядковують порядок складання обвинувального акту закріплені у §3 Глави 24 чинного КПК України. Визнавши зібрані під час здійснення досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування [2,c.155]. Виходячи з цього, можна зробити підсумок, що , стаття 290 Кримінального процесуального кодексу характеризує загальний порядок оголошення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування [3, c.159]. У даному випадку процесуальною гарантією здійснення права на захист підозрюваним та одночасно одним із засобів перевірки повноти і всебічності проведеного досудового розслідування є саме оголошення сторонам про завершення досудового розслідування і відкриття матеріалів іншій стороні. Прокурор у обов’язковому порядку повинен повідомити підозрюваному або його представнику та захиснику про завершення досудового розслідування. Але дана процедура буде доцільною, якщо прокурор визнає, що зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру або клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру.

У ч.2 ст.290 КПК України зазначено, що прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом'якшенню покарання. [2,c.155]

За ч.3 ст.290 КПК передбачено також, що прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді. Особливо підкреслюється, що надання доступу до матеріалів включає в себе можливість робити копії або відображення матеріалів [2,c.155].

Правова норма, яка міститься в ч.5 даної прокоментованої статті 290 КПК, чітко спрямовує думку на те, що у документах, які надаються для ознайомлення, можуть бути видалені відомості, що не будуть розголошені під час судового провадження та судового розгляду. Видалення повинно бути чітко позначено. За клопотанням сторони кримінального провадження суд має право дозволити доступ до відомостей, які були видалені. [2,c.155]

Частиноюᶍ 6ᶍ цієїᶍ статтіᶍ встановлено,ᶍ щоᶍ сторонаᶍ захистуᶍ заᶍ запитомᶍ прокурораᶍ зобов'язанаᶍ надатиᶍ доступᶍ таᶍ можливістьᶍ скопіюватиᶍ абоᶍ відобразитиᶍ відповіднимᶍ чиномᶍ будь-якіᶍ речовіᶍ доказиᶍ абоᶍ їхᶍ частини,ᶍ документиᶍ абоᶍ копіїᶍ зᶍ них,ᶍ аᶍ такожᶍ надатиᶍ доступᶍ доᶍ житлаᶍ чиᶍ іншогоᶍ володіння,ᶍ якщоᶍ вониᶍ знаходятьсяᶍ уᶍ володінніᶍ абоᶍ підᶍ контролемᶍ сторониᶍ захисту,ᶍ якщоᶍ сторонаᶍ захистуᶍ маєᶍ намірᶍ використатиᶍ відомості,ᶍ щоᶍ містятьсяᶍ вᶍ них,ᶍ якᶍ доказиᶍ уᶍ суді.ᶍ Сторонаᶍ захистуᶍ маєᶍ правоᶍ неᶍ надаватиᶍ прокуроруᶍ доступᶍ доᶍ будь-якихᶍ матеріалів,ᶍ якіᶍ можутьᶍ бутиᶍ використаніᶍ прокуроромᶍ наᶍ підтвердженняᶍ винуватостіᶍ обвинуваченогоᶍ уᶍ вчиненніᶍ кримінальногоᶍ правопорушення.ᶍ Вирішенняᶍ питанняᶍ проᶍ віднесенняᶍ конкретнихᶍ матеріалівᶍ доᶍ таких,ᶍ щоᶍ можутьᶍ бутиᶍ використаніᶍ прокуроромᶍ наᶍ підтвердженняᶍ винуватостіᶍ обвинуваченогоᶍ уᶍ вчиненніᶍ кримінальногоᶍ правопорушенняᶍ і,ᶍ якᶍ наслідок,ᶍ прийняттяᶍ рішенняᶍ проᶍ наданняᶍ чиᶍ ненаданняᶍ прокуроруᶍ доступуᶍ доᶍ такихᶍ матеріалів,ᶍ можеᶍ бутиᶍ відкладеноᶍ доᶍ закінченняᶍ ознайомленняᶍ сторониᶍ захистуᶍ зᶍ матеріаламиᶍ досудовогоᶍ розслідування.ᶍ [3,c.159].ᶍ Тобто,ᶍ новеллоюᶍ уᶍ даномуᶍ випадкуᶍ єᶍ взаємнеᶍ пред′явлненняᶍ доказів.ᶍ

Проᶍ відкриттяᶍ сторонамиᶍ кримінальногоᶍ провадженняᶍ матеріалівᶍ прокурорᶍ абоᶍ слідчийᶍ заᶍ йогоᶍ дорученнямᶍ повідомляєᶍ потерпілого,ᶍ післяᶍ чогоᶍ останнійᶍ маєᶍ правоᶍ ознайомитисяᶍ зᶍ нимиᶍ заᶍ правилами,ᶍ викладенимиᶍ вᶍ ційᶍ статті.ᶍ [2,c.155]

Сторонамᶍ кримінальногоᶍ провадження,ᶍ потерпіломуᶍ надаєтьсяᶍ достатнійᶍ часᶍ дляᶍ ознайомленняᶍ зᶍ матеріалами,ᶍ доᶍ якихᶍ їмᶍ наданоᶍ доступ.ᶍ (ч.10ᶍ ст.290ᶍ КПК).ᶍ Наᶍ жаль,ᶍ законодавецьᶍ чіткоᶍ неᶍ встановивᶍ такийᶍ мінімальнийᶍ часᶍ (уᶍ годинахᶍ чиᶍ днях)ᶍ дляᶍ ознайомленняᶍ зᶍ матеріалами.ᶍ [2,c.155]

Проᶍ відкриттяᶍ сторонамиᶍ кримінальногоᶍ провадженняᶍ матеріалівᶍ повідомляютьсяᶍ цивільнийᶍ позивач,ᶍ йогоᶍ представникᶍ таᶍ законнийᶍ представник,ᶍ цивільнийᶍ відповідач,ᶍ йогоᶍ представник,ᶍ післяᶍ чогоᶍ ціᶍ особиᶍ маютьᶍ правоᶍ ознайомитисяᶍ зᶍ нимиᶍ вᶍ тійᶍ частині,ᶍ якаᶍ стосуєтьсяᶍ цивільногоᶍ позову,ᶍ заᶍ правилами,ᶍ викладенимиᶍ вᶍ ційᶍ статті.ᶍ Сторониᶍ кримінальногоᶍ провадженняᶍ зобов'язаніᶍ письмовоᶍ підтвердитиᶍ протилежнійᶍ стороні,ᶍ аᶍ потерпілийᶍ -ᶍ прокуроруᶍ фактᶍ наданняᶍ їмᶍ доступуᶍ доᶍ матеріалівᶍ ізᶍ зазначеннямᶍ найменуванняᶍ такихᶍ матеріалів.ᶍ [3,c.159]

Уᶍ разіᶍ затримуванняᶍ приᶍ ознайомленніᶍ ізᶍ матеріалами,ᶍ доᶍ якихᶍ наданоᶍ доступ,ᶍ слідчийᶍ суддяᶍ заᶍ клопотаннямᶍ сторониᶍ кримінальногоᶍ провадженняᶍ зᶍ урахуваннямᶍ обсягу,ᶍ складностіᶍ матеріалівᶍ таᶍ умовᶍ доступуᶍ доᶍ нихᶍ зобов'язанийᶍ встановитиᶍ строкᶍ дляᶍ ознайомленняᶍ зᶍ матеріалами,ᶍ післяᶍ спливуᶍ якогоᶍ сторонаᶍ кримінальногоᶍ провадженняᶍ абоᶍ потерпілийᶍ вважаютьсяᶍ такими,ᶍ щоᶍ реалізувалиᶍ своєᶍ правоᶍ наᶍ доступᶍ доᶍ матеріалів.ᶍ Клопотанняᶍ розглядаєтьсяᶍ слідчимᶍ суддеюᶍ місцевогоᶍ суду,ᶍ вᶍ межахᶍ територіальноїᶍ юрисдикціїᶍ якогоᶍ здійснюєтьсяᶍ досудовеᶍ розслідування,ᶍ неᶍ пізнішеᶍ п'ятиᶍ днівᶍ зᶍ дняᶍ йогоᶍ надходженняᶍ доᶍ судуᶍ зᶍ повідомленнямᶍ сторінᶍ кримінальногоᶍ провадження.ᶍ [3,c.159]ᶍ Навітьᶍ якщоᶍ особи,ᶍ якимᶍ булоᶍ належнимᶍ повідомленоᶍ проᶍ місцеᶍ таᶍ часᶍ судовогоᶍ засіданняᶍ неᶍ прибулиᶍ –ᶍ рогзгядᶍ клопотанняᶍ будуᶍ здійсненийᶍ уᶍ звичайномуᶍ порядку.ᶍ

Сторониᶍ кримінальногоᶍ провадженняᶍ зобов'язаніᶍ здійснюватиᶍ відкриттяᶍ однеᶍ однійᶍ додатковихᶍ матеріалів,ᶍ отриманихᶍ доᶍ абоᶍ підᶍ часᶍ судовогоᶍ розгляду.ᶍ [2,c.155]

Якщоᶍ сторонаᶍ кримінальногоᶍ провадженняᶍ неᶍ здійснитьᶍ відкриттяᶍ матеріалівᶍ відповідноᶍ доᶍ положеньᶍ цієїᶍ статті,ᶍ судᶍ неᶍ маєᶍ праваᶍ допуститиᶍ відомості,ᶍ щоᶍ містятьсяᶍ вᶍ них,ᶍ якᶍ докази.ᶍ [2,c.155]

2.Складанняобвинувальногоактуіреєструматеріалівдосудовогорозслідування

Обвинувальнийᶍ актᶍ уᶍ кримінальномуᶍ процесіᶍ являєᶍ собоюᶍ певнийᶍ різновидᶍ процесуальногоᶍ рішення,ᶍ аᶍ такожᶍ єᶍ підсумковимᶍ процесуальнимᶍ документомᶍ попередньогоᶍ слідства,ᶍ уᶍ якомуᶍ зазначаєтьсяᶍ сутністьᶍ обвинуваченняᶍ таᶍ йогоᶍ правовіᶍ підстави,ᶍ надаєтьсяᶍ оптимальнаᶍ юридичнаᶍ оцінкаᶍ дійᶍ обвинуваченого,ᶍ аᶍ такожᶍ призначаютьсяᶍ конкретніᶍ межіᶍ судовогоᶍ розглядуᶍ таᶍ передумовиᶍ винесенняᶍ вироку.ᶍ Уᶍ обвинувальномуᶍ актіᶍ надаєтьсяᶍ максимальноᶍ правомірнаᶍ таᶍ офіційнаᶍ оцінкаᶍ дійᶍ обвинуваченого.ᶍ Важливимᶍ елементомᶍ складанняᶍ обвинувальногоᶍ актуᶍ глибокийᶍ аналізᶍ зібранихᶍ уᶍ данномуᶍ кримінальномуᶍ провадженніᶍ доказів.ᶍ Зᶍ вищезазначеногоᶍ випливає,ᶍ щоᶍ данийᶍ процесуальнийᶍ документᶍ публічноᶍ визначаєᶍ юридичноᶍ значиміᶍ елементиᶍ об’єктивноїᶍ істини,ᶍ щоᶍ встановленаᶍ уᶍ кримінальномуᶍ провадженні.ᶍ Обвинувальнийᶍ актᶍ єᶍ важливоюᶍ гарантієюᶍ захистуᶍ правᶍ іᶍ законнихᶍ інтересівᶍ обвинуваченогоᶍ таᶍ іншихᶍ учасниківᶍ кримінальногоᶍ провадження.[6,c.125]

Чиннийᶍ Кримінальнийᶍ процесуальнийᶍ кодексᶍ Україниᶍ уᶍ ст.ᶍ 3ᶍ неᶍ міститьᶍ визначенняᶍ поняттяᶍ «обвинувальнийᶍ акт».ᶍ Змістᶍ ч.ᶍ 2ᶍ ст.ᶍ 291ᶍ КПКᶍ Україниᶍ вказуєᶍ наᶍ те,ᶍ щоᶍ слідчийᶍ абоᶍ прокурорᶍ формулюєᶍ обвинуваченняᶍ конкретноїᶍ особиᶍ уᶍ вчиненніᶍ кримінальногоᶍ правопорушення.ᶍ Водночасᶍ згідноᶍ зᶍ п.ᶍ 13ᶍ ст.ᶍ 3ᶍ КПКᶍ Україниᶍ обвинуваченняᶍ –ᶍ цеᶍ твердженняᶍ проᶍ вчиненняᶍ певноюᶍ особоюᶍ діяння,ᶍ передбаченогоᶍ закономᶍ Україниᶍ проᶍ кримінальнуᶍ відповідальність,ᶍ висунутеᶍ вᶍ порядку,ᶍ встановленомуᶍ КПКᶍ України.ᶍ Отже,ᶍ обвинувальнийᶍ актᶍ –ᶍ цеᶍ підсумковийᶍ процесуальнийᶍ документ,ᶍ якимᶍ визнаєтьсяᶍ достатністьᶍ доказів,ᶍ зібранихᶍ підᶍ часᶍ досудовогоᶍ розслідування,ᶍ засвідчуєтьсяᶍ йогоᶍ завершенняᶍ таᶍ формулюєтьсяᶍ твердженняᶍ проᶍ вчиненняᶍ певноюᶍ особоюᶍ діяння,ᶍ передбaченогоᶍ Закономᶍ Україниᶍ проᶍ кримінальнуᶍ відповідальність.ᶍ Підставамиᶍ складанняᶍ обвинувальногоᶍ актаᶍ є:ᶍ 1)ᶍ повідомленняᶍ особиᶍ проᶍ підозру;ᶍ 2)ᶍ обґрунтованістьᶍ підозриᶍ достатньоюᶍ сукупністюᶍ доказів;ᶍ 3)ᶍ відсутністьᶍ підставᶍ закриттяᶍ кримінальногоᶍ провадження.ᶍ Значенняᶍ рішенняᶍ проᶍ складанняᶍ обвинувальногоᶍ актаᶍ визначаєтьсяᶍ черезᶍ такіᶍ положення:ᶍ 1)ᶍ цеᶍ рішенняᶍ обумовлюєᶍ розвитокᶍ кримінальногоᶍ провадження,ᶍ перехідᶍ йогоᶍ ізᶍ стадіїᶍ досудовогоᶍ розслідуванняᶍ вᶍ судовіᶍ стадії;ᶍ 2)ᶍ обвинувальнимᶍ актомᶍ визначаютьсяᶍ межіᶍ судовогоᶍ розглядуᶍ справи;ᶍ 3)ᶍ післяᶍ спрямуванняᶍ обвинувальногоᶍ актаᶍ прокуроромᶍ доᶍ судуᶍ підозрюванийᶍ набуваєᶍ процесуальногоᶍ статусуᶍ «обвинувачений».

Якщоᶍ ставитиᶍ питанняᶍ проᶍ те,ᶍ чиᶍ являєᶍ собоюᶍ обвинувальнийᶍ актᶍ різновидомᶍ процесуальногоᶍ рішенняᶍ вᶍ кримінальномуᶍ процесі,ᶍ тоᶍ можнаᶍ навестиᶍ такіᶍ риси:

 • складаєтьсяᶍ лишеᶍ компетентноюᶍ особоюᶍ –ᶍ слідчим(абоᶍ іншоюᶍ особою,ᶍ якаᶍ маєᶍ повноваженняᶍ уᶍ проведенніᶍ досудовогоᶍ розслідування),ᶍ післяᶍ чогоᶍ затверджуєтьсяᶍ прокурором,ᶍ абоᶍ складаєтьсяᶍ особистоᶍ прокурором,ᶍ уᶍ випадкуᶍ якщоᶍ вінᶍ неᶍ погодивсяᶍ зᶍ обвинувальнимᶍ висновком,ᶍ щоᶍ бувᶍ складенийᶍ слідчим

 • включаєᶍ вᶍ себеᶍ об’єктивнуᶍ оцінку,ᶍ щоᶍ пов′язанаᶍ зᶍ аналізомᶍ зібранихᶍ уᶍ кримінальномуᶍ провадженніᶍ доказівᶍ зᶍ точкиᶍ зоруᶍ їхᶍ повнотиᶍ таᶍ достатностіᶍ дляᶍ правомірногоᶍ висновкуᶍ проᶍ винністьᶍ особиᶍ уᶍ скоєнніᶍ кримінальногоᶍ правопорушенняᶍ іᶍ прийняттяᶍ остаточногоᶍ рішенняᶍ проᶍ завершенняᶍ досудовогоᶍ розслідування;

 • виражаєᶍ власнеᶍ волевиявленняᶍ прокурораᶍ абоᶍ слідчого,ᶍ післяᶍ затвердженняᶍ прокуроромᶍ проᶍ направленняᶍ кримінальногоᶍ провадженняᶍ вᶍ суд,ᶍ якеᶍ випливаєᶍ зᶍ встановленихᶍ нимᶍ поᶍ даномуᶍ провадженнюᶍ обставинᶍ іᶍ приписівᶍ закону,ᶍ якіᶍ спрямованіᶍ наᶍ вирішенняᶍ завданьᶍ кримінальногоᶍ судочинства;

 • припиняєᶍ кримінально-процесуальніᶍ правовідносиниᶍ наᶍ стадіїᶍ досудовогоᶍ розслідуванняᶍ іᶍ генеруєᶍ процесуальніᶍ правовідносиниᶍ наᶍ стадіїᶍ підготовчогоᶍ провадження;

 • констатуєᶍ наявністьᶍ кримінально-процесуальнихᶍ відносинᶍ міжᶍ особою,ᶍ скоївшоюᶍ злочин,ᶍ іᶍ державою;

 • ᶍ здійснюєтьсяᶍ уᶍ формі,ᶍ щоᶍ встановленаᶍ чиннимᶍ законодавствомᶍ формі.

Обвинувальнийᶍ актᶍ -ᶍ цеᶍ процесуальнийᶍ документ,ᶍ якийᶍ свідчитьᶍ проᶍ настанняᶍ завершальноїᶍ стадіїᶍ таᶍ закінченняᶍ досудовогоᶍ розслідування.ᶍ Згідноᶍ процесуальногоᶍ порядку,ᶍ вінᶍ складаєтьсяᶍ слідчим,ᶍ післяᶍ чогоᶍ відповідноᶍ ᶍ затверджуєтьсяᶍ прокурором.ᶍ Обвинувальнийᶍ актᶍ можеᶍ бутиᶍ складенийᶍ прокуроромᶍ самостійно,ᶍ зокремаᶍ якщоᶍ вінᶍ неᶍ погодитьсяᶍ зᶍ обвинувальнимᶍ актом,ᶍ щоᶍ бувᶍ складенийᶍ слідчим.[7,c.285]

Проаналізувавшиᶍ ч.2ᶍ ст.291ᶍ КПКᶍ можнаᶍ виокремити,ᶍ щоᶍ обвинувальнийᶍ актᶍ маєᶍ обов′язковоᶍ міститиᶍ міститиᶍ такіᶍ відомості:ᶍ [2,c.157]

1)ᶍ найменуванняᶍ кримінальногоᶍ провадженняᶍ таᶍ йогоᶍ реєстраційнийᶍ номер;

2)ᶍ анкетніᶍ відомостіᶍ кожногоᶍ обвинуваченогоᶍ (прізвище,ᶍ ім'я,ᶍ поᶍ батькові,ᶍ датаᶍ таᶍ місцеᶍ народження,ᶍ місцеᶍ проживання,ᶍ громадянство);

3)ᶍ анкетніᶍ відомостіᶍ кожногоᶍ потерпілогоᶍ (прізвище,ᶍ ім'я,ᶍ поᶍ батькові,ᶍ датаᶍ таᶍ місцеᶍ народження,ᶍ місцеᶍ проживання,ᶍ громадянство);

4)ᶍ прізвище,ᶍ ім'я,ᶍ поᶍ батьковіᶍ таᶍ займанаᶍ посадаᶍ слідчого,ᶍ прокурора;

5)ᶍ викладᶍ фактичнихᶍ обставинᶍ кримінальногоᶍ правопорушення,ᶍ якіᶍ прокурорᶍ вважаєᶍ встановленими,ᶍ правовуᶍ кваліфікаціюᶍ кримінальногоᶍ правопорушенняᶍ зᶍ посиланнямᶍ наᶍ положенняᶍ законуᶍ іᶍ статтіᶍ (частиниᶍ статті)ᶍ законуᶍ Україниᶍ проᶍ кримінальнуᶍ відповідальністьᶍ таᶍ формулюванняᶍ обвинувачення;

6)ᶍ обставини,ᶍ якіᶍ обтяжуютьᶍ чиᶍ пом'якшуютьᶍ покарання;

7)ᶍ розмірᶍ шкоди,ᶍ завданоїᶍ кримінальнимᶍ правопорушенням;

71)ᶍ підставиᶍ застосуванняᶍ заходівᶍ кримінально-правовогоᶍ характеруᶍ щодоᶍ юридичноїᶍ особи,ᶍ якіᶍ прокурорᶍ вважаєᶍ встановленими;

8)ᶍ розмірᶍ витратᶍ наᶍ залученняᶍ експертаᶍ (уᶍ разіᶍ проведенняᶍ експертизиᶍ підᶍ часᶍ досудовогоᶍ розслідування);

9)ᶍ датуᶍ таᶍ місцеᶍ йогоᶍ складенняᶍ таᶍ затвердження.

Згідноᶍ ч.3ᶍ ст.291ᶍ КПКᶍ обвинувальнийᶍ актᶍ підписуєтьсяᶍ слідчим,ᶍ дізнавачемᶍ таᶍ прокурором,ᶍ якийᶍ йогоᶍ затвердив,ᶍ абоᶍ лишеᶍ прокурором,ᶍ якщоᶍ вінᶍ склавᶍ йогоᶍ самостійно.ᶍ Важливо,ᶍ щоᶍ прокурорᶍ підписуєᶍ обвинувальнийᶍ актᶍ одноособово,ᶍ якщоᶍ вінᶍ склавᶍ йогоᶍ самостійно.ᶍ [2,c.157]

Якщоᶍ порівнюватиᶍ змістᶍ КПКᶍ 1960ᶍ рокуᶍ уᶍ сферіᶍ даногоᶍ питанняᶍ зᶍ новимᶍ КПКᶍ 2012ᶍ рокуᶍ ,ᶍ тоᶍ доречноᶍ будеᶍ зауважити,ᶍ щоᶍ положенняᶍ зіᶍ старогоᶍ КПКᶍ маютьᶍ певніᶍ розбіжності,ᶍ щоᶍ проявляютьсяᶍ уᶍ наступнихᶍ правовихᶍ нормах.ᶍ Післяᶍ закінченняᶍ досудовогоᶍ слідстваᶍ іᶍ виконанняᶍ вимогᶍ статейᶍ 217-222ᶍ КПКᶍ 1960ᶍ рокуᶍ слідчийᶍ повиненᶍ бувᶍ скластиᶍ обвинувальнийᶍ висновок.ᶍ Обвинувальнийᶍ висновокᶍ складавсяᶍ зᶍ описовоїᶍ іᶍ резолютивноїᶍ частини.ᶍ [8,c.133]ᶍ Вᶍ описовійᶍ частиніᶍ зазначалися:ᶍ обставиниᶍ справиᶍ якᶍ їхᶍ встановленоᶍ наᶍ досудовомуᶍ слідстві;ᶍ місце,ᶍ час,ᶍ способи,ᶍ мотивиᶍ іᶍ наслідкиᶍ злочину,ᶍ вчиненогоᶍ кожнимᶍ зᶍ обвинувачених,ᶍ аᶍ такожᶍ докази,ᶍ якіᶍ зібраноᶍ вᶍ справі,ᶍ іᶍ відомостіᶍ проᶍ потерпілого;ᶍ показанняᶍ кожногоᶍ зᶍ обвинуваченихᶍ поᶍ сутіᶍ пред'явленогоᶍ йомуᶍ обвинувачення,ᶍ доводи,ᶍ наведеніᶍ нимᶍ наᶍ свійᶍ захист,ᶍ іᶍ результатиᶍ їхᶍ перевірки;ᶍ наявністьᶍ обставин,ᶍ якіᶍ обтяжуютьᶍ таᶍ пом'якшуютьᶍ йогоᶍ покарання.ᶍ [4,c.220]ᶍ Щоᶍ жᶍ доᶍ описовоїᶍ частиниᶍ обвинувальногоᶍ висновку,ᶍ тоᶍ вонаᶍ складаласяᶍ взагаломᶍ ізᶍ шестиᶍ елементів:

-вказівкиᶍ наᶍ приводиᶍ іᶍ підставиᶍ доᶍ порушенняᶍ кримінальноїᶍ справи

-викладуᶍ фактичнихᶍ обставинᶍ справиᶍ (місце,ᶍ час,ᶍ способи,ᶍ мотивиᶍ іᶍ наслідкиᶍ злочину,ᶍ відомостіᶍ проᶍ потерпілого);

-приведенняᶍ доказівᶍ поᶍ справі.ᶍ Кожнеᶍ твердженняᶍ слідчогоᶍ повинноᶍ бутиᶍ підтвердженеᶍ посиланнямᶍ наᶍ докази.ᶍ Підтвердженняᶍ робитьсяᶍ шляхомᶍ посиланняᶍ наᶍ матеріалиᶍ справиᶍ зіᶍ вказівкоюᶍ наᶍ конкретнуᶍ сторінкуᶍ іᶍ щоᶍ самеᶍ потрібноᶍ знайтиᶍ наᶍ ційᶍ сторінці;

-данихᶍ проᶍ особуᶍ обвинуваченогоᶍ (даніᶍ проᶍ судимість,проᶍ поведінкуᶍ наᶍ роботіᶍ таᶍ вдома,ᶍ іншіᶍ відомості,ᶍ якіᶍ можутьᶍ вплинутиᶍ наᶍ міруᶍ покарання);

-приведенняᶍ поясненьᶍ обвинуваченого.ᶍ Вказується,визнавᶍ себеᶍ виннимᶍ чиᶍ ні,ᶍ чимᶍ пояснюєᶍ своїᶍ дії,ᶍ якіᶍ запереченняᶍ висуває,ᶍ якіᶍ доказиᶍ подав;

-вказівкиᶍ наᶍ обставини,ᶍ щоᶍ сприялиᶍ вчиненнюᶍ злочину.

Важливоюᶍ особливістюᶍ слугувалоᶍ те,ᶍ щоᶍ приᶍ посиланніᶍ наᶍ доказиᶍ обов'язковоᶍ зазначалисяᶍ аркушіᶍ справи.ᶍ [8,c.137]

Аналзізуючиᶍ резолютивнуᶍ частинуᶍ обвинувальногоᶍ висновкуᶍ заᶍ КПКᶍ 1960,ᶍ такожᶍ зазначимо,ᶍ щоᶍ тамᶍ наводилисьᶍ відомостіᶍ проᶍ особуᶍ кожногоᶍ зᶍ обвинувачених,ᶍ аᶍ такожᶍ короткоᶍ викладаєтьсяᶍ сутьᶍ пред'явленогоᶍ обвинуваченняᶍ зᶍ зазначеннямᶍ статтіᶍ кримінальногоᶍ закону,ᶍ якаᶍ передбачаєᶍ данийᶍ злочин.ᶍ Обвинувальнийᶍ висновокᶍ підписувавᶍ слідчийᶍ зᶍ зазначеннямᶍ місцяᶍ іᶍ часуᶍ йогоᶍ складання.ᶍ Якщоᶍ обвинувальнийᶍ висновокᶍ булоᶍ складеноᶍ мовою,ᶍ якоюᶍ неᶍ володієᶍ обвинувачений,ᶍ йогоᶍ маєᶍ бутиᶍ перекладеноᶍ наᶍ ріднуᶍ мовуᶍ обвинуваченогоᶍ абоᶍ іншуᶍ мову,ᶍ якоюᶍ вінᶍ володіє.ᶍ Перекладᶍ обвинувальногоᶍ висновкуᶍ приєднувавсяᶍ доᶍ справи.ᶍ [5,c.256]

Резолютивнаᶍ частинаᶍ обвинувальногоᶍ висновкуᶍ складаласяᶍ зᶍ трьохᶍ елементів:ᶍ

а)ᶍ анкетнихᶍ данихᶍ обвинуваченого;ᶍ

б)ᶍ формулюванняᶍ обвинувачення;ᶍ

в)ᶍ юридичноїᶍ кваліфікаціїᶍ злочину.

Такимᶍ чином,ᶍ уᶍ резолютивнійᶍ частиніᶍ містилисяᶍ юридичніᶍ висновки,ᶍ юридичніᶍ обґрунтуванняᶍ вимогᶍ прокурора.ᶍ Фактичніᶍ обставиниᶍ наводилисяᶍ уᶍ стислійᶍ формі.ᶍ [8,c.139]ᶍ Складаючиᶍ резолютивнуᶍ частину,ᶍ потрібноᶍ булоᶍ керуватисяᶍ наступнимиᶍ правилами:

1.ᶍ вонаᶍ повиннаᶍ повністюᶍ випливатиᶍ зᶍ описовоїᶍ частини;

2.ᶍ неᶍ повторюватиᶍ всіхᶍ обставинᶍ справи,ᶍ аᶍ даватиᶍ їхᶍ юридичнеᶍ формулювання;

3.ᶍ маєᶍ міститиᶍ індивідуалізованеᶍ обвинуваченняᶍ стосовноᶍ кожногоᶍ обвинуваченого.

Доситьᶍ частоᶍ уᶍ сучасномуᶍ науковомуᶍ товариствіᶍ виникаютьᶍ різногоᶍ родуᶍ дискусіїᶍ щодоᶍ структуриᶍ обвинувальногоᶍ висновкуᶍ заᶍ КПКᶍ 1960ᶍ р.[6,c.137].ᶍ Старийᶍ Кримінальнийᶍ процесуальнийᶍ кодексᶍ Україниᶍ виділявᶍ вᶍ документіᶍ лишеᶍ двіᶍ частини:ᶍ описовуᶍ таᶍ резолютивну[4,c.220].ᶍ Такожᶍ слідᶍ зауважити,ᶍ щоᶍ слідчаᶍ таᶍ судоваᶍ прктикаᶍ зумовилаᶍ створеннюᶍ вступноїᶍ частини.ᶍ Аналогічноᶍ зᶍ детальноᶍ описаноюᶍ вᶍ процесуальномуᶍ законіᶍ структуроюᶍ судовогоᶍ вироку,ᶍ сюдиᶍ відносятьᶍ настпніᶍ відомості[8,c.139]:

 • хтоᶍ склавᶍ документ;

 • статтіᶍ кримінальногоᶍ закону,ᶍ заᶍ якимиᶍ обвинуваченогоᶍ притягуєтьсяᶍ доᶍ відповідальності;

 • загальнийᶍ викладᶍ обставин,ᶍ якіᶍ сталиᶍ підставоюᶍ дляᶍ порушенняᶍ справи;

 • часᶍ іᶍ місцеᶍ складенняᶍ висновку.

Обвинувальнийᶍ висновокᶍ мавᶍ бутиᶍ врученийᶍ обвинуваченомуᶍ заᶍ триᶍ дніᶍ доᶍ судовогоᶍ розгляду.ᶍ Вінᶍ ᶍ оголошувавсяᶍ уᶍ судовомуᶍ засіданніᶍ ізᶍ самогоᶍ початку.ᶍ [7,ᶍ c.290]ᶍ Заᶍ умовиᶍ погодженняᶍ сторінᶍ прокурорᶍ зачитувавᶍ лишеᶍ резолютивнуᶍ частинуᶍ обвинувальногоᶍ висновку.

3.Додаткидообвинувальногоакту

Вивчившиᶍ усіᶍ нюансиᶍ складенняᶍ обвинувальногоᶍ акту,ᶍ проаналізувавшиᶍ йогоᶍ структуриᶍ таᶍ порівнявшиᶍ йогоᶍ зᶍ порядкомᶍ складенняᶍ сучасногоᶍ обвинувальногоᶍ актуᶍ іᶍ обвинувальногоᶍ висновкуᶍ заᶍ КПКᶍ 1960ᶍ р.ᶍ –ᶍ требаᶍ детальноᶍ вивчитиᶍ питанняᶍ щодоᶍ додатківᶍ доᶍ обвинувальногоᶍ висновку.ᶍ Вичерпнийᶍ перелікᶍ додатківᶍ міститьсяᶍ уᶍ КПК.

Відповідноᶍ доᶍ КПКᶍ України,ᶍ Інструкціїᶍ зᶍ діловодстваᶍ вᶍ органахᶍ прокуратуриᶍ України,ᶍ затвердженоїᶍ наказомᶍ Генеральногоᶍ прокурораᶍ Україниᶍ відᶍ 24ᶍ лютогоᶍ 2016ᶍ рокуᶍ №ᶍ 103,ᶍ Інструкціїᶍ зᶍ оформленняᶍ документівᶍ уᶍ системіᶍ Міністерстваᶍ внутрішніхᶍ справᶍ України,ᶍ затвердженоїᶍ наказомᶍ Міністерстваᶍ внутрішніхᶍ справᶍ Україниᶍ відᶍ 27ᶍ липняᶍ 2012ᶍ рокуᶍ №ᶍ 650,ᶍ правил,ᶍ виробленихᶍ судово-слідчоюᶍ практикою,ᶍ таᶍ вимогᶍ правописуᶍ діловогоᶍ українськогоᶍ мовлення.ᶍ Згідноᶍ зᶍ практикою,ᶍ якаᶍ склалася,ᶍ обвинувальнийᶍ актᶍ разомᶍ ізᶍ додаткамиᶍ направляєтьсяᶍ доᶍ судуᶍ уᶍ зшитомуᶍ вигляді.ᶍ Першимᶍ аркушемᶍ єᶍ виготовленийᶍ наᶍ бланкуᶍ прокуратуриᶍ титульнийᶍ лист.ᶍ Наступноюᶍ сторінкоюᶍ єᶍ описᶍ документів.ᶍ Вінᶍ складаєтьсяᶍ уᶍ виглядіᶍ таблиціᶍ іᶍ підписуєтьсяᶍ прокурором,ᶍ якийᶍ єᶍ процесуальнимᶍ керівникомᶍ уᶍ вказаномуᶍ кримінальномуᶍ провадженні,ᶍ ізᶍ зазначеннямᶍ посади.ᶍ Даліᶍ підшиваєтьсяᶍ обвинувальнийᶍ актᶍ зᶍ додатками.ᶍ

Післяᶍ того,ᶍ якᶍ слідчийᶍ склавᶍ обвинувальнийᶍ акт,ᶍ затвердившиᶍ йогоᶍ зᶍ прокуроромᶍ ,ᶍ або,ᶍ прокурор,ᶍ якщоᶍ вінᶍ неᶍ погодивсяᶍ зᶍ обвинувальнимᶍ актом,ᶍ щоᶍ склавᶍ слідчийᶍ доᶍ обвинувальногоᶍ актаᶍ додаєᶍ [3,ᶍ с.ᶍ 164]:

1)ᶍ реєстрᶍ матеріалівᶍ досудовогоᶍ розслідування;

2)ᶍ цивільнийᶍ позов,ᶍ якщоᶍ вінᶍ бувᶍ пред’явленийᶍ підᶍ часᶍ досудовогоᶍ розслідування;

3)ᶍ розпискаᶍ підозрюваногоᶍ проᶍ отриманняᶍ копіїᶍ обвинувальногоᶍ акта,ᶍ копіїᶍ цивільногоᶍ позову,ᶍ якщоᶍ вінᶍ бувᶍ пред’явленийᶍ підᶍ часᶍ досудовогоᶍ розслідування,ᶍ іᶍ реєструᶍ матеріалівᶍ досудовогоᶍ розслідуванняᶍ (крімᶍ випадку,ᶍ передбаченогоᶍ частиноюᶍ другоюᶍ статтіᶍ 297-1ᶍ цьогоᶍ Кодексу);

4)ᶍ розпискаᶍ абоᶍ іншийᶍ документ,ᶍ щоᶍ підтверджуєᶍ отриманняᶍ цивільнимᶍ відповідачемᶍ копіїᶍ цивільногоᶍ позову,ᶍ якщоᶍ вінᶍ бувᶍ пред’явленийᶍ підᶍ часᶍ досудовогоᶍ розслідуванняᶍ неᶍ доᶍ підозрюваного;

5)ᶍ довідкаᶍ проᶍ юридичнуᶍ особу,ᶍ щодоᶍ якоїᶍ здійснюєтьсяᶍ провадження,ᶍ уᶍ якійᶍ зазначаються:ᶍ найменуванняᶍ юридичноїᶍ особи,ᶍ їїᶍ юридичнаᶍ адреса,ᶍ розрахунковийᶍ рахунок,ᶍ ідентифікаційнийᶍ код,ᶍ датаᶍ іᶍ місцеᶍ державноїᶍ реєстрації.

Частинаᶍ 4ᶍ ст.291ᶍ КПКᶍ міститьᶍ імперативнуᶍ ознакуᶍ проᶍ те,ᶍ щоᶍ наданняᶍ судуᶍ іншихᶍ документівᶍ доᶍ початкуᶍ судовогоᶍ розглядуᶍ забороняєтьсяᶍ [2,ᶍ с.ᶍ 157].

Відповідноᶍ доᶍ ст.ᶍ 293ᶍ КПКᶍ ,ᶍ одночасноᶍ зᶍ переданнямᶍ обвинувальногоᶍ акта,ᶍ клопотанняᶍ проᶍ застосуванняᶍ примусовихᶍ заходівᶍ медичногоᶍ абоᶍ виховногоᶍ характеруᶍ доᶍ судуᶍ прокурорᶍ зобов'язанийᶍ підᶍ розпискуᶍ надатиᶍ їхᶍ копіюᶍ таᶍ копіюᶍ реєструᶍ матеріалівᶍ досудовогоᶍ розслідуванняᶍ підозрюваному,ᶍ йогоᶍ захиснику,ᶍ законномуᶍ представнику,ᶍ захисникуᶍ особи,ᶍ стосовноᶍ якоїᶍ передбачаєтьсяᶍ застосуванняᶍ примусовихᶍ заходівᶍ медичногоᶍ абоᶍ виховногоᶍ характеру.ᶍ Якщоᶍ провадженняᶍ здійснюєтьсяᶍ щодоᶍ юридичноїᶍ особи,ᶍ копіїᶍ обвинувальногоᶍ актаᶍ таᶍ реєструᶍ матеріалівᶍ досудовогоᶍ розслідуванняᶍ надаютьсяᶍ такожᶍ представникуᶍ такоїᶍ юридичноїᶍ особи.ᶍ ᶍ [2,ᶍ с.ᶍ 158].

Клопотанняᶍ проᶍ застосуванняᶍ примусовихᶍ заходівᶍ виховногоᶍ характеруᶍ маєᶍ відповідатиᶍ вимогамᶍ статтіᶍ 291ᶍ цьогоᶍ Кодексу,ᶍ аᶍ такожᶍ міститиᶍ інформаціюᶍ проᶍ західᶍ виховногоᶍ характеру,ᶍ якийᶍ пропонуєтьсяᶍ застосувати.ᶍ Клопотанняᶍ проᶍ застосуванняᶍ примусовихᶍ заходівᶍ медичногоᶍ характеруᶍ маєᶍ відповідатиᶍ вимогамᶍ статтіᶍ 291ᶍ цьогоᶍ Кодексу,ᶍ аᶍ такожᶍ міститиᶍ інформаціюᶍ проᶍ примусовийᶍ західᶍ медичногоᶍ характеру,ᶍ якийᶍ пропонуєтьсяᶍ застосувати,ᶍ таᶍ позиціюᶍ щодоᶍ можливостіᶍ забезпеченняᶍ участіᶍ особиᶍ підᶍ часᶍ судовогоᶍ провадженняᶍ заᶍ станомᶍ здоров'яᶍ [2,c.157]

Вᶍ обвинувальномуᶍ актіᶍ наᶍ відмінуᶍ відᶍ обвинувальногоᶍ висновкуᶍ згідноᶍ зᶍ КПКᶍ 1960ᶍ рокуᶍ відсутнєᶍ наведенняᶍ доказів,ᶍ здобутихᶍ наᶍ стадіїᶍ досудовогоᶍ розслідування,ᶍ таᶍ обґрунтуванняᶍ йᶍ мотивуванняᶍ притягненняᶍ доᶍ кримінальноїᶍ відповідальностіᶍ якᶍ результатᶍ оцінкиᶍ зібранихᶍ доказівᶍ уᶍ кримінальномуᶍ провадженні.ᶍ Цимᶍ забезпечуєтьсяᶍ об’єктивністьᶍ судовогоᶍ розгляду,ᶍ оскількиᶍ судуᶍ доᶍ початкуᶍ судовогоᶍ засіданняᶍ неᶍ відомоᶍ обґрунтуванняᶍ сторониᶍ обвинуваченняᶍ іᶍ відсутняᶍ можливістьᶍ появиᶍ суб’єктивноїᶍ думки.ᶍ Протеᶍ наᶍ практиціᶍ вᶍ обвинувальномуᶍ актіᶍ здійснюютьᶍ посиланняᶍ наᶍ результатиᶍ проведеноїᶍ експертизи,ᶍ наприкладᶍ судово-хімічної,ᶍ наᶍ визначенняᶍ вмістуᶍ таᶍ кількостіᶍ наркотичнихᶍ засобівᶍ уᶍ вилученійᶍ речовині,ᶍ оскількиᶍ вказанаᶍ обставинаᶍ єᶍ обов’язковоюᶍ ознакоюᶍ складуᶍ злочину,ᶍ іᶍ томуᶍ судᶍ приймаєᶍ такіᶍ обвинувальніᶍ акти.ᶍ Слідᶍ такожᶍ пам’ятати,ᶍ щоᶍ термінологія,ᶍ якаᶍ стверджуєᶍ проᶍ доведеністьᶍ виниᶍ особи,ᶍ неᶍ можеᶍ використовуватисьᶍ вᶍ документахᶍ слідчогоᶍ абоᶍ прокурора.

Отже,ᶍ розібравшисьᶍ ізᶍ питанням,ᶍ щодоᶍ додатківᶍ доᶍ обвинувальномуᶍ актіᶍ уᶍ сучасномуᶍ кримінально-процесуальномуᶍ законодавствіᶍ –ᶍ важливимᶍ будеᶍ зробитиᶍ аналізᶍ іᶍ порівнятиᶍ норми,ᶍ щоᶍ регулюютьᶍ перелікᶍ додатківᶍ уᶍ чинномуᶍ КПКᶍ ᶍ зᶍ КПКᶍ 1960ᶍ року.

Так,ᶍ заᶍ старимᶍ КПКᶍ додаткиᶍ доᶍ обвинувальногоᶍ висновкуᶍ булиᶍ такі:

 • списокᶍ осіб,ᶍ щоᶍ підлягаютьᶍ викликуᶍ вᶍ судовеᶍ засідання,зᶍ зазначеннямᶍ їхᶍ адресиᶍ іᶍ аркушівᶍ справи,ᶍ деᶍ викладеніᶍ їхᶍ показанняᶍ абоᶍ висновки;

 • довідкаᶍ проᶍ рухᶍ справиᶍ таᶍ проᶍ застосуванняᶍ запобіжногоᶍ заходуᶍ зᶍ зазначеннямᶍ часуᶍ іᶍ місцяᶍ триманняᶍ підᶍ вартоюᶍ кожногоᶍ зᶍ обвинувачених,ᶍ якщоᶍ вониᶍ заарештовані;

 • довідкиᶍ проᶍ речовіᶍ докази,ᶍ проᶍ цивільнийᶍ позов,ᶍ проᶍ заходи,ᶍ вжитіᶍ доᶍ забезпеченняᶍ цивільногоᶍ позовуᶍ іᶍ можливостіᶍ конфіскаціїᶍ майна;

 • довідкаᶍ проᶍ судовіᶍ витратиᶍ вᶍ справіᶍ заᶍ часᶍ досудовогоᶍ слідстваᶍ зᶍ посиланнямᶍ наᶍ відповідніᶍ аркушіᶍ справи.

Уᶍ спискуᶍ осіб,ᶍ якіᶍ підлягаютьᶍ викликуᶍ вᶍ судовеᶍ засідання,ᶍ зᶍ метоюᶍ нерозголошенняᶍ відомостейᶍ проᶍ осіб,ᶍ щодоᶍ якихᶍ уᶍ порядку,ᶍ передбаченомуᶍ статтямиᶍ 52-1ᶍ таᶍ 52-3ᶍ цьогоᶍ Кодексу,ᶍ застосованіᶍ заходиᶍ безпеки,ᶍ замістьᶍ їхᶍ справжніхᶍ прізвища,ᶍ ім'яᶍ іᶍ поᶍ батьковіᶍ зазначаєтьсяᶍ псевдонім,ᶍ аᶍ замістьᶍ адресиᶍ -ᶍ назваᶍ органу,ᶍ якийᶍ здійснюєᶍ заходиᶍ безпеки,ᶍ таᶍ йогоᶍ адреса.[4,c.224]

Післяᶍ того,ᶍ якᶍ слідчийᶍ склавᶍ обвинувальнийᶍ висновокᶍ -ᶍ вінᶍ направлявᶍ кримінальнуᶍ справуᶍ прокурору.ᶍ Дляᶍ того,ᶍ щобᶍ обвинувальнийᶍ висновокᶍ отримавᶍ юридичнуᶍ силу,ᶍ вінᶍ мавᶍ бутиᶍ затвердженийᶍ прокурором.ᶍ Прокурор,ᶍ отримавшиᶍ матеріалиᶍ відᶍ слідчого,ᶍ зобов'язувавсяᶍ перевіритиᶍ цюᶍ справуᶍ заᶍ такимиᶍ критеріями:

 • чиᶍ малаᶍ місцеᶍ подіяᶍ злочину;

 • чиᶍ маєᶍ діяння,ᶍ якеᶍ ставитьсяᶍ уᶍ винуᶍ обвинуваченому,ᶍ складᶍ злочину;

 • чиᶍ булиᶍ додержаніᶍ підᶍ часᶍ провадженняᶍ дізнанняᶍ іᶍ досудовогоᶍ слідстваᶍ -вимогиᶍ КПКᶍ проᶍ забезпеченняᶍ праваᶍ підозрюваногоᶍ іᶍ обвинуваченогоᶍ наᶍ захист;

 • чиᶍ немаєᶍ вᶍ справіᶍ обставин,ᶍ щоᶍ тягнутьᶍ заᶍ собоюᶍ закриттяᶍ справи;

 • чиᶍ пред'явленоᶍ обвинуваченняᶍ зᶍ усіхᶍ установленихᶍ злочиннихᶍ дійᶍ обвинуваченого;

 • чиᶍ притягнутіᶍ якᶍ обвинуваченіᶍ всіᶍ особи,ᶍ щоᶍ викритіᶍ уᶍ вчиненніᶍ злочину;

 • чиᶍ правильноᶍ кваліфікованоᶍ діїᶍ обвинуваченогоᶍ заᶍ статтямиᶍ кримінальногоᶍ закону:

 • чиᶍ додержаноᶍ вимогᶍ законуᶍ приᶍ складанніᶍ обвинувальногоᶍ висновку;

 • чиᶍ правильноᶍ обраноᶍ запобіжнийᶍ захід;

 • чиᶍ вжитоᶍ заходівᶍ доᶍ забезпеченняᶍ відшкодуванняᶍ збитків,ᶍ заподіянихᶍ злочином,ᶍ іᶍ можливоїᶍ конфіскаціїᶍ майна;

 • чиᶍ виявленоᶍ причиниᶍ таᶍ умови,ᶍ якіᶍ сприялиᶍ вчиненнюᶍ злочину,ᶍ іᶍ чиᶍ вжитоᶍ заходівᶍ доᶍ їхᶍ усунення;ᶍ іншіᶍ вимогиᶍ КПК.

Прокуроруᶍ надавалосяᶍ п'ятьᶍ днівᶍ наᶍ перевіркиᶍ обвинувальногоᶍ висновку.ᶍ [5,ᶍ c.ᶍ 178].ᶍ Післяᶍ цьогоᶍ вінᶍ мігᶍ прийматиᶍ такіᶍ рішення:

а)ᶍ затвердитиᶍ висновокᶍ абоᶍ скластиᶍ свійᶍ висновок;

б)ᶍ повернутиᶍ справуᶍ слідчомуᶍ наᶍ дослідування;

в)ᶍ закриватиᶍ справу.

Прокурорᶍ такожᶍ мавᶍ право:ᶍ вноситиᶍ зміниᶍ доᶍ обвинувальногоᶍ висновку,ᶍ змінюватиᶍ запобіжнийᶍ західᶍ [10,c.141].ᶍ Затвердившиᶍ обвинувальнийᶍ висновок,ᶍ прокурорᶍ направлявᶍ справуᶍ вᶍ суд,ᶍ повідомляв,ᶍ чиᶍ будеᶍ підтримуватиᶍ обвинуваченняᶍ вᶍ суді,ᶍ повідомлявᶍ обвинуваченому,ᶍ щоᶍ справуᶍ направленоᶍ суд.

Порівняноᶍ зіᶍ старимᶍ КПКᶍ –ᶍ чиннийᶍ Кримінально-процесуальнийᶍ законᶍ розширивᶍ перелікᶍ правᶍ обвинуваченого.ᶍ Так,ᶍ згідноᶍ ч.3ᶍ ст.42ᶍ КПКᶍ 2012ᶍ рокуᶍ підозрюванийᶍ таᶍ обвинуваченийᶍ маютьᶍ право[2,ᶍ c.ᶍ 26]:

1)ᶍ знати,ᶍ уᶍ вчиненніᶍ якогоᶍ кримінальногоᶍ правопорушенняᶍ йогоᶍ підозрюють,ᶍ обвинувачують;

2)ᶍ бутиᶍ чіткоᶍ іᶍ своєчасноᶍ повідомленимᶍ проᶍ своїᶍ права,ᶍ передбаченіᶍ цимᶍ Кодексом,ᶍ аᶍ такожᶍ отриматиᶍ їхᶍ роз’яснення;

3)ᶍ наᶍ першуᶍ вимогуᶍ матиᶍ захисникаᶍ іᶍ побаченняᶍ зᶍ нимᶍ доᶍ першогоᶍ допитуᶍ зᶍ дотриманнямᶍ умов,ᶍ щоᶍ забезпечуютьᶍ конфіденційністьᶍ спілкування,ᶍ аᶍ такожᶍ післяᶍ першогоᶍ допитуᶍ -ᶍ матиᶍ такіᶍ побаченняᶍ безᶍ обмеженняᶍ їхᶍ кількостіᶍ йᶍ тривалості;ᶍ наᶍ участьᶍ захисникаᶍ уᶍ проведенніᶍ допитуᶍ таᶍ іншихᶍ процесуальнихᶍ дій;ᶍ наᶍ відмовуᶍ відᶍ захисникаᶍ вᶍ будь-якийᶍ моментᶍ кримінальногоᶍ провадження;ᶍ наᶍ отриманняᶍ правовоїᶍ допомогиᶍ захисникаᶍ заᶍ рахунокᶍ державиᶍ уᶍ випадках,ᶍ передбаченихᶍ цимᶍ Кодексомᶍ та/абоᶍ законом,ᶍ щоᶍ регулюєᶍ наданняᶍ безоплатноїᶍ правовоїᶍ допомоги,ᶍ вᶍ томуᶍ числіᶍ уᶍ зв’язкуᶍ зᶍ відсутністюᶍ коштівᶍ наᶍ їїᶍ оплату;

4)ᶍ неᶍ говоритиᶍ нічогоᶍ зᶍ приводуᶍ підозриᶍ протиᶍ нього,ᶍ обвинуваченняᶍ абоᶍ уᶍ будь-якийᶍ моментᶍ відмовитисяᶍ відповідатиᶍ наᶍ запитання;

5)ᶍ даватиᶍ пояснення,ᶍ показанняᶍ зᶍ приводуᶍ підозри,ᶍ обвинуваченняᶍ чиᶍ вᶍ будь-якийᶍ моментᶍ відмовитисяᶍ їхᶍ давати;

6)ᶍ вимагатиᶍ перевіркиᶍ обґрунтованостіᶍ затримання;

7)ᶍ уᶍ разіᶍ затриманняᶍ абоᶍ застосуванняᶍ запобіжногоᶍ заходуᶍ уᶍ виглядіᶍ триманняᶍ підᶍ вартоюᶍ -ᶍ наᶍ негайнеᶍ повідомленняᶍ членівᶍ сім’ї,ᶍ близькихᶍ родичівᶍ чиᶍ іншихᶍ осібᶍ проᶍ затриманняᶍ іᶍ місцеᶍ свогоᶍ перебуванняᶍ згідноᶍ зᶍ положеннямиᶍ статтіᶍ 213ᶍ цьогоᶍ Кодексу;

8)ᶍ збиратиᶍ іᶍ подаватиᶍ слідчому,ᶍ прокурору,ᶍ слідчомуᶍ суддіᶍ докази;

9)ᶍ братиᶍ участьᶍ уᶍ проведенніᶍ процесуальнихᶍ дій;

10)ᶍ підᶍ часᶍ проведенняᶍ процесуальнихᶍ дійᶍ ставитиᶍ запитання,ᶍ подаватиᶍ своїᶍ зауваженняᶍ таᶍ запереченняᶍ щодоᶍ порядкуᶍ проведенняᶍ дій,ᶍ якіᶍ заносятьсяᶍ доᶍ протоколу;

11)ᶍ застосовуватиᶍ зᶍ додержаннямᶍ вимогᶍ цьогоᶍ Кодексуᶍ технічніᶍ засобиᶍ приᶍ проведенніᶍ процесуальнихᶍ дій,ᶍ вᶍ якихᶍ вінᶍ береᶍ участь.ᶍ Слідчий,ᶍ прокурор,ᶍ слідчийᶍ суддя,ᶍ судᶍ маютьᶍ правоᶍ заборонитиᶍ застосовуванняᶍ технічнихᶍ засобівᶍ приᶍ проведенніᶍ окремоїᶍ процесуальноїᶍ діїᶍ чиᶍ наᶍ певнійᶍ стадіїᶍ кримінальногоᶍ провадженняᶍ зᶍ метоюᶍ нерозголошенняᶍ відомостей,ᶍ якіᶍ містятьᶍ таємницю,ᶍ щоᶍ охороняєтьсяᶍ законом,ᶍ чиᶍ стосуютьсяᶍ інтимногоᶍ життяᶍ особи,ᶍ проᶍ щоᶍ виноситьсяᶍ (постановляється)ᶍ вмотивованаᶍ постановаᶍ (ухвала);

12)ᶍ заявлятиᶍ клопотанняᶍ проᶍ проведенняᶍ процесуальнихᶍ дій,ᶍ проᶍ забезпеченняᶍ безпекиᶍ щодоᶍ себе,ᶍ членівᶍ своєїᶍ сім’ї,ᶍ близькихᶍ родичів,ᶍ майна,ᶍ житлаᶍ тощо;

13)ᶍ заявлятиᶍ відводи;

14)ᶍ ознайомлюватисяᶍ зᶍ матеріаламиᶍ досудовогоᶍ розслідуванняᶍ вᶍ порядку,ᶍ передбаченомуᶍ статтеюᶍ 221ᶍ цьогоᶍ Кодексу,ᶍ таᶍ вимагатиᶍ відкриттяᶍ матеріалівᶍ згідноᶍ зіᶍ статтеюᶍ 290ᶍ цьогоᶍ Кодексу;

15)ᶍ одержуватиᶍ копіїᶍ процесуальнихᶍ документівᶍ таᶍ письмовіᶍ повідомлення;

16)ᶍ оскаржуватиᶍ рішення,ᶍ діїᶍ таᶍ бездіяльністьᶍ слідчого,ᶍ прокурора,ᶍ слідчогоᶍ суддіᶍ вᶍ порядку,ᶍ передбаченомуᶍ цимᶍ Кодексом;

17)ᶍ вимагатиᶍ відшкодуванняᶍ шкоди,ᶍ завданоїᶍ незаконнимиᶍ рішеннями,ᶍ діямиᶍ чиᶍ бездіяльністюᶍ органу,ᶍ щоᶍ здійснюєᶍ оперативно-розшуковуᶍ діяльність,ᶍ досудовеᶍ розслідування,ᶍ прокуратуриᶍ абоᶍ суду,ᶍ вᶍ порядку,ᶍ визначеномуᶍ законом,ᶍ аᶍ такожᶍ відновленняᶍ репутації,ᶍ якщоᶍ підозра,ᶍ обвинуваченняᶍ неᶍ підтвердилися;

18)ᶍ користуватисяᶍ рідноюᶍ мовою,ᶍ отримуватиᶍ копіїᶍ процесуальнихᶍ документівᶍ рідноюᶍ абоᶍ іншоюᶍ мовою,ᶍ якоюᶍ вінᶍ володіє,ᶍ таᶍ вᶍ разіᶍ необхідностіᶍ користуватисяᶍ послугамиᶍ перекладачаᶍ заᶍ рахунокᶍ держави.

Відповідноᶍ доᶍ ч.4ᶍ ст.42ᶍ КПК,ᶍ обвинуваченийᶍ такожᶍ маєᶍ правоᶍ [2,c.27]:

1)ᶍ братиᶍ участьᶍ підᶍ часᶍ судовогоᶍ розглядуᶍ уᶍ допитіᶍ свідківᶍ обвинуваченняᶍ абоᶍ вимагатиᶍ їхньогоᶍ допиту,ᶍ аᶍ такожᶍ вимагатиᶍ викликуᶍ іᶍ допитуᶍ свідківᶍ захистуᶍ наᶍ тихᶍ самихᶍ умовах,ᶍ щоᶍ йᶍ свідківᶍ обвинувачення;

2)ᶍ збиратиᶍ іᶍ подаватиᶍ судуᶍ докази;

3)ᶍ висловлюватиᶍ вᶍ судовомуᶍ засіданніᶍ своюᶍ думкуᶍ щодоᶍ клопотаньᶍ іншихᶍ учасниківᶍ судовогоᶍ провадження;

4)ᶍ виступатиᶍ вᶍ судовихᶍ дебатах;

5)ᶍ ознайомлюватисяᶍ зᶍ журналомᶍ судовогоᶍ засіданняᶍ таᶍ технічнимᶍ записомᶍ судовогоᶍ процесу,ᶍ якіᶍ йомуᶍ зобов’язаніᶍ надатиᶍ уповноваженіᶍ працівникиᶍ суду,ᶍ іᶍ подаватиᶍ щодоᶍ нихᶍ своїᶍ зауваження;

6)ᶍ оскаржуватиᶍ вᶍ установленомуᶍ цимᶍ Кодексомᶍ порядкуᶍ судовіᶍ рішенняᶍ таᶍ ініціюватиᶍ їхᶍ перегляд,ᶍ знатиᶍ проᶍ поданіᶍ наᶍ нихᶍ апеляційніᶍ таᶍ касаційніᶍ скарги,ᶍ заявиᶍ проᶍ їхᶍ перегляд,ᶍ подаватиᶍ наᶍ нихᶍ заперечення;

7)ᶍ отримуватиᶍ роз’ясненняᶍ щодоᶍ порядкуᶍ підготовкиᶍ таᶍ використанняᶍ досудовоїᶍ доповіді,ᶍ відмовлятисяᶍ відᶍ участіᶍ уᶍ підготовціᶍ досудовоїᶍ доповіді;

8)ᶍ братиᶍ участьᶍ уᶍ підготовціᶍ досудовоїᶍ доповіді,ᶍ надаватиᶍ представникуᶍ персоналуᶍ органуᶍ пробаціїᶍ інформацію,ᶍ необхіднуᶍ дляᶍ підготовкиᶍ такоїᶍ доповіді,ᶍ ознайомлюватисяᶍ зᶍ текстомᶍ досудовоїᶍ доповіді,ᶍ подаватиᶍ своїᶍ зауваженняᶍ таᶍ уточнення.Підозрюваний,ᶍ обвинуваченийᶍ маютьᶍ такожᶍ іншіᶍ процесуальніᶍ права,ᶍ передбаченіᶍ цимᶍ Кодексом.[2,ᶍ c.ᶍ 27]

Висновок

Такимᶍ чином,ᶍ складаючиᶍ обвинувальнийᶍ акт,ᶍ слідчомуᶍ таᶍ прокуроруᶍ необхідноᶍ пам’ятати,ᶍ щоᶍ якістьᶍ цьогоᶍ документаᶍ маєᶍ забезпечитиᶍ обвинуваченому,ᶍ якийᶍ неᶍ маєᶍ юридичноїᶍ освіти,ᶍ розуміння,ᶍ відᶍ якогоᶍ самеᶍ обвинуваченняᶍ вінᶍ маєᶍ правоᶍ захищатися,ᶍ аᶍ обставиниᶍ таᶍ фактиᶍ йогоᶍ виниᶍ маютьᶍ бутиᶍ відображеніᶍ вᶍ ньомуᶍ повно,ᶍ всебічноᶍ таᶍ об’єктивно.

Порівнявшиᶍ змістᶍ іᶍ положенняᶍ Кримінальногоᶍ процесуальногоᶍ Кодексуᶍ 1960ᶍ таᶍ 2012ᶍ років,ᶍ миᶍ дійшлиᶍ висновку,ᶍ щоᶍ вступившийᶍ уᶍ діюᶍ КПКᶍ 2012ᶍ рокуᶍ зазнавᶍ істотнихᶍ змін,ᶍ якіᶍ стосуєтьсяᶍ такожᶍ іᶍ стадіїᶍ досудовогоᶍ розслідування,ᶍ уᶍ томуᶍ числіᶍ іᶍ обвинувальногоᶍ акту.ᶍ Простшеᶍ кажучи,ᶍ щоᶍ якщоᶍ порівнятиᶍ обвинувальнийᶍ актᶍ заᶍ чиннимᶍ КПКᶍ таᶍ обвинувальнийᶍ висновокᶍ заᶍ КПКᶍ 1960ᶍ р.рᶍ –ᶍ тоᶍ миᶍ побачимоᶍ дужеᶍ багатоᶍ змін.ᶍ Цеᶍ стосуєтьсяᶍ іᶍ порядкуᶍ складанняᶍ обвинувальногоᶍ акту,ᶍ порядкуᶍ відкриттяᶍ матеріалівᶍ іншійᶍ стороні,ᶍ безпосередньоᶍ структуриᶍ обвинувальногоᶍ акту,ᶍ перелікуᶍ додатківᶍ таᶍ інше.

Вкрайᶍ важливимᶍ крокомᶍ уᶍ реформуванніᶍ кримінально-процесуальногоᶍ законодавстваᶍ булоᶍ введенняᶍ Кримінальнимᶍ процесуальнимᶍ кодексомᶍ Україниᶍ обмеженьᶍ уᶍ строкахᶍ здійсненняᶍ досудовогоᶍ розслідування.ᶍ Прокурорᶍ забовязанийᶍ післяᶍ повідомленняᶍ особіᶍ проᶍ підозруᶍ здійснитиᶍ наступніᶍ дії:

1)ᶍ закритиᶍ кримінальнеᶍ провадження;

2)ᶍ звернутисяᶍ доᶍ судуᶍ зᶍ клопотаннямᶍ проᶍ звільненняᶍ особиᶍ відᶍ кримінальноїᶍ відповідальності;

3)ᶍ звернутисяᶍ доᶍ судуᶍ зᶍ обвинувальнимᶍ актом,ᶍ клопотаннямᶍ проᶍ застосуванняᶍ примусовихᶍ заходівᶍ медичногоᶍ абоᶍ виховногоᶍ характеру.

Наᶍ прокурораᶍ абоᶍ слідчогоᶍ заᶍ йогоᶍ дорученнямᶍ поклавсяᶍ обов’язокᶍ наданняᶍ доступуᶍ доᶍ тихᶍ матеріалівᶍ досудовогоᶍ розслідування,ᶍ якіᶍ можутьᶍ міститиᶍ докази,ᶍ якіᶍ саміᶍ поᶍ собіᶍ абоᶍ вᶍ сукупностіᶍ зᶍ іншимиᶍ доказамиᶍ можутьᶍ бутиᶍ використаніᶍ дляᶍ доведенняᶍ невинуватостіᶍ абоᶍ меншогоᶍ ступеняᶍ винуватостіᶍ обвинуваченого,ᶍ абоᶍ сприятиᶍ пом’якшеннюᶍ покарання.ᶍ .Наᶍ сторонуᶍ захистуᶍ впершеᶍ покладаєтьсяᶍ обов’язокᶍ заᶍ запитомᶍ прокурораᶍ надатиᶍ доступᶍ таᶍ можливістьᶍ скопіюватиᶍ абоᶍ відобразитиᶍ відповіднимᶍ чиномᶍ будь-якіᶍ речовіᶍ доказиᶍ абоᶍ їхᶍ частини,ᶍ документиᶍ абоᶍ копіїᶍ зᶍ них,ᶍ аᶍ такожᶍ надатиᶍ доступᶍ доᶍ житлаᶍ чиᶍ іншогоᶍ володіння,ᶍ якщоᶍ вониᶍ знаходятьсяᶍ уᶍ володінніᶍ абоᶍ підᶍ контролемᶍ сторониᶍ захисту,ᶍ якщоᶍ сторонаᶍ захистуᶍ маєᶍ намірᶍ використатиᶍ відомості,ᶍ щоᶍ містятьсяᶍ вᶍ них,ᶍ якᶍ доказиᶍ уᶍ суді.

Сторонаᶍ захистуᶍ маєᶍ правоᶍ неᶍ надаватиᶍ прокуроруᶍ доступᶍ доᶍ будь-якихᶍ матеріалів,ᶍ якіᶍ можутьᶍ бутиᶍ використаніᶍ прокуроромᶍ наᶍ підтвердженняᶍ винуватостіᶍ обвинуваченогоᶍ уᶍ вчиненніᶍ кримінальногоᶍ правопорушення.ᶍ Вирішенняᶍ питанняᶍ проᶍ віднесенняᶍ конкретнихᶍ матеріалівᶍ доᶍ таких,ᶍ щоᶍ можутьᶍ бутиᶍ використаніᶍ прокуроромᶍ наᶍ підтвердженняᶍ винуватостіᶍ обвинуваченогоᶍ уᶍ вчиненніᶍ кримінальногоᶍ правопорушенняᶍ і,ᶍ якᶍ наслідок,ᶍ прийняттяᶍ рішенняᶍ проᶍ наданняᶍ чиᶍ ненаданняᶍ прокуроруᶍ доступуᶍ доᶍ такихᶍ матеріалів,ᶍ можеᶍ бутиᶍ відкладеноᶍ доᶍ закінченняᶍ ознайомленняᶍ сторониᶍ захистуᶍ зᶍ матеріаламиᶍ досудовогоᶍ розслідування.ᶍ Наᶍ сторониᶍ кримінальногоᶍ провадженняᶍ впершеᶍ покладаєтьсяᶍ обов’язокᶍ письмовоᶍ підтвердитиᶍ протилежнійᶍ стороні,ᶍ аᶍ потерпілийᶍ -ᶍ прокуроруᶍ фактᶍ наданняᶍ їмᶍ доступуᶍ доᶍ матеріалівᶍ ізᶍ зазначеннямᶍ найменуванняᶍ такихᶍ матеріалів.ᶍ

Сторониᶍ кримінальногоᶍ провадженняᶍ забов’язаніᶍ здійснюватиᶍ відкриттяᶍ однеᶍ однійᶍ додатковихᶍ матеріалів,ᶍ отриманихᶍ доᶍ абоᶍ підᶍ часᶍ судовогоᶍ розгляду.ᶍ Доситьᶍ важливеᶍ зазначенняᶍ щодоᶍ невиконанняᶍ цієїᶍ вимогиᶍ міститьсяᶍ уᶍ КПК.ᶍ Якщоᶍ сторонаᶍ кримінальногоᶍ провадженняᶍ неᶍ здійснитьᶍ відкриттяᶍ матеріалівᶍ відповідноᶍ доᶍ положеньᶍ цієїᶍ статті,ᶍ судᶍ неᶍ маєᶍ праваᶍ допуститиᶍ відомості,ᶍ щоᶍ містятьсяᶍ вᶍ них,ᶍ якᶍ докази.

Списоквикористаноїлітератури


 1. Конституціяᶍ України:ᶍ Прийнятаᶍ наᶍ п'ятійᶍ сесіїᶍ Верховноїᶍ Радиᶍ Україниᶍ 28ᶍ червняᶍ 1996ᶍ рокуᶍ -К.:ᶍ Вікар,ᶍ 1997.ᶍ -ᶍ 64ᶍ с

 2. Кримінально-процесуальнийᶍ кодексᶍ України:ᶍ чиннеᶍ законодавствоᶍ зіᶍ змінамиᶍ таᶍ допов.ᶍ станомᶍ наᶍ 17.03.2021ᶍ р.ᶍ -ᶍ //ᶍ [Електроннийᶍ ресурс].ᶍ -ᶍ Режимᶍ доступу:http://zakon4.rada

 3. Кримінальнийᶍ процесуальнийᶍ кодексᶍ України.ᶍ Науково-практичнийᶍ коментарᶍ :ᶍ уᶍ 2ᶍ т.ᶍ Т.ᶍ 1ᶍ /ᶍ О.ᶍ М.ᶍ Бандурка,ᶍ Є.ᶍ М.ᶍ Блажівський,ᶍ Є.ᶍ П.ᶍ Бурдольᶍ таᶍ ін.ᶍ :ᶍ заᶍ заг.ᶍ ред.ᶍ В.ᶍ Я.ᶍ Тація,ᶍ В.ᶍ П.ᶍ Пшонки,ᶍ А.ᶍ В.ᶍ Портнова.ᶍ -ᶍ X.ᶍ :ᶍ Право,ᶍ 2015.ᶍ -ᶍ 768ᶍ с.

 4. Кримінально-процесуальнийᶍ кодексᶍ Україниᶍ (заᶍ станомᶍ законодавстваᶍ наᶍ 20ᶍ вересняᶍ 2001ᶍ року).ᶍ -ᶍ К.ᶍ -ᶍ 2001.ᶍ -ᶍ 268ᶍ с

 5. Тертишникᶍ В.М.ᶍ Науково-практичнийᶍ коментарᶍ доᶍ Кримінально-процесуальногоᶍ кодексуᶍ України.ᶍ -ᶍ К.:ᶍ А.С.К.,ᶍ 2002.ᶍ -ᶍ 1056ᶍ с.

 6. Науковоᶍ -ᶍ практичнийᶍ коментарᶍ Кримінальногоᶍ процесуальногоᶍ кодексуᶍ України.ᶍ Зразкиᶍ процесуальнихᶍ документівᶍ уᶍ кримінальномуᶍ провадженні:ᶍ станомᶍ наᶍ 20ᶍ січняᶍ 2018ᶍ р.ᶍ С.В.ᶍ Банах,ᶍ Р.Л.ᶍ Степанюк,ᶍ С.В.ᶍ Пєтковᶍ таᶍ ін.;ᶍ заᶍ заг.ᶍ ред.ᶍ М.В.ᶍ Лошицького.ᶍ Київ.ᶍ Професіонал.ᶍ 2018.ᶍ 1270ᶍ с.

 7. Процесуальніᶍ документиᶍ досудовогоᶍ розслідуванняᶍ (слідчого,ᶍ прокурора,ᶍ адвокатаᶍ таᶍ слідчогоᶍ судді):ᶍ наук.практ.ᶍ посіб.ᶍ /ᶍ В.О.ᶍ Гринюк,ᶍ О.М.ᶍ Крукевич,ᶍ О.П.ᶍ Кучинськаᶍ таᶍ ін.;ᶍ заᶍ ред.ᶍ М.А.ᶍ Погорецького,ᶍ О.П.ᶍ Кучинської.ᶍ Київ.ᶍ нац.ᶍ унтᶍ ім.ᶍ Т.ᶍ Шевченка,ᶍ Юрид.ᶍ ф-т,ᶍ каф.ᶍ правосуддя.ᶍ Київ:ᶍ Правоваᶍ єдність:ᶍ Алерта.ᶍ 2018.ᶍ 252ᶍ с.

 8. Прийняттяᶍ процесуальнихᶍ рішеньᶍ таᶍ проведенняᶍ слідчихᶍ дійᶍ :ᶍ навч.ᶍ посіб.ᶍ В.П.Горбачов,ᶍ С.О.Корона,ᶍ А.М.Титоваᶍ таᶍ ін.ᶍ Донецьк.:ᶍ Донецьк.ᶍ юрид.ᶍ ін-т.ᶍ 2012.ᶍ 362ᶍ с.

 9. Процесуальніᶍ документиᶍ уᶍ кримінальномуᶍ провадженні.ᶍ Зразки.ᶍ Розяснення:ᶍ науково-практичнийᶍ посібник.ᶍ Колективᶍ авторівᶍ заᶍ заг.ᶍ Ред.ᶍ М.А.Погорецького,ᶍ О.П.Кучинської.ᶍ Київ.ᶍ Юрінкомᶍ Інтер.ᶍ 2015.ᶍ 560с.

 10. Дунаєваᶍ А.ᶍ В.ᶍ Кримінально-процесуальнаᶍ діяльністьᶍ слідчогоᶍ щодоᶍ розшукуᶍ обвинуваченого:ᶍ порівняльнийᶍ аналізᶍ законодавства.ᶍ НауковийвісникНАВС.Київ.ᶍ 2012.ᶍ Вип.ᶍ 3(82).ᶍ С.18-26.

 11. Говорунᶍ Є.ᶍ Проблемніᶍ питання,ᶍ щоᶍ виникаютьᶍ стосовноᶍ обчисленняᶍ строківᶍ досудовогоᶍ розслідуванняᶍ післяᶍ поверненняᶍ судомᶍ прокуроруᶍ обвинувальногоᶍ акта,ᶍ клопотанняᶍ дляᶍ усуненняᶍ виявленихᶍ недоліків.ᶍ Вісникпрокуратури.ᶍ 2018.ᶍ №8.ᶍ С.ᶍ 82-87.


Інтернет-ресурси

 1. https://www.rada.gov.ua/ᶍ –ᶍ офіційнийᶍ веб-сайтᶍ Верховноїᶍ Радиᶍ України.

 2. https://supreme.court.gov.ua/supreme/ᶍ –ᶍ офіційнийᶍ веб-сайтᶍ Верховногоᶍ Судуᶍ України.

 3. http://www.mvs.gov.uaᶍ –ᶍ офіційнийᶍ веб-сайтᶍ Міністерстваᶍ внутрішніхᶍ справᶍ України.

 4. https://www.npu.gov.ua/ᶍ –ᶍ офіційнийᶍ веб-сайтᶍ Національноїᶍ поліціїᶍ України.

 5. http://www.gp.gov.uaᶍ –ᶍ офіційнийᶍ веб-сайтᶍ офісуᶍ Генеральногоᶍ прокурора.

 6. http://www.reyestr.court.gov.uaᶍ –ᶍ Єдинийᶍ реєстрᶍ судовихᶍ рішеньᶍ вᶍ Україні.

 7. http://www.nbuv.gov.uaᶍ –ᶍ Національнаᶍ бібліотекаᶍ Україниᶍ ім.ᶍ В.ᶍ І.ᶍ Вернадського.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас