Ім'я файлу: Cклад і зміст генерального плану населеного пункту.docx
Розширення: docx
Розмір: 31кб.
Дата: 13.04.2021
скачати
Пов'язані файли:
Раціональне харчування людини.doc

Міністерство освіти і науки України

НУ «Львівська політехніка»

Кафедра будівельних конструкцій і мостів

Реферат

на тему:

«Склад та зміст генерального плану населеного пункту»

Виконав:

Ст.гр. БД-15

Макарчук В.С.

Перевірив:

асистент, к.т.н.

Данкевич І.П.

Львів – 2020 р.

Зміст

С.

1.Загальні положення……………………………………………………………..3

2.Склад та зміст генерального плану населеного пункту………………………6

3.Вихідні дані для розроблення генерального плану населеного пункту……15

4.Зміни до генерального плану населеного пункту…………………………...15

5.Література……………………………………………………………………...19

2

Загальні положення

1.1 Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території населеного пункту [4].

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів [4].

1.2 При розробленні генерального плану враховують:

а) Генеральну схему планування території України [5];

б) схеми планування окремих частин території України, Автономної Республіки Крим, областей, районів та їх окремих частин; 3

в) стратегії, прогнози і програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території;

г) чинну містобудівну документацію на місцевому рівні та проектну документацію;

д) інформацію містобудівного, земельного та інших кадастрів [32];

е) інвестиційні наміри юридичних і фізичних осіб щодо забудови та іншого використання території;

ж) спеціалізовані схеми, проекти і програми розвитку інфраструктури населеного пункту, безпеки та організації дорожнього руху, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження об'єктів культурної спадщини тощо.

1.3 Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території. Генеральні плани населених

3

пунктів розроблюють на підставі завдання на розроблення генерального плану населеного

пункту (далі - завдання) відповідно до додатка Б.

1.4 Для населених пунктів з чисельністю населення до 50 тисяч осіб генеральні плани можуть поєднуватися з детальними планами території таких населених пунктів на підставі завдання.

1.5 Відповідно до затвердженого генерального плану розробляють плани зонування території (зонінг), детальні плани територій, програми соціально-економічного розвитку, галузеві схеми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, документацію із землеустрою, проектну документацію на будівництво. План зонування території може розроблятися у складі

генерального плану цього населеного пункту [4], що зазначають у завданні на розроблення генерального плану населеного пункту (далі-завдання) (додаток Б). План зонування території може розроблятися і як окрема містобудівна документація після затвердження генерального плану [4].

1.6 Строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується [4].

1.7 Основні показники генерального плану населеного пункту розраховують на етап 15-20 років (етапи визначають у завданні). Розрахункові показники генерального плану, що базуються на демографічному і соціально-економічному прогнозах, є орієнтовними.

1.8 У складі генерального плану відповідно до завдання додатково може виділятися розрахунковий етап від 3 до 7 років з визначенням орієнтовної вартості заходів щодо його реалізації, а також за окремим договором може розроблятися план червоних ліній.

1.9 У складі генерального плану відповідно до завдання може розроблятися концепція розвитку населеного пункту (згідно з 5.3.3).

1.10 Розділ "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" на особливий період розробляється у складі генерального плану. "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" на мирний час розробляють як окремий документ за окремим завданням відповідно до ДБН В.1.2-4 та ДБН Б.1.1-5 .

1.11 Історико-архітектурний опорний план, межі та режими використання зон охорони пам'яток культурної спадщини розробляють відповідно до ДБН Б.2.2-3 та ДБН Б.2.2-2 за

4

окремими завданнями. План зонування (зонінг) розробляють відповідно до ДСТУ-Н Б Б.1.1-12 за окремим завданням.

1.12 План земельно-господарського устрою території населеного пункту розробляється згідно з основним кресленням генерального плану. Склад та зміст 5 плану земельно-господарського устрою населеного пункту регламентується відповідною нормативною документацією з питань здійснення землеустрою. Затверджений план землеустрою стає складовою частиною генерального плану населеного пункту.

1.13 Розроблення генерального плану, внесення змін до нього здійснюють на актуалізованій картографічній основі у цифровій формі, як набір профільних геопросторових даних у місцевій системі координат, що має зв'язок із державною системою координат УСК-2000 [4].

Вихідним масштабом форм картографічної основи для створення містобудівної документації визначених масштабів (таблиця 1) є масштаб М 1:2 000.

1.14 Матеріали генерального плану передають замовнику у кількості трьох примірників, у тому числі один примірник кольорових графічних матеріалів, а також на електронних носіях у форматі, визначеному у завданні.

Склад та зміст генерального плану населеного пункту

2.1 Генеральний план населеного пункту складається з текстових та графічних матеріалів.

2.2 До складу текстових матеріалів включаються:

а) пояснювальна записка;

б) основні положення генерального плану.

2.3 Пояснювальна записка містить такі розділи: Вступ; Аналітична частина; Обґрунтування та пропозиції; Додатки. Пояснювальну записку оформляють у зведений том або окремі томи за розділами генерального плану.

2.3.1 У розділі "Вступ" пояснювальної записки наводять відомості про організації, які є

замовником та розробником генерального плану та його окремих розділів, законодавчі та

5

нормативні підстави розроблення, джерела вихідних даних, картографічну основу, склад авторського колективу.

2.3.2 У розділі "Аналітична частина" наводять:

а) стислу характеристику географічного розташування населеного пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та чисельність населення, місце в системі розселення;

б) оцінку реалізації попереднього генерального плану (за наявності), характеристику стану території населеного пункту та існуючих проблем її використання;

в) аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту;

г) характеристику структури та обсягів існуючого житлового фонду, об'єктів обслуговування, перелік об'єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів;

д) аналіз відомостей про стан навколишнього природного середовища;

д) аналіз відомостей про стан навколишнього природного середовища;

є) аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та прилеглих територій.

2.3.3 Розділ "Обґрунтування та пропозиції" може включати "Концепцію генерального плану населеного пункту", яка визначає:

а) стратегію розвитку населеного пункту, у тому числі розрахункові параметри демографічного, економічного та соціального розвитку населеного пункту;

б) напрями і орієнтовані параметри територіального розвитку, формування інженерно-транспортної інфраструктури;

в) функціонально-планувальну структуру населеного пункту;

г) приміську зону.

2.3.4 Розділ "Обґрунтування та пропозиції"

6

2.3.4.1 У розділі "Обґрунтування та пропозиції" наводять:

а) основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного ДБН розвитку території населеного пункту з метою формування повноцінного життєвого середовища;

б) цільові показники і галузеву структуру економічної діяльності та зайнятості населення;

в) характеристику територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також територій спільних інтересів суміжних територіальних громад;

г) пропозиції щодо зміни межі населеного пункту (у разі необхідності);

д) опис перспективної планувальної структури та функціонального зонування;

є) характеристику територій та визначення заходів щодо їх освоєння, у тому числі: - проблемні території та умови їх реабілітації; - території пріоритетного розвитку та умови їх освоєння;

ж) пропозиції щодо формування системи громадських центрів;

з) обсяги житлового будівництва;

і) напрями розвитку вулично-дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури;

й) заходи з інженерної підготовки та захисту територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організації відведення поверхневих вод;

к) пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно-техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища;

л) пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам'яток культурної спадщини, територій, що мають статус земель історико-культурного призначення;

м) рекомендації щодо встановлення режиму використання територій, визначених для майбутніх містобудівних потреб;

н) рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування її озкордечмиийх частин та детальних планів територій.

2.3.4.2 У розділі "Обґрунтування та пропозиції" визначають розрахункові показники та заходи щодо розвитку:

7

а) житлового будівництва;

б) системи громадських центрів;

в) соціальної інфраструктури державної та комунальної власності (об'єктів освіти, медичного забезпечення, культури та спорту, а також місць поховань, пожежних депо тощо), які забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами або встановленими цільовими показниками з урахуванням особливостей населеного пункту;

г) озеленених територій загального користування, ландшафтно-рекреаційних територій населеного пункту;

д) вулично-дорожньої мережі за її категоріями з виділенням ділянок нового будівництва та реконструкції, визначення загальної її щільності та для кожної категорії магістральних вулиць окремо, будівництва мостів, тунелів, естакад, транспортних розв'язок, організації системи міського та зовнішнього транспорту (для сільських населених пунктів наводять розрахункові показники щодо всіх категорій вулиць і доріг);

є) інженерної інфраструктури за видами (водопостачання, водовідведення, газо-, електро-, теплопостачання);

ж) мережі розташування об'єктів і місць утилізації побутових відходів, а також місць захоронення тварин;

з) дощової каналізації, інженерної підготовки та захисту територій.

2.3.4.3 У розділі "Обґрунтування та пропозиції" надається перелік організаційних заходів із реалізації генерального плану, у тому числі з підготовки відповідних нормативно-правових актів, наукових, проектних, розвідувальних, пошукових та інших робіт.

2.3.4.4 Розділ "Обґрунтування та пропозиції" завершують основними показниками генерального плану населеного пункту (згідно з додатком А). 5.3.5 У розділі "Додатки" наводять:

а) зменшені кольорові графічні матеріали: план сучасного використання ДБН 9 території, основне креслення, схему планувальних обмежень;

б) рішення органу місцевого самоврядування щодо розроблення генерального плану,

8

завдання, протоколи попереднього розгляду окремих складових документації , вихідні дані, матеріали субпідрядних організацій тощо, що обґрунтовують прийняті рішення (до архівного примірника пояснювальної записки додають оригінали зазначених документів, для замовника - копії).

2.4 Основні положення генерального плану оформляють окремим томом, що містить текстові матеріали зі стислим викладенням пропозицій генерального плану, проектних рішень, основні показники генерального плану (додаток А) та схеми графічних матеріалів, що не містять службової інформації.

2.5 Графічні матеріали генерального плану та масштаби, в яких їх виконують, наведено у таблиці;

2.5.1 На "Схемі розташування населеного пункту в системі розселення" зображають існуючий стан розташування населеного пункту та пропозиції наявної містобудівної документації щодо розвитку територій для перспективних містобудівних потреб (у тому числі спільних потреб декількох територіальних громад). На схемі відображають: - межі адміністративно-територіальних утворень; - центри розселення; функціональне використання території в межах системи розселення; - головні мережі та споруди водопроводу, каналізації, енергопостачання, зв'язку та інших значних об'єктів інженерної інфраструктури; - меліоровані землі; - об'єкти державної та місцевої дорожньо-транспортної мережі.

2.5.2 "План існуючого використання території" виконують на картографічній основі згідно з 4.13.

На "Плані існуючого використання території" відображають:

а) межу населеного пункту;

б) території існуючої забудови різного функціонального призначення в межах населеного пункту:

1) житлової забудови (садибної, блокованої, багатоквартирної);

2) громадської забудови (адміністративно-громадських центрів, закладів освіти, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, культури, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, фінансової та ділової сфери, науково-дослідних та проектних організацій, культових споруд тощо);

9

3) ландшафтно-рекреаційні (ліси, лісопарки, луги, лугопарки, пляжі, дачна забудова, садівницькі товариства);

4) зелених насаджень загального користування (парки, сквери, бульвари, набережні);

5) спеціального призначення (санітарно-захисні зони, захисні смуги тощо);

6) виробничі (промислові підприємства, підприємства енергетики, транспорту, будівельної індустрії тощо);

7) складські;

8) комунальні (кладовища, крематорії, сміттєпереробні та сміттєспалювальні заводи, сміттєсортувальні станції, полігони, звалища, скотомогильники тощо);

9) магістральних (з їх назвами) та житлових вулиць і доріг, площ, тунелів, мостів, естакад, транспортних розв'язок, міського та зовнішнього транспорту (для сільських населених пунктів - території вулиць і доріг усіх категорій, майданів, споруд транспорту);

10) головних споруд інженерної інфраструктури;

11) об'єктів спеціального призначення;

12) території, що мають статус земель історико-культурного призначення;

13) природно-заповідного фонду;

14) сільськогосподарських угідь;

15) водних поверхонь;

в) земельні ділянки, надані для забудови та іншого використання;

г) нерухомі пам'ятки культурної спадщини (за відсутності історико-архітектурного опорного плану).

2.5.3 "Схему існуючих планувальних обмежень" виконують на копії плану існуючого використання території. Для сільських та малих міських населених пунктів "Схема існуючих планувальних обмежень" може бути поєднана з "Планом існуючого використання території". На "Схемі існуючих планувальних обмежень" відображають існуючі обмеження, встановлені відповідно до законів України, нормативно-правових та

10

нормативних актів, а саме:

а) території зі складними інженерними умовами (підвищеної сейсмічності, підтоплення, затоплення, зсувів, просідань внаслідок гірських виробок тощо) [19];

б) зони з перевищенням нормативного рівня впливу електричних і магнітних полів, випромінювань і опромінювань, шумового впливу, забруднення хімічними, біологічними шкідливими речовинами, радіаційного забруднення [20];

в) ділянки та санітарно-захисні зони виробничих і комунально-складських підприємств, кладовищ, охоронні зони інженерних комунікацій, ділянки території, що використовувались під скотомогильники, звалища, склади токсичних речовин, вибухівки, зони відвалів, териконів тощо;

г) зони санітарної охорони об'єктів водопостачання [7] та охоронні зони об'єктів інженерної інфраструктури;

д) прибережні захисні смуги річок, морів, інших водойм та водних об'єктів, смуги відведення каналів [7, 31];

е) території, що мають статус земель історико-культурного призначення; ж) території історичних ареалів; з) зони охорони пам'яток культурної спадщини; и) території заповідників, заказників, регіональних ландшафтних парків, інших об'єктів природно-заповідного фонду, а також природоохоронного, курортно-оздоровчого та рекреаційного

призначення з відповідними охоронними зонами [14, 17]; к) місця залягання розвіданих запасів корисних копалин; л) особливо цінні сільськогосподарські землі [6].

2.5.4 Схема "Модель перспективного розвитку населеного пункту" розробляється на етап 30-40 років за завданням на розроблення, що відповідає розділу "Обґрунтування та пропозиції". На схемі "Модель перспективного розвитку населеного пункту" відображають: - приміську зону; - головні напрямки подальшого планувального розвитку населеного пункту; - основні елементи планувального та транспортного каркаса, екологічної мережі; - населені пункти в системі розселення; - основні функціональні зони (сельбищні, сільськогосподарські, природно-ландшафтні, виробничі); - систему громадських центрів.

2.5.5 "Генеральний план (основне креслення)" (далі - основне креслення) виконують з урахуванням "Плану існуючого використання території". На основному кресленні

11

генерального плану відображають елементи плану існуючого використання території, що

залишаються незмінними на етапі реалізації генерального плану, пропозиції і проектні рішення щодо архітектурнопланувальної організації громадських центрів, транспортної та інженерної інфраструктури:

а) території для перспективних містобудівних потреб, існуюча та проектна межа населеного пункту;

б) перспективне функціональне зонування території населеного пункту в проектних межах: - житлової забудови (садибної, блокованої, багатоквартирної); - громадської забудови (адміністративно-громадських центрів, об'єктів освіти, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, культури, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, фінансової та ділової сфери, науково-дослідних та проектних організацій, культових споруд тощо); - ландшафтно-рекреаційної (ліси, лісопарки, луки, лугопарки, пляжі, дачної забудови, садівницьких товариств); - озеленення загального користування (парки, сквери, бульвари, набережні); - спеціального призначення (санітарно-захисні зони, захисні смуги тощо); - виробничої (промислових підприємств, підприємств енергетики, транспорту, будівельної індустрії тощо); - складської; - комунальної (кладовищ, крематоріїв, сміттєпереробних та сміттєспалювальних заводів, сміттєсортувальних станцій, полігонів, звалищ, скотомогильників тощо); - магістральних (з їх назвами) та житлових вулиць і доріг, площ, тунелів, мостів, естакад, транспортних розв'язок міського та зовнішнього транспорту (для сільських населених пунктів відображаються території

вулиць і доріг усіх категорій, майданів, споруд транспорту); - головних споруд інженерної інфраструктури; - об'єктів спеціального призначення- нерухомих пам'яток культурної спадщини (за відсутності історико-архітектурного опорного плану); -територій, що мають статус земель історико-культурного призначення; - природно-заповідного фонду; - сільськогосподарських угідь; - водних поверхонь.

2.5.6 "Схему проектних планувальних обмежень" виконують на копії основного креслення. На "Схемі проектних планувальних обмежень" відображають проектні пропозиції щодо встановлення санітарно-захисних зон [24], захисних смуг та інших територій (у тому числі території, що мають статус земель історико-культурного призначення, території історичних ареалів, зони охорони пам'яток культурної спадщини)

12

[6, 7, 13, 14, 16, 21, 43, 44], де згідно із законодавством встановлені відповідні обмеження на їх використання після реалізації рішень та заходів генерального плану. Для сільських та малих міських населених пунктів "Схема проектних планувальних обмежень" може бути поєднана з основним кресленням.

2.5.7 "Схему вулично-дорожньої мережі, міського (сільського) та зовнішнього транспорту" виконують на копії основного креслення згідно з ДБН 360. Для великих, значних і найзначніших міст може розроблятися окремо "Схема магістральної вулично-дорожньої мережі" та "Схема міського та зовнішнього транспорту" з діаграмами машино-та пасажиропотоків між окремими районами міста. На схемі відображають: вулично-дорожню мережу за категоріями з назвами основних магістралей та їх червоні лінії, лінії і об'єкти міського та зовнішнього транспорту, траси та споруди позавуличного громадського транспорту, розміщення депо метрополітену, трамвайних, автобусних і тролейбусних парків, території гаражів і відкритих стоянок для легкових та вантажних автомобілів. Для сільських населених пунктів на "Схемі вулично-дорожньої мережі сільського та зовнішнього транспорту" відображають існуючі та проектні вулиці всіх категорій у червоних лініях, майдани та основні транспортні споруди (автостанції, зупинки всіх видів транспорту, автостоянки). Для міських населених пунктів розробляють окремо креслення поперечних профілів основних магістралей у масштабі 1:200, які включають до розділу пояснювальної записки "Обґрунтування та пропозиції", а для сільських населених пунктів аналогічні креслення розташовують у вигляді вставки на полі "Схеми вулично-дорожньої мережі сільського та зовнішнього транспорту".

2.5.8 "Схему інженерного обладнання території" виконують на копії основного креслення. На "Схемі інженерного обладнання території" відображають існуючі та заплановані головні інженерні споруди, магістральні мережі водо-, тепло-, електро-, газопостачання, зливової каналізації та очисні споруди каналізації, місця випуску очищених стічних вод, високовольтні лінії електропередачі.

2.5.9 "Схему інженерної підготовки та захисту території" виконують на копії основного креслення. На "Схемі інженерної підготовки та захисту території" відображають: - ділянки території, що потребують підсипання або зрізання ґрунту, дренування, виторфовування, рекультивації тощо; - інженерні споруди для захисту від затоплення, підтоплення, небезпечних геологічних процесів; - ділянки русел річок та водойм, які потребують регулювання, очищення, днопоглиблення тощо; - засоби відведення дощових та талих вод,

13

головні споруди дощової каналізації, місця випуску очищених стічних вод; Для сільських населених пунктів додатково відображають елементи вертикального планування (поздовжні ухили вулиць, висотні позначки на перетинах вулиць у характерних точках зміни рельєфу).

2.6 У разі наявності у складі містобудівної документації таємної або службової інформації ці матеріали (графічні, розділи пояснювальної записки) виготовляють окремими кресленнями, томом у встановленому порядку [34, 35,36].

Вихідні дані для розроблення генерального плану населеного пункту

В.1 Вихідні дані включають:

а) матеріали містобудівного і земельного кадастрів, містобудівного моніторингу, грошової оцінки земель, форму статистичної звітності № 6-зем;

б) стратегії, прогнози і програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку;

в) плани земельно-господарського устрою, схеми інвентаризації земель (за наявності), технічну документацію із землеустрою, проекти відведення земельних ділянок (за наявності);

г) наявні матеріали інженерних, геологічних і гідрогеологічних вишукувань, відомості про наявність корисних копалин і підземних вод;

д) матеріали раніше виконаних проектно-вишукувальних, планувальних і інших робіт, зокрема, щодо інженерного захисту та підготовки території, меліорації земель, інженерного обладнання тощо;

е) дані про кількість, структуру, природний та механічний

рух, зайнятість населення;

ж) кількість осіб, що перебувають на квартирному обліку та подали заяви на отримання земельних ділянок під садибне житлове будівництво; з) матеріали оцінки існуючого санітарно-гігієнічного стану земель, водного й повітряного басейнів, рівнів шумового,

14

електромагнітного й радіаційного забруднення;

и) матеріали спостережень за режимом і несприятливими гідрометеорологічними явищами: лавинами, селями, рівнем поверхневих вод, паводків;

к) характеристику небезпечних зон відвалів породи гірничодобувних підприємств, вугільних шахт, зон катастрофічного затоплення, затоплення паводковими водами, районів, де очікується утворення провалів і зсувів;

л) дані про існуючу галузеву структуру економічної діяльності населеного пункту за чисельністю зайнятих в абсолютному і відносному виразі, про існуючий рівень безробіття; м) дані про кількість автомобілів та місць їх зберігання за складом парку й видами зберігання (легкові, вантажні, автобуси, відкриті стоянки, гаражі);

н) характеристику житлового фонду, об'єктів обслуговування, промисловості, комунального господарства, будівельної бази;

о) дані про існуючий стан і проекти розвитку вулично-дорожньої мережі, міського (сільського) та зовнішнього транспорту (дані місцевих галузевих схем і проектів вулиць, розв'язок, інших транспортних споруд, технічних умов, спостережень транспортних потоків);

п) дані про існуючий стан та проекти розвитку інженерних мереж;

р) перелік і характеристику об'єктів загальнодержавного і регіонального значення, розміщення яких має бути враховане при розробленні генерального плану;

с) характеристику намірів та потреб використання території різного функціонального призначення: - розмір присадибної ділянки, га; - типи нової житлової забудови (для сільських населених пунктів): - садибної, %; - блокованої, %; - багатоквартирної, %, - у тому числі: - малоповерхової, %; - середньоповерхової, %; - багатоповерхової, %; - пропозиції щодо нових виробничих об'єктів; - типи інженерних систем та джерела

(водопостачання, теплопостачання, газопостачання, електропостачання, каналізування); - території переробки та утилізації відходів та трупів тварин.

у) характеристику спільних із суміжними територіальними громадами інтересів щодо

забудови та іншого використання територій, соціально-культурного обслуговування

15

населення, водо- і енергозабезпечення, водовідведення, санітарної очистки, транспортного обслуговування, охорони довкілля, розвитку рекреаційних зон, забезпечення природної та техногенної безпеки та передбачених у чинній містобудівній документації шляхів їх вирішення;

ф) дані про оздоровчо-

рекреаційний та туристичний потенціал (наявність нерухомих об'єктів культурної спадщини, територій, що мають статус земель історико-культурного призначення, природних ландшафтів, лісів, бальнеологічних та інших відповідних ресурсів, рівень та

умови їх використання);

х) дані про рівень природної та техногенної безпеки (перелік та розміщення потенційно небезпечних об'єктів та інших джерел виникнення надзвичайних ситуацій, площа території та кількість населення в зонах можливого ураження, включаючи вплив аналогічних об'єктів, розташованих на території суміжних адміністративно-територіальних утворень);

ц) дані про наявність пожежних депо на території населеного пункту та суміжних адміністративно-територіальних утворень;

ш) історико-архітектурний опорний план та зони охорони пам'яток (за наявності);

щ) картографічну основу у визначеному завданням масштабі у цифровій формі та на паперових носіях, актуальність якої на рік розроблення генерального плану засвідчується її виконавцем на паперовому носії;

ю) інші графічні матеріали (за наявності), на яких відображаються:

- межі населеного пункту, основних землекористувачів і власників землі;

- сільськогосподарські угіддя (у тому числі особливо цінні, деградовані, меліоровані тощо);

- території та об'єкти природно-заповідного фонду, водного фонду, рекреаційного та оздоровчого використання, ліси, лісопарки, землі садівницьких товариств, дачної забудови, інші природні території;

- території, що мають статус земель історико-культурного призначення та 29 нерухомі

пам'ятки культурної спадщини; - об'єкти комунального господарства (кладовища,

16

сміттєзвалища, ділянки інших підприємств із санітарної очистки та утилізації відходів, скотомогильники тощо);

- комунікації та споруди загальнодержавної, регіональної та місцевої інженерно-транспортної інфраструктури (зовнішнього транспорту, зв'язку, водо-, енергозабезпечення, водовідведення);

- споруди інженерного захисту території;

- охоронні, санітарно-захисні зони, округи (зони) санітарної охорони навколо відповідних територій та об'єктів, прибережні захисні смуги (у тому числі навколо об'єктів, розташованих на територіях суміжних адміністративно-територіальних утворень);

- пожежні депо;

- зони радіаційного та іншого техногенного забруднення довкілля, можливих надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру від потенційно небезпечних об'єктів (у тому числі навколо об'єктів, розташованих на територіях суміжних адміністративно-територіальних утворень);

- зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів;

- території зі складними інженерно-будівельними умовами забудови (зі складним рельєфом, затопленням, підтопленням, сейсмо-, зсуво-, карсто-, селенебезпечні, порушені тощо);

- місця залягання розвіданих запасів корисних копалин.

Зміни до генерального плану населеного пункту

4.1 Зміни до генерального плану населеного пункту вносять шляхом розроблення проекту зміни до генерального плану населеного пункту (далі - зміна до генерального плану).

Зміни до генерального плану населеного пункту можуть стосуватися всієї території

населеного пункту або його окремих частин і пов'язані із: - необхідністю розроблення нових розділів генерального плану відповідно до законодавства; - зміною параметрів

територіального розвитку населеного пункту; - зміною показників розрахункової

17

чисельності населення; - зміною функціонального призначення територій; - необхідністю зміни магістральної вулично-дорожньої мережі, червоних ліній; - необхідністю змін межі населеного пункту; - необхідністю врахування державних інтересів; - зміною основних видів економічної діяльності; - зміною планувальних обмежень; - занесенням населеного пункту до Списку історичних населених місць України [28]; - необхідністю розвитку інженерної інфраструктури; - при розробленні історико-архітектурного опорного плану, визначенні меж історичних ареалів, нововиявлених пам'яток; - занесенням населеного пункту до переліку курортів.

4.2 Обсяги та зміст зміни до генерального плану визначають у завданні на розроблення (додаток Б).

4.3 До складу проекту змін до генерального плану обов'язково включають наступні текстові та графічні матеріали: а) пояснювальну записку з обґрунтуванням запропонованих змін; б) схеми розташування територій, щодо яких вносяться зміни, у функціонально-планувальній структурі населеного пункту; ДБН Б.1.1-15:2012 19 г) план існуючого використання території, щодо якої вносяться зміни; д) схему планувальних обмежень території, щодо якої вносяться зміни; є) основне креслення (відображає зміну і вплив цієї зміни на прилеглі території). У залежності від змісту зміни до генерального плану виконують відповідні коригування розділів генерального плану. Для проведення експертизи проекту зміни до генерального плану подаються графічні та текстові матеріали, що визначені завданням на розроблення (додаток Б) та відповідно до Порядку проведення експертизи містобудівної документації [26].

18

Література

1. Конституція України

2. Закон України "Про основи містобудування"

3. ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”

4. Закон України "Про архітектурну діяльність"

5. Цивільний кодекс України

6. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

7. Закон України "Про охорону культурної спадщини"

8. Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст"

9. Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"

10. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення"

11. .Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

12. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

13. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

14. Закон України "Про Генеральну схему планування території України"

19
скачати

© Усі права захищені
написати до нас