Ім'я файлу: Сівозміна.docx
Розширення: docx
Розмір: 393кб.
Дата: 05.02.2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет водного господарства та природокористування

Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки

Кафедра прикладної математики

Курсова робота

з дисципліни «Програмування»

на тему:

«Сівозміна на основі попередніх даних»

Виконав:

Студент групи ІПЗ-21

Хвалько Олександр

Перевірив: доцент

Жуковський В. В.

Рівне 2019

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………….3

Мета та завдання……………………………………..4

1. Сівозміна та для чого вона потрібна……………..5

1.1 Сівозміна…………………………………………………..5

1.2 Історія……………………………………………………...5

1.3 Наукові основи сівозміни………………………………...6

1.4 Класифікація………………………………………………8

2. Реалізація програми……………………………….9

2.1 Вибір середовища реалізації……………………………..9

2.2 Вигляд програми…………………………………………11

3. Використання програми………………………….12

3.1 Вибір сільськогосподарських культур………………….12

3.2 Виведення результатів…………………………………...14

Висновок……………………………………………..15

Додаток 1 Лістінги коду проекту…………………..16

Список використаної літератури…………………...19

Список інтернет посилань…………………………..20

Вступ

Сільське господарство – одна із провідних галузей виробничої сфери, яка займається вирощування сільськогосподарських культур і розведенням тварин. Основним завданням сільського господарства є забезпечення населення продуктами харчування та постачання сировини для промисловості.

Невід’ємною частиною сільського господарства є вміння правильно обирати культури для посіву в залежності від ґрунтів, клімату та минулорічних посівів на території, яка підлягає обробці з метою отримання найбільшої вигоди. Також важливо не виснажувати ґрунт, а для цього потрібно знати, що являє собою сівозміна.

Тому для того, щоб кожна людина змогла правильно здійснити сівозміну було вирішено створити програму, яка полегшить це завдання.

Мета та завдання проекту:


 1. Розробити програму, яка підбирає оптимальну сівозміну для с/г ділянки.

 2. Здійснити вибір реалізації програми.

 3. Створити зручний інтерфейс для користувача.

 4. Перевірити правильність програми.
1. Сівозміна та для чого вона потрібна

1.1 Сівозміна – це раціональне чергування вирощування сільськогосподарських культур, яке запобігає деградації ґрунту та підтримує високий рівень урожайності.

Зміна культур супроводжується відповідною системою обробки ґрунту та угноєння. Завдання сівозмінної системи — систематичне підвищення врожайності, забезпечення найбільшого виходу продукції з одиниці площі при найменших затратах праці і коштів.

Чергування в часі означає, що відбувається щорічна або періодична зміна культур і чистого пару на конкретно взятому полі. При чергуванні на території щороку (почергово) вирощуються культури на різних частинах поля, на яких вони чергуються в часі.

1.2 Історія

Сівозмінна система землеробства відома в Європі з 17ст. , у 19 ст. вона стала панівною в Західній і Центральній Європі.

На українських землях до 1914 система була лише на Західній Україні (одночасно з поширенням кормових, картоплі і цукрового буряка); на Правобережжі почався перехід від трипілля до сівозміни. Тепер сівозмінна система запроваджена на всіх українських землях. Залежно від природних (ґрунтових, кліматичних тощо) та економічних умов впроваджують одну або кілька систем.

1.3 Наукові основи сівозміни

Агрономічна роль сівозміни на різних етапах розвитку землеробства і особливо за умов його інтенсифікації випливає із загального завдання наукового землеробства. За визначенням К. А. Тімірязєва і Д. М. Прянішнікова, це завдання в узгодженні вимог культурних рослин з умовами вирощування. За відповідних кліматичних умов і природних властивостей ґрунту оцінка сівозміни залежить від того, як впливають попередні культури і заходи їх вирощування (обробіток ґрунту, удобрення та ін.). Відомо, що цей вплив неоднаковий. Отже, створюються деякі відмінності у властивостях ґрунту і його родючості залежно від попередніх культур. Їх необхідно враховувати при розміщенні сільськогосподарських культур на полях. Інакше кажучи, встановлювати науково обґрунтоване чергування культур.

Властивості ґрунтів, навіть найродючіших, таких як чорноземи, не завжди відповідають потребам культурних рослин, особливо їх високоврожайних сортів. Тому створення необхідних умов для росту сільськогосподарських культур, раціональне використання і захист ґрунтів, збереження та підвищення їхньої родючості є основним завданням на всіх етапах розвитку землеробства.

У системі агротехнічних заходів найбільш цілеспрямовано на ґрунт впливає сівозміна.

Враховуючи біологічні особливості й здатність польових культур не тільки використовувати, а й активно відновлювати родючість ґрунту, сівозміна істотно впливає на такі фактори родючості, як забезпеченість поживними речовинами і вологою, вміст гумусу, біологічний режим, фізичні властивості та швидкість детоксикації шкідливих речовин, що надходять у ґрунт при його сільськогосподарському використанні.

Крім того, сівозміна зумовлює агрономічну стратегію підвищення продуктивності ґрунту і врожайності сільськогосподарських культур, визначає та взаємо пов’язує в єдиний комплекс усі ланки системи землеробства. Від спеціалізації сівозмін, складу і чергування культур залежать системи удобрення, механічного обробітку ґрунту та інших агротехнічних і меліоративних заходів.

З поглибленням спеціалізації сівозмін (насиченням їх провідними культурами, впровадженням нових високоврожайних сортів і гібридів, зростанням масштабів застосування добрив і хімічних засобів захисту рослин та енергомістких технологій вирощування) ускладнюється система управління родючістю, підвищуються вимоги до ґрунтів. Вони повинні забезпечувати посіви не тільки сприятливим водно-повітряним і поживним режимами, а й мати помітну фітосанітарну функцію, здатність запобігати утворенню високої концентрації внесених хімічних сполук тощо.

Сівозміна - це науково обґрунтоване чергування сільськогосподарських культур і парів у часі й на території або тільки в часі. Чергування в часі - це щорічна або періодична зміна культур і чистого пару на конкретно взятому полі. Чергування на території означає, що земельний масив сівозміни поділений на поля, де щороку (почергово) вирощуються культури. На кожному полі вони чергуються в часі.

В основі сівозміни лежить науково обґрунтована структура посівних площ, під якою розуміють співвідношення площ посівів різних сільськогосподарських культур і чистих парів, виражене у відсотках до загальної площі сівозміни. Вона розробляється відповідно до спеціалізації господарства.

1.4 Класифікація

За призначенням сівозмінні системи поділяють на польові і спеціальні (прифермські, баштанні, ґрунтозахисні та ін.). В Україні переважають 7-9-пільні сівозмінні системи.

Польові належать до просапних:

 • у Степу вони в основному зерново-паропросапні та зерново-просапні, насичені зерновими культурами і займають 84 %, кормові 12 %, ґрунтозахисні — 2,3 %, від площі земель, на яких впроваджено сівозміну;

 • у Лісостепу вони в основному зерно-бурякові і займають 85 5 %, кормові — 7,5 %, ґрунтозахисні — 3,2 %, лукопасовищні — 1,2 %, городинні — 1,1 %, ін. спеціальні — 1,5 %;

 • у лісовій смузі найчастіше зерно-картопляні, зерно-льонарські з посівом жита, картоплі і люпину, які займають 85,5, кормові — 5,9 %, лукопасовищні — 1,8 %, ґрунтозахисні — 1,5 %, городинні — 0,8 %, ін. спеціальні — 1,5 %. Сівозмінні системи в Карпатах різноманітні; вони залежать від роду ґрунту, висоти, а також ступеня похилості схилів.


2. Реалізація програми

2.1 Вибір середовища реалізації

Вибір середовища реалізації впав на фреймворк ASP.NET MVC

Платформа ASP.NET MVC являє собою фреймворк для створення сайтів і веб-додатків за допомогою реалізації паттерна MVC.

Концепція паттерна (шаблону) MVC (model - view - controller) передбачає поділ додатка на три компоненти:

Контролер (controller) представляє клас, що забезпечує зв'язок між користувачем і системою, поданням і сховищем даних. Він отримує введені користувачем дані і обробляє їх. І в залежності від результатів обробки відправляє користувачеві певний висновок, наприклад, у вигляді подання.

Подання (view) - це власне візуальна частина або призначений для користувача інтерфейс програми. Як правило, html-сторінка, яку користувач бачить, зайшовши на сайт.

Модель (model) представляє клас, що описує логіку використовуваних даних.

Загальну схему взаємодії цих компонентів можна представити таким чином:У цій схемі модель є незалежним компонентом - будь-які зміни контролера або подання не зачіпають модель. Контролер і уявлення є відносно незалежними компонентами, і нерідко їх можна змінювати незалежно один від одного.

Завдяки цьому реалізується концепція поділ відповідальності, в зв'язку з чим легше побудувати роботу над окремими компонентами. Крім того, внаслідок цього додаток має кращу тестованість. І якщо нам, припустимо, важлива візуальна частина або фронтенд, то ми можемо тестувати уявлення незалежно від контролера. Або ми можемо зосередитися на бекенді і тестувати контролер.

Конкретні реалізації та визначення даного патерну можуть відрізнятися, але в силу своєї гнучкості і простоти він став дуже популярним останнім часом, особливо в сфері веб-розробки.

Свою реалізацію паттерна представляє платформа ASP.NET MVC. 2013 рік ознаменувався виходом нової версії ASP.NET MVC - MVC 5, а також релізом Visual Studio 2013, яка надає інструментарій для роботи з MVC5.

Хоча в багатьох аспектах MVC 5 не дуже сильно відрізнятиметься від MVC 4, багато з однієї версії цілком можна застосувати до іншої, але в той же час є і суттєві відмінності:

 • У MVC 5 змінилася концепція аутентифікації і авторизації. Замість SimpleMembershipProvider була впроваджена система ASP.NET Identity, яка використовує компоненти OWIN і Katana.

 • Для створення адаптивного і розширюваного інтерфейсу в MVC 5 використовується css-фреймворк Bootstrap

 • Додані фільтри аутентифікації, а також з'явилася функціональність перевизначення фільтрів

 • У MVC 5 також додані атрибути маршрутизації

2.2 Вигляд програми

При запуску проекту відкриється веб-переглядач з запущеною програмою:Рис. 2. Головний вигляд програми

3. Використання програми

3.1 Вибір сільськогосподарських культур

Вибір сільськогосподарських культур здійснюється в нижній частині програми.

Спочатку потрібно вибрати минулорічну культуру із наведеного списку:Рис. 3. Кнопка вибору минулорічної культуриРис. 4. Список культур для вибору

Потім вибрати культуру для майбутнього посіву:Рис. 5. Кнопка вибору майбутньої культуриРис. 6. Список культур для посіву

3.2 Виведення результатів

Отриманий результат виводиться в спеціальне вікно:Рис.7. Вікно виведення результату

Для того щоб зрозуміти позначення виведеного результату потрібно звернутися до підказки, яка знаходиться вище вікна виведення результатуРис. 8. Підказки для розшифрування виведеного результату

Висновок

На сьогоднішній день фермерові не обійтися без сучасних технологій. Так як сільське господарство, як і світ, не стоїть на місті і набагато зручніше мати невеличку програму, яка покаже те що тобі потрібно, аніж шукати інформацію у великих кількостях книг, в яких легко можна заплутатись.

У процесі розробки програми було виконано поставлені задачі та вимоги:

 • створено зручний та зрозумілий інтерфейс для користувача

 • розроблено програму, яка на основі попередніх даних покаже оптимальний варіант сівозміни на сільськогосподарській ділянці.

Перспективи на майбутнє:

 • можливість вибору регіону України(ліси, степ, лісостеп)

 • можливість вибору ґрунту(чорнозем, дерново-підзолисті, сірі лісові та інші)


Додаток 1

Частина коду контролера програми

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Configuration;

using System.Data.SqlClient;

using System.Dynamic;

using System.Linq;

using System.Web;

using System.Web.Mvc;

using WebApplication3.Models;

namespace WebApplication3.Controllers

{

public class HomeController : Controller

{

PoleContext db = new PoleContext();

public ActionResult Index()

{

return View(db.Poles);

}

public ActionResult About()

{

ViewBag.Message = "Your application description page.";

return View();

}

[HttpPost]

public string GetValueCulture(SearchCultureInfo model)

{

string result = "";

string strCon=ConfigurationManager.ConnectionStrings["PoleContext"].ConnectionString;

using (SqlConnection con = new SqlConnection(strCon))

{

con.Open();

string query = $"SELECT {model.CultureId} FROM Poles WHERE Id={model.PastCultureId}";

SqlCommand com = new SqlCommand(query, con);

var reader= com.ExecuteReader();

if (reader.Read())

result = reader[model.CultureId].ToString();

}

return result;

}

public ActionResult Contact()

{

ViewBag.Message = "Your contact page.";

return View();

}

}

}

Список використаної літератури

1. Бойко П. І., Сайко В. Ф. Сівозміни у землеробстві України. - К.: Аграрна наука, 2002. - 145 с.

2. Примак І. Д., Гудзь В. П., Рошко В. Г. та ін. Раціональні сівозміни в сучасному землеробстві. - Біла Церква, 2003. - 384 с.

3. Наукові основи землеробства : підруч. для студ. вищих аграр. навч. закл. / І. Д. Примак, В. А. Вергунов, В. Г. Рошко [та ін.]. – Біла Церква : БДАУ, 2005. – 408 с.

4. Рубін С. С. Землеробство : учб. посіб. для с.-г. вузів / С. С. Рубін, А. Г. Михайловський, В. П. Ступаков. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища шк., 1980. – 464 с.

5. Юркевич Є. О. Агроекологічна оптимізація посівних площ і розміщення соняшника в сівозмінах України / Є. О. Юркевич, Н. П. Коваленко. – Одеса : ПП Огмрцян, 2007. – 43 с

6. Юркевич Є. О. Агробіологічні основи сівозмін Степу України : монографія / Є. О. Юркевич, Н. П. Коваленко, А. В. Бакума. – Одеса : ВМВ, 2011. – 237 с.

Список інтернет посилань

1. https://google.com

2. https://metanit.com

3. https://metanit.com/sharp/mvc5/1.1.php

4. https://propozitsiya.com/ua/koncentraciya-i-rozmishchennya-kultur-u-sivozminah

5. https://buklib.net/books/34708/

6. http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/10145-systema- dynamichnoi-sivozminy.html\

7. http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3353

8. http://www.goradm.gov.ua/reformy-v-ukraini/zemelna-reforma/item/1474-shchotake-sivozmina-i-navishcho-vona-potribna

9. https://growex.com.ua/ua/article/shho-take-sivozmina

10. https://agrofermer.com/ua/blog/sevooborot/

11. http://easy-code.com.ua/2011/05/lekciya-1-shho-take-asp-net-instalyaciya-i-testovij-proekt-dokumentaciya/
скачати

© Усі права захищені
написати до нас