Ім'я файлу: urkn0184.doc
Розширення: doc
Розмір: 64кб.
Дата: 20.07.2022
скачатиРеферат на тему

Системи управління базами даних (СУБД)
ПЛАН

1. Поняття бази даних

2. Сутність системи управління базами даних

3. Різновиди систем управління базами даних, їх огляд

Висновок

Список використаної літератури
1. Поняття бази даних

База даних (БД) -- це сукупність взаємозв'язаних даних, що зберігаються разом. Основними та невід'ємними властивостями БД є такі:

- для даних допускається така мінімальна надлишковість, яка сприяє їх оптимальному використанню в одному чи кількох застосуваннях;

- незалежність даних від програм;

- для пошуку та модифікації даних використовуються спільні механізми;

- як правило, у складі БД існують засоби для підтримки її цілісності та захисту від неавторизованого доступу

Прокоментуємо додатково підкреслені слова та вирази у вищенаведеному описі, порівнюючи в основному з близьким попередником БД - файловими системами (ФС).

На відміну від файлових систем БД зорієнтована для підтримки даних для кількох застосувань. На практиці ця властивість інколи порушується. Часом таке порушення можна пояснити тим, що проект вводиться в дію поетапно, і у певний момент дійсно функціонує тільки одне застосування. Іноді відхід від вказаної властивості зумовлений іншими важлими причинами, але, на жаль, не є рідкістю просто помилка у виборі засобів для реалізації проекту і ситуація нагадує відоме прислів'я про стрілянину з гармати по горобцям.

Взаємозв'язаність даних полягає в тому, що доступ до певної групи даних якогось застосування загалом полегшує доступ до інших груп даних цього ж застосування. В умовах орієнтації БД на велику кількість застосувань виникає необхідність у підтримці значного числа різноманітних зв'язків між даними. Саме у розумінні тісного логічного зв'язку використані слова про збереження разом даних.

База даних – це набір даних з наступними властивостями:

 • дані логічно пов'язані між собою і несуть відповідну інформацію;

 • структура баз даних звичайно відповідає тому специфічному набору даних, які вона містить;

 • бази даних відображають тільки окремі аспекти реального світу, що дає змогу визначити їх як "мікросвіт".


2. Сутність системи управління базами даних

Системи управління базами даних – це програмні засоби, за допомогою яких можна створювати бази даних, заповнювати їх та працювати з ними. У світі існує багато різноманітних систем управління базами даних. Багато з них насправді є не закінченими продуктами, а спеціалізованими мовами програмування, за допомогою яких кожний, хто вивчить дану мову, може сам створювати такі структури, які йому потрібні, і вводити в них необхідні елементи управління. До таких мов відносяться Clipper, Paradox, FoxPro та інші.

Необхідність програмувати завжди утримувала устаткування баз даних в малому бізнесі. Великі підприємства могли дозволити собі зробити наказ на програмування спеціальної системи „під себе”. Малим підприємствам звичайно не по силам було не тільки вирішити, але й правильно сформулювати цю задачу.

Становище покращилось з появою у складі пакета Microsoft Office системи управління базами даних Access. Ранні версії цієї програми мали номери Access 2.0 та Access 95.

За допомогою Access 9x звичайні користувачі отримали зручний засіб для створення та експлуатації досить міцних баз даних без необхідності щось програмувати. У той же час робота з Access 9x не викреслює можливості програмування. За бажанням систему можна розвивати та настроювати своїми силами. Для цього треба володіти основами програмування на мові Basic.

Ще одним додатковим досягненням Access 9x є інтегрованість цієї програми з Excel 9x, Word 9x та іншими програмами пакета Office 9x. Данні, створені в різних додатках, утворюючих цей пакет, легко імпортуються та експортуються з одного додатка в інший.

Системи управління базами даних (СУБД) є набором програмних засобів, необхідних для створення, використання і підтримки баз даних.

Система управління базами даних (СУБД) поєднує відомості з різних джерел в одній реляційній базі даних. Створювані форми, запити і звіти дозволяють швидко й ефективно обновляти дані, отримувати відповіді на питання, здійснювати пошук потрібних даних, аналізувати дані, друкувати звіти, діаграми і поштові наклейки.

Організація єдиної бази даних стала можливою лише завдяки тому, що були створені спеціальні програмні продукти — системи управління базами даних (СУБД).

Основне призначення СУБД — створення та підтримка в актуальному стані бази даних, а також зв'язок її з програмами розв'язування економічних завдань (прикладні програми користувачів).

База даних – це комп’ютерний термін, який використовується для позначення сукупності інформації з окремої теми або відомостей, пов’язаних з деякою прикладною задачею. Зберігання інформації у вигляді бази даних полегшує доступ до неї, пошук та вилучення потрібних фрагментів.

На магнітному диску база даних може зберігатись у вигляді одного файла (бази даних MS Access, Informix та ін.) або у вигляді папки з файлами (бази даних Interbase, Paradox та ін.).

3. Різновиди систем управління базами даних, їх огляд

Системи управління даними першого покоління

СУБД першого покоління характерні тим, що кожна група користувачів розробляла своє власне програмне забезпечення по управлінню даними. Наслідками такої сепаратизації стало надмірне дублювання програмних кодів і даних.

Системи управління даними другого покоління

Файли взаємопов'язаних даних об'єднуються в бази даних. СУБД створюються для таких досвідчених користувачів, як програмісти.

Системи управління даними третього покоління

Можливості СУБД розширились. Створені розвинуті інтерфейси, що забезпечують інтерактивний доступ звичайним користувачам.

Переваги СУБД :

 • Скорочення надлишку даних;

 • Без баз даних неможливо уникнути зберігання надлишкових даних;

 • При наявності центрального контролю баз даних деякі надлишкові дані можна усунути;

 • Надлишкові дані не можуть бути повністю усунені, оскільки велику роль в СУБД відіграють питання часу і достовірності.

У світі існує безліч СУБД. Незважаючи на те, що вони можуть по-різному працювати з різними об'єктами і надають користувачу різні функції й засоби, більшість СУБД спираються на єдиний устояний комплекс основних понять. Це дає нам можливість розглянути одну систему й узагальнити її поняття, прийоми й методи на весь клас СУБД.

Найпоширенішими СУБД є Visual FoxPro та Microsoft Access.


Система управління базами даних VISUAL FOX PRO (VFP)

СУБД VFP — це реляційна база даних. Кожна таблиця збері­гається в окремому файлі з розширенням dbf. Усі інші об'єкти — форми (form), запити (query), звіти (report), програми (program), меню (menu), уявлення (view) теж зберігаються в окремих файлах з відповідними типами.

Дані поділяються на змінні бази даних (поля), змінні пам'яті (використовуються для проміжного зберігання да­них) та масиви змінних пам'яті. Ім'я змінної може мати довжину до 10 символів, містити літери від А до Z, всі цифри та знак під­креслювання (—). У таблиці 1 перелічені типи даних, які можуть приймати змінні.

Таблиця 1


Тип даних

Характеристика

Character

Може містити всі символи клавіатури, максимальна дов­жина — 254

Currency

Грошовий тип, може приймати значення від -900Е8 до +900Е8, містить 4 дробові розряди •

Float

Може містити цифри, десяткову крапку. Максимальна довжина поля — 20 символів

Numeric

Може містити цифри, десяткову крапку. Максимальна довжина поля — 20 символів (ціла частина + дробова частина + 1, якщо є десяткова крапка)

Date

Містить дату в такому вигляді: місяць/число/рік, наприк­лад, 10/31/01

Date Time

Містить дату та час, наприклад, 10/31/01 11:59 РМ

Double

Може містити числові дані, але обчислення виконуються з більшою точністю, ніж з даними типу Numeric

Logical

Логічний тип даних. Може приймати два значення Т (True) та F (False)

Memo

Дозволяє зберігати текст необмеженого розміру. Дані у цьому випадку зберігаються в іншому файлі

General

Може містити OLE-об'єкти, компоненти Windows, об'єкти, що створені в інших додатках

Character (binary)

Може містити будь-які 8-бітні значення та символ null (0)

Memo (binary)

Дозволяє зберігати відскановані зображення, оцифровану музику тощо.


СУБД FoxPro – це реляційна СУБД. При роботі в СУБД FoxPro користувач може працювати в інтерактивному і програмному режимах. В пам’яті зберігаються бази даних і змінні які можуть бути записані у файлах.

Система управлшня базами даних MICROSOFT ACCESS

Система управління базами даних Microsoft Access входить до складу пакета Microsoft Office. Вона дозволяє розв’язувати широке коло завдань користувачів без програмування і доступна для широкого кола непрофесійних користувачів персональних комп’ютерів.

Система управління базами даних (СУБД) Access розроблена для експлуатації у комп’ютерних мережах у середовищі Windows.

Одна з основних переваг СУБД Ассеss полягає у тому, що вона має прості та зручні засоби обробки кількох таблиць у одній базі даних. Таблиця є основним об’єктом бази даних. У одній базі даних зберігається кілька таблиць та засоби зв’язування таблиць.

У системі Acсess є різні способи управління даними, а саме:

 • система меню;

 • панелі інструментів;

 • контекстивне меню;

 • укажчик миші;

 • комбінації клавіш.

СУБД Access має значну кількість спеціальних програм – “майстрів”. Є майстер таблиць, майстер кнопок, майстер форм та ін. Майстри здійснюють діалог з користувачем, у процесі якого визначаються дані, необхідні для розв’язування відповідної задачі. Для зручності роботи кожен майстер має певні етапи (кроки). Будь-який етап можна пропустити або звернутись до попередніх.

Формою видачі даних на екран користувач може управляти. Важливо правильно конструювати форми, оскільки саме з ними працює користувач при введенні і редагуванні записів бази даних. Крім того, форми можна використовувати для збирання та виведення інформації.

Етапи створення бази даних у середовищі Microsoft Access:

 • визначення таблиць, які повинна містити база даних;

 • визначення структури таблиць (полів та їх типів);

 • призначення ключів таблиць та створення потрібних індексів;

 • визначення зв'язків між таблицями;

 • завантаження даних;

 • створення інших об'єктів бази даних: запитів, форм, звітів, макросів та модулів;

 • аналіз ефективності бази даних за допомогою майстра таблиць (меню СЕРВИС>АНАЛИЗ>ТАБЛИЦА) та аналізатора швид­кодії (меню СЕРВИС>АНАЛИЗ>БЬІСТРОДЕЙСТВИЕ).


Висновок

Отже, основне призначення системи управління базами даних (скорочено – СУБД) — створення та підтримка в актуальному стані бази даних, а також зв'язок її з програмами розв'язування економічних завдань (прикладні програми користувачів).

Організація єдиної бази даних стала можливою лише завдяки тому, що були створені спеціальні програмні продукти — системи управління базами даних (СУБД).

У світі існує безліч СУБД. Незважаючи на те, що вони можуть по-різному працювати з різними об'єктами і надають користувачу різні функції й засоби, більшість СУБД спираються на єдиний устояний комплекс основних понять. Це дає нам можливість розглянути одну систему й узагальнити її поняття, прийоми й методи на весь клас СУБД. Найпоширенішими СУБД є Visual FoxPro та Microsoft Access.

Система управління базами даних (СУБД) поєднує відомості з різних джерел в одній реляційній базі даних. Створювані форми, запити і звіти дозволяють швидко й ефективно обновляти дані, отримувати відповіді на питання, здійснювати пошук потрібних даних, аналізувати дані, друкувати звіти, діаграми і поштові наклейки.
Список використаної літератури


  1. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб./ За ред. О.І. Пушкаря – К.: Видав-ничий центр "Академія", 2001. – 696 с.

  2. Жалдак М.І., Рамський Ю.С. Інформатика. – К.: "Вища школа", 1991. – с.

  3. Бакаревич Ю.Б., Пушкина Н.В. Microsoft Access 2000. – СПб.:БХВ Санкт-Петербург, 1999.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас