Ім'я файлу: Екологія(семінар).docx
Розширення: docx
Розмір: 72кб.
Дата: 04.06.2020

Сибірянська Анна

3КМД9-02

Завдання з екології ( 1-варінт)


1. Що є критерієм для розрахунку платежів за забруднення?

2. Назвіть, що відноситься до природоохороних заходів.

3. Зробити моніторинг екологічного стану річок України.

 1. Що є критерієм для розрахунку платежів за забруднення?

Платежі за забруднення навколишнього середовища є складовою частиною фінансового механізму охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів. Система платежів за порушення природного середовища формується на основі таких елементів:

 • порядку вилучення коштів в економічних суб’єктів;

 • ставки платежів, що встановлюють певну відповідність між кількісними показниками впливу на природне середовище і розміром вилучених коштів;

 • допустимих меж порушення середовища (ставки за понадлімітне порушення середовища збільшені в 3-5 разів. Змінюється порядок віднесення платежів: платежі за порушення середовища в межах ліміту включаються в собівартість товару, платежі за понадлімітний вплив – вилучаються з прибутку);

 • порядку розподілу зібраних коштів.


Згідно з методикою визначення розмірів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього середовища України нормативи встановлюють за:

 • викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними і пересувними джерелами забруднення;

 • скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні та внутрішні морські води, а також підземні горизонти;

 • розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та інших виробництв;

 • спричинення збитків тваринам та рослинам;

 • збитки, завдані природно-заповідному фонду;

 • аварійне забруднення довкілля.

Механізм визначення плати і стягнення платежів за забруднення довкілля урегульований Постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.92 та відповідною Постановою від 01.03. 99, якими затверджено Порядок встановлення нормативів збору і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища. Відповідні платежі стягуються з підприємств незалежно від форм власності і відомчої належності. Внесення плати за забруднення не звільняє підприємства від дотримання заходів щодо охорони навколишнього середовища, а також сплати штрафних санкцій за екологічні правопорушення і від повного відшкодування шкоди. 1. Назвіть, що відноситься до природоохороних заходів.

ПЕРЕЛІК
видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів


Охорона і раціональне використання водних ресурсів


1. Будівництво у населених пунктах, на новобудовах і
розширення та реконструкція на діючих підприємствах: { Абзац
перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }
необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в
промисловості, комунальному господарстві, інших галузях народного
господарства;
дослідних та дослідно-промислових установок, пов'язаних з
розробленням методів очищення стічних вод;
берегових споруд для прийому та очищення з плавзасобів
господарсько-побутових стічних вод (в тому числі баластних та
лляльних) і сміття для утилізації, складування і очищення;
систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд
на них;
систем водопостачання з замкнутими циклами з поверненням для
потреб технічного водопостачання стічних вод після їх відповідного
очищення і оброблення (включаючи оборотні системи
гідрозоловидалення і гідровидалення різних шламів);
оборотних систем виробничого водопостачання, а також систем
послідовного і повторного використання води, в тому числі води, що
надходить від інших підприємств;
споруд для збирання, очищення та використання вод
поверхневого стоку у системах водопостачання;
водопровідних мереж у місцях утворення депресійних лійок.
{ Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 991
( 991-2009-п ) від 31.08.2009 }
2. Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни
такого, що використало свої технічні можливості на комунальних
каналізаційних системах, установок для розчищення водних об’єктів
та установок, обладнання і технічного флоту для збирання нафти,
сміття та інших рідких, твердих відходів з суден.

{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 82 ( 82-2019-п ) від
30.01.2019 }


3. Створення водоохоронних зон з комплексом агротехнічних,
лісомеліоративних, гідротехнічних, санітарних та інших заходів,
спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню
водних ресурсів, а також винесення об'єктів забруднення з
прибережних смуг.
4. Будівництво, розширення та реконструкція руслових
аераційних станцій.

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519
(
1519-2001-п ) від 17.11.2001 }


5. Будівництво та реконструкція розсіюючих випусків очищених
стічних вод та проведення заходів щодо запобігання тепловому
забрудненню водойм.

{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519
(
1519-2001-п ) від 17.11.2001 }


6. Ліквідаційний тампонаж або переведення на регульований
режим роботи самовиливних артезіанських свердловин.
7. Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх
забруднення.
8. Реконструкція або ліквідація фільтруючих накопичувачів
стічних вод з метою відвернення чи припинення забруднення
підземних і поверхневих вод.
8-1. Реконструкція гідротехнічних споруд.

{ Перелік доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ N 635
(
635-2009-п ) від 24.06.2009 }


9. Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та
благоустрою водойм.
10. Ведення водного кадастру.
11. Паспортизація малих річок і водойм.
12. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи
для боротьби з шкідливою дією вод (біологічна меліорація водних
об'єктів, винесення водоохоронних зон в натуру, упорядкування
джерел, очищення русел від дерев, що потрапили до них внаслідок
проходження весняних повеней, будівництво протиповеневих
водосховищ і дамб тощо).
13. Обстеження та паспортизація ставків-відстійників шахтних
вод, шламонакопичувачів та хвостосховищ, гідротехнічних споруд.
14. Заходи очищення стічних скидних і дренажних вод з
меліоративних систем (включаючи скидні води з рисових полів) та
поліпшення їх якості (акумулюючі ємкості, відстійники, споруди та
пристрої для аерації вод, біологічні канали, екрани для
затримування пестицидів та інші).
15. Розроблення методик, технологій, установок, обладнання,
приладів контролю, проведення робіт з очищення водних ресурсів,
забруднених пестицидами і агрохімікатами та їх знезараження.
16. Спорудження установок для очищення і поліпшення якості
води для зрошення сільськогосподарських культур.
17. Розроблення, виготовлення та придбання систем, приладів,
оснащення спеціального транспорту для здійснення контролю за
кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів
шкідливих речовин у водні ресурси.
17-1. Роботи із заповнення водою водосховищ та інших водних
об’єктів Автономної Республіки Крим.

{ Перелік доповнено пунктом 17-1 згідно з Постановою КМ N 834
(
834-2010-п ) від 27.08.2010; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 837 (
837-2012-п ) від 25.07.2012 }


17-2. Проведення водообміну Краснопавлівського водосховища.
{ Перелік доповнено пунктом 17-2 згідно з Постановою КМ N 507
( 507-2012-п ) від 31.05.2012 }
Охорона атмосферного повітря


18. Організація виробництва, установлення та реконструкція
обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих
речовин хімічного та біологічного походження, що викидаються в
атмосферне повітря, та зниження рівня впливу фізичних і
біологічних факторів на атмосферне повітря; розроблення
технології, організація виробництва та застосування матеріалів,
використання методів та впровадження технологій, що забезпечують
запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів
забруднення атмосферного повітря. { Пункт 18 в редакції Постанови
КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }
19. Будівництво дослідних та дослідно-промислових установок
для розроблення методів очищення газів, що відводяться від джерел
шкідливих викидів в атмосферу.
20. Розроблення та виготовлення систем і приладів контролю та
оснащення ними стаціонарних джерел викидів шкідливих речовин в
атмосферу та пунктів контролю і спостереження за забрудненням
атмосферного повітря.
21. Спорудження і оснащення контрольно-регулювальних пунктів
для перевірки і зниження токсичності відпрацьованих газів
транспортних засобів.
22. Розроблення, організація виробництва пристроїв для
очищення відпрацьованих газів двигунів та оснащення ними
транспортних засобів. { Пункт 22 в редакції Постанови КМ N 1519
( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }
23. Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення
навколишнього природного середовища.
Охорона і раціональне використання земель
24. Впровадження грунтозахисної системи землеробства з
контурно-меліоративною організацією території.
25. Будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних,
гідротехнічних, протикарстових, берегозакріплювальних,
протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд,
а також проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення,
направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних
процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх
негативного впливу на території і об'єкти. Проведення заходів щодо
хімічної меліорації грунтів.

{ Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519
(
1519-2001-п ) від 17.11.2001 }


26. Здійснення заходів щодо упорядкування орних земель шляхом
виведення з їх складу водоохоронних зон, ерозійно небезпечних та
інших не придатних для розорювання угідь.

{ Пункт 26 в редакції Постанови КМ N 82 ( 82-2019-п ) від
30.01.2019 }


27. Рекультивація порушених земель та використання родючого
шару грунту під час проведення робіт, пов'язаних із порушенням
земель.
27-1. Рекультивація територій полігонів твердих побутових
відходів.

{ Перелік доповнено пунктом 27-1 згідно з Постановою КМ N 1132
(
1132-2009-п ) від 21.10.2009 }


28. Засипка і виположування ярів, балок з одночасним їх
дренуванням.
29. Заходи, пов’язані з відтворенням лісів, створенням нових
та реконструкцією існуючих полезахисних лісових смуг та інших
захисних насаджень на деградованих, малопродуктивних та ерозійно
небезпечних землях і вздовж поверхневих водних об’єктів.

{ Пункт 29 в редакції Постанови КМ N 82 ( 82-2019-п ) від
30.01.2019 }


30. Терасування крутих схилів.
31. Консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно
забруднених земель.

{ Пункт 31 в редакції Постанови КМ N 82 ( 82-2019-п ) від
30.01.2019 }


32. Поліпшення малопродуктивних земельних угідь.
33. Розроблення технологій, обладнання та здійснення заходів
для очищення, відновлення забруднених земель, а також земель,
засмічених промисловими, побутовими та іншими відходами.

{ Пункт 33 в редакції Постанови КМ N 82 ( 82-2019-п ) від
30.01.2019 }


34. Проведення обстеження грунтів.
35. Відновлення степових, лучних, водно-болотних та інших
антропогенно змінених природних ландшафтів, створення і
відновлення сіножатей та пасовищ.

{ Пункт 35 в редакції Постанови КМ N 82 ( 82-2019-п ) від
30.01.2019 }


Охорона і раціональне використання
мінеральних ресурсів


36. Заходи, здійснювані з метою застосування раціональних,
екологічно безпечних технологій видобування корисних копалин і
вилучення наявних у них компонентів, що мають промислове значення,
недопущення наднормативних втрат і погіршення якості корисних
копалин, а також відбіркового відпрацювання багатих ділянок
родовищ корисних копалин, що призводитиме до втрат їх запасів.
37. Будівництво, розширення та реконструкція комплексів для
закладки відпрацьованих, відкритих та підземних гірничих виробок
супутніми породами, що не утилізуються.

{ Пункт 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519
(
1519-2001-п ) від 17.11.2001 }


38. Розроблення технологій і обладнання для вилучення
супутніх цінних компонентів з мінеральної сировини, розкривних і
вміщуючих порід, відходів виробництва, з уловлюваних продуктів при
газо- і водоочищенні та будівництво відповідних установок.
39. Заходи, пов'язані з селективним видобуванням і
зберіганням корисних копалин, розкривних та вміщуючих порід,
відходів виробництва, що містять компоненти, які тимчасово не
використовуються у народному господарстві, але є потенційно
корисними.
40. Заходи щодо захисту родовищ (газових, нафтових,
вугільних, торфових та ін.) від пожеж, затоплення, обвалів та
придбання для цієї мети обладнання.
41. Картування забруднених територій, ведення аерокосмічного
моніторингу геологічного середовища, ведення постійно діючих
моделей геологічного середовища, радіоекологічні дослідження,
ліквідаційний тампонаж свердловин.
Охорона і раціональне використання
природних рослинних ресурсів


42. Спорудження установок для утилізації відходів
лісозаготівельної та деревообробної промисловості.
43. Ліквідація лісових та степових пожеж і пожеж торфовищ та
їх наслідків. { Пункт 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }
44. Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів.
45. Ліквідація негативних наслідків техногенного впливу на
лісові насадження.
46. Проведення заходів з виявлення запасів природних
рослинних ресурсів, затрати на їх охорону і відтворення.
46-1. Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення
чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам.

{ Розділ доповнено пунктом 46-1 згідно з Постановою КМ N 82
(
82-2019-п ) від 30.01.2019 }


47. Заходи з озеленення населених пунктів.

{ Пункт 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 82
(
82-2019-п ) від 30.01.2019 }


48. Створення станцій і лабораторій біологічного та хімічного
захисту лісових насаджень.
Охорона і раціональне використання
ресурсів тваринного світу


49. Будівництво, розширення та реконструкція розплідників і
ферм для розведення диких звірів та птахів з метою їх розселення в
природному середовищі.

{ Пункт 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519
(
1519-2001-п ) від 17.11.2001 }


49-1. Будівництво та облаштування притулків для утримання
безпритульних тварин.

{ Перелік доповнено пунктом 49-1 згідно з Постановою КМ N 1359
(
1359-2011-п ) від 28.12.2011 }


50. Заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з
браконьєрством (придбання матеріально-технічних засобів тощо).
51. Ведення кадастру тваринного світу.
52. Будівництво, реконструкція, розширення, технічне
переозброєння, оснащення риборозводних підприємств і
виробничо-акліматизаційних баз для одержання та вирощування
личинок життєстійкої молоді цінних промислових риб для зариблення
природних водойм і водосховищ комплексного призначення.
До зазначеного не входять витрати на одержання та вирощування
личинок і молоді риб для товарного вирощування в ставкових,
озерних та інших спеціалізованих рибних господарствах.
53. Оптимізація роботи гідровузлів ГЕС на Дніпрі, Дністрі та
інших ріках, забезпечення рибогосподарських та екологічних
попусків води.
Обводнення природних нерестовищ, будівництво міграційних
каналів, штучних нерестовищ з керованим гідрологічним режимом.
54. Будівництво, розширення та реконструкція механічних,
гідравлічних, фізіологічних рибозахисних пристроїв на промислових,
комунальних і сільськогосподарських водозаборах.

{ Пункт 54 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519
(
1519-2001-п ) від 17.11.2001 }


55. Будівництво, розширення та реконструкція рибоходів.

{ Пункт 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519
(
1519-2001-п ) від 17.11.2001 }


56. Створення кріогенного банку генофонду цінних промислових
видів риб.
Збереження природно-заповідного фонду


57. Будівництво, обладнання, реконструкція і розширення
приміщень, призначених для проведення науково-дослідних робіт,
пропаганди природоохоронних знань і створення експозицій, а також
інших об'єктів (майстерень, кордонів, установок для миття машин з
безстічним циклом, мостів, доріг, стежок, огорож і вольєрів),
будівництво гідротехнічних та інших споруд, об'єктів зв'язку в
заповідниках, національних природних парках, ботанічних садах,
дендрологічних парках, зоологічних парках та парках-пам'ятках
садово-паркового мистецтва з метою збереження та відтворення
природних екологічних систем і пов'язаних з діяльністю цих
установ, а також витрати на утримання об'єктів
природно-заповідного фонду.
57-1. Капітальний, поточний ремонт будівель (приміщень)
установ природно-заповідного фонду.

{ Розділ доповнено пунктом 57-1 згідно з Постановою КМ N 82
(
82-2019-п ) від 30.01.2019 }


58. Створення центрів для розведення рідкісних та зникаючих
тварин і рослин.
59. Придбання спеціального обладнання, транспортних засобів і
засобів зв'язку, віднесених до організацій заповідників та інших
природоохоронних установ.
59-1. Заходи щодо охорони територій та об’єктів
природно-заповідного фонду та боротьби з браконьєрством
(забезпечення працівників служби державної охорони
природно-заповідного фонду України форменим одягом (крім установ
природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління
Держлісагентства), відомчою зброєю та спеціальними засобами).

{ Розділ доповнено пунктом 59-1 згідно з Постановою КМ N 82
(
82-2019-п ) від 30.01.2019 }


60. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на
запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій
та об'єктів природно-заповідного фонду.
61. Витрати на резервування територій для заповідання.
62. Розроблення проектів створення територій і об'єктів
природно-заповідного фонду та організації їх територій.
62-1. Розроблення документації із землеустрою для територій
та об’єктів природно-заповідного фонду.

{ Розділ доповнено пунктом 62-1 згідно з Постановою КМ N 82
(
82-2019-п ) від 30.01.2019 }


63. Діяльність щодо збереження видів тварин і рослин,
занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх
перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження
у природних умовах, розведення та розселення.
64. Створення центрів і банків генетичного матеріалу тварин і
рослин, які знаходяться під загрозою зникнення.
65. Створення екологічних фондів при природно-заповідних
об'єктах.
66. Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних
комплексів на заповідних територіях.
66-1. Ведення державного кадастру територій та об’єктів
природно-заповідного фонду.

{ Розділ доповнено пунктом 66-1 згідно з Постановою КМ N 82
(
82-2019-п ) від 30.01.2019 }


Раціональне використання і зберігання
відходів виробництва і побутових відходів


67. Будівництво, технічне переобладнання і реконструкція
сміттєпереробних і сміттєспалювальних заводів.
68. Будівництво, розширення та реконструкція споруд,
придбання та впровадження установок, обладнання та машин для
збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування
побутових, сільськогосподарських і промислових відходів
виробництва, відходів розчищення зелених насаджень, кубових
залишків.

{ Пункт 68 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1519
(
1519-2001-п ) від 17.11.2001, N 82 ( 82-2019-п ) від
30.01.2019 }


69. Будівництво, розширення та реконструкція установок,
виробництв, цехів для одержання сировини або готової продукції з
відходів виробництва та побутових відходів.

{ Пункт 69 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519
(
1519-2001-п ) від 17.11.2001 }


70. Будівництво, розширення та реконструкція комплексів,
спеціалізованих полігонів та інших об'єктів для знешкодження та
захоронення непридатних для використання пестицидів, шкідливих і
токсичних промислових та інших відходів.

{ Пункт 70 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519
(
1519-2001-п ) від 17.11.2001 }


71. Гасіння породних відвалів, що горять, та їх реформування.
Спеціальне складування відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення,
що запобігає їх самозайманню. Рекультивація та озеленення породних
відвалів.
72. Спеціальні роботи щодо запобігання пилоутворенню на
прилеглих територіях шламонакопичувачів і хвостосховищ.
73. Будівництво, розширення та реконструкція цехів утилізації
осадів на очисних каналізаційних та водопровідних комплексах.
{ Пункт 73 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519
( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }
74. Будівництво та реконструкція установок знешкодження та
утилізації шламів. { Пункт 74 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }
74-1. Забезпечення екологічно безпечного збирання,
перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення,
знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних
речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання
хімічних засобів захисту рослин, твердого ракетного палива.

{ Перелік доповнено пунктом 74-1 згідно з Постановою КМ N 1132
(
1132-2009-п ) від 21.10.2009; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 464 (
464-2014-п ) від 17.09.2014 }


Ядерна і радіаційна безпека


75. Розроблення і реалізація державних цільових і
регіональних екологічних програм першочергових заходів захисту
населення від факторів радіаційного забруднення навколишнього
природного середовища.

{ Пункт 75 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1607
(
1607-2004-п ) від 30.11.2004 }


75-1. Підтримка у безпечному стані енергоблоків
Чорнобильської АЕС та об’єкта "Укриття", заходи з підготовки до
зняття її з експлуатації, підтримка екологічно безпечного стану у
зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення,
виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами
неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація
його об’єктів.

{ Розділ "Ядерна і радіаційна безпека" доповнено пунктом 75-1
згідно з Постановою КМ N 711 (
711-2015-п ) від 16.09.2015 }{ Пункт 76 виключено на підставі Постанови КМ N 1519
(
1519-2001-п ) від 17.11.2001 }Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів,
оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка,
організація праці, забезпечення участі у діяльності
міжнародних організацій природоохоронного спрямування,
впровадження економічного механізму забезпечення
охорони навколишнього природного середовища
{ Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 702 (
702-2004-п ) від 26.05.2004, N 1700 ( 1700-2004-п )
від 17.12.2004, N 1131 (
1131-2018-п ) від 18.12.2018 }


76. Запровадження та обслуговування функціонування державної
системи моніторингу навколишнього природного середовища,
автоматизованих геоінформаційних систем та приладів, у тому числі
впровадження технологій дистанційного зондування Землі із
застосуванням засобів автоматизації та геоінформаційних систем.

{ Пункт 76 в редакції Постанов КМ N 996 ( 996-2011-п ) від
19.09.2011, N 804 (
804-2013-п ) від 30.10.2013 }


77. Розроблення державних цільових і регіональних екологічних
програм.

{ Пункт 77 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1607
(
1607-2004-п ) від 30.11.2004 }


78. Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські
розроблення, що охоплюють зазначені у переліку природоохоронні
заходи.
79. Розроблення екологічних стандартів і нормативів.
80. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів,
організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди
охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної
продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек,
фонотек тощо.
81. Організація і здійснення робіт з екологічної освіти,
підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом
роботи працівників природоохоронних органів.
82. Організація проведення оцінки впливу на довкілля та
стратегічної екологічної оцінки.

{ Пункт 82 в редакції Постанови КМ N 1131 ( 1131-2018-п ) від
18.12.2018 }


83. Утримання та оснащення природоохоронних організацій
приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами,
зміцнення матеріально-технічної бази центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони навколишнього природного середовища, установ та
організацій, що належать до сфери його управління, та центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів, і його територіальних
органів.

{ Пункт 83 в редакції Постанови КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від
17.11.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1534
(
1534-2003-п ) від 02.10.2003; в редакції Постанови КМ N 82
(
82-2019-п ) від 30.01.2019 }


84. Забезпечення міжнародної діяльності природоохоронного
спрямування та участь у заходах як сторони міжнародних
двосторонніх та багатосторонніх угод, у тому числі сплата
членських внесків.

{ Розділ доповнено пунктом 84 згідно з Постановою КМ N 702
(
702-2004-п ) від 26.05.2004; в редакції Постанови КМ N 82
(
82-2019-п ) від 30.01.2019 }


84-1. Забезпечення функціонування Національного електронного
реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.

{ Розділ доповнено пунктом 84-1 згідно з Постановою КМ N 82
(
82-2019-п ) від 30.01.2019 }


85. Впровадження економічного механізму забезпечення охорони
навколишнього природного середовища. { Перелік доповнено пунктом
85 згідно з Постановою КМ N 1700 ( 1700-2004-п ) від 17.12.2004 }

Однією з найбільш чутливих сфер для кожної людини є екологія. Вона безпосередньо впливає на наше здоров’я та якість життя.

Глобальний екологічний стан погіршується, тому багато зусиль світової спільноти спрямовано на збереження та покращення екологічної ситуації. Зокрема, значна увага приділяється моніторингу стану довкілля.

Міжнародна спільнота визначає відкриті дані з моніторингу довкілля як пріоритетні набори для оприлюднення державою. Адже це сприяє:

- розумінню громадянами стану довкілля, в якому вони живуть, працюють та відпочивають;

- ефективному державному плануванню управління природоохоронною сферою;

- кращому громадському контролю;

- зміні ставлення та поведінки мешканців на побутовому рівні.


Виникає запитання: яка ситуація з відкритими даними екологічного моніторингу в Україні, що з цим робити та куди рухатися далі?

Моніторинг поверхневих вод

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 80% усіх захворювань людини зумовлені поганою якістю питної води.

В Україні майже 80% населення забезпечені питною водою з поверхневих джерел, зокрема, майже 75% – із Дніпра. Тому відкриті дані якості поверхневих вод є надзвичайно важливими для кожного українця.

Тут варто відзначити Державне агентство водних ресурсів України як найпрогресивніше серед інших розпорядників інформації щодо оприлюднення таких даних моніторингу.

Нещодавно агентство вперше опублікувало дані за 16 основними показниками з 445 пунктів збору води на річках усіх основних водних басейнів України за останні п’ять років.

Відомості про якість води – одні з найбільш цінних, але водночас – і одні з найбільш закритих у світі. Тільки 15 країн публікують їх у відкритому та машиночитному форматі, згідно з останнім випуском Global Open Data Index.

У відкритті даних щодо якості води Україна випереджає багато держав-сусідів та країн ЄС. 

На цій основі "Агенція журналістики даних" створила інтерактивну карту "Чиста вода" щодо забрудненості річок в Україні. Інструмент дозволяє обирати конкретний річковий басейн та оцінювати, як рівень забрудненості змінювався протягом п’яти років.

Інструмент уперше в Україні містить список підприємств, які, за офіційними даними Держводагентства, забруднюють річки у кожному регіоні, та обсяги цих забруднень. Наявність такої інформації щодо кожної річки допоможе активістам контролювати показники та за необхідності залучати спеціальні органи для відповідного реагування.

З усіх екологічних даних моніторинг поверхневих вод є найбільш відкритим
скачати

© Усі права захищені
написати до нас