Ім'я файлу: 7.3. Соціальний контроль.doc
Розширення: doc
Розмір: 79кб.
Дата: 14.06.2021
скачати

Семке. Шпаргалка
51. Поняття «соціальна норма», «соціальний порядок» і «соціальний контроль».

Соціальна норма — це система поглядів, що являє собою певний шаблон поведінки, поділюваний членами соціальної групи й необхід­ний для здійснення спільних погоджених дій.

Соціальний порядок — це система, що включає в себе індивідів, взаємозв'язки між ними, звички звичаї, що діють непомітно, але спри­яють виконанню роботи, необхідної для успішного функціонування цієї системи

Соціальний контроль — це особливий механізм соціальної регу­ляції поведінки й підтримки громадського порядку. Він включає два головні елементи: норми й санкції.
Норми — це наказ, як треба правильно поводитися в суспіль­стві.

Санкції засоби заохочення й покарання, що стимулюють людей дотримуватися норм.
Виділяють чотири типи санкцій: позитивні й негативні, формальні й неформальні.

Формальні позитивні санкції — публічне схвалення з боку офіцій­них організацій (уряду, установи, творчого союзу): урядові нагороди, державні премії й стипендії, надані титули, учені стулені й звання, спорудження пам'ятника, вручення почесних гра мот, допуск до високих посад і почесних функцій (наприклад, обрання головою правління)

Неформальні позитивні санкції — публічне схвалення, що не виходить від офіційних організацій дружня похвала, компліменти, мовчазне визнання, доброзичливе ставлення, оплески, слава пошана, похвальні відгуки, визнання лідерських або експертних якостей

Формальні негативні санкції— покарання, передбачені юридич­ними законами, урядовими указами, адміністративними інструкціями, указами, розпорядженнями: позбавлення цивільних прав, тюремне ув'язнення, арешт, звільнення, штраф, депреміювання. конфіскація майна, зниження на посаді, розжалування відлучення від церкви.

Неформальні негативні санкції -— покарання, не пере­дбачені офіційними інстанціями осудження, зауваження глузування, злий жарт, невтішні прізвиська зневага, відмова подати руку або підтримувати відносини, розпускання чуток, наклеп, недобро­зичливий відгук, скарга; написання фейлетону викривальної статті.
Застосування соціальних санкцій в одних випадках потребує присутності сторонніх осіб, в інших не потребує. Звільнення оформлюється відділом кадрів установи й передбачає попереднє видання розпоряд­ження або наказу. Тюремне ув'язнення вимагає складної процедури судового розгляду, на підставі якого виноситься судове рішення. Присвоєння вченого ступеня передбачає складну процедуру захисту наукової дисертації й рішення вченої ради.
Класифікувати норми можна за різними підставами.

За суб'єктами—носіями норм виділяють загальнолюдські норми, норми суспільства, групові, колективні.

За об'єктами або сферами діяльності розмежо­вуються норми, що діють в області певних видів відносин: політичні, економічні, естетичні, релігійні тощо.

За змістом — норми, що ре­гулюють майнові відносини, спілкування, що забезпечують права й свободи особи, що регламентують діяльність установ, взаємини між державами й т.п. За місцем в нормативно-ціннісній ієрархії — основні й другорядні, загальні й конкретні.

За формою утворення й фіксації — жорстко фіксовані й гнучкі. За масштабами застосування — загальні й локальні.

За способами забезпечення —ті, які спираються на внутрішнє переконання, громадську думку або на примус, на силу державного апарату.

За функціями — норми оцінки, такі, що орієнтують, контролюють регламентують, карають, заохочують.

За ступенем стійкості — норми, що опираються на соціальну звичку, на звичаї традиції, і які не мають такого підґрунтя, та ін.

52. Функції, способи здійснення й механізми соціального контролю

Соціальний контроль стосовно суспільства виконує дві основні функції:

а) охоронну;

б) стабілізуючу.

Соціальний контроль — найефективніший спосіб, за допомогою якого інститути суспільства організують життєдіяльність простих громадян.
Способи здійснення соціального контролю відрізняються величезною розмаїтістю, вони залежать від ситуації, цілей і характе­ру конкретної групи, у відношенні якої вживаються. Діапазон їхнього застосування величезний: від з'ясування стосунків «віч-на-віч» між конкретними людьми до психологічного тиску, фізичного насильства, економічного примусу людини з боку суспільства.

Виділяють внутрішній (самоконтроль) і зовнішній соціальний контроль.

Самоконтроль ґрунтується на тому, що індивід самостійно регулює свою поведінку, погоджуючи її із загальноприйнятими нормами У процесі соціалізації норми засвоюються настільки міцно, що люди порушуючи їх. почувають себе незручно У таких випадках у людини зазвичай виникає почуття провини, і тоді говорять про муки совісті. Совість — прояв внутрішнього контролю.

Чим вище розвинений самоконтроль у членів суспільства, тим менше цьому суспільству доводиться вдаватися до зовнішнього кон­тролю.

Зовнішній контроль — це сукупність інститутів і механізмів, що гарантують дотримання загальноприйнятих норм поведінки й законів Він підрозділяється на формальний (інституціональний) і неформаль­ний (внутрішньогруповий)

Формальний контроль заснований на схваленні або осуді з боку офіційних органів влади й адміністрації.

Неформальний контроль заснований на схваленні або осуді з боку групи родичів, друзів, колег, знайомих, а також з боку громадської

думки, що виражається через традиції й звичаї або засоби масової інформації.
Традиційна сільська громада контролювала всі аспекти життя своїх членів: вибір нареченої, способи залицяння, визначення імені немовляти, методи розв'язання суперечки й конфліктів і багато чого іншого Ніяких писаних норм не існувало. Як контролер виступала гро­мадська думка, що найчастіше спиралася на думку, найстарших членів громади. У єдину систему соціального контролю органічно впліталися релігійні вимоги.

У компактних первинних групах постійно діють надзвичайно ефективні й одночасно дуже тонкі механізми контролю, такі, як пе­реконання, глузування, плітки й презирство. На відміну від методів формального контролю, наприклад, догани або зниження на посаді, неформальні методи доступні практично всім.

Формальний контроль історично виник пізніше неформально­го — у період зародження складних суспільств і держав.

У сучасному суспільстві значення формального контролю постійно зростає, оскільки в країнах з багатомільйонним населенням набагато сутужніше підтримувати стабільність і порядок Адже неформальний контроль за індивідом з боку такого суспільства обмежений невеликою групою людей. У великій групі він неефективний Тому його називають локальним (місцевим). Формальний контроль носить всеохоплюючий характер, він діє на всій території країни. Він глобальний, і його за­вжди здійснюють особливі люди — агенти формального контролю. Це професіонали, тобто особи, спеціально навчені й одержуючі зарплату за виконання контрольних функцій. До них відносять суддів, поліцейських, лікарів-психіатрів. соціальних працівників, спеціальних поса­дових осіб церкви тощо. Якщо в традиційному суспільстві соціальний контроль тримався на неписаних правилах, то в сучасних суспільствах його основою Виступають писані норми: інструкції, укази, постанови, закони. Соціальний контроль набув інституціональної підтримки.

Формальний контроль здійснюють таю інститути сучасного суспіль­ства, як суди, установи, армія, виробництво, засоби масової інформації політичні партії, парламент, уряд.
Городяненко
Система соціального контролю

Соціальні відносини між індивідами і суспільством формуються в умовах соціального контролю, який передбачає контрольовану діяльність індивідів і конт­ролюючу діяльність соціальних інститутів.

Соціальний контроль — засіб саморегуляції соціальної системи, що забезпечує впорядковану взаємодію її елементів шляхом нор­мативного (у тому числі й правового) регулювання.

Взаємодія індивіда і суспільства виявляє внутрішню суперечність соціального контролю, оскільки людина не може набути своєї індивідуальності, соціальних яко­стей поза суспільством. Водночас особистість не може розвинути свою індивідуальність, сліпо, автоматично пристосовуючись до зразків культури.
Динамічна модель соціального контролю включає такі основні елементи: індивід, соціальна спільнота (група, клас, соціальна організація, суспільство), інди­відуальна дія, соціальна (групова) дія.

Відомо, що інди­відуальна і соціальна дії співвідносяться як контрольо­ване і контролююче. Йдеться саме про взаємодію, а не про односпрямований контроль. Акт соціальної (групо­вої) дії, виступаючи в системі соціального контролю у формі реакції на індивідуальну поведінку, виконує функ­цію соціального стимулу (позитивного або негативного), який визначає особливості подальших індивідуальних актів. Індивід (індивідуальна дія) і соціальна група (со­ціальна дія) є вхідними елементами системи соціального контролю. До неї також належать соціально-психологіч­ні чинники, які, перебуваючи у структурі суб'єктів дії (індивіда і соціальної групи), безпосередньо впливають на характер і спрямування відповідно індивідуальної і соціальної дій. Це самооцінка суб'єкта (індивіда, соці­альної групи); сприймання і оцінка суб'єктом соціальної ситуації (соціальна концепція), у межах якої діють від­повідно як індивід, так і соціальна група.

За твердженням Т. Парсонса, основними методами соціального контролю є ізоляція, відокремлення, реабі­літація, які різняться дистанцією між людиною, яка порушує соціальні норми (девіантом), і суспільством.
Основними компонентами типової системи соціаль­ного контролю є індивідуальні дії, соціальна шкала оці­нок, категоризація (соціальне схвалення чи осуд), ха­рактер суспільної самосвідомості (соціальна перцепція), санкціонування, індивідуальна шкала оцінок (самооцін­ка), самокатегоризація індивіда (прийняття ролі, само-ідентифікація), характер індивідуальної свідомості.
Важливими атрибутами та елементами соціального контролю є цінності, норми, звички, звичаї, санкції, які виникають та існують внаслідок дії соціальних інститутів.
Соціальна цінність — значущість явищ і предметів з точки зору їх відповідності (невідповідності) потребам суспільства, соціальних груп, особистості.

Існує вона у формі когнітивних уявлень, суб'єктив­них уподобань, орієнтирів у діяльності людини.

Культура кожного суспільства та спільноти має свої цінності. Поряд з ними існують загальнолюдські цін­ності, котрі забезпечують цілісність соціальних систем, здатність їх до виживання у перехідні періоди.
Соціальна норма — загальновизнане правило, зразок поведін­ки, дій індивідів, соціальних груп.

Соціальні цінності і норми є інструментами соціаль­ного регулювання в суспільстві, проміжною ланкою, що пов'язує поведінку індивіда і найважливіші соціальні ін­ститути. Тому соціальна норма визначає межу допусти­мої поведінки індивіда, соціальної групи або організації, що історично склалася у конкретному суспільстві. Як не­має суспільства без вільної та доцільної поведінки люди­ни, так немає і суспільства без загальних правил, які за­безпечують координацію цих вільних дій. Найважливі­шою характеристикою будь-якої норми є її корисність, обов'язковість і фактична реалізація в поведінці людей.
Соціальні норми класифікують за такими крите­ріями:

— за походженням: автогенні (незалежні від зовніш­ніх умов) й гетерогенні (породжені зовнішніми чинни­ками), спонтанні та декретивні (оголошені);

— за характером зміни структури: інтенсивні та екс­тенсивні, прогресивні та регресивні;

— залежно від періоду існування: ті, що народжую­ться, розвиваються, сформувалися;

— за схильністю: елементарні й складні, динамічні й статичні;

— за механізмом детермінації: збуджуючі, стимулю­ючі тощо;

— з точки зору організації та управління системни­ми процесами: інституційні й неінституційні;

— за умовами функціонування: інтегративні та дезінтегративні;

— за масовістю: масові, групові, індивідуальні;

— за кореспондентом: державні, адміністративні тощо;

— за часовою координатою: загальноісторичні, фор­маційні, міжформаційні, перехідні та ін.;

— за просторовою координатою: регіональні, гло­бальні тощо.
Найчастіше соціальні норми поділяють на соціальні приписи і технічні правила.

Соціальні приписи — норми, що визначають соціальне станови­ще індивіда.

До соціальних приписів відносять: право, звичаї, правила пристойності, моду, мораль, які сприяють реа­лізації загальної мети, що відповідає інтересам широкої спільноти, навіть усупереч інтересам окремих її членів. Поважне ставлення до них у суспільстві забезпечують рі­зні чинники — від виховання до санкцій. Соціальний припис має дві частини: диспозицію і санкцію. Важли­вим є й опосередкований вплив санкції на поведінку лю­дей. Адже, знаючи про певні санкції, люди, як правило, утримуються від порушення приписів.

Для правових норм характерні: текстуальне закріп­лення, офіційне опублікування або відміна органом дер­жави, чіткий і однозначний опис варіанта поведінки або її меж, наявність чітко сформульованої санкції, забез­печення їх дотримання силою держави.

Норми моралі діють передусім через внутрішні пси­хологічні механізми. їх характеризують: відсутність текстуального закріплення; вагоме значення при оці­нюванні вчинку внутрішніх мотивів, забезпечення їх дотримання авторитетом громадськості; санкція за по­рушення у формі громадського осуду. Норми моралі формуються з розвитком суспільства, висувають до особистості вищі вимоги, ніж правові. Сфера моралі ширша, ніж сфера права, а тривалість моральних санк­цій довша, ніж правових. Мораль відіграє визначну роль у забезпеченні соціальної солідарності.

Технічні правила — норми, що регулюють відношення людини і природи.

До них належать технічні інструкції, правила безпе­ки життєдіяльності тощо.
Важливу роль у механізмі соціального контролю ви­конують звички.

Звичка — встановлений спосіб поведінки у певних ситуаціях, який не викликає негативної реакції соціальної групи.

Вони виникають на основі навичок, закріплюються традиціями, в одних випадках визнаються як терпимі, в інших — як шановані.

У кожної людини є свої звички, позитивні з них при­ймаються, схвалюються всією соціальною групою. На основі звичок формуються певні звичаї.

Звичай — встановлений спосіб поведінки, з яким пов'язані певні моральні цінності, порушення яких викликає негативні санкції гру­пи чи суспільства.

Звичай пов'язаний з традиціями та обрядами (ри­туалами). Однак «традиція» — ширше поняття, ніж «звичай», охоплює різноманітні об'єкти соціальної спа­дщини (матеріальні й моральні цінності). Обряд є різно­видом звичаю, символом певних соціальних відносин, а звичай може бути і засобом практичного перетворення.
Одним з важливих елементів соціальних норм є санк­ція, за допомогою якої забезпечується реалізація пра­вил поведінки.

Санкція (лат. sanctio — непорушна постанова) — стимулювання бажаної поведінки і припинення небажаної для забезпечення внутрішньої згуртованості й безперервності суспільного життя.

Хоча зазвичай санкція сприймається негативно, іс­нують негативні і позитивні санкції. Відповідно до норм, покладених в основу санкцій, та соціальних інс­титутів, що їх виробляють, санкції можуть бути нефор­мальними, що реалізуються безпосередньо соціальною групою через певні форми її поведінки, і формальними (юридичними, політичними, економічними та ін.), що реалізуються через діяльність соціальних інститутів. За змістом тиску санкції поділяють на правові (покарання та заохочення за певні дії, передбачені законом); етич­ні (покарання та заохочення згідно з моральними прин­ципами); сатиричні (насмішки, глузування, презирст­во); релігійні (анафема). Якщо санкції взаємодоповню­ють одна одну, їх дія ефективніша, ніж коли між ними виникають суперечності.

Соціальні санкції встановлюються і застосовуються суспільством або окремою соціальною групою як засіб захисту соціальної організації, забезпечення дотриман­ня норм поведінки.

Система санкцій, відображаючи розвиток соціальної реальності, не є законсервованою схемою жорстко фік­сованих заходів і засобів соціальної регуляції. Навпаки, санкції забезпечують конкретизацію поведінки на пев­ному етапі історичного розвитку суспільства. Від них залежить соціальний порядок. Якщо за порушення со­ціальних норм санкції не застосовуються, виникають правовий нігілізм, різноманітні види девіантної пове­дінки.
Девіація як соціальне явище буває різноманітною, присутня в суспільстві будь-якого типу і притаманна кожній соціальній спільноті. Особливо вона виявляєть­ся на етапі трансформації соціальної системи, під час зміни ціннісних орієнтацій. Оскільки функціонування кожної соціальної системи пов'язане з людською жит­тєдіяльністю, соціальні девіації реалізуються через девіантну поведінку.
Девіантна (лат. deviatio — ухилення) поведінка — вчинок, дія лю­дини, групи людей, які не відповідають офіційно встановленим у даному суспільстві нормам (стандартам, шаблонам).
Соціальні відхилення мають для суспільства різне значення. Позитивні є засобом прогресивного розвитку системи, підвищення рівня її організованості, подолан­ня застарілих, консервативних, реакційних стандартів поведінки. Це соціальна творчість — наукова, технічна, художня, суспільно-політична. Негативні відхилення дезорганізують систему, руйнуючи іноді її основи. До них належать соціальна патологія: злочинність, нарко­манія, проституція, алкоголізм. Межі між позитивною і негативною девіантною поведінкою рухомі в часі й просторі. Водночас співіснують різноманітні «норма­тивні субкультури».
Залежно від амплітуди відхилення від норми і характеру норм, що порушуються, розрізняють девіантну (незначні відхилення від моральних норм) і делінквентну (незначні порушення норм права), зло­чинну (передбачає кримінальну відповідальність) пове­дінку.
Девіантну поведінку вдало класифікував, на думку соціологів, Р. Мертон, який розрізняв такі типи при­стосування до соціально і культурно заданих цілей і засобів, стверджуючи, що базовою причиною будь-якої девіації є розрив між інституціональними культурни­ми цілями і доступністю соціально схвалюваних засо­бів для досягнення цих цілей:

а) конформізм: пасивне прийняття стандартів пове­дінки, безумовне визнання існуючих порядків, норм, правил, схиляння перед авторитетами. Чим стабільні­ше суспільство, тим поширеніша аномія;

б) інновація: допускає згоду з певною культурною метою, але заперечує засоби її досягнення, які схвалю­ються соціально;

в) ритуалізм: заперечує мету певної культури, але згодна використати засоби, що схвалюються соціально;

г) ретретизм (втеча від дійсності): спостерігається, коли людина одночасно заперечує цілі й соціально схвалені засоби їх досягнення. Особи, які вдаються до цього засобу, перебувають у суспільстві, але не нале­жать йому;

ґ) заколот: виявляється у неприйнятті актів громад­ської непокори.
Деформація соціальних норм є основним чинником формування різноманітних форм девіантної поведінки і відповідних їм поведінкових настанов. Ця деформація може виявлятися у:

— відриві соціальної норми від конкретних умов життєдіяльності;

— застарілості або незбігу їх з реаліями суспільного життя;

— викривленому або неповному відображенні у сві­домості людей об'єктивних закономірностей функціо­нування суспільства;

— нестабільності, нестійкості й невизначеності нор­ми, яка внаслідок цього не може виконувати функцію соціального регулятора;

— руйнуванні взаємозв'язку її структурних компо­нентів;

— послабленні або незастосуванні санкцій, функціо­нальній неефективності соціальних норм.
Соціальні норми деформуються під тиском соціаль­них криз, соціальних конфліктів, трансформаційних процесів у суспільстві, наслідком чого буває викривлен­ня ціннісних орієнтацій у різноманітних верств насе­лення.
Запитання. Завдання

1. Розкрийте і порівняйте зміст понять «соціальний зв'язок», «со­ціальний контакт», «соціальні відносини».

2. У чому полягає суть соціальної дії?

3. Розкрийте сутність соціальної взаємодії.

4. Охарактеризуйте девіацію як соціальне явище та наведіть кла­сифікацію девіантної поведінки.

5. Перелічіть основні елементи соціального контролю та зробіть їх порівняльний аналіз.

6. Розкрийте зміст поняття «соціальний конфлікт» та наведіть ти­пологію конфліктів.

Пшеничнюк
Соціальний контроль як спосіб саморегуляції суспільства

Суспільство є багаторівневою системою, що складається з різних підсистем, соціальних спільнот і груп. Що ж утримує їх разом? Чому суспільство, в якому кожна спільнота має свої специфічні потреби й інтереси, не руйнується, не розпадається, а постійно відтворюється, зберігається як цілісний організм? Упорядкованість суспільства базується на взаємопов'язаних ролях, відповідно до яких особистість приймає на себе обов'яз­ки стосовно інших й одночасно вимагає від інших виконання своїх обов'язків. Для пояснення цього явища в соціології ви­користовують поняття соціального контролю.
Соціальний контроль - це особливий механізм регуляції поведінки та підтримання суспільного порядку, котрий дає можливість зберегти традиції, звичаї, норми моралі, від­творити соціальні відносини в межах нормативної системи, усталеної в суспільстві. Нормативно обмежуючи стиль життя своїх членів, група здійснює контроль за тим, щоб ніхто сут­тєво не відхилявся від узвичаєних правил.
Механізми соціального контролю за членами суспільства:

соціалізація - процес засвоєння соціальних ролей і куль­турних норм, який передбачає, що люди будуть виконувати свої ролі несвідомо, за звичкою, традицією, перевагами. Людина має бажати впорядкувати своє життя, добровільно підкорятися законам суспільства та відчувати розгубленість і роздратування, якщо ці закони порушуються;

груповий тиск - кожна людина є членом якоїсь первинної групи (сімї, студентської групи тощо). Група має свої неписані норми взаємодії, поведінки. Член такої групи повинен дотриму­ватися хоча б мінімуму тих вимог, норм, які існують у ній. Якщо це не відбувається, до порушника застосовують неформальні санкції - це може бути суспільний осуд або ізоляція. Ступінь групового тиску залежить також від згуртованості групи: чим вона вища, тим сильніший тиск. Група виконує функцію норма­тивного обмеження індивідуальної поведінки.
Основними структурними елементами соціального контролю є норми та санкції.

Норми - це приписи, вимоги й очікування відповідної по­ведінки.

Норми можуть існувати на двох рівнях:

- норми, що існують у суспільстві чи у великих соціаль­них групах (звичаї, традиції, закони);

- норми, які існують у малих групах - "групові звички".
Норми можуть існувати як стандарти поведінки чи як очіку­вана поведінка. Незалежно від форми існування, норми ви­конують такі функції:

• інтеграційну - полягає в об'єднанні членів групи;

• контрольну - проявляється в контролі за поведінкою членів групи;

• еталонну - полягає у виробленні зразків і стандартів по­ведінки.
У кожному суспільстві трапляється певне порушення норм. Щодо порушників використовуються санкції. За А. Кравчен­ком, санкції можуть бути чотирьох типів:

• формальні позитивні санкції - це засіб соціального конт­ролю, тобто визнання з боку офіційних структур (почесні звання, нагороди та ін.);

• неформальні позитивні санкції-засіб соціального конт­ролю чи публічне схвалення, не пов'язане з офіційними структурами (визнання, слава, визнання лідерських рис тощо);

• формальні негативні санкції-засіб соціального контро­лю у формі покарань, визначених юридичними нормами (арешт, ув'язнення, штраф, звільнення та ін.);

• неформальні негативні санкції - засіб соціального конт­ролю у формі покарань, не передбачених офіційними устано­вами (зневага, осуд, зауваження тощо).
У сучасному суспільстві соціальний контроль здійснюється переважно формальними нормами (накази, постанови, закони).

Він набув інституційної підтримки, котру здійснюють основні соціальні інституції (армія, освіта, правосуддя, уряд тощо).
скачати

© Усі права захищені
написати до нас