Ім'я файлу: 47.doc
Розширення: doc
Розмір: 106кб.
Дата: 01.12.2023
скачати
Пов'язані файли:
Курсовая Чистовик !!!.docx
1 курс физра заочники расписание.doc
23.11.13-23.11.25 нс 148.docx
3_Вклад_НПП_за_госпдог_темою_1_сем_2023.docx
2_ТЗ_Договор № 12_23 ЛукСити_25.09.2023 +.docx
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Миколаївський національний університет

імені В. О. Сухомлинського
РОЗПОРЯДЖЕННЯ


16.11.2023

Миколаїв

№ 47


Щодо проведення внутрішньої акредитації
З метою визначення відповідності кафедр університету за основними напрямами їх діяльності вимогам Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», ліцензійним та акредитаційним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

ПРОПОНУЮ:

  1. Завідувачам кафедр та гарантам освітніх програм підготувати матеріали внутрішнього самоаналізу (додатки 1, 2, 3), провести засідання кафедр із обговоренням цих матеріалів та надати їх до 08.12.2023 року до відділу ліцензування та акредитації.

  2. Фахівцю І категорії відділу ліцензування та акредитації Подгорній А. О. до 20.12.2023 року провести експертизу матеріалів самоаналізу, їх відповідності вимогам нормативних документів та критеріям внутрішньої акредитації, підготувати узагальнену інформацію щодо результатів проведення внутрішньої акредитації освітніх програм.

  3. Структурним підрозділам університету, за зверненням завідувачів кафедр, співробітників відділу ліцензування та акредитації, надавати всю необхідну інформацію за напрямами їх діяльності.

  4. Контроль виконання розпорядження покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Михальченко Н. В.В.о. ректора Валерій  БУДАК


Проєкт розпорядження вносить:

Фахівець 1 категорії відділу ліцензування

та акредитації________Алла ПОДГОРНА

Надруковано в 1 примірнику

На 6 аркушах

Друкувала: керівник відділу контролю та

діловодства Олександра БОЙКО


Розрахунок розсилки:

Електронна копія:

Проректор із науково-педагогічної

роботи – 2 примірника

Керівник навчального відділу – 1 примірник

Відділ ліцензування та акредитації –

1 примірник
Всього примірників - 4. 

ПОГОДЖЕНО:

Проректор із науково-педагогічної роботи

___________ Анатолій ОВЧАРЕНКО

Проректор із науково-педагогічної роботи

___________ Наталія МИХАЛЬЧЕНКО

Керівник навчального відділу

____________Ольга ТРОФИМИШИНА
Додаток 1 до розпорядження

МНУ імені В. О. Сухомлинського

від 16.11.2023 № 47


Обсяг набору здобувачів по кафедрі_________________________________ за 3 роки (в розрізі спеціальностей)

Бакалаври 1 курс

Рік

Набір на 1 курс (держ. замовлення)

Набір на 1 курс (контракт)

Ліцензійний обсяг, осіб на рік

Набір на 1 курс (загальна кількість вступників), осіб

Частка виконання ліцензій-ного обсягу

%

2021
2022
2023Магістри 5 курс

Рік

Набір на 5 курс (держ. замовлення)

Набір на 5 курс (контракт)

Ліцензійний обсяг, осіб на рік

Набір на 5 курс (загальна кількість вступників), осіб

Частка виконання ліцензійного обсягу

%

2021
2022
2023
Додаток 2 до розпорядження

МНУ імені В. О. Сухомлинського

від 16.11.2023 № 47
Показники самоаналізу діяльності кафедри_______________ 2023 рік

з/п

Найменування показників (нормативів)

Значення показника (нормативу)

Факт (заповнюється кафедрою)

Факт (заповнюється відділом ліцензування та акредитації)Науковий ступінь завідувача кафедри

Доктор наук/Кандидат наук

Відповідність наукової спеціальності завідувача кафедри (за дипломом про науковий ступінь) спеціальності, за якою здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Зг. з наказом МОН від 06.11.2015р. №1151

Частка штатних НПП кафедри, які мають ступінь доктора наук та/або вчене звання професора

Не менше 10%

Частка штатних НПП кафедри, які мають науковий ступінь та/або вчене звання

Не менше 50%

Кількість кандидатів наук (PhD), підготовлених за останні 5 років (із врахування здобувачів), на одного штатного НПП з науковим ступенем та/або вченим званням

0,5

Кількість докторів наук, підготовлених за останні 5 років (із врахуванням здобувачів), на одного штатного НПП – доктора наук та/або професора

0,3

Наявність аспірантури

+ (лише за наявністю аспірантів)

Кількість публікацій (статей) за останні 5 років (на одного штатного НПП), у тому числі:

Не менше 10


  • у фахових виданнях

Не менше 5


  • у міжнародних реферованих виданнях та у визнаних МОН України наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science Core Collection)

Не менше 2

Кількість виданих штатними НПП кафедри підручників (з грифом МОН України або Вченої ради університету) та монографій (за останні 5 років)

0,7 на одного НПП

Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які навчалися (стажувались) в іноземних закладах вищої освіти (наукових установах) за межами України протягом 3-х останніх років, в т.ч. більше трьох місяців

НаявністьНаявність

Надходження від проведення фундаментальних та прикладних досліджень і науково-технічних розробок на замовлення МОН в розрахунку на НПП за 3 роки

Наявність

Сума


Надходження від проведення досліджень за державними програмами, замовлення міністерств та відомств в розрахунку на 1 НПП за 3 роки

Наявність

Сума


Надходження від проведення досліджень (надання наукових послуг) за госпдоговорами в розрахунку на 1 НПП за три роки

Наявність

Сума


Надходження від проведення досліджень за міжнародними контрактами або від виконання міжнародних грантів у розрахунку на 1 НПП за ти роки

Наявність

Сума


Кількість НПП, які проводили навчальні заняття в іноземних закладах вищої освіти (наукових установах) за межами України,

в тому числі протягом не менше трьох місяців

Фактична наявність

Фактична наявність

Частка фахових дисциплін, що викладаються англійською мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

%

Кількість НПП кафедри, які мають сертифікат володіння англійською мовою не нижче рівня B2
Відповідність кваліфікації НПП дисциплінам які він читає на першому (бакалаврському) рівні ВО (розраховується як відношення кількості НПП, які мають фахову освіту, науковий ступінь та/або публікації у фахових виданнях, Scopus, Webofscience, що відповідають дисципліні до загальної кількості НПП кафедри)

100%

Відповідність кваліфікації НПП дисциплінам, які він читає на другому (магістерському) рівні (розраховується як відношення кількості НПП, які мають науковий ступінь або публікації у фахових виданнях, Scopus, Webofscience, що відповідають дисципліні до загальної кількості НПП кафедри)

100%

Відповідність кваліфікації НПП дисциплінам, які він читає на третьому (освітньо-науковому) рівні ВО (розраховується як відношення кількості НПП, які мають фахову освіту, науковий ступінь та/або публікації у фахових виданнях, Scopus, Webofscience, що відповідають дисципліні до загальної кількості НПП кафедри)

100%

Показник готовності до дистаційного навчання:

  • Кількість навчально-методичного забезпечення , затвердженого МНУ ім. В.О. Сухомлинського;

  • Кількість НПП, які мають сертифікат по роботі у дистанційному режимі.
1

Комплексна оцінка сайту кафедри


0-2

Наявність сторінки кафедри у соціальних мережах

+/-24.

Частка працевлаштованих випускників за фахом, суміжною за фахом професією

%25.

Наявність підприємств-партнерів, врахування їх потреб в ОП, їх участь в працевлаштуванні і підготовці фахівців

Наявність
Додаток 3 до розпорядження

МНУ імені В. О. Сухомлинського

від 16.11.2023 № 47
Заповнити Відомості про самооцінювання освітньої програми, зразок знаходиться за посиланням:

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/SAR-form-.pdf
скачати

© Усі права захищені
написати до нас