Ім'я файлу: Щоденник Практики в гр. ран. віку ІІ к. 2017 (2).doc
Розширення: doc
Розмір: 210кб.
Дата: 29.01.2020
скачати


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ
Практика в групах раннього віку

(вид і назва практики)
студента _________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
факультет педагогіки і психології
кафедри _________________________________________________________________
освітній рівень бакалавра
галузь знань 01 Освіта
спеціальність 012 «Дошкільна освіта»

ІІ курс, група _____________________________________________________

Київ – 20___ р.

Студент___________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)
направляється на практику в г групах раннього віку

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Назва навчального закладу – бази практики, адреса)
_____________________________________________________________________________
Термін проведення практики:
з «_____» ________________20___ р. по «_____»_________________20___ р.
Керівники практики:
__________________________________________________________________

(з фахової методики, прізвище, ім’я, по батькові, посада)

Студент прибув до навчального закладу – бази практики
«_____»___________________20___ р.
Директор навчального закладу

(бази практики) _____________ ___________________________

(підпис) (Прізвище, ім’я, по батькові)
МП

Вибув з навчального закладу – бази практики
«______» __________________ 20___ р.
Директор навчального закладу

(бази практики) __________ ______________________

(підпис) (Прізвище, ім’я, по батькові)
МП


 1. Організація практики


Настановча конференція з практики в групах раннього віку відбудеться

«_____» ______________ 20___ р.

Звітна конференція з практики в групах раннього віку відбудеться

«_____» ______________ 20___ р.
1.1. Студент, прибувши до навчального закладу – бази практики, повинен подати керівникові практики щоденник, пройти інструктаж з правил внутрішнього розпорядку закладу, техніки безпеки; уточнити план проходження практики, отримати завдання для проведення навчально-виховної та науково-дослідної роботи.

1.2. Під час проходження практики студент зобов’язаний:

 • суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку навчального закладу – бази практики, студент може бути відсутнім лише з дозволу керівників практики;

 • сумлінно виконувати завдання практики, передбачені програмою;

 • виявляти високу відповідальність, старанність, творчу, ініціативу, наполегливість, організованість, дисциплінованість, педагогічний такт і гуманність;

 • систематично вносити записи до щоденника з практики та своєчасно подавати на перевірку необхідну документацію.

1.3. Наприкінці практики студент звітує про виконання програми практики в групах раннього віку на педагогічній раді закладу дошкільної освіти – бази практики й подає до фахової кафедри та кафедр психолого-педагогічного циклу необхідну звітну документацію.

1.4. Підсумки практики в групах раннього віку підбиваються на підсумковій студентській конференції факультету. Оцінювання результатів практики є диференційованим і враховується під час призначення стипендії.

1.5. Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, отримав негативний відгук на педагогічній раді про виконану роботу або не набрав достатню кількість балів, рішенням вченої ради факультету може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов визначених фаховою кафедрою. Студент, який повторно отримав негативну оцінку з практики, відраховується з університету.
2. Завдання практики в групах раннього віку: • розвивати у студентів вміння спостерігати освітній процес в групах раннього віку, аналізувати педагогічну діяльність вихователя, своїх одногрупників та свою власну;

 • закріплювати професійні знання, формувати вміння планувати освітній процес в групах раннього віку;

 • добирати відповідно до змісту форми, методи, засоби педагогічного впливу з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей раннього віку;

 • вчити самостійно проводити освітню роботу з дітьми раннього віку та передбачати результати здійснюваного педагогічного впливу;

 • вчити аналізувати процес адаптації дітей раннього віку до умов закладу дошкільної освіти, проводити відповідні педагогічні заходи задля її полегшення у нових умовах;

 • вчити проводити психолого-педагогічні спостереження, добирати діагностичний інструментарій та здійснювати експериментально-дослідну діяльність;

 • розвивати у студентів відповідальне ставлення до безпеки життєдіяльності дітей раннього віку, виховувати турботливе ставлення до їхнього розвитку і здоров’я (фізичного, психічного та ін.);

 • формувати навички встановлення продуктивної взаємодії з батьками дітей, добору і застосування ефективних прийомів та засобів щодо педагогічної та психологічної просвіти батьків;

 • виробляти індивідуальний стиль педагогічної діяльності.3. Перелік звітної документації студента практиканта


 1. щоденник практики (заповнюється від руки);

 2. календарний план роботи вихователя (на період практики);

 3. конспект проведення режимного процесу (з протоколом обговорення, завіреним підписом керівника і печаткою установи);

 4. конспект залікового заняття (з протоколом обговорення, завіреним підписом керівника і печаткою установи);

 5. конспект проведення розваги або свята (з протоколом обговорення, завіреним підписом керівника і печаткою установи);

 6. матеріали консультації для батьків з актуальних питань розвитку дітей раннього віку (структуровані, упорядковані та завірені підписом керівника і печаткою установи);

 7. психолого-педагогічна характеристика дитини.

 8. мультимедійна презентація в програмі PowerPoint (слайди, фото, відео) за результатами практичної діяльності.

4. Критерії оцінювання практики в групах раннього віку


з/п

Види діяльності студента-практиканта

Термін виконання

Кількість балів

1.

Ознайомлення з організацією, змістом діяльності та матеріально-технічною базою закладу дошкільної освіти. Складання індивідуального графіку проходження практики

Перший тиждень

0-5

2.

Спостереження і аналіз освітньої діяльності в групах раннього віку, відвідування занять, розваг, свят, інших заходів та їх аналіз.

Другий

тиждень

0-10

3

Вивчення особистості дитини, обробка зібраного емпіричного матеріалу, складання психолого-педагогічної характеристики дитини раннього віку

Протягом практики

0-10

4.

Виготовлення допоміжних засобів навчання до занять, режимних процесів, розваг, свят, інших заходів, з творчим підходом до їх розробки

Другий

тиждень

0-5

5.

Самостійна педагогічна діяльність студента-практиканта на посаді вихователя: проведення залікових режимних процесів, занять, розваг, свят, інших заходів з дітьми раннього віку, різних форм роботи з батьками та їх аналіз

Другий – третій - четвертий

тижні

0-20

6.

Підготовка і оформлення конспектів режимного процесу, розваги або свята, матеріалів консультації для батьків

Другий – третій

тижні

0-15

7.

Відвідування та взаємовідвідування залікових режимних процесів, розваг, свят, інших заходів, участь у їх обговоренні

Четвертий тиждень

0-10

8.

Ведення щоденника практики

Протягом практики

0-10

9.

Змістовність наповнення, культура оформлення і своєчасне подання у повному обсязі пакету звітної документації про практику методисту –керівнику від фахової кафедри університету

Звітна конференція

0-10

10.

Презентація та захист результатів проходження практики на звітній конференції з використанням мультимедійних засобів (відео, медіа або слайд презентація)

Звітна конференція

0-5


Разом:

100

5. Календарний графік проходження практики


з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7
Керівники практики:

від вищого навчального закладу _________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
від бази практики _________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

6. Робочі записи під час практики
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________
7. Результати роботи студента на практиціВид діяльності студента практиканта

Кількість балівОзнайомлення з організацією, змістом діяльності та матеріально-технічною базою закладу дошкільної освіти. Складання індивідуального графіку проходження практики


Спостереження і аналіз освітньої діяльності в групах раннього віку, відвідування занять, розваг, свят, інших заходів та їх аналіз.


Вивчення особистості дитини, обробка зібраного емпіричного матеріалу, складання психолого-педагогічної характеристики дитини раннього віку


Виготовлення допоміжних засобів навчання до занять, режимних процесів, розваг, свят, інших заходів, з творчим підходом до їх розробки


Самостійна педагогічна діяльність студента-практиканта на посаді вихователя: проведення залікових режимних процесів, занять, розваг, свят, інших заходів з дітьми раннього віку, різних форм роботи з батьками та їх аналіз


Підготовка і оформлення конспектів режимного процесу, розваги або свята, матеріалів консультації для батьків


Відвідування та взаємовідвідування залікових режимних процесів, розваг, свят, інших заходів, участь у їх обговоренні


Ведення щоденника практики


Змістовність наповнення, культура оформлення і своєчасне подання у повному обсязі пакету звітної документації про практику методисту –керівнику від фахової кафедри університету


Презентація та захист результатів проходження практики на звітній конференції з використанням мультимедійних засобів (відео, медіа або слайд презентація)Всього
8. Звіт про проходження практики в групах раннього віку
У звіті необхідно висвітлити:

 • місце та умови проходження практики,

 • зміст практичної роботи та її стислий аналіз,

 • знання, уміння, навички, придбані та вдосконалені під час практики,

 • труднощі, що виникли у процесі практичної діяльності,

 • пропозиції щодо вдосконалення процесу практичної підготовки студентів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

9. Відгук і оцінка роботи студента на практиці
________________________________________________________________

(назва навчального закладу – бази практики)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Керівник практики від бази практики

______________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
МП

«______» __________________ 20 __ року

 1. Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Висновок керівників практики від університету

про проходження практики
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка:

за національною шкалою _____________________

кількість балів за 100 бальною шкалою ___________ за шкалою ECTS______

Керівники практики від університету:

____________ _______________________

(підпис) (Прізвище, ініціали)
Правила ведення й оформлення щоденника
1. Щоденник – основний документ студента під час проходження виробничої практики.

2. Під час практики студент щодня коротко записує в щоденнику що зроблено ним для виконання календарного графіка проходження практики.

3. Не рідше як раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник керівникам практики, які перевіряють записи студента й підписують їх, вносять письмові зауваження та додаткові завдання.

4. Після закінчення практики щоденник переглядається керівниками практики, відповідним чином затверджується та передається на кафедру.

5. Без заповненого і затвердженого щоденника практика не зараховується.

6. Щоденник зберігається на кафедрі протягом трьох років.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас