Ім'я файлу: Щоденник_forma_schodennika_praktiki-1.docx
Розширення: docx
Розмір: 10кб.
Дата: 25.06.2020

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ
Виробнича, "Формування та реалізація маркетингової діджитал стратегії ТОВ "РБ "Еверест"

(вид і назва практики)
Студента Вельможко Костянтина Руслановича

(прізвище, ім’я, по батькові)
Факультет :

Економічний
Напрям підготовки (спеціальність ):

Маркетинг1 курс, група 8.0759

База практики:

ТОВ "РБ "Еверест"

(назва)

Керівник практики від ЗНУ______________________________________

(посада, прізвище та ініціали)
______________________________________________________________
Керівник практики від підприємства:

директор,Бобков Юрій Анатолійович

(посада, прізвище та ініціали)
______________________________________________________________

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Направляється на____________________________________ практику

(вид практики)

на __________________________________________________________

(назва підприємства)

_______________________________________________________
Термін практики: з___________________ по _______________________
Керівник практики від кафедри___________________________________

(посада, прізвище та ініціали)
______________________________________________________________
МП Декан__________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

Прибув на підприємство, організацію, установу
МП

підприємства, організації, установи „___” _______________ 20___ року
____________ _______________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Вибув з підприємства, організації, установи
МП

підприємства, організації, установи “___” ______________ 20___ року
_____________ ______________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Календарний графік проходження практики


з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівники практики:

від закладу вищої освіти ______ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали)
від підприємства, організації, установи ______ ______________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Робочі записи під час практики


Відгук і оцінка роботи студента на практиці

____________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)
Керівник практики від підприємства, організації, установи _______

__________________________________________________________

______________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Печатка

«______» __________________ 20 __ року

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики


Висновок керівника практики від закладу вищої освіти

про проходження практики


Дата складання заліку „____”_______________20____року

Оцінка:

за національною шкалою____________________

(словами)

кількість балів _________________________________

(цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________

Керівник практики від кафедри

____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Основні положення практики


 • Студент після прибуття на підприємств повинен затвердити у керівника від підприємства календарний план проходження практики, пройти інструктаж з техніки безпеки, протипожежної безпеки та ознайомитися з робочим місцем.

 • Під час проходження практики студент зобов’язаний суворо дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства.

 • Звіт про практику студент складає відповідно до календарного плану проходження практики й додаткових вказівок керівників практики від підприємства.

 • Виробнича практика студента оцінюється за чотирибальною системою й враховується нарівні з іншими дисциплінами навчального плану.

 • Студент, який не виконав вимог практики й дістав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, вважається таким, що не виконав навчальний план.


Правила ведення й оформлення щоденника


 • Щоденник – основний документ студента під час проходження практики.

 • Коли студент проходить практику за межами міста, у якому знаходиться заклад вищої освіти, щоденник для нього є також посвідченням про відрядження, що підтверджує тривалість перебування студента на практиці.

 • Під час практики студент щодня коротко повинен записувати в щоденник усе, що він зробив за день для виконання календарного графіка проходження практики. Докладні записи веде в робочих зошитах, які є продовженням щоденника.

 • Не рідше як раз на тиждень студент зобов'язаний подавати щоденник на перегляд керівникам практики від закладу вищої освіти й від підприємства, які перевіряють щоденник дають письмові зауваження, додаткові завдання й підписують записи, зроблені студентом.

 • Після закінчення практики щоденник разом зі звітом має бути переглянутий керівниками практики, які складають відгуки й підписують його.

 • Оформлений щоденник разом зі звітом студент повинен здати на кафедру.

 • Без заповненого щоденника практика не зараховується.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас