Ім'я файлу: 2022_щоденник_Вир_пр_в_гр_дошк_віку_.docx
Розширення: docx
Розмір: 42кб.
Дата: 05.12.2022
скачати
Пов'язані файли:
186393.rtf
ГРОШІ ТА КРЕДИТ.doc.docx
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
залік-професйна іноземна мова (фахова).doc
Курсова (1).docx
ФККПІ_2021_122_П_ятківський_В_Ю.pdf
Практична 3.docx
Заняття 3.DOCX
химия.docx
образец 2.docx
595594.rtf
stat_chvor.pdf
Семінар 2.docx
Лекція 5 Педагогічна техніка.docx
Python_ПЗ_Модуль_04_Функции_ч_3.pdf
Тема 1.docx
Курсова пат анат.docx
Курсова робота по патологічній анатомії Інфекційний гепатит.docx
10_p35.docx
urrizmir0980[1].docМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ
Практика в групах дошкільного віку

(вид і назва практики)
студента _________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
педагогічного факультету
кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти
освітній рівень бакалавра
галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
спеціальність 012 Дошкільна освіта

_____ курс, група __________________________________________________

Київ – 20___ р.

Студент___________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)
направляється на практику в групах дошкільного віку

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Назва закладу дошкільної освіти – бази практики, адреса)
_____________________________________________________________________________
Термін проведення практики:
з «_____» ________________20___ р. по «_____»_________________20___ р.
Керівники практики:
__________________________________________________________________

(з фахової методики, прізвище, ім’я, по батькові, посада)

Студент прибув до закладу дошкільної освіти – бази практики
«_____»___________________20___ р.
Директор закладу дошкільної освіти

(бази практики) _____________ ___________________________

(підпис) (Прізвище, ім’я, по батькові)
МП

Вибув з закладу дошкільної освіти – бази практики
«______» __________________ 20___ р.
Директор закладу дошкільної освіти

(бази практики) __________ ______________________

(підпис) (Прізвище, ім’я, по батькові)
МП


 1. Організація практики


Настановча конференція з практики в групах дошкільного віку відбудеться

«_____» ______________ 20___ р.

Звітна конференція з практики в групах дошкільного віку відбудеться

«_____» ______________ 20___ р.
1.1. Студент, прибувши до закладу дошкільної освіти – бази практики, повинен подати керівникові практики щоденник, пройти інструктаж з правил внутрішнього розпорядку закладу, техніки безпеки; уточнити план проходження практики, отримати завдання для проведення навчально-виховної та науково-дослідної роботи.

1.2. Під час проходження практики студент зобов’язаний:

 • суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти – бази практики, студент може бути відсутнім лише з дозволу керівників практики;

 • сумлінно виконувати завдання практики, передбачені програмою;

 • виявляти високу відповідальність, старанність, творчу, ініціативу, наполегливість, організованість, дисциплінованість, педагогічний такт і гуманність;

 • систематично вносити записи до щоденника з практики та своєчасно подавати на перевірку необхідну документацію.

1.3. Наприкінці практики студент звітує про виконання програми практики на педагогічній раді закладу дошкільної освіти – бази практики й подає до фахової кафедри та кафедр психолого-педагогічного циклу необхідну звітну документацію.

1.4. Підсумки практики в групах дошкільного віку підбиваються на підсумковій студентській конференції факультету. Оцінювання результатів практики є диференційованим і враховується під час призначення стипендії.

1.5. Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, отримав негативний відгук на педагогічній раді про виконану роботу або не набрав достатню кількість балів, рішенням вченої ради факультету може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов визначених фаховою кафедрою. Студент, який повторно отримав негативну оцінку з практики, відраховується з університету.
2. Завдання практики в групах дошкільного віку:


 • формувати у студентів-практикантів професійних компетентностей щодо планування та здійснення освітнього процесу в групах дошкільного віку;

 • вдосконалювати вміння спостерігати освітній процес в групах дошкільного віку, аналізувати педагогічну діяльність вихователя, одногрупників та свою власну;

 • добирати відповідно до змісту діяльності форми, методи, засоби педагогічного впливу з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку;

 • вчити проводити психолого-педагогічні спостереження, добирати діагностичний інструментарій, аналізувати процес адаптації дітей дошкільного віку до умов закладу дошкільної освіти, проводити відповідні педагогічні заходи задля її полегшення;

 • розвивати у студентів відповідальне ставлення до безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку, виховувати турботливе ставлення до їхнього розвитку і здоров’я (фізичного, психічного та ін.);

 • формувати навички встановлення партнерської взаємодії з батьками з метою спільної участі у створенні сучасного універсального дизайну в закладі дошкільної освіти;

 • формувати здатність до саморозвитку та самовдосконалення впродовж життя.3. Перелік звітної документації студента практиканта

 1. щоденник практики;

 2. календарний план освітньої діяльності вихователя (складається на період практики) та самостійно складений поточний план освітньої роботи групи на 1 тиждень наступного місяця (завірений керівником – методистом від фахової кафедри);

 3. конспект проведення однієї із форм організації життєдіяльності (з протоколом обговорення, завіреним підписом керівника і печаткою установи);

 4. конспект проведеного залікового заняття (з протоколом обговорення, завіреним підписом керівника і печаткою установи);

 5. конспект залікового заходу (свята, розваги) з елементами театралізованої діяльності (з протоколом обговорення, завіреним підписом керівника і печаткою установи);

 6. матеріали тематичної консультації для батьків (систематизовані, оформлені та завірені підписом керівника і печаткою установи);

 7. психолого-педагогічна характеристика дитини.

 8. відео або медіа презентація результатів практики в програмі PowerPoint.


4. Критерії оцінювання практики в групах дошкільного віку


з/п

Вид діяльності студента-практиканта

Термін виконання

Кількість балівВідвідування, спостереження та аналіз освітньої роботи вихователя в групах дітей дошкільного віку

Протягом практики

0-5Самостійна робота студента-практиканта на посаді вихователя в групі дітей дошкільного віку

Другий – четвертий тижні

0-10Проведення залікового заняття з подальшим обговоренням

Четвертий тиждень

0-10Проведення залікового заходу з елементами театралізованої діяльності з подальшим обговоренням

Четвертий тиждень

0-10Відвідування залікових заходів та участь в їх обговоренні

Четвертий тижні

0-5Вивчення дитини, обробка зібраного емпіричного матеріалу, складання психолого-педагогічної характеристики

Протягом практики

0-10Ведення педагогічного щоденника

Протягом практики

0-10Самостійна підготовка поточного плану освітньої роботи в групі дітей дошкільного віку на 1 тиждень

Третій тиждень

0-10Підготовка і оформлення систематизованих матеріалів тематичної консультації для батьків

Третій тиждень

0-5Виготовлення допоміжних засобів для забезпечення освітнього процесу з творчим підходом до їх розробки

Другий – четвертий тижні

0-5Оформлення і своєчасне подання у повному обсязі звітної документації про виробничу практику в групах дошкільного віку методисту-керівнику

Звітна конференція

0-10Презентація та захист результатів проходження практики на звітній конференції факультету з використанням мультимедійних засобів (слайди, фото, відео)

Звітна конференція

0-5

Разом:

100


5. Календарний графік проходження практики


з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4
1

2

3

4

5

6

7Керівники практики:

від закладу вищої освіти _________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
від бази практики _________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

6. Робочі записи під час практики
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Результати роботи студента на практиці


з/п

Вид діяльності студента-практиканта

Кількість балівВідвідування, спостереження та аналіз освітньої роботи вихователя в групах дітей дошкільного віку


Самостійна робота студента-практиканта на посаді вихователя в групі дітей дошкільного віку


Проведення залікового заняття з подальшим обговоренням


Проведення залікового заходу з елементами театралізованої діяльності з подальшим обговоренням


Відвідування залікових заходів та участь в їх обговоренні


Вивчення дитини, обробка зібраного емпіричного матеріалу, складання психолого-педагогічної характеристики


Ведення педагогічного щоденника


Самостійна підготовка поточного плану освітньої роботи в групі дітей дошкільного віку на 1 тиждень


Підготовка і оформлення систематизованих матеріалів тематичної консультації для батьків


Виготовлення допоміжних засобів для забезпечення освітнього процесу з творчим підходом до їх розробки


Оформлення і своєчасне подання у повному обсязі звітної документації про виробничу практику в групах дошкільного віку методисту-керівнику


Презентація та захист результатів проходження практики на звітній конференції факультету з використанням мультимедійних засобів (слайди, фото, відео)
Разом:

8. Звіт про проходження практики в групах дошкільного віку
У звіті необхідно висвітлити:

 • місце та умови проходження практики,

 • зміст практичної роботи та її стислий аналіз,

 • знання, уміння, навички, придбані та вдосконалені під час практики,

 • труднощі, що виникли у процесі практичної діяльності,

 • пропозиції щодо вдосконалення процесу практичної підготовки студентів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Відгук і оцінка роботи студента на практиці
________________________________________________________________

(назва закладу дошкільної освіти – бази практики)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Керівник практики від бази практики

______________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
МП

«______» __________________ 20 __ року

 1. Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Висновок керівників практики від університету

про проходження практики
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка:

за національною шкалою _____________________

кількість балів за 100 бальною шкалою ___________ за шкалою ECTS______

Керівники практики від університету:

____________ _______________________

(підпис) (Прізвище, ініціали)
Правила ведення й оформлення щоденника
1. Щоденник – основний документ студента під час проходження практики.

2. Під час практики студент щодня коротко записує в щоденнику що зроблено ним для виконання календарного графіка проходження практики.

3. Не рідше як раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник керівникам практики, які перевіряють записи студента й підписують їх, вносять письмові зауваження та додаткові завдання.

4. Після закінчення практики щоденник переглядається керівниками практики, відповідним чином затверджується та передається на кафедру.

5. Без заповненого і затвердженого щоденника практика не зараховується.

6. Щоденник зберігається на кафедрі протягом трьох років.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас