Ім'я файлу: inform.list_fmo_ukr_2019.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 839кб.
Дата: 09.07.2021
скачати

Шановні колеги!
Наказом МОН України №1412 від 18.12.2018 р. журнал «Фізико-математична освіта» затверджено як фахове наукове видання категорії «Б» у галузі педагогічних наук (13.00.02 – математика, фізика,
інформатика, 13.00.10) і за спеціальностями 011, 014, 015.
Науковий журнал «Фізико-математична освіта» виходить із періодичністю 3-4 рази на рік і публікує статті, у яких описані та (або) вирішені науково-методичні і практичні проблеми за наступними напрямками:
1. Актуальні проблеми математики та методики навчання математики
2. Актуальні проблеми фізики та методики навчання фізики
3. Комп'ютерні науки та методика їх навчання
4. Інформаційні технології в освіті
5. Теорія і методика професійної освіти
6. Середня освіта
7. Освітні, педагогічні науки
У статтях подається матеріал, який не публікувався раніше і не перебуває на розгляді в інших журналах.
Науковий журнал «Фізико-математична освіта» видається в друкованому і електронному вигляді
Індексування
Журнал «Фізико-математична освіта» є науковим виданням у галузі педагогічних наук, яке представлене у наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах, зокрема, у Google Академії та Index
COPERNICUS
Оплата публікації
1. Он-лайн публікація - 550 грн.
Автор отримує файл журналу в pdf-форматі та посилання на свою статтю на сайті журналу з присвоєнням їй цифрового ідентифікатора DOI.
2. Друкована публікація - 700 грн.
Автор отримує друкований варіант журналу та його pdf-версію, де опублікована стаття з присвоєним їй цифровим ідентифікатором DOI.
Реквізити для оплати направляються автору на електронну пошту після повідомлення про прийняття статті до друку. На кожну друковану статтю гарантується один примірник опублікованого журналу без додаткової оплати.
* За кожну додаткову сторінку, яка перевищує обсяг статті за вимогами журналу, автор сплачує додатково по 50 грн.
** Кожний додатковий примірник журналу коштує 575 грн. Пересилка поштою здійснюється за кошти автора.
Автори-громадяни іноземних держав мають можливість друкуватися безкоштовно в електронному виданні
Терміни подання та друку
Електронна версія статті після заповнення реєстраційної форми на сайті журналу (
http://fmo- journal.fizmatsspu.sumy.ua/index/0-18
) надсилається на електронну адресу:
fmo-journal@fizmatsspu.sumy.ua
випуск 1 - статті подаються до 1 березня; випуск 2 - статті подаються до 1 червня; випуск 3 - статті подаються до 1 вересня; випуск 4 - статті подаються до 1 грудня.
У разі одержання позитивних рецензій від експертів редакційної колегії авторам надсилається повідомлення про прийняття статті до друку та очікувану дату виходу видання.
Редакційна колегія залишає за собою право направляти матеріали на додаткове рецензування, відхиляти статті,
що не відповідають вимогам або науковим напрямкам журналу, переносити частину статей до наступного випуску видання.
Контакти
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
40002, Україна, Суми, вул. Роменська, 87
Головний редактор: Семеніхіна Олена Володимирівна
Телефон: +38(0542)-68-59-72
Сайт журналу: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua
E-mail: fmo-journal@fizmatsspu.sumy.ua
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22304-12204Р від 29.08.2016 р.

Типи статей
Повні науково-дослідні статті
До цієї категорії відносяться статті, у яких представлені результати виконаної науково-дослідної роботи, що мають зазначену наукову новизну та описують нові підходи, методи, методики, технології тощо та підтверджені емпіричними або іншими оцінками, зокрема статистичними. Результати, що раніше були опубліковані на конференціях або семінарах, можуть представлятися у вигляді суттєво розширеної версії.
Обсяг: 5-6 сторінок.
Статті методичного характеру
До цієї категорії відносяться статті, де описано ефективні методики, технології, підходи, засоби навчання тощо, які не є новими, але підтверджені власним досвідом. У цьому випадку обов’язковим є зазначення бази впровадження методики (технології, методу) та емпіричні/статистичні оцінки її ефективності.
Обсяг: 5-6 сторінок.
Оглядові статті
Матеріали цієї категорії не є оригінальними дослідницькими роботами, але усебічно характеризують стан дослідженості питання в межах певного проблемного поля. Метою такої статті є узагальнення розвитку зазначеної проблеми та стислий опис наявних результатів. Важливим для статей цієї категорії
є високий науковий рівень подання проблеми для дослідників (зокрема, аспірантів, докторантів, практиків), що працюють над заявленою проблемою, оскільки вони починають свою роботу з оглядових статей, щоб осягнути основні тенденції в галузі.
Обсяг: 6-7 сторінок.
Book Review (огляд книг, монографій, підручників, посібників тощо)
В матеріалах цієї категорії подаються рецензії (огляди) книги (монографії, посібника тощо), які обов’язково містять відомості про автора, скрін титульної сторінки видання, короткий опис структури й основних ідей видання.
Обсяг: 1 сторінка.
Технічні вимоги до оформлення статті
Мова публікації - українська, російська або англійська.
1. Статті приймаються в електронному варіанті (*.doc, *.docx).
Обсяг статті розраховується разом з списком використаних джерел, references та анотаціями.
Аркуш – А4 (210х297 мм), усі поля по 25 мм, без колонтитулів та нумерації сторінок.
Шрифт – Calibri, розмір шрифту – 9.
Абзац – 10 мм, інтервал – одинарний.
2. Форматування окремих об’єктів. Всі ілюстрації, схеми, програмні коди та таблиці мають бути розташовані відразу після згадування в тексті (не наприкінці статті).
Формули та окремі математичні символи і літери для позначення величин мають бути набраними в редакторі MS Equation, без обрамлення та заливки. Вирівнювання по центру, нумерація – у круглих дужках, праворуч.
Рисунки повинні бути підписані, пронумеровані, згруповані, чіткі, вирівняні по центру.
Таблиці називаються і нумеруються.
Більш детально див. приклад або шаблон
(
http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/index/0-10
).
Наукове фахове видання «ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА»
(https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua)

Структура статті
1-й рядок: УДК (
ліворуч
)
2-й рядок: прізвище та ініціали автора (
напівжирний, праворуч
)
3-й рядок: назва закладу, країна (
курсив, праворуч
)
4-й рядок: e-mail автора (
курсив, праворуч
)
5-й рядок: ORCID (
курсив, праворуч
)
6-й рядок: пропуск
7-й рядок: заголовок статті (
великими напівжирними літерами, посередині
)
8-й рядок: пропуск
Потім – анотація мовою статті (1900-2000 символів з пробілами включно), яка містить елементи:
Формулювання проблеми (цей блок містить формування конкретного питання, що вирішується, або висунутої гіпотези).
Матеріали і методи (потрібно описати матеріали, методи, завдяки яким була вирішена поставлена мета, а також експериментальну базу (обсяг вибірки, методи оцінки тощо)).
Результати (слід перерахувати основні результати, які були отримані, та уточнити підхід до їх обґрунтування за статистичним аналізом. Не потрібно приводити висновки).
Висновки (необхідно надати ключові висновки. Можна додати загальне тлумачення результатів та/або конкретних рекомендацій для майбутніх досліджень).
Потім ключові слова (5-7).
Далі пропуск та основний текст статті з такими розділами:
1. ВСТУП
(обов’язковий розділ)
Зазначається постановка проблеми, актуальність дослідження та мета статті.
2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
(необов’язковий розділ)
3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
(обов’язковий розділ)
4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
(обов’язковий розділ)
5. ОБГОВОРЕННЯ
(обов’язковий розділ)
6. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
(обов’язковий розділ)
Потім – Список використаних джерел
(мовою оригіналу) та References
(транслітерований латиницею список використаних джерел) за абеткою.
Потім анотація іншою мовою
(якщо стаття українською/російською мовою, то анотація англійською, якщо стаття англійською мовою, то анотація українською)
у такому порядку:
Назва статті (
великими напівжирними літерами, посередині
)
Ініціали та Прізвище автора (
курсив, напівжирний, посередині
)
Назва закладу, країна (
курсив, посередині
)
Текст анотації за структурою, що описана вище.
Ключові слова (5-7)
Список використаних джерел та References
Список використаних джерел формується за абеткою за правилами чинного в Україні стандарту
ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». За наявності до джерел додається відповідний їм DOI.
Посилання у тексті пишуться у круглих дужках із зазначенням автора та року. Наприклад, «текст … текст
(
Омелян, 2010
). Текст … текст (
Афанасенко, 2016; Іваненко&Петренко, 2009; Паненко, 2018
)».
References оформлюється латиницею за стандартом APA (American Psychological Association Style – http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_APA.pdf).
Транслітерація для кириличних цитувань дублюється англійським перекладом назв статті, конференції та офіційної назви видання за відповідним номером ISSN. Для транслітерації рекомендуємо використовувати онлайн сервіси: http://ukrlit.org/transliteratsiia
- для україномовних та http://translit.cc
– для російськомовних джерел.
Після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела – [in Ukrainian] або [in Russian].
Приклад оформлення Списку використаних джерел та References див. за посиланням
https://bit.ly/2MmLccC
Академічна доброчесність
Кожна надіслана до журналу стаття перевіряється на автентичність. Плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичний та неприйнятний.
Для публікації статті в журналі
унікальність надісланого тексту повинна становити не менше 70%.
Автори статей несуть відповідальність за достовірність наведеної інформації (точність наведених у статті
даних, цитат, статистичних матеріалів тощо) та за порушення прав інтелектуальної власності інших осіб. Висловлені
авторами думки можуть не співпадати з точкою зору редакції.
Наукове фахове видання «ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА»
(https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua)

ФОРМАТУВАННЯ ОКРЕМИХ ОБ’ЄКТІВ
Матеріал повинен бути викладений стисло, без повторень даних таблиць і рисунків у тексті. Неприпустимо використовувати такі елементи форматування як "розрив розділу з нової сторінки" і колонтитули.
Рисунки
Рисунки підписуються «Рис.» з крапкою та номером (діаграми, фото, схеми та ін.), подаються в кольоровому або чорно-білому зображенні разом з текстом у місцях посилань на них. Формат підпису рисунка: вирівнювання по центру, курсив, шрифт – Calibri
9pt, положення – під рисунком.
Символи, підписи, лінії рисунку мають узгоджуватися з розмірами рисунка. Схеми і зображення, які створені за допомогою Microsoft Word, повинні бути згруповані.
Перед рисунком і після його підпису необхідно залишити один порожній рядок. При посиланні на рисунок використовують звернення (рис.1) у кінці речення.
Таблиці
Таблиці нумеруються, вирівнюються по центру без відступів, підписуються словом «Таблиця 1» курсивом праворуч, шрифтом – Calibri 9pt. Формат назви таблиці: по центру, напівжирний, положення – над таблицею. Після таблиці необхідно залишити один порожній рядок.
Таблиця 1
Основні фізичні величини та одиниці їх вимірювання
ФІЗИЧНА ВЕЛИЧИНА
ОДИНИЦЯ
Найменування
ПОЗНАЧЕННЯ
українське
міжнародне
символ
Довжина
Метр
м
m
L
Маса
Кілограм
кг
kg
m
Час
Секунда
с
s
t
Сила електричного струму
ампер
А
A
I
Термодинамічна температура
кельвін
К
K
T
Кількість речовини
моль
моль
mol
N
Сила світла
кандела
кд
cd
J
Списки
Списки оформлюються наступним чином:
– нумеровані – «1.», «1)», «a)»;
– марковані – « – ».
Формули
Формули та окремі математичні символи і літери для позначення величин в тексті мають бути набраними в редакторі MS Equation, без обрамлення та заливки. Вирівнювання по центру, нумерація – у круглих дужках праворуч.
𝑓(𝑥) = 𝑎
0
+ ∑
(𝑎
𝑛
cos
𝑛𝜋𝑥
𝐿
+ 𝑏
𝑛
sin
𝑛𝜋𝑥
𝐿
)

𝑛=1
(1)
Наукове фахове видання «ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА»
(https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua)
Рис. 1. Динамічна математика GeoGebra
(https://play.google.com/)

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
УДК (
Універсальний десятковий класифікатор: http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=uk
)
Прізвище та Ініціали
Місце роботи або навчання, країна
e-mail
ORCID
(https://orcid.org/)
НАЗВА СТАТТІ
Анотація. Зміст анотації має стисло й інформативно описати основні ідеї та отримані результати.
Формулювання проблеми. Цей блок містить формулювання конкретного питання, що вирішується, або висунутої
гіпотези. Слід чітко обґрунтувати проведення дослідження.
Матеріали і методи. Потрібно описати матеріали, методи, завдяки яким була вирішена поставлена проблема, а
також експериментальну базу (обсяг вибірки, методи оцінки тощо).
Результати. Автору слід перерахувати основні результати, які були отримані, та уточнити підхід до їх
обґрунтування за статистичним аналізом. Не потрібно приводити висновки.
Висновки. Необхідно надати ключові висновки. Можна додати загальне тлумачення результатів та/або
конкретних рекомендацій для майбутніх досліджень.
Ключові слова: 5-7 ключових слів.
1. ВСТУП
(обов’язковий розділ)
Постановка
проблеми.
В цій частині статті описується в загальному вигляді проблема, якій присвячене дослідження та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
Аналіз актуальних досліджень. У цій частині здійснюється аналіз наявних напрацювань з даної проблеми та виокремлюються раніше невирішені питання, яким присвячена стаття.
Зверніть увагу на те, що:
– посилання у тексті пишуться у круглих дужках із зазначенням автора та року. Наприклад, (Омелян, 2010);
– кілька джерел розділяються крапкою з комою. Наприклад, (Афанасенко, 2016; Іваненко&Петренко, 2009).
Мета статті. Формулювання цілей статті (постановка завдання). Наприклад, «…З огляду на це метою статті є висвітлення підходів „cloud computing”, які дають змогу ефективно і з мінімальними витратами побудувати сервіс-орієнтовану систему навчання на платформі Moodle. …».
2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
(необов’язковий розділ)
В цій частині зазначаються фундаментальні теорії, які були покладені в основу дослідження.
3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
(обов’язковий розділ)
Опис методів дослідження не може бути абстрактним і має налічувати перелік тих, які використані саме для одержання описаних результатів і досягнення мети статті. Він також може включати деталізацію методики дослідження, його етапів тощо.
4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
(обов’язковий розділ)
У цій частині розкриваються основні результати розв’язання означеної проблеми.
5. ОБГОВОРЕННЯ
(обов’язковий розділ)
Ця частина статті містить інтерпретацію одержаних результатів у різних контекстах рекомендації щодо впровадження підходів, методики, особливі випадки тощо.
6. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
(обов’язковий розділ)
У цій частині коротко підсумовуються одержані результати та зазначаються напрямки подальших розвідок.
Список використаних джерел
1. Барановська В. М. Сутність поняття «система інформатичних компетентностей». Науковий часопис НПУ імені
М.П.Драгоманова. К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. Випуск14 (21). С. 48-59.
2. …
References
1. Baranovska, V.M. (2014). Sutnist poniattia «systema informatychnykh kompetentnostei» [The essence of the notion of
«system of informational competencies»]. Scientific journal of NPU named after M.Drahomanov, 14(21), 48–59. [in Ukrainian].
2. …
TITLE OF THE ARTICLE
Surname and Name
Place of work or study, country
Abstract. The content of the abstract should describe briefly and informatively the main ideas and the obtained results.
Formulation of the problem. This block contains the formulation of a specific solving question, or the advanced hypothesis. It is
necessary to describe clearly the logical justification for the research.
Materials and methods. It is necessary to describe the materials, the methods by which the purpose was solved, as well as the
experimental basis (sample size, estimation methods, etc).
Results. The author have to list the main results that have been obtained and clarify the approach to their justification based on
statistical analysis. There is no need to draw conclusions.
Conclusions. Key conclusions are to be provided, and a general interpretation of the results and / or specific recommendations
for future research can be added.
Key words: 5-7 key words.
Наукове фахове видання «ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА»
(https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua)

скачати

© Усі права захищені
написати до нас