Ім'я файлу: пояснювальна записка до курсовоъ роботы.docx
Розширення: docx
Розмір: 285кб.
Дата: 24.03.2020
скачати
Пов'язані файли:
РОБОТА!!!!!!!!.docx
Діалекти німецької мови.docВСТУП

Побудова сучасних інформаційних систем немислимо без використання технологій баз даних, які стали не тільки інструментом зберігання відомостей про предметну область, а й джерелом інформації, на базі якої можна приймати управлінські рішення, вирішувати велику кількість різнорідних завдань в різних областях діяльності людини.

Історія розвитку баз даних налічує кілька десятиліть, але навіть за такий короткий проміжок розвитку бази даних стали одним з ключових елементів комп'ютерних інформаційних систем, надавши користувачам великі можливості по обробці даних. Так, розвиток баз даних призвело до появи таких інформаційних технологій, які є розширенням технології баз даних, як: сховища даних, банки даних, бази знань і багато інших. Основу для всіх цих технологій склали рішення, сформульовані Едгаром Коддом і Пітером Ченом. Придумані ними технології зберігання і обробки даних в електронних системах стали центральними в розвитку баз даних і використовуються досі в більшості систем роботи з даними [6].

Сьогодні, коли розвиток інформаційних технологій призвело до можливостей організації віддалених і розподілених систем, без використання баз даних не обійтися. Вони стають центральним компонентом таких систем, забезпечуючи розподілену роботу безлічі користувачів з усіх куточків світу зі своїми даними незалежно від їх географічного розташування. Ці технології дали можливість зберігати великі обсяги інформації, проводити досить складні обробки, що вимагають великих комп'ютерних ресурсів, реалізовувати більш ефективні технології роботи з інформацією.

Прагнення ж розробників інформаційних систем все більше збільшувати потужності своїх систем, обробляти великі обсяги інформації, вирішувати завдання комплексного характеру, серед яких вироблення управлінських рішень, аналіз статистичних даних, формування аналітичних звітів, також вимагає використання сучасних інструментів роботи з даними, де центральним компонентом є база даних. Особливо важливим бачиться використання баз даних в системах управління підприємством (організацією), де вирішуються завдання різних рівнів, від стратегічного до операційного, і застосування баз даних дозволяє забезпечувати оперативний обмін інформацією між рівнями управління, підрозділами і співробітниками.

В даний час фірмам потрібно переробляти гори інформації, яку неможливо зберігати в традиційних базах даних. До такої інформації належить відео, звук і анімація. При цьому фірми гостро потребують у створенні потужних мультимедійних додатків наступного покоління, які можна розмістити в Internet, корпоративних Intranet і в системах клієнт / сервер.

Microsoft SQL Server - комерційна система керування базами даних, що розповсюджується корпорацією Microsoft. Мова, що використовується для запитів - Transact-SQL, створена спільно Microsoft та Sybase. Transact-SQL є реалізацією стандарту ANSI/ISO щодо структурованої мови запитів (SQL) із розширеннями. Використовується як для невеликих і середніх за розміром баз даних, так і для великих баз даних масштабу підприємства. Багато років вдало конкурує з іншими системами керування базами даних [9].

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
 1.1 Системи управління базами даних (СУБД)

Основна функція СУБД – безпосереднє керування даними у зовнішній пам'яті. Ця функція включає збереження та ведення структурної інформації (даних), перетворення даних за запитом на структурну інформацію для користувача. При цьому повинні забезпечуватися: простота використання системи; можливість автономного функціонування при порушеннях мережі або при адміністративних потребах; високий ступінь ефективності.

Існує декілька видів СУБД, які вирізняються моделями зберігання та доступу до інформації. Відомі ієрархічні, мережні та реляційні моделі даних. Дані у мережних моделях мають файлову структуру, а не груп таблиць єдиної структури БД. Більшість сучасних СУБД використовують реляційну модель, оскільки складаються з набору зв'язаних між собою об'єктів-таблиць (від англ, relation – відношення). У реляційній моделі даних зв'язок між відношеннями, що являють собою відповідні об'єкти, здійснюється за допомогою атрибутів. Атрибут – це поіменована характеристика об'єкта, за допомогою якої моделюється його властивість. Значення кожного атрибута вибирають з відповідної множини значень, що включає всі потенційні значення, які можуть бути присвоєні атрибуту. Ця множина називається доменом (рисунок 1).Рисунок 1.1 – Форма об'єкта бази даних
Вибір типу СУБД для розв'язання задач керування даними залежить від обсягів інформації, з якою працює користувач, кількості функціональних задач, що використовують дану базу.

Ієрархічні бази даних можуть бути представлені як дерево, що складається з об'єктів різних рівнів. Верхній рівень займає один об'єкт, другий - об'єкти другого рівня і т.д.

     Між об'єктами існують зв'язки, кожен об'єкт може включати в себе декілька об'єктів більш низького рівня. Такі об'єкти перебувають у відношенні предка (об'єкт більш близький до кореня) до нащадка (об'єкт більш низького рівня), при цьому можлива ситуація, коли об'єкт-предок не має нащадків або має їх декілька, тоді як у об'єкта-нащадка обов'язково тільки один предок. Об'єкти, що мають загального предка, називаються близнюками.

     Мережеві бази даних подібні до ієрархічних, за винятком того, що в них є покажчики в обох напрямках, які з'єднують споріднену інформацію.

     До основних понять мережевої моделі бази даних відносяться: рівень, елемент (вузол), зв'язок [3].

     Вузол - це сукупність атрибутів даних, що описують деякий об'єкт. На схемі ієрархічного дерева вузли представляються вершинами графа. У мережній структурі кожен елемент може бути пов'язаний з будь-яким іншим елементом.

     Незважаючи на те, що ця модель вирішує деякі проблеми, пов'язані з ієрархічною моделлю, виконання простих запитів залишається досить складним процесом.

     Також, оскільки логіка процедури вибірки даних залежить від фізичної організації цих даних, то ця модель не є повністю незалежною від програми. Іншими словами, якщо необхідно змінити структуру даних, то потрібно змінити і додаток.

     Реляційна модель орієнтована на організацію даних у вигляді двовимірних таблиць. Кожна реляційна таблиця являє собою двовимірний масив і має наступні властивості:


 • кожен елемент таблиці - один елемент даних;

 • всі осередки в стовпчику таблиці однорідні, тобто всі елементи в стовпчику мають однаковий тип (числовий, символьний тощо);

 • кожен стовпчик має унікальне ім'я;

 • однакові рядки в таблиці відсутні;

 • порядок проходження рядків і стовпчиків може бути довільним.

     Об'єктна СУБД ідеально підходить для інтерпретації складних даних, на відміну від реляційних СУБД, де додавання нового типу даних досягається ціною втрати продуктивності або за рахунок різкого збільшення термінів і вартості розробки додатків. Об'єктна база, на відміну від реляційної, не вимагає модифікації ядра при додаванні нового типу даних. Новий клас і його екземпляри просто надходять у зовнішні структури бази даних. Система управління ними залишається без змін.

   Об'єктно-орієнтована база даних (ООБД) - база даних, в якій дані оформлені у вигляді моделей об'єктів, що включають прикладні програми, які управляються зовнішніми подіями. Результатом поєднання можливостей (особливостей) баз даних і можливостей об'єктно-орієнтованих мов програмування є об'єктно-орієнтовані системи управління базами даних (ООСУБД). ООСУБД дозволяють працювати з об'єктами баз даних також, як з об'єктами у програмуванні в об'єктно-орієнтованих мовах програмування. ООСУБД розширює мови програмування, прозоро вводячи довготривалі дані, управління паралелізмом, відновлення даних, асоційовані запити й інші можливості.

     Об'єктно-орієнтовані бази даних звичайно рекомендовані для тих випадків, коли потрібна високопродуктивна обробка даних, які мають складну структуру.

     Система, яка забезпечує об'єктну інфраструктуру і набір реляційних розширювачів, називається "об'єктно-реляційною".

     Об'єктно-реляційні системи поєднують переваги сучасних об'єктно-орієнтованих мов програмування з такими властивостями реляційних систем як множинні представлення даних і високорівневі непроцедурні мови запитів.

     За технологією обробки даних бази даних поділяються на централізовані й розподілені.

     Централізована база даних зберігається у пам'яті однієї обчислювальної системи. Якщо ця обчислювальна система є компонентом мережі ЕОМ, можливий розподілений доступ до такої бази. Такий спосіб використання баз даних часто застосовують у локальних мережах ПК.

     Розподілена база даних складається з декількох, можливо пересічних або навіть дублюючих одна одну частин, які зберігаються в різних ЕОМ обчислювальної мережі. Робота з такою базою здійснюється за допомогою системи управління розподіленою базою даних (СУРБД).

     За способом доступу до даних бази даних поділяються на бази даних з локальним доступом і бази даних з віддаленим (мережевим) доступом.
1.2 Області застосування баз даних

 Історично системи управління базами даних орієнтувалися на вирішення завдань, пов'язаних у першу чергу з транзакційною обробкою структурованої інформації. Безумовно, найкращим, перевіреним часом рішенням тут була і залишається реляційна модель СУБД. Однак в останні роки область застосування баз даних незмінно розширювалася.

З одного боку, потрібно керувати більш широким набором форматів даних, переходячи до вирішення спільних проблем управління корпоративною інформацією. З іншого - саме СУБД беруть на себе основні функції інтеграції даних і додатків корпоративних систем. (За даними Gartner Group, інформаційні відділи підприємств витрачають до 40% свого бюджету на вирішення завдань інтеграції діючих компонентів баз даних.) Саме цим пояснюється активний інтерес до обговорення архітектурних принципів і можливостей реалізації баз даних різних моделей - постреляційних, об'єктно-реляційних, XML.

     Якщо постаратися класифікувати існуючі області застосування баз даних, а так само оцінити перспективи їхнього розвитку в даний час, то можна отримати приблизний список найбільш поширених класів:

 • документографічні й документальні застосовуються у всіх базах органів влади та управління;

 • бази даних з промислової, будівельної та сільськогосподарської продукції;

 • бази даних з економічної та кон'юнктурної інформації (статистична, кредитно-фінансова, зовнішньоторговельна);

 • фактографічні бази соціальних даних, які включають відомості про населення і про соціальні середовища;

 • бази даних транспортних систем;

 • довідкові дані для населення та установ (енциклопедії та довідники, розклади літаків і поїздів, адреси та телефони громадян і організацій);

 • ресурсні бази даних, що включають фактографічну інформацію про природні ресурси (земля, вода, надра, біоресурси, гідрометеорологія, вторинні ресурси і відходи, екологічна обстановка);

 • фактографічні бази і банки наукових даних, щоб забезпечити фундаментальні наукові дослідження;

 • фактографічні бази даних у галузі культури і мистецтва;

 • лінгвістичні бази даних, тобто машинні словники різного типу і призначення.

     Останнім часом утворилися нові важливі області застосування баз даних, і кожна з них представляє принципово нове середовище, до якого необхідно адаптувати технології СУБД. Ці області отримали на ринку назви інтелектуально аналізу даних (data mining), сховищ даних (data warehousing), репозитаріїв даних (data repository).

 

1.3 MySQL

 MySQL - вільна система управління базами даних. MySQL є власністю компанії Oracle Corporation, що отримала її разом з поглиненою Sun Microsystems, яка здійснює розробку і підтримку додатку. Розповсюджується під GNU General Public License і під власною комерційною ліцензією, на вибір. Крім цього розробники створюють функціональність на замовлення ліцензійних користувачів, саме завдяки такому замовленню майже в найраніших версіях з'явився механізм реплікації.

     Цю систему управління базами даних з відкритим кодом було створено як альтернатива комерційним системам. MySQL із самого початку була дуже схожою на mSQL, проте з часом вона все розширювалася і зараз MySQL - одна з найпоширеніших систем управління базами даних. Вона використовується, у першу чергу, для створення динамічних веб-сторінок, оскільки має чудову підтримку з боку різноманітних мов програмування.

     MySQL є рішенням для малих і середніх додатків. Зазвичай MySQL використовується як сервер, до якого звертаються локальні або віддалені клієнти, проте до дистрибутиву входить бібліотека внутрішнього сервера, що дозволяє включати MySQL до автономних програм. Вихідні коди сервера компілюються на багатьох платформах. Найповніше можливості сервера виявляються в UNІХ-системах, де є підтримка багатонитевості, що підвищує продуктивність системи в цілому.

     Гнучкість СУБД MySQL забезпечується підтримкою великої кількості типів таблиць: користувачі можуть вибрати як таблиці типу MyISAM, що підтримують повнотекстовий пошук, так і таблиці InnoDB, що підтримують транзакції на рівні окремих записів. Більш того, СУБД MySQL поставляється із спеціальним типом таблиць EXAMPLE, що демонструє принципи створення нових типів таблиць. Завдяки відкритій архітектурі й GPL-ліцензуванню, в СУБД MySQL постійно з'являються нові типи таблиць. MySQL характеризується великою швидкістю, стійкістю і простотою використання.

     Для некомерційного використання MySQL є безкоштовною. Можливості сервера MySQL:

 • простота у встановленні та використанні;

 • підтримується необмежена кількість користувачів, що одночасно працюють із БД;

 • кількість рядків у таблицях може досягати 50 млн.;

 • висока швидкість виконання команд;

 • наявність простої та ефективної системи безпеки.


1.4 СУБД MS SQL

Архітектура бази даних SQL Server

Сьогодні розроблено велику кількість систем управління базами даних, які поділяються на персональні і серверні. Попри те, що вони можуть по-різному працювати з об'єктами й надавати користувачеві різні функції і засоби, більшість СУБД спираються на єдиний установлений комплекс основних понять. Це дає нам змогу розглянути одну систему і узагальнити її поняття, прийоми і методи на весь клас СУБД. Таким навчальним об'єктом пропонуємо СУБД SQL Server [1].

SQL Server – це серверна реляційна СУБД, яка забезпечує однотипний метод доступу клієнтів до бази даних і розподіл "обов'язків" між клієнтом і сервером. Основними компонентами SQL Server є реляційна база даних, мова Transact-SQL та графічні інтерфейси користувача (GUT). Основу бази даних SQL Server утворює сервер, або ядро бази даних. Ядро бази даних відповідає за обробку запитів, які надходять від клієнтів, і передачу відповідних результатів клієнтським компонентам. Під час установлення SQL Server створюється кілька баз даних (чотири системні - master, model, msdb, tempdb і дві користувацькі – pubs і north-wind), кожна з яких зберігається в одному або кількох файлах. У базі даних master зберігається вся інформація відносно конфігурації і функціонування SQL Server [5]. Вона містить відомості про всі облікові записи користувачів, про інші бази даних, а також про параметри сервера. База даних model є шаблоном для баз даних, що створюються, і завжди має бути в системі. Під час створення нової користувацької бази даних SQL Server створює копію бази даних model. У базі даних msdb зберігається інформація про планування задач (jobs) і подій (alerts), а також про організацію роботи операторів, які отримують повідомлення. База даних tempdb, яку формує SQL Server, призначена для збереження тимчасових таблиць. База даних tempdb є глобальним ресурсом, який автоматично доступний усім користувачам і створюється кожного разу під час запуску .SQL Server. Усі тимчасові таблиці tempdb автоматично вилучаються, коли користувач відключається від сервера. База даних pubs входить до комплекту постачання SQL Server і являє собою навчальну базу даних. База даних northwind також входить до комплекту постачання SQL Server, є такою ж навчальною базою даних, як і pubs, але вона імітує базу даних Microsoft Access.

Кожна база даних SQL Server складається з кількох об'єктів, які використовуються для збереження, організації та обробки даних. Об'єктами бази даних SQL Server є таблиці, індекси, представлення, обмеження, правила, значення по замовчуванню, тригери, процедури і типи даних.

Таблиця є основним об'єктом, який зберігає всі записи, що належать до бази даних (файли таблиць мають розширення .mdf). У SQL Server є таблиці двох типів – системні і користувацькі. У системних таблицях зберігається інформація про SQL Server і його об'єкти, а в користувацьких – інформація з первинних документів. Імена всіх системних таблиць починаються з префікса sys.

До складу таблиць входить файл трансакцій (Mf), який утворюється автоматично під час створення бази даних і призначається для забезпечення цілісності і відновлення бази даних у разі виникнення помилок (якщо в базу даних вносять зміни, то в журналі трансакцій зберігаються нові і старі значення рядків таблиці).

Індекси – це файли з розширенням idx, які використовують для скорочення часу виконання операцій пошуку і вибірки даних із таблиць (перелік індексних файлів визначає користувач). Індексні файли утворюються з номерів записів, розміщених у послідовності, яку вони б мали, якби були відсортовані за певними полями.

Представлення (Views) – це SQL-інструкція Select, на основі якої здійснюється вибірка даних з однієї або кількох таблиць і утворюється вихідна таблиця. Найчастіше представлення використовується для вибірки даних деякої множини рядків або стовпців із таблиць, об'єднання стовпців різних таблиць, обчислення підсумкових значень на основі даних одного або кількох стовпців.

Обмеження гарантують цілісність даних для таблиць, їх зазвичай додають користувачі до таблиці після її створення, і вони можуть бути визначені на рівні стовпців або на рівні таблиці. SQL Server підтримує обмеження цілісності п'яти типів [8].

1. Primary Key (обмеження за первинним ключем) – гарантує, що для всіх рядків таблиці буде унікальний ключ, не рівний NULL. Використання обмеження первинного ключа, крім іншого, створює унікальний індекс по таблиці.

2. Foreign Key (обмеження за зовнішнім ключем) – зв'язує один або кілька стовпців у таблиці з первинним ключем і гарантує, що між двома таблицями існують вказані відношення.

3. Unique (обмеження унікальності) – запобігає появі в будь-якому стовпці значень, що повторюються.

4. Check (обмеження за значенням) – забезпечує контроль значень, які можуть бути введені в стовпець таблиці. Наприклад, можна задати обмеження перевірки введення даних у стовпець таблиці у межах від 1 до 100.

5. Not Null (обмеження на невизначене значення) – використовується для гарантії того, що стовпець не буде мати значення Null.

Правила – це, по суті, ті ж обмеження, але більш детальні. Правила будуються на основі списку значень і логічних виразів (у практичній роботі їх використовують рідко).

Значення по замовчуванню (defaults) – установлює значення, яке автоматично записується в комірку стовпця таблиці, якщо в це поле не було введено будь-яке значення.

Тригер – це процедура, яка здійснюється автоматично під час зміни таблиці з використанням інструкції Update, Insert, Delete.

Процедура – це кілька послідовних інструкцій Transact-SQLt які під час її створення компілюються у спеціальний формат, із подальшим використанням для реалізації різноманітних функцій адміністрування бази даних, обробки даних тощо.

Типи даних – визначають тип інформації, яку можна зберігати в певному стовпці таблиці. Типи даних поділяються на числові цілі, числові з плаваючою крапкою (дробові), текстові, дати і часу, спеціальні.

SQL Server використовує діалект мови структурованих запитів SQL –Transact-SQLy за допомогою якого описують дані БД і зв'язки між ними, виконують операції над даними (додавання таблиць, внесення змін у таблиці, формування запитів для вибірки даних з бази даних тощо).

Для доступу і роботи з базою даних SQL Server має шість графічних інтерфейсів користувача (GUI). Перший – SQL Server Manager дає можливість адміністраторові системи запускати, зупиняти або призупиняти на деякий час процеси SQL Server. Застосування SQL Server Enterprise Manager використовується для виконання всіх адміністративних операцій, а також для створення об'єктів і задач бази даних, другий – Query Analyzer надає можливість використовувати в SQL Server мову Transact-SQL і формувати запити до бази даних, третій – SQL Server Client Confiquration Unility забезпечує інтерфейс між клієнтом і сервером, четвертий – SQL Server Books Online містить 15 книг документації по SQL Server і використовується в тому разі, коли треба отримати будь-яку довідку. І, нарешті, застосування SQL Performance Monitor – призначений для налагодження системи оптимальним чином [5].
РОЗДІЛ 2

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
2.1 Встановлення програмного забезпечння

1.Запустіть файл встановлення SQL Express;

2. Виберіть тип встановлення «Пользовательский»;

3. Прийміть умови ліцензії;

4. Оберіть місце збереження, та розширення за бажанням до кінця;

5. Установка повинна бути виконана;

6. Запустіть файл встановлення SSMS-Setup;

7. Встановіть файл.
2.2 Ключові відмінності між MySQL і SQL сервером

Тепер, після короткого знайомства з системами, давайте подивимося на кілька ключових відмінностей між MySQL і SQL сервером:

Середа: Як згадувалося раніше, SQL сервер краще працює з .NET, в той час як MySQL може був використаний з практично будь-якими іншими мовами, найбільш поширена зв'язка з PHP. Не зайвим буде також сказати, що SQL сервер може бути запущений тільки лиш під ОС Windows, але за останні роки ця умова змінилося, коли Microsoft анонсувала підтримку Linux для SQL сервера. Версія для Linux все ще зріє і має незавершених вид, що означає ми рекомендуємо вам використовувати ОС Windows при роботі з SQL сервером і переключаться на Linux, якщо працюєте з СУБД MySQL [7].

Синтаксис: Для більшості людей це найбільш важлива відмінність в цих двох системах. Знайомство з одним набором правил синтаксису може значно вплинути на ваше рішення щодо того, яка система підходить вам більше. Хоча MySQL і SQL сервер базуються на SQL, відмінності синтаксису все ж відчутні і заслуговують на увагу.

SQL сервер більше, ніж реляційна СУБД: Головна перевага платного ПО в порівнянні з безкоштовним - це особлива підтримка, яку ви отримуєте. В даному випадку, перевага ще більш значуще, так як SQL сервер підтримується однією з найбільших компаній в світі. Microsoft створила додатковий інструменти для SQL сервера, які прив'язуються до реляційної СУБД, включаючи інструменти для аналізу даних. Система також має сервер звітів - Служба звітів SQL Сервера, так само як і інструмент ETL. Це робить SQL сервер швейцарським армійський ножем серед реляційних СУБД. Ви можете отримати подібні функції і в MySQL, але вам доведеться шукати в інтернеті сторонні рішення - що багатьом не підійде.

Система зберігання данних: Іншим великим розходженням між MySQL і SQL сервером, яке іноді упускають, це система зберігання даних. SQL сервер використовує єдину систему, розроблену Microsoft, в порівнянні з безліччю движків, пропонованих MySQL. Це дає розробникам, що використовують MySQL більше гнучкості, оскільки вони можуть вибирати різні системи для різних таблиць, грунтуючись на швидкості, надійності або якихось інших параметрах. Популярний движок MySQL - це InnoDB, який трохи втрачає в швидкості, але забезпечує посилену надійність. Інший відомий - MyISAM.

Скасування запиту: Мало хто це знають, але кардинальним відмінністю між MySQL і SQL сервером є те, що MySQL не дозволяє вам скасувати запит в середині його виконання. Це означає, що, як тільки команда запущена на виконання, вам краще сподіватися, що будь-які збитки, який вона може зробити, є оборотним. SQL сервер, з іншого боку, дозволяє вам скасувати запит на півдорозі його виконання. Ця різниця може бути несуттєвим для адміністраторів, так як вони зазвичай виконують скрипти команд, і це рідко вимагає відміни під час їх виконання, чого не завжди скажеш про розробників.

Безпека: Очевидно не потрібно ретельного розгляду питання, коли йде мова про порівняння відмінностей в безпеці в MySQL з SQL сервера. Обидві системи сумісні з EC2, що означає ви в безпеці, вибираючи будь-яку з двох. Потрібно відзначити, що велич Microsoft позначилося і тут наявністю в SQL сервері власної, ультрасучасної системи безпеки. Виділений інструмент безпеки - аналізатор Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) - гарантує надійний захист для SQL сервера. Тому, якщо безпека має ключове значення для вас, вибір очевидний.

Вартість: Тут SQL сервер стає набагато менш привабливим, і MySQL заробляє великі окуляри. Microsoft вимагає, щоб ви купували ліцензії для запуску декількох баз даних на SQL сервер, є безкоштовна версія, але вона призначена тільки для ознайомлення з реляційної СУБД. Навпаки, MySQL використовує ліцензію GNU, що робить її повністю вільною. Однак, якщо вам потрібна підтримка або допомога для MySQL, вам потрібно буде заплатити за неї.

Підтримка спільноти: Що переносить нас до наступної точки. За підтримка MySQL вам навряд чи доведеться платити, за винятком, можливо, рідкісних випадків, завдяки внеску великої спільноти в його підтримку. Перевага величезної спільноти в тому, що більшості людей не потрібно звертатися за спеціальною допомогою - можна просто шукати в Інтернеті і знаходити масу рішень.

IDE: Важливо відзначити, що обидві реляційні СУБД підтримуються різними інтегрованими середовищами розробки (IDE). Ці інструменти пропонують злагоджену середу для розробки, і ви можете ретельно вибрати саме те, що найкраще підходить для ваших потреб. MySQL може похвалитися Oracle Enterprise Manager, в той час як SQL сервер використовує Management Studio (SSMS). Обидва мають свої плюси і мінуси і можуть збити з пантелику, якщо у вас немає чітких критеріїв для обґрунтування свого рішення [6].

2.3 Нормалізація бази даних

У деканаті ведеться облік кафедр, співробітників, груп і студентів. Відомості про кафедру включають: Код кафедри; Найменування; Код працівника_зав.кафедрой.

Відомості про співробітників включають: Код співробітника; ПІБ; Код кафедри.

Дані про групи містять параметри: Код групи; Найменування; Код кафедри; Код студента_старости; Сума оплати за навчання.

Інформація про студентів характеризується наступними параметрами: Код студента; ПІБ; Код групи; Вид навчання; Накопичена сума оплати за навчання.

Розклад, результати іспитів і оплата студентами за навчання фіксуються в однойменних таблицях. Також є таблиці обліку дисциплін, з яких складаються іспити, і оцінок, отриманих під час сесії.

Таблиця «Дисципліни» включає параметри: Код предмета; Найменування.

Таблиця «Розклад» включає параметри: Ознака [іспит / залік]; Дата; Код групи; Код предмета; Код викладача; Чисельність групи; Аудиторія; Час.

Відомості про результати включають параметри: № відомості; Ознака [іспит / залік]; Дата; Код групи; Код предмета; Код викладача; Кількість атестованих; З них кількість п'ятірок; Кількість четвірок; Кількість трійок; Кількість не атестованих; Кількість неявок.

Таблиця «Результат_оценка» включає в себе: № відомості; Код студента; Код оцінки.

У таблиці «Оплата» представлені наступні параметри: Код студента; Дата; Сума.
2.4 Аналіз інформаційних потоків

Вхідні дані

Всі об'єкти, створювані в процесі проектування, діляться на вхідні і вихідні. Вхідними є сутності, які в свою чергу можна розділити на умовно-постійні та оперативні.

Умовно-постійні:

Кафедра (Код кафедри, найменування, код працівника_ зав.кафедрою);

Групи (код групи, найменування, код кафедри, код студента_старости, сума оплати за навчання);

Студенти (код студента, ПІБ, код групи, вид навчання, накопичена сума оплати за навчання);

Дисципліни (Код предмета, найменування);

Працівники (Код співробітника, ПІБ, код кафедри);

Оцінки (Код оцінки, найменування [2/3/4/5 / неявка / залік / незалік], тип оцінки [позитивна, незадовільна]).

Оперативні:

Розклад (ознака [іспит / залік], дата, код групи, код предмета, код викладача, чисельність групи, аудиторія, час);

Результати (№ відомості, ознака [іспит / залік], дата, код групи, код предмета, код викладача, кількість атестованих, з них кількість п'ятірок, кількість четвірок, кількість трійок, кількість атестованих, кількість неявок);

Результат_оцінка (№ відомості, код студента, код оцінки);

Оплата (Код студента, дата, сума).

Вихідні дані

Вихідними даними в даній системі є запити. В даному випадку, запити для перевірки роботи будуть такими:

1. Вивести всіх працівників зав_кафедри

2. Кількість студентів на денній формі навчання

3. Кількість студентів на заочній формі навчання

4. Сумма отримана за навчання однієї групи

5. Оцінки студента по одному предмету

6. Всі дисципліни

7. Викладачі однієї кафедри


2.5 Запити

1. Вивести всіх працівників зав_кафедри (Рисунок 2.1).


Рисунок 2.1– Вивід працівників зав_кафедри

2. Кількість студентів на денній формі навчання (Рисунок 2.2).


Рисунок 2.2 – Вивід студентів на денній формі навчання
3. Кількість студентів на заочній формі навчання (Рисунок 2.3).


Рисунок 2.3– Вивід студентів на заочній формі навчання
4. Сумма отримана за навчання однієї групи (Рисунок 2.4).Рисунок 2.4 – Вивід сумми за навчання групи

5. Оцінки студента по одному предмету (Рисунок 2.5).


Рисунок 2.5 – Вивід оцінок студента по одному премету
6. Всі дисципліни (Рисунок 2.6).Рисунок 2.6 – Вивід всіх дисциплін

7. Викладачі однієї кафедри (Рисунок 2.7).Рисунок 2.7 – Вивід викладачів однієї кафедри
Як ми можемо побачити наша база даних працює бездоганно. Все, що потрібно було вивести – було виведено.

ВИСНОВКИ
У відповідності до завдання курсового проекту було розроблено систему для автоматизації обробки бази даних у заданій предметній області «ДЕКАНАТ».

В процесі розробки було проведено аналіз відповідних інформаційних об'єктів, визначено їх склад, атрибути, зв'язки і обмеження.

В результаті розробки було створено необхідні таблиці, форми, запити і звіти, які забезпечують відповідну функціональність даної інформаційної системи.

Оскільки проект має навчальний характер і досить обмежений термін розробки, то він не охоплює всього спектру задач, характерних для даної предметної області, і може розглядатися як підсистема загальної автоматизованої системи навчального закладу.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Ботт, Эдд. Использование Microsoft Offise 97.: Пер. с англ. - К.:, Диалектика, 1997. - 416 с.

2. Комп'ютерна техніка і комп'ютерні технології. За ред. О.І. Пушкаря. -К.: АКАДЕМІЯ, 2001 - 696 с.

3.Майк Гандерлой, Джозеф Джорден, Дейвид Чанц. Освоение Microsoft SQL Server 2005 = Mastering Microsoft SQL Server 2005. — М.: «Диалектика», 2007. — С. 1104. — ISBN 0-7821-4380-6.

4.Роберт Виейра. Программирование баз данных Microsoft SQL Server 2005. Базовый курс = Beginning Microsoft SQL Server 2005 Programming. — М.: «Диалектика», 2007. — С. 832. — ISBN 0-7645-8433-2.

5.Пасько В. Microsoft Office 2000. -К.: BHV, 2000 - 784 с.

6.Петкович Д. Microsoft SQL Server 2008. Руководство для начинающих. — C.: БХВ-Петербург, 2009. — С. 

7.«Transact – SQL Help». – Microsoft, 2000.  Дьюсон Р.

8. SQL Server 2000. Программирование. Пер. с англ. –М.:БИНОМ, 2002, - 812с., ил. Роберт Э. Уолтерс, Майкл Коулс. SQL Server 2008: ускоренный курс для профессионалов = Accelerated SQL Server 2008. — М.: «Вильямс», 2008. — С. 768. — ISBN 978-5-8459-1481-1.

9.Microsoft® SQL Server™ 2005.Реализация и обслуживание. Учебный курс Microsoft (Экзамен 70-431). — М.: «Питер», 2007. — С. 767. — ISBN 978-5-91180-3.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас